Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Гстраница25/32
Дата20.07.2018
Размер5.07 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32

Обща рамка за изпълнението


Един от ключовите елементи на реформите в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство е свързан с акцента, който се поставя върху изпълнение, ориентирано към резултатите. В този смисъл, целта на рамката за изпълнение е да се създадат необходимите гаранции, че интервенциите, финансирани от ЕСИФ, се изпълняват ефективно.

С оглед на прегледа на изпълнението, който ще бъде извършен през 2019 г., на национално ниво се създават необходимите гаранции, че рамките за изпълнение на отделните програми позволяват обективно и коректно отчитане на напредъка в изпълнението на приоритетните оси – както сами по себе си, така и в сравнение с други приоритети, съфинансирани от същия фонд. С тази цел текущо се осигурява прилагането на единен и последователен подход при определяне на индикаторите и междинните цели (milestones) по отделните програми.

В съответствие с препоръките на ЕК, в рамките за изпълнение на отделните програми се включват индикатори за продукт и финансови индикатори. В рамките за изпълнение на част от програмите ще бъдат включени и „ключови етапи на изпълнение“ като междинни цели към 2018 г., за което ще бъде изготвена съответната обосновка. По отношение на индикаторите за продукт, където е приложимо, се цели съпоставимост по отделни приоритети (напр. когато съдържат мерки по един и същи инвестиционен приоритет). С оглед осигуряване на съпоставимост между финансовите индикатори на отделните приоритети, те се дефинират по еднакъв начин за всички приоритети, като междинната цел е равна на целта по правилото автоматично освобождаване на средства по съответната приоритетна ос за 2018 г. Крайната цел е равна на общия размер на публичните разходи за приоритета.

В рамките на процеса на програмиране се прилагат следните последователни действия за осигуряване на ефективното прилагане на рамката по време на изпълнение на програмите:  • обсъждане на подхода - в рамките на хоризонталната мрежа от експерти за оценка, координирана от Централното координационно звено, беше обсъден общия подход за изготвяне на рамките за изпълнението. Акцентът беше поставен върху следването на единен подход при избора на индикатори и техните междинни и крайни цели. При идентифициране на необходимост от издаване на допълнителни методологически указания за прилагането на този подход, Централното координационно звено ще издаде такива.

  • одобряване на предложение за рамка за изпълнението по всяка програма - в съответствие с функциите си, тематичните работни групи за разработване на отделните програми обсъждат текущо като част от работните варианти на програмите проекти на рамка на изпълнението. Целта на тези обсъждания е да се гарантира, че предложените индикатори са подходящи и проверими и могат по коректен и обективен начин да демонстрират общия напредък в изпълнението на програмата.

  • координиране на рамките за изпълнение на отделните програми - след изготвяне на проектите на рамки за изпълнението на всяка програма, същите ще бъдат повторно разгледани от хоризонталната мрежа от експерти за оценка с оглед гарантиране на съответствието на подбраните индикатори и техните междинни и крайни цели с изискванията на Европейската комисия и с подхода, уточнен в рамките на първия етап, описан по-горе.

  • одобряване на рамката за изпълнение - тематичните работни групи отговарят за изготвянето на проекта на съответните програми. В този смисъл, финализираният в резултат от описаните етапи проект на рамката за изпълнението на всяка програма ще бъде одобрен от съответната ТРГ и ще подлежи на последващо одобрение като част от проекта на съответната програма.

С цел осигуряване на съпоставимост, допълване и хармонизация между индикаторите и целите в рамките за изпълнението на отделните програми, се осъществява непрекъсната координация между различните програми и ЦКЗ, както и активно сътрудничество с Националния статистически институт. По този начин се гарантира, че НСИ ще предоставя своевременно достоверна, актуална и съвместима информация (където е необходимо и дезагрегирана по компоненти) за целеполагането и отчитането на стойностите на избрания набор от индикатори.

Разработването на рамките за изпълнение е широко обсъдено от националната хоризонтална мрежа от експерти по оценка. В рамките на мрежата е постигнато общо съгласие в рамките за изпълнение освен задължителните финансови показатели да се включват единствено показатели за продукт, тъй като това са индикаторите върху които УО имат най-голям контрол и които в най-малка степен се влияят от външни фактори. По изключение (за т.нар. инфраструктурни програми) се допуска използването на „ключовите етапи на изпълнение“, но само като междинни цели, при изключително ограничен брой и наличие на обосновка за тяхното използване.

По отношение на броя на индикаторите за продукт беше постигнато съгласие техният брой да е максимално ограничен, като все пак трябва да обхващат съществен размер от инвестициите към дадена специфична цел. Като цяло броят на индикаторите е пропорционален на специфичните цели към дадена приоритетна ос, така че да бъдат обхванати интервенциите по дадена специфична цел.

В предварителните оценки на програмите са дадени препоръки относно залагането на постижими стойности за междинните и крайни цели в рамките за изпълнение, при отчитане на темповете на изпълнение на програмите през програмен период 2007-2013 г. и на външните фактори, които може да окажат влияние върху изпълнението на показателите.

По отношение на мониторинга на рамките за изпълнение, ранното идентифициране на проблеми и тяхното адресиране и проследяване, ключова роля ще имат методите за мониторинг и оценка на изпълнението на програмите като част от общите системи за управление и контрол. Методологията за мониторинг и докладване на данните ще включва всички приложими инструменти, като мониторингът на изпълнението ще бъде текущ по всички показатели, които го позволяват, а докладването ще се извършва минимум два пъти годишно на регулярните срещи на КН. Напредък в постигане на целите ще бъде отразяван и в годишните доклади за изпълнението на програмите, както и в рамките на информация за целите на общия мониторинг на изпълнението на програмите и Споразумението за партньорство, осъществяван от Централното координационно звено. Изпълнението на индикаторите може да бъде обсъждано по целесъобразност и в рамките на хоризонталната мрежа от експерти за оценка. КН на Споразумението за партньорство в рамките на своите отговорности ще проследява общия напредък по рамките за изпълнение на отделните програми. В тази връзка той ще има ключова роля при разработване на предложението на страната към ЕК за разпределение на резерва за изпълнение през 2019 г.

УО ще извършват регулярно наблюдение на напредъка по всеки индикатор от рамката за изпълнението, включващо най-малко следните елементи:  • напредък спрямо заложените междинни и крайни цели;

  • анализ и идентифициране на фактори, допринасящи за или възпрепятстващи напредъка – предвижда се по-широкообхватен анализ, вкл. на вътрешните и външните за програмата фактори (макроикономически, екологични, социални и други), като ще бъдат изследвани и кумулативните ефекти от всички фактори;

  • мерки за адресиране на затрудненията/забавянията.

От друга страна, всяка програма разработва оценка на риска, която включва и оценка на риска за изпълнението на индикаторите. В хода на изпълнение на програмите също ще бъде извършвана регулярна оценка на риска (минимум веднъж годишно) с акцент върху ранното идентифициране на проблеми, предписването и предприемането на превантивни/коригиращи мерки, както и своевременното им проследяване и анализ на постигнатите резултати. В рамките на тези оценки ще бъде оценяван и риска за постигане на междинните и крайни цели в рамката за оценка на изпълнението.

В допълнение, се предвиждат текущи оценки, чрез които независимо и обективно ще се оценява напредъка в постигането на резултатите, както и факторите, определящи нивото на постигане на заложените междинни и крайни цели, и ще се залагат препоръчителни мерки за преодоляване на евентуални забавяния/затруднения.


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница