Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Гстраница31/32
Дата20.07.2018
Размер2.2 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

Модул ”Селски райони” в ИСАК

Направление „Договориране”

Дирекция „Договориране по прилагане на мерките за развитие на селските райони” в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция е отговорна за извършване на административните проверки от делегираните функции по обработка на подадените заявления за подпомагане по мерките от ПРСР. Обработката на заявленията за подпомагане по ПРСР се извършва в модул ”Селски райони”, направление „Договориране” на ИСАК.

От август 2011 г. е въведена така наречената безхартиена система на работа и информацията от извършените проверки се попълват и съхраняват само и единствено в ИСАК в електронен формат, като има възможност за прикачване и съхраняване на документи. ИСАК позволява както генериране на дефинирани справки по предварително зададени критерии, така и извеждане на статистическа информация.

Направление „Оторизация”

Дирекция „Оторизация“ на плащанията по прилагане на мерките за развитие на селските райони” в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция е отговорна за извършване на административните проверки по обработка на подадените заявки за плащане по мерките от ПРСР. Обработката на заявките за плащане се извършва в модул ”Селски райони”, направление „Оторизация”.

Системата позволява въвеждане и обработка на данни, свързани с идентифицирането на кандидатите, обработка на представената документация и проверка на съответствието с изискванията на утвърдени нормативни актове, създаване и прикачване на работни листа, писма и документи, попълване на контролни листа за проверка за окомплектованост и съответствие с критериите за допустимост/финансиране, контролни листа за посещение/проверка на място. ИСАК позволява както генериране на дефинирани справки по предварително зададени критерии, така и извеждане на статистическа информация.

Модул ”Рибарство и аквакултури” в ИСАК

Обработката на заявките за плащане по мерките от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” се извършва в създаден за нуждите на дирекция „Рибарство и аквакултури” модул в ИСАК. Модулът е разделен по различните мерки в зависимост от вида на плащането - авансово, междинно, окончателно. Системата позволява въвеждане и обработка на данни, свързани с идентифицирането на потенциалните бенефициенти, обработка на представената документация и проверка на съответствието с изискванията на утвърдени нормативни актове, създаване и прикачване на работни листа, писма и документи, попълване на контролни листа за проверка за окомплектованост и съответствие с критериите за допустимост, контролни листа за проверка на място до дирекция „Технически инспекторат”, извеждане на статистическа информация за показателите на одобрените и отхвърлените проекти.

Системата, след като идентифицира оторизирания потребител, отбелязва кои данни и кога е въвел или променил. За дефиниране и извикване на справки по въведените данни и документи от системата от главното меню има достъп до съответните регистри, които предоставят справки или статистическа информация за регистрираните проекти. Системата позволява достъп до предварително дефинирани обекти, като може да се задават филтри и ограничения, за да се получи желания отчет.

Работа на Сертифициращия орган с информационните системи по ОПРСР

В съответствие с процедурата за управление на промените в информационната система ИСАК е разработен отделен модул към направление „Рибарство и аквакултури”. В модула се извършват административните проверки на верифицираните разходи за отчетния период, подадени за сертифициране от УО, чрез Доклади по верификация и декларация за допустимите разходи; съставят се сертифицирани отчети за разходи по ОПРСР и заявки за плащане към ЕК; въвеждат се данни и се съставят контролните листа от проверки на място извършани от Сертифициращия орган при УО/МЗ и бенефициента; извършват се проверки на месечна база на счетоводната информация за извършените плащания и поддържания регистър на отписани и възстановени, подлежащи на възстановяване и невъзстановими суми.

На УО и ОО е предоставен достъп в режим на наблюдение до базата от информация на Сертифициращия орган по ОПРСР в ИСАК. Служителите на Сертифициращият орган имат осигурен достъп до всички модули, използвани от Междинното звено в режим „само за четене”. Чрез достъпа се осигурява информация по отношение на обработката и движението на заявките за плащане, необходима за изпълнение на функциите на СО, като например: постъпилите заявки за плащане; резултати от проверки на място; сумата на субсидията за всеки бенефициент и типа на субсидията; извършената оторизация и документите към нея; информация относно регистриране и администриране на нередности и др. Сертифициращият орган има достъп за наблюдение и до информационната система на УО „Акстър-Попай”, чрез която черпи информация за договорираните средства по ОПРСР на ниво проект и всички извършени контролни процедури, предоставяне на допълнителна информация от бенефициентите, анексиране на договори, проверки на място и мониторинг на изпълнението.

Нужди от развитие на софтуерното приложение и планирани действия

Предвижда се усъвършенстване на информационната система, чрез разработване на допълнителни модули за управление и контрол, което ще доведе до опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест. Създадените web-базирани приложения на ИСАК за осигуряване на публичност и информация на бенефициентите по ПРСР ще бъдат доразвити и подобрени.    1. АКСТЪР ПОПАЙ

Съществуващи функционалности

Системата АКСТЪР ПОПАЙ е предназначена за управление на европейски проекти за нуждите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Тя служи за регистриране на заявления за кандидатстване от териториалните звена, последващо въвеждане на проекти от служители в централното управление на ИАРА, извеждане на стандартни регистри и изготвяне на различни справки за заявления и проекти от упълномощени служители. Софтуерният продукт осигурява автоматизиране на процеса на приемане, регистрация и оценяване на проектите по ОПРСР, като по този начин създава стабилна основа за управлението и мониторинга на програмата.

Системата позволява регистрация и обработка на проектни предложения, чрез въвеждане на подадената за проекта и бенефициента информация. След като конкретно проектно предложение бъде насочено за изпълнение/обработка, потребителите виждат какви проекти са им дадени за обработка и кой на какъв етап от изпълнение е достигнал.

В системата се въвеждат данни за всички бенефициенти и да се коригира информацията за съществуващи бенефициенти. Създадена е възможност за генериране на справки за всички проектни предложения, включващи име на кандидатите, кратко описание на проектите, мярка, размер на безвъзмездна финансова помощ, статут на проекта, данни за одобрените суми. Системата позволява също експортиране на данните към формат Excel.Нужди от развитие на софтуерното приложение и планирани действия

С цел подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез ускоряване на процесите по администриране и разглеждане на проектните предложения и с оглед предоставяне на информация по електронен път предстои създаване на публичен информационен портал, обслужващ кандидатите по ОПРСР. Предвижда се усъвършенстване на системата чрез разработка на допълнителни модули за управление и контрол, включително и за изпълнение и наблюдение на Местните стратегии за развитие. Ще бъде осигурена възможност за обработка и обмен на данни със системата ИСАК.

С цел уеднаквяване на работните процеси се предвижда изграждане на модули и поддръжка на софтуерна система за обработка и наблюдение на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съвместими с ИСУН 2020.


1 Когато източникът на статистически данни не е посочен, се приема, че за данни, касаещи България, това е НСИ, а за данни за ЕС 27 – Евростат.

2 Доклад за здравето за 2012 г. на Министерство на здравеопазването; Анализ на състоянието и факторното развитие на МСП в България, 2011-2012 г., Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия; Актуализирана национална стратегия за демографското развитие на населението в Република България 2012-2015 г.; Аграрен доклад на МЗХ, 2012 г.; Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 г.

3 Препоръки на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и съдържащи становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012—2016 г. и Препоръки на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и съдържащи становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2014 г.

4 Цитираните в анализа данни от Country Fact Sheet са отбелязани в курсив.

5 http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/partnership/bg_position_paper_bg.pdf

6 По данни на НСИ, Наблюдение на работната сила.

7 Предварителни данни на НСИ.

8 Съгласно Закона за енергията от ВИ, приет на 03.05.2011 г., е определена национална задължителна цел от 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия в страната, в т.ч. 10% дял на енергията от ВИ в транспорта.

9 По данни на НСИ, Наблюдение на работната сила.

10 По данни на НСИ, Наблюдение на работната сила.

11 По данни на НСИ – 1 673 хил. души за 2010 г.

12 По данни на Националния статистически институт

13 По данни на Евростат

14 Съгласно Доклад на Европейската комисия за сивата икономика, 2012 г. Schneider, F. (20122011), "Size and development of the Shadow Economy from 2003 to 2012: some new facts

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/07_shadow_economy.pdf15 Конвергентна програма на Република България 2014 – 2017 г.

16 Прессъобщение „Демографски процеси през 2012 година” - http://www.nsi.bg/otrasal-eventbg.php?n=1801&otr=19

17 по данни на МРР от септември 2012 г.

18 Социално-икономически анализ на ОПРР 2014-2020 bgregio.eu

19 Eurostat, News Release, 80/2011 - 8 June 2011, Population projections 2010-2060

20 Bloomberg rankings. The world's healthiest, www.bloomberg.com

21 проведено от Световен консорциум за изследвания на психичното здраве: http://www.hcp.med.harvard.edu/wmh/

22 http://ncphp.government.bg/files/2012_1_GURNALNCPHA.pdf, стр. 40-52

23 Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия през 2012 г.

24 С протоколно решение № 52 от 21.12.2013 г. проектът на Национална здравна стратегия 2014-2020 е одобрен от Министерския съвет и е предложен за приемане на Народното събрание.

25 В Доклада за глобална конкурентоспособност 2012 - 2013 на Световния икономически форум, разглеждащ 144 страни

26 По данни на МФ, съгласно Закон за бюджета за 2010, 2011, 2012 г.

27 Най-вече официални такси, материали, учебници и др., като не се отчитат евентуални неформални плащания

28 По данни на НСИ – Наблюдение на работната сила, 2012 г..

29 Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г.

30 Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012-2030 г.

31 По данни на Евростат - Early leavers from education and training, 2012

32 По данни на НСИ, Наблюдение на работната сила - Данните са ревизирани в съответствие с прилагания подход на претегляне от 2012 г. и данни за населението от Преброяване 2011, и не са напълно съпоставими с предходни години.

33 По данни на НСИ.

34 Препоръка 3 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

35 WEF Global Competitiveness Report 2010.

36 Доклад на Световната Банка, принос към разработването на Стратегията за интелигентна специализация на Република България, Август 2013

37 Оценка на въздействието на Националната стратегия за УЦЖ за периода 2008 – 2013 г.

38 По данни на НСИ, Наблюдение на работната сила - Данните са ревизирани в съответствие с прилагания подход на претегляне от 2012 г. и данни за населението от Преброяване 2011.

39 Проект „Нова възможност за моето бъдеще”, изпълняван от Министерството на образованието науката и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”

40 По данни на НСИ.

41 По данни на НСИ, за 2011 г. данните са ревизирани

42 Източник: Население и демографски процес 2011 г., НСИ.

43 Показателят е агрегиран и обобщава данните за производителност по Country Fact Sheet.

44 За ЕС 27 – непроменен за 2010 г. и 2011 г. – 68,6%, По ревизирани данни на НСИ и не напълно съпоставим с предходни години: 62.9%

45 По ревизирани данни на НСИ и не напълно съпоставими с предходни години.

46 Годишник 2011 г., Агенция по заетостта, МТСП

47 По ревизирани данни на НСИ за 2011 г., не напълно съпоставими с предходни години (за 2012 г. – 410.3 хил.д.)

48 По данни на НСИ, Наблюдение на работната сила

49 Инициативата ще се реализира през периода 2012 – 2013 г.

50 Национален план за действие по заетостта през 2012 г., МТСП

51 По данни на Българска стопанска камара

52 По данни на Евростат линията на бедността е 295 лева. Следва да се има предвид, че съгласно методиката на Евростат линията на бедност представлява 60% от средния общ разполагаем нетен доход, като се използват данни от EU-SILC. В МТСП се използва друга методика, при която водеща е структурата на потребление на хранителни и нехранителни стоки (разпределение при първите два децила) и 2 700 килокалории дневен прием. Линията на бедността представлява медианния общ нетен еквивалентен доход, който удовлетворява тези критерии. Данните, които се използват са от Наблюдението на домакинствата, извършвано от НСИ и са за предходната година.

53 По данни от Евростат процентът на населението в риск от бедност или социално изключване за 2010 г. е 41.6%, а за 2011 г. нараства до 49.1%. В абсолютен брой съответно 3 145 хил. души и 3 694 хил. души. (б.р.: населението в риск от бедност или социално изключване за 2010 г. е 49.2%, а за 2011 г. намалява до 49.1%. В абсолютен брой съответно 3 719 хил. души и 3 693 хил. души. Данните за България в EU-SILC 2010 бяха ревизирани заради промяна в един от показателите, формиращи индикатора за материални лишения)

54 EU-SILC 2009, НСИ.

55 Според последните данни от Евростат прогнозната стойност за ЕС-27 е 16.9%, като в нея не са включени данни за Ирландия.

56 EU-SILC 2011, НСИ.

57 Монетарна бедност

58 По данни на НСИ

59 По информация от Института за пазарна икономика

60 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, EU-SILC 2011, НСИ

61 Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения, и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

62 Europe 2020 target: Poverty and social exclusion – active inclusion strategies; EC services, 2012

63 Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)

64 По данни на НСИ от националното преброяване през 2011 г, 55.4% от самоопределилите се като роми лица живеят в градовете.

65 Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България на 26.01.2012 г.

66Източник: НСИ

67Швеция, Финландия, Дания, Австрия, Унгария и Словакия – шестте най-близки до България държави от ЕС по население

68 Използвана е класификацията на технологична интензивност на Евростат. В тази част от анализа под високотехнологично производство се разбира високо и средновисокотехнологично производство, а под нискотехнологично: ниско и среднонископромишлено производство.

69 Швеция, Финландия, Дания, Австрия, Унгария и Словакия – шестте най-близки до България държави от ЕС по население

70 2.5% от микропредприятията в България при 10% средно за ЕС и 29% при МСП при 59% средно за ЕС по данни от SBA Fact Sheets 2012

71 Национална програма за развитие: България 2020“, стр. 267

72 „Висше образование и рейтингова система на висшите училища в България: състояние, проблеми и перспективи“, Институт за изследване на обществата и знанието (Ноември, 2012 г., БАН).

73 Анализ на състоянието и факторите за развитие на МСП в България 2011-2012 г., ИАНМСП, София, 2012 г.

74 Изследване на предприемачеството и перспективите за развитие на иновациите в МСП, 2012-2013 г. на ИАНМСП, София, 2013 г.

75 Към 31.12.2011 г. само 20,74 % от средствата по ОПРКБИ 2007-2013 са сертифицирани (Годишен доклад за изпълнението на ОПРКБИ за 2011 г.), а към 31.12.2010 г. са само 17.32 % (Годишен доклад за изпълнението на ОПРКБИ за 2010 г.)

76 Данни по SBA Fact Sheets 2012

77 За сравнение във Финландия са 109; по данни на Европейското патентно ведомство

78 По данни на НСИ

79 В т.ч. комуникационни мрежи високопроизводителни компютри, ГРИД мрежи, центрове за съхранение на данни и др.

80 организация с нестопанска цел, която осигурява достъп на университети и научни организации до европейски и световни изследователски мрежи, чрез високоскоростна информационна инфраструктура

81 предоставя изчислителни ресурси и услуги за провеждане на НИРД в области като изчислителна химия, изследване на наноструктури, молекулярна и клетъчна биология, фармация, медицина, опазване на околната среда и климатични промени, индустрия, финанси и др.

82 http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=5985

83 http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=505&id=4580

84 http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=619&id=7390

85 http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=619&id=7391

86 Broadband coverage in Europe in 2012; Mapping progress towards the coverage objectives of the Digital Agenda; A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology

87 Визират се „предимно селските райони” на ниво областите (NUTS3) идентифицирани като такива по типологията на ЕК от 2010

88 http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Analis_shirokolentov_internet_2014_02_06.pdf

89 Аналитичен доклад на Световната банка - Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: развитие на цифровия дневен ред

90 Из Анализ на резултатите за напредъка в изпълнението на България в рамките на ЦПЕ към юни 2013 г. http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/DAE_report_june_09_08_13.pdf

91 Аналитичен доклад на Световната банка - Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите: развитие на цифровия дневен ред

92 Включително и внедряването на ИКТ продуктови, процесни и организационни иновации или такива свързани с подобряването на енергийната ефективност в предприятията от другите икономически сектори.

93 Евростат. В частта селско стопанство на БДС се включват растениевъдство и животновъдство, докато в ХВП са включени храни, напитки и тютюневи изделия.

94 Източник: МЗХ, Агростатистика, БАНСИК (Българска анкета за наблюдение на селскостопанската и икономическа конюнктура) 2012.

95 По данни на Евростат и на отдел „Агростатистика” към МЗХ на основание наблюдение на използваемостта на земята БАНСИК

96 Р. Попов (2011). „Средносрочни приоритети на селскостопанската политика на България”. Авангард прима. София

97 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

98 НСИ. Статистически годишници 2008 - 2012

99 Публикации на отдел „Агростатистика” на МЗХ за ПЗС в България 2003 и 2010 и структура на земеделските стопанства 2005 и 2007

100 Попов, Р., Б. Иванов (2012). „”Българското земеделие и очаквани резултати от предложените промени в ОСП”. Авангард прима, София, стр.100

101 Д. Митова „Анализ и оценка на влиянието на ОСП на ЕС и на националната аграрна политика върху биологичното земеделие” в Планов проект на ИАИ към ССА „Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделието и ХВП” 2011-2012 г.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница