Република българия споразумение за партньорство на република българия, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 Гстраница32/32
Дата20.07.2018
Размер5.07 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

102 Публикации на отдел „Агростатистика” на МЗХ за ПЗС в България 2003 и 2010

103 Публикации на отдел „Агростатистика” на МЗХ за ПЗС в България 2010

104 Р. Попов (2011). „Средносрочни приоритети на селскостопанската политика на България”. Авангард прима. София

105 Източник: Напоителни системи – ЕАД гр. София: www.irrigationsystems.bg

106 Евростат http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

107 Ц. Ковачева „Въздействие на европейската интеграция и политика върху развитието на отрасъл ХВП” в Планов проект на ИАИ към ССА „Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделието и ХВП” 2011-2012 г.

108 НСИ.

109 ИАГ, Анализ на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г.; http://www.iag.bg/data/docs/Analiz_Str.plan2007-2011.pdf

110 ИАГ, Анализ на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г.; http://www.iag.bg/data/docs/Analiz_Str.plan2007-2011.pdf

111 ИАГ, Анализ на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г.; http://www.iag.bg/data/docs/Analiz_Str.plan2007-2011.pdf

112 Национална стратегия за развитие на горския сектор в България за периода 2013 -2020 г.

113 по данни от Междинна оценка на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България (2007 – 2013 г.) Окончателен доклад

114 по данни от Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“

115 според регистъра на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура

116 по данни от доклада за наличието на свръхпроизводство на аквакултури в Република България във връзка с прилагането на чл. 28, ал. 5 от Регламент 1198/ 2006 на Съвета от 27 юли 2006 година за Европейския фонд за рибарство за 2012 г.

117 по данни от Годишния доклад за изпълнение на ОПРСР (2007-2013) за 2011 г.

118 По данни на Министерство на регионалното развитие, включени в проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 г., от месец февруари 2013 г.

119 Данните за товарооборота на морските и речни пристанища са на НСИ - вж. тук: http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=6

120 Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.

121 Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.

122 Стратегията на ЕС за Дунавския регион

123 Решение № 269 от 7 май 2014 г

124 МОСВ, Информация за дейността на Националната автоматизирана система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух относно качеството на атмосферния въздух през 2011 г.

125 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

126 Съгласно доклад на Главна дирекция „Регионална политика“ на ЕК, „Measuring the quality of government and subnational variation“, DG REGIO, 2010

127 Доклад за глобалната конкурентоспособност 2012 – 2013, Световен икономически форум

128 http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-03/StrategiaRazvitieEU_RBulgaria_2014_2020.pdf

129 http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-06/Patna_Karta_30042014.pdf

130 Съгласно доклад на Световната банка - България: административни пречки пред бизнеса на общинско ниво, 2013 г.

131 Изследване на Transparency International, водеща международна неправителствена организация за противодействие на корупцията – граници на индекса: от 0 (високо ниво на корупция) до 100 (ниско ниво на корупция) пункта

132 Данни от Индекс за устойчивост на НПО за 2012 г. на Американската агенция за международно развитие

133 По данни от Докладите за състоянието на администрацията.

134 По данни от Доклада за състоянието на администрацията за 2012 г.

135 По данни от Доклада за състоянието на администрацията за 2012 г.

136 Допълнителна информация относно административен капацитет по отношение на средствата от ЕСИФ и възможности за намаляване на административна тежест се съдържа в части 2.5. и 2.6.

137 Стратегически доклад на Република България за 2012 г.

138 Непосредствено след присъединяването бяха предприети поредица значими стъпки, сред които изменения на Конституцията, нов Закон за съдебната власт, нов ГПК, нов АПК и изменения на НПК

139 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, 2012 г.

140 В тези области ВСС се подпомага от независимия съдебен Инспекторат, от председателите на съдилищата и от българската институция за обучение на магистрати — Националния институт на правосъдието.

141 Съвет на Европа: Надзор за изпълнението на решенията на ЕСПЧ, Годишен доклад за 2011 г. (Supervision of the Execution of Judgements and Decisions of the ECHR, Annual Report 2011), на интернет адрес: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2011_en.pdf ).

142 Решение на МС № 326 от 21 май 2014 година за одобряване на пътна карта за 2014 г.: http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=KFBxbw0lDuQidfskftQokw==

143 The EU Justice Scoreboard 2014. В този процес на реформа националните правосъдни системи играят важна роля за възстановяване на доверието и възобновяване на растежа.

144 Регионален годишник 2012

145 Всички данни за населените места, размера и структурата на населението в селските райони са изчисления според обхвата на селските райони, въз основа на данни от Преброяване на населението 2011, освен ако не е посочено конкретно друго.

146 Всички данни за размера и структурата на населението са от Преброяване на населението 2011, освен ако не е посочено конкретно друго.

147 Източник: ЕВРОСТАТ

148 Източник: ЕВРОСТАТ

149 Широколентов достъп в Европа през 2011

150 Неактивни, които са различни от групата на „учащите”. При учащите ползването на интернет е 96,2%.

151 Национална стратегия за развитие на устойчив туризъм 2009-2013 г.

152 World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism Economic Impact 2012 Bulgaria

153 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

154 на Birkenhauer

155 Стратегията Европа 2020 задава рамката за постигане на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на ниво ЕС. На базата на тази стратегия, отчитайки специфичните предизвикателства пред националните икономики, всички държави-членки на ЕС разработват Национални програми за реформи, в които определят своите приоритети и цели, както и мерки за тяхното постигане. Европейският семестър е общият механизъм за координация на политиките за растеж и заетост в съответствие със стратегия Европа 2020.

156 Член 9 от Регламент 1303/2013

157 Член 18 от Регламент 1303/2013

158Приета с Протокол № 47.61 на Министерския съвет от 19.12.2012 г.

159 Инструмент при разработването на НКПР е географската информационна система с предложената структурирана база гео-пространствени данни, която се използва за анализи, проверка на модели, оценка на териториите и центровете и визуализация на резултатите

160 ЕСИФ ще бъдат съ-финансирани в съответствие с действащото законодателство, като се използват в съответствие с принципите на допълняемостта и съфинансирането. За всички инвестиционни приоритети и мерки, за които ЕСИФ не могат да бъдат използвани, или не са достатъчни, ще бъде необходимо да се използват национални средства, или частни фондове, под формата на капиталови инвестиции или заеми и т.н.

161 НПР: България 2020 – Глава 2.2.

162 По данни на МФ 62.9% за 2011 г. и за 2012 г. – 63%

163 По предварителни данни на НСИ.


164 идентифицирани в Националната програма за реформи 2011-2015 г.

165 Препоръка 2 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2013 – 2016 г.

166 Препоръка 3 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

167 Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.

168 Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.

169 Собствени изчисления на база данните на Агенцията по заетостта за регистрираните безработни лица към 31.12.2013 г. и данните на НСИ за населението към 31.12.2013 г. по възраст и области

170 Препоръка 3 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

171 Национална програма за реформи на Република България 2011 г.

172 Сред населението на възраст 20-64 г.

173 Препоръка 3 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

174 Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.), Националната стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), Проект на Национална стратегия за дългосрочна грижа, Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020), Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” (2010). България е ратифицирала и КООНПХУ.

175 Преосмисляне на образованието: инвестиране в умения за постигане на по – добри социално – икономически резултати COM(2012) 669 final, 20.11.2012 г.

176 В съответствие със Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/

177 Препоръка 4 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

178 Препоръка 4 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

179 Препоръка 4 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

180 Проект на Доклад за Стратегията за интелигентна специализация, февруари 2013 г., Световна банка и работен вариант на Стратегията за интелигентна специализация, финализирането на която се координира от МИЕ

181 Съгласно Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020

182 Иновациите се разглеждат в отделен под-приоритет

183 Проектът е цитиран в Guidance on the Implementation of the Integrated Maritime Policy through ESI Funds 2014-2020 на ЕК от 01.07.2013 г.

184 Препоръка 5 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

185 Препоръка 5 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2013 – 2016 г.

186 Ако центровете за технологичен трансфер докажат, че могат да са успешни за повишаване на ефективността на дейностите за комерсиализация на технологиите в България, ще продължат да бъдат подпомагани.

187 включително в селските райони

188 Приет с РМС № 435/2014 г.

189 Препоръка 7 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2013 – 2016 г.

190с възможно финансиране чрез механизма за „Свързване на Европа”

191 За прилагането на мулти-секторен подход към ползването на средства по ЕСИФ в областта на околната среда и климатичните промени, са разработени „Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата във фондовете за КП, ОСП и ОПР за периода 2014-2020 г.”

192 Съгласно чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията и чл. 12 от Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици

193 Идентифицирани в Социално-икономически анализ на ОПРР 2014-2020 bgregio.eu

194 Идентифицирани като фактори за растеж 1 и 3 от Националната програма за реформи.

195 Препоръка 5 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

196 Препоръка 5 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

197 Препоръка 5 на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2014 г. и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на България 2014 – 2017 г.

198 Въз основа на версия юни 2014

199 Създадена в изпълнение на Постановление № 5 на Министерски съвет от 2012 г. със Заповед № Р-175 от 13 юли 2012 г. на Министъра по управление на средствата от ЕС

200 Национална програма за развитие: България 2020; Национална програма за реформи; Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

201 Постановление №5 на МС от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г.

202 http://www.moew.government.bg/?show=19

203 Закон за опазване на околната среда, Закон за защита при бедствия, Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България, за периода 2012-2014 г., Национална стратегия за регионално развитие за периода 2012–2022 г., Закон за водите, Закон за управление на отпадъците, Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България, Стратегия за устойчиво енергийно развитие 2011 – 2020 г., Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор (2006-2015 г.), Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014-2020, Морска стратегия на Република България, Стратегически план да действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море, Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване, Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г., Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г., Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустяването (2007-2013), Национална програма за защита при бедствия 2009-2013 г., Трети национален план за действие по изменение на климата 2013-2020 г., Национален план за защита при бедствия, Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005 – 2015 г., Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, валиден до 2020, Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., която съдържа цели, свързани с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г. и отчет към него.

205 Показателят включва всички разходи за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални и нематериални активи на сектор „Държавно управление“ (в т.ч. централно правителство, общини, Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, държавни висши учебни заведения и т.н.), включително и тези разходи, които са съ-финансирани със средства от ЕС.

206 Конвергентната програма на Република България 2014-2017 г. е одобрена от Министерския съвет на 28 април 2014 г.

207 В началото на 2012 г. към структурите за управление на СКФ на национално равнище беше добавена и АОП, предвид функциите й по осъществяване на предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично от европейските фондове.

208 Включително и изготвени анализи на административния капацитет на 36 общини и на институциите конкретни бенефициенти по ОПРР 2007-2013 г.

209 Резюме от извършена оценка на Оперативна програма „Транспорт” на тема „Изследване на процеса на изпълнение на проекти на ниво крайни бенефициенти” - http://www.optransport.bg/upload/docs/Reszume_ocenka_beneficienti_BG.pdf

210 За детайлна информация относно планираното развитие на софтуерното приложение и дейностите за електронен обмен на данни вж. раздел 4.1.

211 Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз, приета с ПМС от 30.11.2009 г.

212 Всички данни за подготовката и изпълнението на Подхода ЛИДЕР в България са от Годишните доклади за изпълнение на ПРСР 2007-2013 г.

213 Съгласно данни на НСИ от последното Преброяване на населението през 2011 г.

214 Работна дефиниция на уязвими и маргинализирани групи:

Уязвими са онези лица и групи от хора, които търпят ограничения по отношение на участието им в 1) социалния живот и ползването на социални права, 2) не успяват да получат достъп или да ползват възможностите, които предлагат обществото и икономиката, 3) имат ограничен достъп до качествено образование и здравни услуги, 4) ниво на професионална квалификация и умения, които препятстват участието им в пазара на труда, 5) в резултат от горепосочените фактори попадат в ситуация на риск от/ или маргинализиране и социално изключване.Маргинализирана група – това са хора, населяващи определена територия, характеризираща се с: условия на живот в крайна бедност, (изключително ниски доходи или липса на такива); социална изолация; затрудняващи комуникацията с останалата общност; наличие на санитарно – битови условия, неотговарящи на регламентираните стандарти; наличие на техническа инфраструктура, ограничаваща достъпа до обекти на социалната инфраструктура от останалата територия, вкл. водещи до ограничен достъп до здравни услуги, достъп до образование в масовите училища; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях, основано на предразсъдъци и др.

1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница