Решение №254/23. 12. 2008 г на Обс габрово, изм с Решение №130/25. 06. 2009 г, изм с Решение №45/18. 03. 2010 г., изм с Решение №



Дата24.07.2016
Размер46.73 Kb.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

/Приета с Решение № 254/23.12.2008 г. на ОбС – Габрово, изм. с Решение №

130/25.06.2009 г, изм. с Решение № 45/18.03.2010 г., изм. с Решение №

80/22.04.2010 г, изм. с Решение № 239/13.12.2010 г., изм. с Решение № 7/27.01.2011 г./
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне,

администриране и събиране на местните такси, цени на услуги и права предоставяни на физически и юридически лица от ОБЩИНА ГАБРОВО.


РАЗДЕЛ ІІІ

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл. 24. (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от

родителите/настойниците месечни такси, както следва:

1. /изм. Решение № 239/13.12.2010 г./ За целодневно пребиваване на деца от 3 до 4 годишна възраст- постоянна такса 10.00 лв. и дневна такса за присъствен ден – 1.50 лв.

2. За полудневно пребиваване:

2.1. /изм. Решение № 239/13.12.2010 г./ Без обяд за деца от 3 до 4 годишна

възраст- постоянна такса 5.00 лв. и дневна такса за присъствен ден – 0.60 лв.

2.2. /изм. Решение № 239/13.12.2010 г./ С обяд за деца от 3 до 4 годишна

възраст - постоянна такса 5 лв. и дневна такса за присъствен ден 1,10 лв.

3. За задължителното обучение на децата в подготвителните групи към

детските гради не се заплаща постоянна такса, а само тази за присъствен ден.

3.1. За целодневно пребиваване в подготвителна група – дневна такса за

присъствен ден – 1.70 лв.

3.2. За полудневно пребиваване в подготвителна група с ползване на сутрешна закуска и обяд – дневна такса за присъствен ден – 1.30 лв.

3.3. За полудневно пребиваване подготвителна група с ползване на сутрешна

закуска – дневна такса за присъствен – 0.60 лв.

(2) При отсъствие на децата не се заплаща дневна такса за времето, през

което те ще отсъстват, при условие, че родителите/настойниците предварително са уведомили с писмена молба директора на детското заведение. За времето, през което децата боледуват се представя медицинска бележка от личния лекар.



(3) Размерът на дневната такса се заплаща с 50 на сто намаление за:

1. деца, на които двамата родители са студенти – редовно обучение;

2. деца, с един родител, само майка – с баща неизвестен;

3. деца - полусираци

4. деца - кръгли сираци, с настойници.

(4) При две деца от едно семейство, приети в едно или в различни детски

заведения в общината, дневната такса за второто дете се заплаща с 50 на сто

намаление.

1. При децата близнаци и за двете деца се заплаща дневна такса с 50 на сто

намаление.

(5) За деца на многодетни семейства /с три и повече деца/, дневната такса се

заплаща с 50 на сто намаление за първото дете и със 75 на сто за второто.



(6) Не се заплаща постоянна и дневна такса за:

1. децата, на които двамата родители са с намалена работоспособност от 70

до 100 %.

2. децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от

министъра на здравеопазването, настанени в санаториални (оздравителни) детски заведения или групи.

3. трето и всяко следващо дете на многодетни семейства, както и за деца-

тризнаци.

(7) При ползването на намаления по ал. 3, 4, 5 и освобождаването по ал. 6,

родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението,

придружена с документи доказващи основанието. В случаите по чл. 24, ал. 3, т. 2, когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на акта за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.

(8) Заплащането на намаления размер на дневната такса или

освобождаването от постоянна и дневна такса започва от началото на месеца,

следващ месеца на подаване на декларацията.

Чл. 25. (1) За ползване на детска кухня се заплаща такса на ден:

за деца от 6 до 10 месеца 1.00 лв.

за деца от 10 месеца до 1 година и 6 месеца 1.10 лв.

за деца от 1 година и 6 месеца до 3 години 1.20 лв.



(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.
Чл. 26. (1) Лицата, ползващи общински социални услуги, заплащат месечна

такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на едно лице.



(2) Реалната издръжка на едно лице включва: месечните разходи за храна,

транспортни разходи за разнасяне на храната, постелен инвентар и облекло,

перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за

електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци,с

изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(4) Лицата ползватели на общински социални услуги с месечни доходи до

140.00 лв. заплащат месечна такса в размер съответстващ на реалната издръжка на едно лице, но не по-вече от 50 на сто от личните си доходи. Когато оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата, разликата е за сметка на общинските приходи.



Чл. 27. (1) Лицата правоимащи по Закона за ветераните от войните заплащат

такса в размер не повече от 30 на сто от получаваната от тях пенсия или сбора от пенсии без добавките изплащани към тях.



(2) Лицата правоимащи по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите

заплащат 30 на сто от размера на таксата.



Чл. 28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица

в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет. Таксите по чл. 24 –



постоянна – за текущия месец и дневна – за изтеклия месец се събират до 10-то число. Таксите по чл. 26 и чл. 27 - до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница