Решение №348/29. 11. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документациястраница1/13
Дата11.01.2018
Размер2.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МБАЛ “ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАДОдобрена с Решение № 348/29.11.2017г.

на Изпълнителния Директор на

МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (КОНСУМАТИВ ЗА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА)

гр. София

2017 г.МБАЛ “ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД
СЪДЪРЖАНИЕ


Раздел


Наименование


I

Решение за откриване на процедурата

II

Обявление за поръчката

III

Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката и на обособените позиции, в т.ч. технически спецификации и изисквания към изпълнението на поръчката. Изисквания към участниците.
Приложение № 1: Техническа спецификация.

IV

Критерий за възлагане. Показатели. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата.

V

Указания за подготовка на оферта. Образци на документи.
Образец № 1: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
Образец № 2: Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП;
Образец № 3: Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП
Образец № 4: Декларация по чл. 101, ал. 10 от ЗОП
Образец № 5: Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
Образец № 6: „Предложение за изпълнение на поръчката”
Образец № 7: Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Образец № 8: Декларация за срока на валидност на офертата
Образец № 9: Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Образец № 10: Декларация за наличие на баркодова идентификация на тестовете
Образец № 11: „Ценово предложение”
Образец № 12: Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), изготвена съгласно образец – Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от ППЗМИП
Образец № 13: Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), изготвена съгласно образец – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП
Образец № 14: Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП
Образец № 15: Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС

VI

Проект на договор
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница