Решение №32 / 23. 04. 2009 г на ОбС-с. Черноочене. С ъ д ъ р ж а н и е : цели на програмата


НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИстраница9/12
Дата17.08.2018
Размер1.06 Mb.
ТипРешение
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ

(Приета с ПМС №41 от 26.02.2004 г., обн., ДВ, бр.19 от 9.03.2004 г., попр., бр.56 от 29.06.2004 г., изм., бр.104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр.58 от 15.07.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр.53 от 10.06.2008 г.)

Чл.3. Управлението на дейностите, свързани с отпадъците от опаковки, се организира от икономическите оператори, органите на местното самоуправление и на местната администрация, министъра на околната среда и водите и териториалните му структури, председателя на Комисията за търговия и защита на потребителите и министъра на здравеопазването при спазване на следните принципи:

1. недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и за околната среда;

2. рационално използване на суровинните ресурси, получени при разделно събиране и сортиране на отпадъци от опаковки;

3.(изм.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) отговорност на производителите на опаковъчни материали, производителите на опаковки, лицата, които пускат на пазара опаковани стоки за пусканите от тях опаковки, за прилагането на системи за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки, както и за рециклирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки;

4. участие на обществеността в системите за разделно събиране, провеждането на информационни кампании и други дейности, обхватът на които се уточнява с програмите за управление на дейностите по отпадъците, в съответствие с изискванията на глава четвърта, раздел II от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Чл.22.(1) Организацията по оползотворяване е задължена да представи на съответната община предложение за подписване на договора по чл.21, ал.1, т.1 съгласно сроковете, определени с програмата по чл.19, т.2.

(2) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда може да представи предложение за подписване на договор по чл.21, ал.1, т.2 на съответната община съгласно мерките, предвидени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

Чл.28. В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл.28, ал.1 ЗУО се включват отделен раздел за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки и мерки за предотвратяване и минимализиране образуването на отпадъци от опаковки и многократната употреба на опаковки.

Чл.29. В програмите за управление на дейностите по отпадъците по чл.29, ал.1, т.1 ЗУО и в програмите на лицата, извършващи дейности по оползотворяване на отпадъци от опаковки, се включва раздел, озаглавен "План за управление на отпадъци от опаковки".

Чл.47.(Изм.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) Организацията по оползотворяване, лицата по чл.11, ал.1 и 2 ЗУО, изпълняващи задълженията си индивидуално, общините и министърът на околната среда и водите организират всяка година съвместно или поотделно разяснителна кампания, която да гарантира на потребителите и икономическите оператори по чл.3получаване на информация за:

1. начините за предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки;

2. системите за многократна употреба и депозитни системи;

3. задълженията им съгласно действащата нормативна уредба;

4. маркировките върху опаковките, пуснати на пазара;

5. програмите за управление на отпадъците от опаковки;

6. системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които са въведени или предстои да бъдат въведени, и функционирането на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

7. събирането на отпадъци от опаковки, съдържали опасни вещества по смисъла на §1, т.6 от допълнителната разпоредба на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП).

Чл.50. Кметовете на общините или упълномощени от тях длъжностни лица контролират:

1. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране в определените за целта съдове;

2. смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;

3. спазването на други изисквания за разделно събиране на отпадъци от опаковки, определени с общинските наредби по чл.19 ЗУО.

Чл.51. Директорът на РИОСВ или упълномощено от него длъжностно лице контролира:

1. лицата по чл.11, ал.1 и 2 ЗУО, които изпълняват задълженията си индивидуално по чл.11, ал.5 ЗУО;

2. изпълнението на програмите по чл.16, ал.1 и чл.19;

3. кметовете на общини във връзка с изпълнението на задълженията им по чл.16, ал.3, т.5 ЗУО;

Чл.52. Областните управители във връзка с правомощията им по чл.16 и чл.148, ал.3 ЗООС:

2. координират дейностите по провеждане на политиката по опазване на околната среда, свързана с управлението на отпадъците от опаковки, между общините на територията на областта.НАРЕДБА №8 ОТ 24.08.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр 83 от 24.09.2004 г., доп., бр.87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г.

Чл.5.(1) Дейностите по управление на отпадъците се извършват от операторите на депата и на съответните съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по утвърдена от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите програма в съответствие с изискванията на чл.29, ал.1, т.2 ЗУО.

(2) Програмите за управление на дейностите по отпадъците по ал.1 се разработват в съответствие с целите и обхвата на чл.31 ЗУО, като отчитат целите и мерките, заложени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

(3) В случай, че операторите на депата и на съответните съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци извършват дейности само по третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци, програмите по ал.1 се съобразяват както с изискванията на ал.2, така и с целите и мерките, заложени в съответната общинска програма, и с условията и реда за осъществяване на дейностите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците съгласно наредбите на общинските съвети, издадени на основание чл.19 ЗУО.

§3. В съответствие със стратегията по §2, ал.2 в програмите по чл.29, ал.1, т.1 ЗУО се предвиждат конкретни мерки съгласно чл.31, ал.2, т.10 ЗУО за поетапно намаляване на количествата на биоразградими отпадъци, предназначени за депониране.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

(Приета с ПМС №144 от 5.07.2005 г., обн., ДВ, бр.58 от 15.07.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр.53 от 10.06.2008 г)

Чл.27.(1) Кметът на общината:

1. определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината в съответствие с програмата по чл.29, ал.1, т.1 ЗУО, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване или с ПУДООС, и/или на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в следните случаи:

1. по т.1 - когато лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, разполагат елементите от системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори върху общински имот;

2. по т.2 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори,

б) (изм.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) производители и/или вносители на батерии и акумулатори, изпълняващи задълженията си по тази наредба индивидуално, или

в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(3) За извършване на дейностите по ал.1, т.2 кметът на общината сключва договори с лицата по чл.16.

(4)(Нова-ДВ, бр.53 от 2008 г.) По предложение на лица по чл.16 организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняващи задълженията си индивидуално, кметът на общината може да определи нови места по ал.1, т.1.

(5)(Нова-ДВ, бр.53 от 2008 г.) В случаите по ал.2, т.2 кметът на общината съставя график за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, включващ не по-малко от две дати годишно.

(6)(Нова-ДВ, бр.53 от 2008 г.) Графикът по ал.5 се изготвя съвместно с лицата по ал.2, т.2 и се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

Чл.44.(1) В програмите за управление на дейностите по отпадъците по чл.29, ал.1, т.1, 2 и 3 ЗУО се включва раздел за управление на негодни за употреба батерии и акумулатори.

(2) Програмите за управление на дейностите по отпадъците по чл.29, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗУО се актуализират в съответствие с изискванията на наредбата съгласно чл.29, ал.3, т.2 от ЗУО.НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(Приета с ПМС №311 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр.104 от 26.11.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр.53 от 10.06.2008 г.)

Чл.14.(1) Кметът на общината:

1.(доп.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с програмата по чл.29, ал.1, т.1 ЗУО;

2.(доп.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за събиране и временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектуване.

(2)(Изм.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) Кметът на общината извършва дейностите по ал.1, когато лицата, които пускат на пазара МПС, не са изградили площадки за събиране и временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор със:

1. организация по оползотворяване по чл.35, ал.2;

2. предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС);

3. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(3) За площадките по ал.1, т.1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

(Приета с ПМС №82 от 10.04.2006 г., обн., ДВ, бр.36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм., бр.57 от 14.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр.53 от 10.06.2008 г.)

Чл.23.(1) Кметът на общината:

1.(изм.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) определя места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на общината в съответствие с програмата по чл.29, ал.1, т.1 ЗУО , без да възпрепятства дейността на лицата по чл.25, сключили договор с организация по оползотворяване, с ПУДООС и/или с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално;

2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане при наличие на сключен договор, финансиран от:

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или

б) (изм.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, или

в) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(2) За извършване на дейностите по ал.1, т.2 кметът на общината сключва договори с лицата по чл.25 .

(3)(Изм.-ДВ, бр.53 от 2008 г.) По предложение на лицата по чл.25 организация по оползотворяване на ИУЕЕО или лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, кметът на общината може да определи нови места по ал.1, т.1.

Чл.24.(1) В случаите по чл.23, ал.1, т.2 кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.

(2) Графикът по ал.1 се изготвя съвместно с лицата по чл.23, ал.2.

(3) Графикът по ал.1 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

Чл.42.(1) В програмите за управление на дейностите по отпадъци се включва, както следва:

1.в програмата по чл.29, ал.1, т.1 ЗУО - информация за местата за разполагане на съдове, местата за разделно събиране и площадките за временно съхраняване на ИУЕЕО по чл.23, ал.1, т.1 на територията на общината, както и за мерките относно информирането на обществеността за местоположението им;

Чл.59. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице контролира:

5. кметовете на общини:

а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;

б) във връзка с изпълнението на договорите по чл.23, ал.1, т.2, буква "в" , в т.ч. и за ежемесечното количество разделно събрано ИУЕЕО в общината.НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

(Приета с ПМС №230 от 1.11.2005 г., обн., ДВ, бр.90 от 11.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр.53 от 10.06.2008 г.)

Чл. 49. В Националната програма за управление на дейностите по отпадъци по чл.28, ал.1 ЗУО се предвиждат мерки за управление на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Чл.50.(1) В програмите за управление на дейностите по отпадъци се включва, както следва:

1. в програмата по чл.29, ал.1, т.1 ЗУО - информация за местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината, както и за мерките относно информирането на обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;НАРЕДБА №7 ОТ 24 АВГУСТ 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

(Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр.81 от 17.09.2004 г.)

Чл.11.(1) Местоположението на площадките за третиране на отпадъци се обосновава с ПУП по отношение на:

1. възможности за максимално съвместяване на една площадка на дейности по третиране на отпадъци, като се дава предимство на регионалния принцип за управление на отпадъците и на възможността за съвместно третиране на отпадъци, образувани от повече източници;

2. оптималните разстояния до основните източници на отпадъци;

3. използване на непродуктивни земеделски земи, незалесени райони или райони, заети от храсти и малоценни насаждения, изоставени кариери и мини, ерозирали и други негативни релефни земни форми;

4. възможност за бъдещо разширение на площадката за третиране на отпадъци, когато това се предвижда със съответната програма за управление на дейностите по отпадъците по чл.29 от ЗУО;


ШУМ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

(Обн.,ДВ, бр.74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм.,бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.)

Чл.6(1) С цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда в агломерациите и в районите по чл.3, ал.1 в непосредствена близост до основните пътища, основните железопътни линии и основните летища, до промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, както и до локални източници на шум, се разработват планове за действие.

(2) Плановете за действие по ал.1 съдържат анализи на текущото състояние, прогнози и мерки за намаляване и предотвратяване на шума, свързани с превишаване на граничните стойности на даден показател за шума в околната среда в районите на агломерациите и в близост до основните пътища, основните железопътни линии и основните летища на територията на страната.

(3) Плановете за действие по ал. 1 се преразглеждат и при необходимост се актуализират най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентните органи по чл.8, ал.2.

(4) Мерките за намаляване и предотвратяване на шума в околната среда, предвидени в плановете за действие, се осъществяват в посочените в тях срокове и се финансират от собствениците на обектите и съоръженията - източници на шум в околната среда, а в случаите на сключени концесионни договори - от концесионерите.

(5) Мерките за намаляване и за предотвратяване на шума в околната среда от промишлени инсталации и съоръжения в категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда са част от условията на комплексното разрешително.

Чл.7. Изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум по чл.4 и към плановете за действие по чл.6 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Чл.8.(1) План за действие се възлага за разработване от:

1. кмета на съответната община - за агломерациите по реда на разработването, одобряването, отчета и контрола на общинските програми за опазване на околната среда по глава пета от Закона за опазване на околната среда ;

2. министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;

3. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища.

(2) Плановете за действие по ал.1 се одобряват от:

1. общинските съвети - за агломерациите;

2. министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по предложение на експертния съвет по чл.5, ал.6, т.2.

(3) Мерките от плановете за действие са неразделна част от съответната общинска програма за опазване на околната среда.

(4) Извън случаите по ал.1, т.1 планове за действие могат да се възлагат за разработване от кмета на съответната община и по негова инициатива, като се одобряват от съответния общински съвет.

Чл.15.(1) Кметовете на общини и кметовете на райони в градовете с районно деление:

1. организират и възлагат разработването на стратегическите карти за шум по чл.4 и на плановете за действие по чл.6 на местно равнище и осъществяват контрол върху тях;

2. определят длъжностни лица от съществуващите структури в общинската администрация, притежаващи необходимата квалификация, за контрол и осъществяване на дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда.

(2) Компетентните органи на централната администрация оказват методическа помощ за изпълнение на задълженията на органите на местното самоуправление.НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ РАЗРАБОТВАНЕТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КАРТИ ЗА ШУМ И КЪМ ПЛАНОВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ

(Приета с ПМС №217 от 18.08.2006 г., обн., ДВ, бр.70 от 29.08.2006 г.)

Чл.4.(1) Стратегическите карти за шум се възлагат за разработване от:

1. кметовете на общини - за агломерациите;

2. министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;

3. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища.

(2) Компетентният орган по ал.1:

1. изготвя задание за разработване на стратегическите карти за шум;

2. контролира разработването на стратегическите карти за шум.

(3) Компетентният орган по ал.1 представя проектите на стратегическите карти за шум за становище на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите най-късно 4 месеца преди крайната дата за одобряването им по §2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита от шума в околната среда.

(4) Министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите в двумесечен срок от представянето на проекта на стратегическа карта за шум изпращат становище до компетентния орган по ал.1, което се отразява при подготовката на окончателния проект на стратегическата карта за шум.

(5) Извън случаите по ал.1, т.1 стратегически карти за шум могат да се възлагат за разработване от кмета на съответната община по негова инициатива, като се одобряват от съответния общински съвет.

(6) Стратегическите карти за шум по ал.1 се одобряват от:

1. общинските съвети - за агломерациите;

2. министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по предложение на експертния съвет по чл.5, ал.6, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда.

Чл.16.(1) Плановете за действие се възлагат за разработване от:

1. кмета на съответната община - за агломерациите по реда на разработването, одобряването, отчета и контрола на общинските програми за опазване на околната среда по Закона за опазване на околната среда;

2. министъра на транспорта - за основните железопътни линии и основните летища;

3. министъра на регионалното развитие и благоустройството - за основните пътища.

(2) Компетентният орган по ал.1:

1. изготвя задание за разработване на план за действие, което включва основанието за разработване, времевата рамка за краткосрочните, средносрочните и дългосрочните перспективи; разработената стратегическа карта за шум и документацията към нея;

2. координира разработването на плана за действие.

(3) Плановете за действие по ал. 1 се одобряват от:

1. общинските съвети - за агломерациите;

2. министъра на здравеопазването - за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища, по предложение на експертния съвет по чл.5, ал.6, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда.

(4) Извън случаите по ал.1, т.1 планове за действие могат да се възлагат за разработване от кмета на съответната община и по негова инициатива, като се одобряват от съответния общински съвет.

НАРЕДБА №2 ОТ 5.04.2006 Г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕН МОНИТОРИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА

(Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр.37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.02.2006 г.)

Чл.5.(1) Националната система за мониторинг на шума обхваща всички агломерации и преминаващите през тях участъци от основните пътища, основните железопътни линии и основните летища, както и промишлените източници на шум.

(2) В националната система за мониторинг на шума могат да бъдат включени и други по-малки населени места след мотивирано предложение на директора на съответната регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), на чиято територия се намира населеното място, до главния държавен здравен инспектор

Чл.10.(1) За урбанизираните територии по чл.5 се изготвят програми за мониторинг на шума.

(2) Програмите по ал.1 съдържат:

1. описание на обекта на мониторинг;

2. брой и разположение на пунктовете за мониторинг;

3. наблюдавани показатели;

4. период на извършване на измерванията - време на денонощието, сезон, честота на отчитане на резултатите;

5. териториален обхват;

6. кадрово осигуряване;

7. използвани методи (измерване и/или изчисление).

(3) Програмите за мониторинг на шума в урбанизираните територии се изготвят от РИОКОЗ, на чиято територия се намират, и се утвърждават от главния държавен здравен инспектор.

Чл.11. Програмите за мониторинг на шума се актуализират след мотивирано предложение от директора на РИОКОЗ или кмета на съответната община и се утвърждават от главния държавен здравен инспектор.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница