Решение №348/29. 11. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документациястраница13/13
Дата11.01.2018
Размер2.18 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Долуподписаният ........................................................................................................,

ЕГН , в качеството ми на ................................................................ ................................................................... на ........................................................................... .........................................................................................., ЕИК ..............................................,

във връзка с възлагането на обществена поръчка за доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) за МБАЛ “НКБ” ЕАД, с настоящото по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

По отношение на дружеството, което представлявам:  1. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

  2. не е налице конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................... Подпис и печат:
Образец № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(попълва се преди сключване на договор за възлагане на поръчката)
Долуподписаният ........................................................................................................,

ЕГН , в качеството ми на ................................................................ ................................................................... на ........................................................................... .........................................................................................., ЕИК ..............................................,

във връзка с възлагането на обществена поръчка за доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) за МБАЛ “НКБ” ЕАД, с настоящото
Д Е К Л А Р И Р А М, че:


 1. Представляваното от мен лице е/не е (вярното се подчертава или огражда или невярното се премахва от текста):

  1. е/не е (вярното се подчертава или огражда или невярното се премахва от текста) дужество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

  2. е/не е (вярното се подчертава или огражда или невярното се премахва от текста) лице, което пряко и/или косвено се контролира от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

  3. е/не е (вярното се подчертава или огражда или невярното се премахва от текста) гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

 2. По отношение на представляваното от мен лице е/не е (вярното се подчертава или огражда или невярното се премахва от текста) налице изключение по смисъла на чл. 4, т. .... от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (тази точка се попълва само при условие, че на някоя от подточките към т. 1 е отговорено утвърдително).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................... Подпис и печат:

МБАЛ “ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

РАЗДЕЛ VI

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.
Д О Г О В О Р

№………………….


Днес …………………, между:

МБАЛ „НКБ” ЕАД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. Коньовица 65, ЕИК 121663601, представлявано от проф. д-р Марио Станкев – изпълнителен директор, наричано в Договора “ ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

от друга …………………………………………………………… …………………………………….., седалище ……………………............., ЕИК………………...........………., представлявано от ........................… ……………………………………………....……………………………….., наричано по-долу “ ИЗПЪЛНИТЕЛ”на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № ...................................... на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ” ЕАД се

сключи настоящият Договор, както следва:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия, наричани по-долу “стоки”, подробно описани като вид, прогнозно количество и единични цени в Приложение №1 към договора, представляващо неразделна част от него.

 2. Количествата медицинските изделия, посочени в Приложение № 1 са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка медицински изделия по съответните номенклатурни единици.

ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА

 1. Посочените в Приложение № 1 към договора единични цени са определени до краен получател, фиксирани са и не подлежат на промяна;

 2. Общата прогнозна стойност на доставките по договора, изчислена въз основа на прогнозните количества на продуктите и техните единични цени, възлиза на …………………………………………. лв. без вкл. ДДС.

ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в доставната фактура, като банковите разходи за превода са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 2. Доставените стоки (продукти) се заплащат в срок до 60 календарни дни, считано от датата на доставката, но не преди представяне на следните документи: фактура – оригинал и приемо-предавателен протокол по направената конкретна заявка.

ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

 1. Доставките по този договор се извършват съобразно заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на следните правила:

  1. В срок до 10 работни дни след подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави първа рамкова тримесечна заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  2. До изтичане на едногодишния срок на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави още три тримесечни рамкови заявки до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се изпращат в срок до 30 календарни дни преди първия ден от съответните тримесечия.

  3. В тримесечните рамкови заявки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително прави разбивка на тримесечните количества по месеци.

  4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва във всеки един момент да поддържа на склад количествата за следващия едномесечен период.

  5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да усвои цялото количество по рамковите заявки.

  6. Доставките се извършват и приемат само въз основа на конкретни заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни в пълен обем в срок до 24 часа от получаването им.

  7. В случай, че конкретните заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надхвърлят предварително заявеното месечно рамково количество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при забавено изпълнение на доставките, освен ако забавата му е продължила повече от 72 часа.

 2. Заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (рамкови или конкретни) се считат за редовно получени, когато са изпратени по един от следните начини:

  1. на факс/-ове : ................................................;

  2. на електронен/-и адрес/-и: ....................................................;

  3. на телефон/-и: .............................................................

 3. Ако конкретна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнена в срок, се счита, че е налице отказ от изпълнение и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръча доставка на същото количество аналогични продукти на трето лице.

 4. В случаите по т. 9, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение, чиито размер е разликата между стойността на стоките, доставени от третото лице и стойността на неизпълнената в срок доставка.

 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ във всеки един момент от действието на договора има право да извършва проверка на складовите наличности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изпълнение на задълженията по предходните точки.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

 1. За място на доставяне на стоки по този договор се определя болничната аптека на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемо-предавателен протокол.

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ

 1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени на мястото на доставяне.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да доставя стоките в договорения срок и да ги предава на крайния получател, придружени със сертификат за качество;

  2. Да предава стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.

  3. След доставяне на стоките на мястото на доставяне да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 6 от настоящия договор.

  4. Да сключи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок от сключването на съответния договор за подизпълнение. Заедно с договора за подизпълнение Изпълнителят следва да изпрати на възложителя и доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на посочените критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16. При сключване на Договора, Изпълнителят представя Гаранция за изпълнение на Договора, която следва да е в размер на …………. лева, представляващ 3% от посочената в т. 4 прогнозна стойност на договора без включен ДДС, като:

16.1. Гаранцията е със срок не по-малко от 13/тринадесет/ месеца.

16.2. В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя.

17. Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от Възложителя в случай на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за частта, съответстваща на неизпълнението. Възложителят има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

18. При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на Възложителя, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума). Ако Изпълнителят е представил парична сума като гаранция за изпълнение, същата ще бъде преведена по посочена от Изпълнителя банкова сметка. Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение, той има право да получи обратно оригинала й

19. Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на Изпълнителя.

20. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.ІХ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да приеме заявените и доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

  2. Да заплати доставените стоки по реда на раздел ІІІ.;

Х. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

 1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от служител в Болнична аптека – медицински изделия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 2. МОЛ по т. 22 на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощен представител ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките.

ХІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ

 1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническтите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издадено от компетентен орган.

 2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките следва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя.

 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на стоките, ако в деня на тяхното пристигане или приемане остатъчния срок на годност на стоките е по-малък от определения по т. 25 или по негова преценка да приеме стоките с отстъпка в цената, за което следва да бъде сключено допълнително споразумение.

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:

  1. Количество и некомплектност на стоките или документацията;

  2. Качество – стоките са от различен вид или при употреба се констатират дефекти.

 1. Рекламации по т. 27.1. се правят в 14-дневен срок от датата на доставяне с протокол.

 2. Рекламации по т. 27.2. се правят през целия срок на годност на доставените стоки, като рекламацията задължително се придружава от констативен протокол.

 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти в 14-дневен срок от констатирането им.

 4. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с техния фабричен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламациите се прилага копие от сертификата за качество, получено заедно с другата документация по договора.

 5. В 5-дневен срок от получаване на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.

 6. При рекламация по т. 27.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 72 часа от получаването й за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне договорените стоки.

 7. При рекламация по т. 27.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 72 часа от получаването й да замени стоката за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отбие съответна част от договорената цена.

ХІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

 1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустока в размер на 0.7% на ден върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от същата, както и обезщетение за действително претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят неустойката.

 2. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ХІІ. в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора чрез прихващане на дължими по договора суми или от гаранцията по съответния ред.

ХІV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните се дължат на непреодолима сила.

 2. Ако страна, която е следвало да изпълни свое задължение, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

 3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, като уведомява другата страна незабавно. При неуведомяване или забавено уведомяване, страната не може да се позове на непреодолимата сила.

 4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на насрещните задължения спира.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

42. При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и търговско законодателство на РБългария, като отговорност не се дължи в случай на наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на Закона за обществени поръчки.

43. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повед изпълнението на договора, в т.ч. обстоятелства, свързани с търговска дейност, технически процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора.

44. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма, като за валидни се считат адресите, посочени на страница първа от договора.

45. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

46. Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

47. Настоящият договор се прекратява:

47.1. с изтичане на срока на договора;

47.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

47.3. при условията на чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;

47.4. с 30-дневно предизвестие от страна на Възложителя, когато Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора или ползва подизпълнител в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и не прекрати/коригира неизпълнението в предоставен от Възложителя срок.

48. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване чрез писмени споразумения, а при недостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред компетентен съд.

49. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Договор е изготвен и подписан в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един за всяка страна и има 12-месечен срок на действие, считано от датата на подписването му.


За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………….……….... ……………………проф. д-р М. СТАНКЕВ

1Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

4Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

5Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

6Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

7Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

9Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

10Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

11По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

12Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

13Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

14Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

15По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

16Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

17Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

19Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

23Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

24Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

25Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

26Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

27Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

28Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

30Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

31Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

32Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35Например съотношението между активите и пасивите.

36Например съотношението между активите и пасивите.

37Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

38Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

40С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

42Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

43Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

44Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

47При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

48В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница