Република българиястраница1/18
Дата25.07.2016
Размер1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПРОЕКТ НА СИНТЕЗИРАН ВАРИАНТ НА АНАЛИЗА НА РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ РЕГИОНИТЕ, ПОТРЕБНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАСТЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

по договор № МС-92/10.08.2012:

Подпомагане на процеса по изготвяне на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г., по проект № 0094-ЦКЗ-1.1. „Подпомагане на цялостния процес по изготвяне на Договора за партньорство на Република България за периода 2014-2020 г.”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП)

Изготвен от:Консорциум „УИГ и ПАРТНЬОРИ”

22-ви октомври 2012 г.

Използвани съкращения

Съкращение

Наименование

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВУЗ

Висши учебни заведения

ДМА

Дълготрайни материални инвестиции

ДП

Договор за партньорство

ДФЕС

Договора за функционирането на Европейския Съюз

Е2020

Стратегия на Европейския Съюз „Европа 2020”

е.ж.

Еквивалентни жители

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски Съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЗЗ

Защитени зони

ЗТ

Защитени територии

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИКТ

Информационно-комуникационни технологии

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и транспорта

МСП

Малки и средни предприятия

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

НВ

Ниско-въглеродна

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НСИ

Национален статистически институт

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие”

ОСР

Обща стратегическа рамка

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

СБ

Световна банка

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СЦР

Северен централен район

СПСОВ

Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води

ССА

Селскостопанска академия

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

TEN-T

Транс-европейска транспортна мрежа


Съдържание

1 Регионални икономически резултати 4

1.1 Брутен вътрешен продукт 4

1.2 Секторна структура на икономиката 6

1.3 Инвестиции 8

2 демографско развитие 10

3 Градски, селски и гранични Райони 13

3.1 Градски райони 13

3.2 селски райони 16

3.3 Гранични райони 19

4 ТЕРИТОРИАЛНО сътрудничество 20

5 Приложение 1: РЕГИОНАЛНИ различия и потенциал за изпълнение на тематичните цели на Общата стратегическа рамка 23

5.1 научно-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА дейност, технологично развитие и иновации 23

5.2 Достъпност, потребление и качеството на информационните и комуникационни технологии 25

5.3 конкурентоспособност на Малките и средни предприятия 27

5.4 туризъм 30

5.5 Преход към нисковъглеродна икономика 32

5.6 Адаптация към промените в климата, предотвратяване и управление на рисковете 34

5.7 Опазване на околната среда и ресурсна ефективност 36

5.8 транспортна инфраструктура 39

5.9 Заетост и трудова мобилност 41

5.10 Социално включване и борба с бедността. Целеви райони най-силно засегнати от бедност 44

5.11 Здравеопазване 47

5.12 Образование, професионално обучение и учене през целия живот 49

5.13 Институционалeн капацитет и ефективна публична администрация 52

използвани Източници 57ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият анализ представлява проект на синтезиран вариант на анализ на различията между регионите, потребностите за развитие и потенциала за растеж, като в приложение е изнесена аналитичната част съгласно тематичните цели и ключовите действия, определени в Общата стратегическа рамка (ОСР), Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.)1 и приложимите препоръки за България съгласно член 121, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) и съответните препоръки на Съвета, приети в съответствие с член 148, параграф 4 от ДФЕС за целите по изготвяне на Договора за партньорство (ДП) на страната с Европейския съюз за следващия програмен период 2014-2020 г.

Съгласно изискванията, в анализа са отразени основните аналитични констатации и предвиждания на Националната програма за развитие: България 2020, изводи и резултати от етапите на проектите за „Социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., както и Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. Анализът се базира основно на статистически данни и публикации от Евростат и НСИ2.

Анализът е структуриран в две части: (1) Анализ на основните тенденции в регионалното развитие и (2) Анализ на регионалните различия, потребностите за развитие и потенциала за растеж съгласно тематичните цели на Общата стратегическа рамка 2014-2020 г., представени в Приложение 1.

Източниците на информация, когато специално не са посочени в анализа, са Национален статистически институт, а при европейските сравнения – Евростат.


Каталог: upload -> docs -> 2013-02
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
2013-02 -> Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница