Решение №32 / 23. 04. 2009 г на ОбС-с. Черноочене. С ъ д ъ р ж а н и е : цели на програматастраница1/12
Дата17.08.2018
Размер1.06 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

П Р О Г Р А М А
ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
АПРИЛ 2009 г. – ДЕКЕМВРИ 2013 г.

Настоящата програма е разработена в съответствие с чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и е приета с Решение № 32 / 23.04.2009 г на ОбС-с. Черноочене.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :


ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на община Черноочене, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;

2. Да използва разумно природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал;

3. Да открои приоритетите в разглежданата област;

4. Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и бизнеса на територията на общината за решаване на проблемите;

5. Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране;

6. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

Програмата е динамичен и отворен документ, която ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.

При разработка на програмата са взети предвид действащото екологично законодателство, действащи стратегии, програми и планове в областта на околната среда (Национална стратегия за развитие на водния сектор до 2015 г., Национална програма за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването – 2008-2013 г., Национална програма за опазване на биологичното разнообразие и Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010г., Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Стратегия за развитие на горския сектор 2006- 2015, Стратегически план за развитие на горския сектор- 2009-2011г., Общински план за развитие на Община Черноочене, както и общински наредби и правилници засягащи околната среда.


І. ПРАВНА РАМКА ЗА ПОДГОТОВКА, ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПООС
Основание на правомощията на органите на местната власт по отношение на процесите на управление на околната среда се съдържа в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който е посочено, че местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.

Специалният Закон за опазване на околната среда (ЗООС), вменява на кметовете на общини функцията на компетентен орган. Като компетентни органи по опазване на околната среда, на кметовете на общини са възложени редица задължения за управление на компонентите и факторите на околната среда на територията на общината (чл.15, ал.1).

Правното основание за разработване на Общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) се съдържа в чл.79, ал.1 от ЗООС и обхваща период на изпълнение от 3 години.

При разработване на ОПООС, общинското ръководство се ръководи и от указанията на Министъра на околната среда и водите. Общинската програма се изготви в тясно съответствие с принципите на Националната стратегия за околна среда (НСОС), която се разработва за период 10 години и се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет (чл.76, ЗООС). НСОС съдържа анализ на състоянието на околната среда, на тенденциите, причините и източниците на замърсяване и увреждане, както и на институционалната рамка, административните и икономическите средства за осъществяване на политиката. НСОС поставя и основните цели и приоритети на национално ниво, както и посочва средствата за постигане на набелязаните цели.

Съгласно ЗООС, Националната стратегия за околна среда и общинските програми за околна среда са средство за постигане целите на закона и се разработват в съответствие с принципите за опазване на околната среда по чл.3. Принципите, които са поставени за водещи при разработване на този национален стратегически документ и които са спазени при разработване на ОПООС, а имено: устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда, предотвратяване и намаляване на риска за биологичното разнообразие, намаляване на вредните последствия върху компонентите на околната среда в резултат на природни процеси и явления, оптимално използване на природни ресурси и енергия.

Към националната стратегия се приема и план за действие, който обхваща период от 5 години и съдържа конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране, както и схема за организация, наблюдение и отчитане на изпълнението, оценка на резултатите, предприемане на коригиращи действия при необходимост.

В допълнение на основния национален стратегически документ в областта на околната среда, се разработват и приемат и други национални планове и програми по компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат. Те се основават на принципите, целите и приоритетите на Националната стратегия за околна среда и в съответствие с изискванията на специалните закони за околната среда.

В тази връзка, ОПООС съдържат раздели, които са обособени по компоненти и фактори на околната среда и следват както разпоредбите на специалните закони по околна среда, така и другите национални планове и програми, които се приемат в отделните сектори, като въздух, почви, отпадъци, шум. Специалните закони предвиждат самостоятелни задължения на общините за разработване на програми и планове за действие за опазване и устойчиво управление на съответните компоненти и намаляване или ограничаване на въздействието на някои фактори на околната среда. В повечето случаи както законите, така и подзаконовата нормативна уредба към тях уточняват по-нататък в разпоредбите си, че тези програми и планове са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл.79 от ЗООС.

Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предвижда създаването на програми и оперативни планове за действие с цел намаляване нивото на замърсяване на атмосферния, които са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл.79 от ЗООС.

Съгласно Закона за почвите (ЗП) кметовете на общини разработват програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината за период не по-кратък от три години. Тези програми също са неразделна част от общинските програми за опазване на околната среда.

ОПООС съдържат и раздел „Лечебни растения” за опазването и управлението на лечебни растения, както и мерки, предвидени в план за действие по Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС).

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) предвижда на национално ниво приемане на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО), както и задължение за общините да приемат програми за управление на отпадъците, които са интегрална част от ОПООС. Въпреки че не съществува изрична разпоредба за съотношението между общинските програми за управление на дейностите по отпадъците (ОПУДО) с НПУДО, ОПУДО следва да се съобразяват с национални стратегически документи като НСОС, НПУДО.


1. Правни норми отнасящи се до опазване на околната среда
В някои случаи, законодателството улеснява органите на местното самоуправление и местната администрация, като предвижда възможност за достъп и участие на представители на общините в процеса на вземане на решения на по-високо ниво, където те участват с консултативна функция или само за информация. В други случаи нормативни актове поставят задължение на органи от държавната администрация да информират органите на местно ниво за взети решения и издадени административни актове, които имат отношение към проблеми от значение за местната власт.

Законът за общинските бюджети създава задължение на местните власти да предвиждат в своите бюджети средства да реализиране на приетите от общинския съвет стратегии за развитие на общината, както и на задълженията на общината по национални и регионални програми и проекти. В ЗООС се предвижда възможност за финансиране на общините от държавния бюджет за изпълнение на ангажиментите по опазване на околната среда. Проекти на общините могат да се финансират от държавния бюджет или от национални фондове когато те са обосновани като приоритетни в общинските програми за околна среда.

ЗООС създава един допълнителен източник на приходи за общинските бюджети за реализиране на мерки по приоритетите, определени в ОПООС. Приходите от глоби и санкции по закона, налагани от Кмета на община Черноочене, постъпват по бюджета на общината. 80% от санкциите за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми по чл.69 постъпват по бюджета на Община Черноочене, ако санкционираният субект се намира на нейна територия. Тези приходи, както и приходите от глоби за нарушаване на наредбите, приемани от общинските съвети във връзка с опазването на околната среда, се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в ОПООС.

ЗООС предвижда също задължение за местните власти, ежегодно с приемането на общинския бюджет, по предложение на кмета на общината да се определят средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинските програми за опазване на околната среда.

В ЗООС е предвиден и един специален финансов инструмент за реализиране на задълженията на местната власт за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда, включително на ОПООС. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в изпълнение на своята дейност предоставя на общините финансови средства под формата на безвъзмездни помощи и безлихвени или нисколихвени заеми.

Редица специални закони в областта на околната среда също предвиждат възможности за финансиране на дейности, свързани с изпълнение на ангажиментите на общините за опазване на околната среда.

Законът за водите (ЗВ) подчертава задължението на общините да предвиждат в своите бюджети средства за изпълнение на ангажиментите по околна среда, предписвайки, че проекти, обекти и мероприятия с местно значение се финансират със средства от общинските бюджети или с общински извънбюджетни средства. ЗВ закрепя принципите на икономическото регулиране, основани на принципа за възстановяването на разходите за водните услуги, включително тези за околната среда и за ресурса и на принципа "замърсителят плаща". Те се реализират чрез провеждане на ценова политика, която осигурява подходящи стимули за потребителите за ефективно използване на водите с оглед постигането на целите за опазване на околната среда.

ЗУО предвижда възможност за финансиране от държавния бюджет на приоритетните дейности по изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци. Финансират се само програми и проекти за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, които отговарят на последователността на мерките, определени в НПУДО и които са одобрени от министъра на околната среда и водите. Когато съоръженията и инсталациите не се използват съгласно изискванията, общините възстановяват средствата от държавния бюджет или международните програми на ПУДООС.

ЗУО, в допълнение на ЗООС определя постъпване на сумите от глобите и имуществените санкции за нарушения на закона по бюджета на съответната община, когато наказателните постановления са издадени от кмета на общината. Тези средства се изразходват целево за проекти и обекти за третиране на отпадъци.

2. Общински наредби в Община Черноочене отнасящи се до опазване на околната среда
Общинските наредби на Община Черноочене са подзаконови нормативни актове, издавани от Общинския съвет. На него е предоставено правомощието да приема наредби по въпроси от местно значение, с които той може да определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура. Общината имат право да предвижда административно-наказателна отговорност и санкции за нарушение на разпоредбите на нейните нормативни актове. Кмета на общината може да издава наказателни постановления въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в съответната наредба.

В изпълнение на своето правомощие, Общински съвет - с. Черноочене може да приеме наредби или решения в областта на опазване на околната среда, които да предвиждат разпоредби, детайлизиращи изискванията на законите и подзаконовите нормативни актове на изпълнителната власт в съответствие със специфичните особености на населеното място, характеристиките на околната среда и др.

Приемането на общински наредби в областта на опазване на околната среда е предвидено в законовите норми като задължение за общините единствено по отношение на управление на отпадъците. Чл.19 ЗУО предвижда, че Общинските съвети приемат наредби относно дейностите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. С тях се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината, като заплащането за предоставяне на съответните услуги да бъде съобразено със Закона за местните данъци и такси.

Приемането на общински наредби в останалите сектори в областта на опазване на околната среда е реализиране на възможността и на правомощията им, предоставени от ЗМСМА да определят специфични изисквания по въпроси, свързани с опазване на околната среда от местно значение.

Община Черноочене изпълни задължението за приемане на нормативен акт, в съответствие с чл.19 от ЗУО, за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината. С Решение №21/27.12.2007 г. на Общински съвет е приета нова Наредба за управление на отпадъците.

С Решение №44/23.09.2008 г. е приета и нова Наредба за опазване на обществения ред, в която се регламентира и опазването на чистотата и хигиеничните норми в населените места.ІІ. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
1. Природо-географски, демографски и териториално-административни фактори
1.1. Географско положение спрямо територията на страната

Община Черноочене е разположена в северозападната част на Кърджалийска област и граничи с общините Кърджали и Ардино. В западната и северната си част общината има общи граници с община Баните от Смолянска област и с общините Асеновград и Първомай от Пловдивска област, докато на север-североизток граничи с общините Хасково и Минерални бани от Хасковска област. Заема площ от 327,1 кв.км., което представлява 10,2% от Кърджалийска област.

Общината е съставена от 51 села, от които единствено село Комунига е с население над 1000 души. Общия брой на населението в общината е 11 943 души. Общинският център е село Черноочене (390 души).

1.2. Релеф и полезни изкопаеми

Община Черноочене е разположена в малка котловина на 15 км. в северозападна посока от град Кърджали. Средната надморска височина е 645м2, при денивелация от 240 м. Релефът на територията на общината е силно пресечен и има планински и хълмист характер. Делът на горските територии е значителен - 58,9%.1.3. Климат

Общината попада в Южнобългарската климатична област и по-точно в Източно-родопския климатичен район, повлиян от топлото Средиземноморско влияние. Зимата е сравнително мека. Минимални температури през зимните месеци са сравнително високи. Лятото е слънчево и горещо, като максималните температури достигат до 40 градуса. Средната зимна температура е около 1°C, а през лятото - 24°C . Средната годишна температура се движи в границите 11°- 13° градуса. Валежите са около 680 мм годишно, предимно от дъжд. Поради южното положение на общината голяма част от зимните валежи падат във вид на дъжд или дъжд и сняг, тогава е и техният максимум (197 мм). Минимумът на валежите е през лятото (143 мм).1.4. Ландшафт

Климатичните условия, геоложката основа и растителната покривка са причина за формирането на няколко вида почви. Най-голямо разпространение имат канелените горски и кафявите горски почви. Срещат се още алувиално-ливадни почви и рендзини. Най-разпространени са канелените почви, срещат се и кафяви планинско-горски почви, които се отличават с маломощен до средномощен хумусен хоризонт. По поречията на реките има планинско-ливадни и алвиално-ливадни почви, подходящи за отглеждане на зеленчуци и овощни култури, фъстъци, технически култури.

Канелените и планинските горски почви са водопропускливи, характеризират се с маломощен хумусно-алувиален слой и са подходящи за отглеждането на топлолюбиви интензивни култури като слънчоглед, тютюн, лозя и трайни насаждения.

Съществен недостатък е факта, че в районите на разпространението им ерозионните процеси са засилени. За развитието на ерозия допринасят и относително голямото вертикално разчленение на релефа и обезлесяването на значителни участъци от горите. Така почвената ерозия и естествената киселинност на почвите представляват най-значимия екологичен проблем за общината. Силната ветрова и водна ерозия оказва неблагоприятно влияние върху развитието на селското стопанство, като решение на проблема се състои в регулярни мероприятия по залесяване.1.5. Води и основни водни басейни

Основната отводнителна артерия на общината са река Перперешка, която води началото си от северния граничен хребет на Източните Родопи – Чуката и тече с общо направление юг-югоизток. Друга основна водна артерия е река Боровица, на която в землището на село Безводно е изграден най-големия в Източните Родопи язовир за питейна вода “Боровица”. Поради екологично чистия район водата на “Боровица” се отличава с качеството си, а над 100 000 души от общините Кърджали и Момчилград са нейни консуматори.

Водните ресурси на общината се формират и от микроязовири с местно значение, които са 52 на брой (яз. “Даскалово” 1 и 2, яз. “Казала”, яз. “Черноочене”, яз. “Минзухар”, яз. “Пчеларово”, яз. “Паничково”, яз. “Черна нива” и др.).

1.6. Населени места в общината

Населението на общината живее в 51 населени места, а именно: Бакалите, Безводно, Бели вир, Беснурка, Божурци, Боровско, Босилица, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Войново, Възел, Габрово, Даскалово, Драганово, Душка, Дядовско, Железник, Женда, Житница, Йончово, Каблешково, Каняк, Комунига, Копитник, Куцово, Лясково, Минзухар, Мурга, Небеска, Нови пазар, Новоселище, Ночево, Паничково, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Русалина, Свободиново, Соколите, Среднево, Средска, Стражница, Черна нива, Черноочене, Ябълчени и Яворово. Населените места са разпокъсани и отдалечени едно от друго. Според актуални данни към 31.12.2008 г. от ГРАОН постоянно живеещото населението на общината е 11 943 души. Анализът показва, че само село Комунига е с постоянно живеещо население над 1000 души; селата Габрово, Даскалово, Дядовско, Бели вир и Лясково са между 500 и 1000 души; 23 села са с население между 100 и 500 души; 13 села са под 100 души. Населените места Копитник, Небеска, Войново, Боровско, Русалина, Босилица, Куцово, Душка с население под 20 души. Селата са обединени в 22 кметства. Територията на общината е слабо заселена – 36 души на кв. км.


2. Въздух
2.1. Качество на атмосферния въздух

Община Черноочене не попада в районите, където за оценка на качеството на въздуха се изискват измервания на нивата на атмосферните замърсители. Поради липса на индустриални производства общината е със запазени параметри на околната среда. Въздухът се замърсява единствено през зимния период поради отоплението на твърдо гориво. Нивото на автомобилния трафик не е високо, така че отделяните газове не преминават пределно допустимите норми, което се отразява на на качествата на почвите, където не се отчита замърсяване.2.2. Постоянни източници на емисии

Делът на промишлеността в икономиката на община Черноочене е твърде ограничен. Промишлените предприятия са съсредоточени в селата Черноочене, Среднево и Комунига. В района няма съществени организирани източници на емисии на вредни вещества, поради което не се провеждат замервания на емисиите от промишлените предприятия.2.3. Пренос на замърсители от други райони

Община Черноочене се намира в югозападната част на едни от най-засегнатите въздушни басейни на територията на България - Кърджали, Димитровград, Хасково. Това са райони, където се установяват повишени концентрации на серен диоксид, сероводород, общ прах, ФПЧ 10 и др. Като се има предвид, че преобладаващите ветрове са от посока- север, северозапад, запад, и разстоянията по въздушна линия от тези населени места до Черноочене са: до Кърджали – 13 км, Хасково – 26 км и Димитровград – над 40 км, възможността за пренос на замърсители се оценява като далечен пренос.

Като заплаха за увеличаване на замърсяването могат да бъдат посочени: увеличаване на автомобилният трафик и през зимния период увеличеното потребление на отоплителни материали.

В заключение може да се каже, че качеството на атмосферния въздух за община Черноочене се оценява като много добро. Съгласно националното законодателство не се изисква разработване на програма за подобряването на качество на въздуха.


3. Води
3.1. Състояние на повърхностните води в общината

Качеството на водите на река Перперешка преди и след село Черноочене отговаря на показателите за ІІ – категория водоприемник, като по някои компоненти отговаря на изискванията за І категория: минерално съдържание, кислороден режим, съдържанието на биогенни елементи (с изключение на нитратните йони), тежки метали (с изключение съдържането на никел), активната реакция е неутрална и постоянна. Реките са определени като пресъхващ тип реки със силно изразено лятно маловодие.3.2. Основни замърсители на водите на територията на Община Черноочене

Екологичен риск създава недоизградената канализационна система на село Черноочене, при което отпадъчните битово-фекални води постъпват, чрез колектор в река Перперешка. Една от причините за високата концентрация на биогенни елементи в повърхностните води са обезлесените склонове, способстващи за формирането на интензивен склонов отток, който отнася използваните в селското стопанство торове и препарати в реките. В общината няма сериозни промишлени замърсители на водите.


4. Отпадъци
Проблемите с управлението на отпадъците в община Черноочене са идентични с тези, които съществуват в повечето малки общини в страната. В основата на тези проблеми стои както недостатъчните финансови средства, така и ограничената информация за количествата генерирани отпадъци на територията на общината и техният състав поради липсата на изградени измервателни съоръжения.

Общината ползва депото до с. Вишеград, общ. Кърджали. По данни на общината за последните три години са генерирани следните количества твърди битови отпадъци:


Таблица №1: Генерирани отпадъци

Вид на отпадъците

2008 г.

2007 г.

2006г.

Битови отпадъци

2 040 тона

1 772 тона

802 тона

Строителни отпадъци

0 тона

0 тона

0 тона

Промишлени отпадъци

0 тона

0 тона

0 тона

ОБЩО

2 040 тона

1 772 тона

802 тона

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница