Република българияДата17.09.2016
Размер43.27 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ДО

Г-Н ДИМИТЪР ДИМОВ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ

ПГ НА ПАРТИЯ АТАКАИзх. No 02-00-85
София, ...................... 2014 г.


На Ваш №: 454-06-318 / 09.07.2014г.
Относно: Подновяването на лиценза за работа на фирмата „Берета трейдинг“ за съхранение и утилизиране на боеприпаси

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,
Съгласно разпоредбите на Глава седма, Раздел I от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, предприятията и съоръженията, в които са налични опасни вещества с потенциал за голяма авария в количества над праговете, посочени в Приложение № 3 към закона, се класифицират в нисък или висок рисков потенциал. Тази класификация поражда задължения на операторите на тези предприятия и/или съоръжения, свързани с разработването и прилагането на адекватни мерки за аварийна безопасност и контрол на рисковете от големи аварии. Едновременно с това, изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия или съоръжения, класифициран във висок рисков потенциал, се осъществява след издаване на разрешително от министъра на околната среда и водите по реда на този закон (чл. 104, ал. 1 от ЗООС). При планирани съществени промени или при наличие на нови данни или информация, свързани с мерките за безопасност в предприятието или съоръжението, тези разрешителни подлежат на преразглеждане и при необходимост, на актуализиране.
През м. декември 2010 г., въз основа на подадено заявление за издаване на разрешително по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на фирма „Берета Трейдинг“ ООД за експлоатацията на Производствено-складова база за боеприпаси-Стралджа Мараш, е издадено разрешително по реда на глава седма, раздел първи от Закона за опазване на околната среда. Разрешителното е издадено след обстоен преглед на разработените от оператора организационни, управленски и технически мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях и след съгласуване на мерките с определените в закона компетентни органи (Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, областния управител на област Ямбол и кмета на община Стралджа), както и със засегнатата общественост. От издаването на разрешителното до настоящия момент е провеждан редовен текущ контрол от комисии, в състава на които влизат представители на тези органи. При извършените проверки не са установени нарушения на мерките за аварийна безопасност от оператора на производствено-складовата база, а за констатираните несъответствия са дадени предписания, които са били отстранени своевременно от оператора.
Във връзка с внесено през 2013 г. уведомление за инвестиционно предложение в Регионалната инспекция по околната среда и водите-Стара Загора за повторно изграждане на шестте сдвоени складове за съхранение на боеприпаси и взривни материали на територията на производствено-складовата база и поради възникналата през м. юни 2012 г. голяма авария в предприятието, от оператора е изискано да изготви и внесе в МОСВ актуализиран доклад за безопасност и авариен план на предприятието, с цел започване на процедура по преразглеждане и последващо изменение на издаденото разрешително.
Процедурата за преразглеждане на издаденото разрешително стартира през м. ноември 2013 г. По време на открития обществен достъп по внесената актуализирана документация, проведен в община Стралджа и в Министерство на околната среда и водите, постъпиха редица бележки по документацията от засегнатата общественост в района на предприятието.
В рамките на законоустановения срок за съгласуване на документацията с компетентните органи, бяха получени редица забележки и коментари от кмета на община Стралджа и от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Стара Загора. Министерство на вътрешните работи представи положително становище по внесената документация, а Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ намира информацията за недостатъчна за представяне на становище по компетентност.
Въз основа на горното, от оператора бе изискано да допълни и коригира документацията и да предостави отговор на постъпилите възражения и по-специално, на въпросите, отнасящи се до разработените от предприятието мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, описани в доклада за безопасност и аварийния план.
С писмо, заведено в МОСВ вх. ИЕП-11/18.06.2014 г., операторът е внесъл за разглеждане отговор по постъпилите възражения от засегнатата общественост. В същото време, в изискуемият срок операторът не е представил актуализирана и допълнена документация, а ново принципно предложение за разглеждане на нов алтернативен вариант за намаляване броя на складовете и количествата на взривните вещества и боеприпасите, които ще съхраняват на територията на производствено-складовата база. След преглед на внесената от оператора документация и разработените мерки за аварийна безопасност, МОСВ ще вземе мотивирано решение относно допустимостта на внесеното заявление за повторно изграждане на съоръженията за съхранение на взривни вещества и боеприпаси на територията на производствено-складовата база.

Следва да се има предвид, че дейностите по складиране, съхранение, производство, търговия, утилизация и обезвреждане на боеприпаси, оръжия и пиротехнически изделия попадат в приложното поле на специализирания Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и се разрешават и контролират от министъра на вътрешните работи. В момента, фирма на Берета трейдинг ЕООД има издадено разрешително от министъра на вътрешните работи за съхранение на боеприпаси и взривни вещества със срок на валидност до 2017 г.
МИНИСТЪР

СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ


С


офия 1000, бул. „Мария Луиза” 22

Тел: 940 6000, Факс: (+3592) ................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница