Решение № гр. Левски,09. 03. 2009 г. В името на народа лев чДата05.08.2018
Размер61.74 Kb.
ТипРешение

р е ш е н и е

гр.Левски,09.03.2009 г.В ИМЕТО НА НАРОДАЛЕВчЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното заседание на двадесет и шести февруари през две хиляди и девета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАТАША ПАНЧЕВА

и при секретаря Янка Димитрова и в присъствието на Прокурора като разгледа докладваното от съдията Панчева НАХдело № 20084410200541 по описа за 2008година, и за да се произнесе съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 1390 /20.06. 2008 година на В.Т. началник сектор ПП-КАТ Плевен при ОДП - Плевен, с което на основание чл.182 ал.І т.5 ЗДП на А.Ц. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание Наредба І 1959 на МВР са отнети 10 к.т.за извършено нарушение п чл. 21 ал. 1 ЗДвП .

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ редовно призован се явява в съдебно заседание и се представлява от адвокат А.А. от П. АК . В жалбата си, депозирана до съда моли същия да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление поради нарушения на процесуалния закон и отразена различна фактическа обстановка и се намали наложеното наказание до предвидения минимум.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - редовно призован , не се представлява в съдебно заседание , взема становище по така депозираната жалба да се остави без уважение.

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на жалбоподателят, намира за установено следното:

ЖАЛБАТА е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

3.06. 2008 г. в 18 ч. .н а ГП3 км. 49 +000 в посока Българене към гр. Русе , жалбоподателят управлявал “ М. “ с ДН№ * с 93км / ч в населено място измерена и фиксирана с ТР4099/97 г. показана на водача , превишение с 43 км/ч. Така оформеният от св. Х. АУАН е върху бланка с отпечатан № 334579 от дата 3.06. 2008 г. Въз основа на този съставен по гореописания начин акт ,било издадено и наказателното постановление №1390/ 20.06. 2008 г. на Началник сектор ПП-КАТ към ОСП Плевен , с което се санкционира водача А.Ц. с административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание Наредба І 1959 на МВР са отнети 10 к.т.за извършено нарушение по чл. 21 ал. 1 ЗДвП .

Възползвайки се от правото си да дава обяснения в съдебната зала жалбоподателят твърди , че е той не е лицето А.Ц.. От извършената констатация по лична карта № * на МВР Г. валидна до * се установява , че действително жалбоподателя се казва А.Ц. .

При така приетото за установено от фактическа страна, въз основа съвкупната преценка на всички доказателства по делото съдът намери така депозираната по реда на чл. 59 ЗАНН жалба от жалбоподателят Ц. против НП № 1390 /20.06. 2008 г.година на ОДП Плевен за основателна.Съдът намери така направените възражения на жалбоподателя за незаконосъобразност на наказателното постановление за доказани и обосновани.

Съдът прие факта на извършване на конкретното деяние на ГП3 км 49 +000 в района на с. Българене ,Плевенска област за неустановен по несъмнен начин и възприе тезата на жалбоподателят. Извършването на конкретното деяние не е установено по несъмнен начин. Съдът изслуша като свидетели както актосъставителя и свидетеля по акта така и тези на жалбоподателя . Според св. на жалбоподателя И. жалбоподателят се е движил със съобразена с пътната обстановка , маркировка и Правилник за движението по пътищата и ЗДвП скорост , като на твърдяната от актосъставителя дата жалбоподателят управлявал МПС-то с допустима скорост според тях , а и според твърденията на самият жалбоподател 50 км / ч , тъй като имало предупреждения от други участници в движението чрез светлини , че има проверяващи в този пътен участък . Според св. И. били изпреварени от друг автомобил джип , в който момент видели и полицейския служител с радар в ръка , който държал радара в ръка и извършвал с него хаотични движения нагоре- надолу . Разпитани като свидетели по делото актосъставителя и свидетеля по акта , не можаха да потвърдят констатациите по акта . В НП е описана обаче фактическа обстановка различна от тази по АУАН. По този начин се разколеба удостоверителната сила на акта. Между посоченото в акта име на нарушителя и това отразено в НП има съществени разлики както в собственото име на жалбоподателя , така и в неговото фавмилно име , а човек се индивидуализира чрез своето име. Името на жалбоподятеля се различава от това посочено в НП . Нарушено е единството между АУАН и НП . В НП се възпроизвежда не само името на друг нарушител , но и друга фактическа обстановка. В АУАН е посочено , че нарушението е извършено на ГП 3 , а в НП е посочено , че е извършено на път 1 , клас 3 , което е съществено нарушение на чл. 57 от ЗАНН. Освен това в АУАН и НП и СИ е описано по различен начин , като не е възпроизведен номера на посочения екземпляр от СИ използван на процесната дата. При така установената фактическа обстановка съдът намира , че са допуснати съществени нарушения при установяване на административното нарушение. Нарушени са норми , които регулира ЗАНН и последователно развиващи се прави действия , които водят към образуване на административно наказателно производство със съставянето на акт за установяване на извършеното административно нарушение.В задължение на административно наказващия орган бе да докаже , че посочената скорост от 93 км / ч. е била на конкретния водач , който твърди , че не е управлявал с такава скорост , а и не носи такива имена каквито са посочени в НП .Разпитани по делото като свидетели актосъставителя св. Х. и св. П. в съдебно заседание заявиха , че не си спомнят за датата и намират АУАН за правилен .При направените възражения от жалбоподателя за разликите името и различната факт. обстановка , съдът възприе изцяло показанията на св. И. , които съдът намира за обективни и които не си противоречат на останалите събрани по реда предвиден в НПК гласни и писмени доказателства . От така установеното се чрез разпит на свидетелите , а и от доказателствата приложени към делото се налага извода , че е нарушена процедурата както при установяване на нарушението , така и при съставянето на акта , а и при издаване на наказателното постановление. Налице са съществени противоречия между фактическите констатации по акта и тези в НП . В задължения на административно наказващия орган беше да предостави доказателства за това как и по какъв начин е извършил проверка за самоличността на нарушителя , при наличните разлики в две от имената на твърдения за нарушител жалбоподател. Свидетелите по акта и на нарушението не можаха да докажат , че са установили самоличността на нарушителя по несъмнен начин. Адм. наказващия орган бе да докаже по несъмнен начин , че точно на това време и в този час на този пътен участък се е намирал с лекия си автомобил жалбоподателя , което не бе сторено. Свидетелите по акта и на нарушението нямаха спомен за случилото се и не потвърдиха с показанията си констатациите по акта . При така установеното съдът намира , че е нарушена и разколебана установителната функция на АУАН , тъй като не съдържа достоверна информация както за нарушителя , така и за нарушението. Съдът освен това констатира и поправки в НП. В него са нваправени поправки касаещи времето на извършване на нарушението , без да има надлежна забележка и подпис на лицето извършило поправката . Върху акта е изписан номер 1390 без да е посочено от коя дата и в кой дневник и журнал е вписан този посочен номер , нито път е приложен описа на иззетите доказателства и къде е бил предаден за пазене . В наказателното постановление също има нанесени поправки на ръка в описанието на фактическата обстановка като е поправената написаната на компютър дума “около “ и върху нея е написано на ръка буквата “ в” , без да има означения кой орган и кога е извършил поправката и да е удостоверил това по начина установен със закона , Има несъответствие в описанието на СИ , като в НП е посочено само като “ТР-4 099 “ , а в АУАН е записан ТР4 099/97 г. . Има несъответствие при описване на законовите текстове , които жалбоподателят е нарушил описани в акта ‘чл.21 ал. 1 ЗДвП “ и тези в НП като вече в НП има дописано на ръка “ предл .2 “ По този начин е нарушено единството между АУАН и НП , а и правото на защита на жалбоподателя по един драстичен начин , тъй като в НП се възпроизвежда установената с акта фактическа обстановка , а не се създава нова , каквато е порочната практика не само в това НП, а във редица други / анд № 3 /09 , №540/08 , 543 /08 , и мн. други на В.Т. началник сектор ПП – КАТ при ОДП Плевен. Тук е мястото да се отбележи , че във всички НП началник сектор ПП – КАТ при ОДП Плевен описва , че се прилага Наредба І-1959 на МВР, каквато не съществува в правния мир! Всичко това дава основание на съда да приеме, че оплакванията на жалбоподателя са основателни.

При така изложените правни и фактически съображения съдът прие, че с поведението си жалбоподателят Ц. не е осъществил всички признаци от състава на административно нарушение по чл. 21 ал.І ЗДП .Предвид изложените съображения съдът намери наказателно постановление №1390 / 20.06 . 2008 г. за незаконосъоразно и необосновано, поради което и следва да бъде отменено изцяло като такова.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № Наказателно постановление № 1390 /20.06. 2008 година на В.Т. началник сектор ПП-КАТ Плевен при ОДП - Плевен, с което на основание чл.182 ал.І т.5 ЗДП на А.Ц. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание Наредба І 1959 на МВР са отнети 10 к.т.за извършено нарушение п чл. 21 ал. 1 ЗДвП.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му, пред ПлАС.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Каталог: files -> svursheni


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница