Решение №348/29. 11. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документациястраница2/13
Дата11.01.2018
Размер2.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МБАЛ “ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД
РАЗДЕЛ III

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ, В Т.Ч. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.


I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА на поръчкаТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

1. Предмет на обществената поръчка:

Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) по 42 броя обособени позиции, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към настоящия раздел от документацията за провеждане на процедурата.

Посочените в Техническата спецификация количества по отделните обособени позиции и подпозиции/номенклатурни единици са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка продукти по съответните обособени позиции или подпозиции/номенклатурни единици. 1. Изисквания към предлаганите медицински изделия (консумативи):

  1. да отговарят напълно на изискванията на техническата спецификация (Приложение № 1);

  2. за тях да има издадени CE сертификат и Декларация от производителя за съответствие с приложимата Директива на ЕС.

  3. Предлаганите консумативи (тестове), включени в една обособена позиция, трябва да са съответни за апарата, за който се предлагат. Съответствието се доказва чрез предоставено указание за употреба, като:

   1. Указанието следва да е съставено от производителя на консуматива (теста) и да се отнася за наличния в лабораторията на НКБ апарат;

   2. Указанието следва да е на български език и да съдържа специфичните характеристики за консуматива (теста): възпроизводимост, линейност, трайност, разграничителна стойност (cut-off) за нормална и патологична област и химична програма;

   3. Тестовете (диагностичните китове) и системите за вземане на кръв (вакуумни епруветки, игли и др.) трябва да съдържат на етикета си информация за: производител, каталожен номер, сериен номер, годност, обем, баркод;

   4. Предлаганите консумативи (тестове) към апаратите OLYMPUS AU400/AU480, ACCESS, RAPID LAB 248/348, RADIOMETER FLEX880; CS 2500, BACTEC задължително следва да имат баркодова идентификация за наличния софтуер на апарата – за съответния апарат, както следва:

    1. OLYMPUS, s.v. 8.1

    2. ACCESS, s.v. 0.479

    3. RAPID LAB 248/348

    4. RADIOMETER FLEX880

    5. CS 2500, s.v. 0-57

    6. BACTEC, s.v. V4.90A

При несъответствие на предложен продукт с изискванията по настоящата т. 2, съответното предложение не се допуска до разглеждане (участникът се отстранява от участие по съответната обособена позициия).

Ако предложеният продукт е познат (доставян е) в НКБ и при употребата му е установена практическата му неприложимост в лабораторията на НКБ, за което е съставен надлежен протокол, това предложение не се допуска до разглеждане (участникът се отстранява от участие по съответната обособена позиция).


II. Изисквания към изпълнението НА ПОРЪЧКАТА:

  1. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договор.

  2. В срок до 10 работни дни след подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави първа рамкова тримесечна заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. До изтичане на едногодишния срок на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави още три тримесечни рамкови заявки до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които се изпращат в срок до 30 календарни дни преди първия ден от съответното тримесечие. В тримесечните рамкови заявки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително прави разбивка на тримесечните количества по месеци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва във всеки един момент да поддържа на склад количествата за следващия едномесечен период. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да усвои цялото количество по рамковите заявки. Доставките се извършват само въз основа на конкретни заявки, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в пълен обем в предложения от него срок, но не по-късно от 24 часа от получаване на съответната заявка. В случай, че конкретните заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надхвърлят предварително заявеното месечно рамково количество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при забавено изпълнение на доставките, освен ако забавата е над 72 часа.

  3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ във всеки един момент от действието на договора има право да извършва проверка на складовите наличности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с оглед изпълнение на задълженията по предходната точка.

  4. Срокът на годност на продуктите към момента на доставката следва да бъде не по-малък от 75% от производствения срок на годност.

  5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането, както следва:

  1. Доставените стоки (продукти) се заплащат в срок до 60 календарни дни, считано от датата на доставката, но не преди представяне на следните документи: фактура – оригинал и приемо-предавателен протокол по направената конкретна заявка;

  2. Доставени без заявка количества не се заплащат и се връщат.


III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

 1. Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. Съответно допустимо е участниците да предлагат частично изпълнение на поръчката - да оферират доставка на част от обособените позиции, обект на поръчката.

 2. Не се допуска участниците да оферират доставка на част от подпозициите/номенклатурните единици в рамките на обособената позиция за която представят оферта.

 3. Офертите се изготвят на български език.

 4. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

 5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

 6. Всеки участник има право да представи само една оферта.

 7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

 8. Eдно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

 10. В случай, че предмета на поръчката е разделен на обособени позиции, условията по т.-т. 6-9 се прилагат отделно за всяка от обособените позиции.


IV. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

2. Основанията по т. 1.1., 1.2. и 1.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Основанията за отстраняване по т. 1. се прилагат и когато офертата е подадена от обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 1, може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

5. Освен на основанията, посочени в т. 1, на основание чл. 107 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата и:

5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в одобрената от Възложителя документация;

5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката или на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП;

5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал.-ал. 3 – 5 от ЗОП;

5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, а именно лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. Освен на основанията, посочени в т. 1 и т. 5, като специфично основание за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка по националното законодателство се прилага забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), като от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, който (освен при наличие на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) е дужество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е лице, което пряко и/или косвено се контролира от такова дружество или е гражданско дружество/консорциум, в което участва такова дружество.

7. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Eдинен европейски документ за обществени поръчки - (ЕЕДОП), представляващ Образец №1 към раздел V. от документацията за участие в процедурата.

8 Липсата на описаното по-горе в т. 6. основание за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка се декларира от участниците в Част III: „Основания за изключване”, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” от ЕЕДОП, където като верен следва да се маркира отговор „не”, след което:

8.1. се вписва текст „Участникът не е дужество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, нито е лице, което пряко и/или косвено се контролира от такова дружество, нито е гражданско дружество/консорциум, в което участва такова дружество.” Или  1. се заявяват наличието на някое от горните обстоятелства, както и съответното наличие на изключение по смисъла на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

9. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП (основанията по т. III.9. и т. IV.1. по-горе). В тези случаи възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато докладът и протоколите по чл. 106, ал. 1 ЗОП на комисията вече са получени от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.
V. МЕРКИ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТ

1. На основание чл. 56 от ЗОП участник, за когото са налице основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП (основанията по т. IV.1. по-горе), има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, за времето, определено с присъдата или акта, няма право да използва възможността да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.

2. На основание чл. 45, ал. 1 от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП (основанията по т. IV.1. по-горе) и преди подаването на заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на кандидата или участника се представят следните документи:

2.1. по отношение на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП (обстоятелствата по т. V.1.1. и т. V.1.2. по-горе) – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

2.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП (обстоятелството по т. V.1.3. по-горе) – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР (гл. VII, р. II. от ЗОП)

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

1.1. Изисква се наличие на издадено от ИАЛ валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

Участникът следва да представи заверено копие от издадено от ИАЛ разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

2. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците:

Няма.


3. Изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците:

Няма.
VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МОСТРИ И КАТАЛОЗИ.

 1. Участниците следва да разполагат с мостри, както и с оргинални католози с превод на български език, на всяко едно от оферираните от тях медицински изделия и да са в състояние да ги доставят в болничната аптека на Възложителя не по-късно от три работни дни, считано от датата на получаване на съответно искане от страна на назначената от Възложителя комисия по провеждане на процедурата;

 2. При непредоставяне в посочения срок на мостра и/или оргинален католог с превод на български език, поискана/-и от назначената комисия, съответното предложение не се допуска до оценяване/класиране (участникът се отстранява от участие по съответната обособена позиция).

 3. В случай на получаване на съответно искане от страна на комисията, мострите и/или оргиналните католози с превод на български език следва да се предават в болничната аптека на Възложителя, като се описват в съответен приемателно-предавателен протокол, подписан от оторизирани представители на участника и на Възложителя. При предаване на мострите, те следва да се придружават от указание/инструкция за ползване.

 4. Мострите ще бъдат използвани от комисията за тестване на предложените продукти с оглед установяване на съответствието им с техническите спецификации по Приложение № 1.

 5. Ако тестването на мострите доведе до нарушаване на тяхната цялост или на търговския им вид, в срок до 10 дни, считано от датата на сключване на договорите за възлагане изпълнението на поръчката или съответно от датата на влзане в сила на решение за прекратяване на процедурата, мострите ще бъдат заплатени на представилите ги участници съгласно тяхната стойност, посочена в офертите на съответните участници.


VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за възлагане на обществената поръчка в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП, в случай че такова изискване е поставено от Възложителя;

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като предостави актуални документи (вкл. и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива), удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – се представя заверено копие от свидетелство за съдимост на лицата, които имат право да представляват участника;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – се представя заверено копие от удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – се представя заверено копие от удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

2.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – се представя заверено копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

2.5. оригинална декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), изготвена съгласно образец – Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от ППЗМИП (Образец № 12, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата), подписана от лице, имащо право да представлява участника.

2.6. оригинална декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), изготвена съгласно образец – Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от ППЗМИП (Образец № 13, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата), подписана от лице, имащо право да представлява участника.

2.7. оригинална декларация по чл. 54, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 14, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата, подписана от лице имащо право да представлява участника.

2.8. оригинална декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), изготвена съгласно Образец № 15, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата, подписана от лице имащо право да представлява участника.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните документи по т.-т. 2.1.-2.4., издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

3. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП като предостави актуални документи (вкл. и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива), удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.

4. представи определената гаранция за изпълнение на договора;

5. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на обявената поръчка.


Горните изискванията са приложими и към подизпълнителите, както и към участниците в гражданско дружество/консорциум, определено за изпълнител.

Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ№ на обособ. позиция/

подпозиция Генерично наименование на продукта

Код

Налична апаратура

Мярка

Вид опаковка

Год. Разход

 

Клинично-Лабораторна диагностика

 

 

 

 

 

ОП.1

Консумативи, диагностични тестове и контролни серуми за клинично-химичен анализатор Cobas Mira Classic

 

 

 

 

 

1.1

Cuvette segments Mira

L10101

Cobas Mira Classic

опак.

50х12

60

1.2

Sample cup blue

L10102

Cobas Mira Classic

опак.

1х1000

6

1.3

ASAT/IFCC

L10103

Cobas Mira Classic

ml

5х50

1000

1.4

ALAT/IFCC

L10104

Cobas Mira Classic

ml

5х50

1000

1.5

CK - NAC/DGKC

L10105

Cobas Mira Classic

ml

5х30

600

1.6

CK - MB DS/DGKC

L10106

Cobas Mira Classic

ml

6x2,5

100

1.7

GGT - Carboxy - GLUPA

L10107

Cobas Mira Classic

ml

10х50

1000

1.8

Glucose / GOD-POD

L10108

Cobas Mira Classic

ml

6x100

3000

1.9

Urea / Urease - UV - GLDH

L10109

Cobas Mira Classic

ml

10х20

500

1.10

Uric acid / Uricase - PAP

L10110

Cobas Mira Classic

ml

10х20

600

1.11

Bilirubin - total - Jendrassik-Grof

L10111

Cobas Mira Classic

ml

2х150

600

1.12

Creatinin - kinetic Jaffe without Deprot

L10112

Cobas Mira Classic

ml

2х125

4000

1.13

Cholesterol / CHOD / PAP

L10113

Cobas Mira Classic

ml

10х50

2000

1.14

Triglycerides / GPO / PAP

L10114

Cobas Mira Classic

ml

10х50

2000

1.15

Iron / Ferosine

L10115

Cobas Mira Classic

ml

4х50

400

1.16

Total protein -Biuret

L10116

Cobas Mira Classic

ml

2х125

750

1.17

Albumin/bromcresol green

L10117

Cobas Mira Classic

ml

2х125

500

1.18

Tip Cleaner

L10118

Cobas Mira Classic

ml

1х250

500

1.19

Депротеинизатор за COBAS System

L10119

Cobas Mira Classic

ml

1х125

500

1.20

Контролен серум човешки N с обявени стойности за с-ма Cobas

L10120

Cobas Mira Classic

ml

20х5

300

1.21

Контролен серум човешки P с обявени стойности за с-ма Cobas

L10121

Cobas Mira Classic

ml

20х5

200

1.22

Контролен серум CK-MB с об. ст. за Cobas система

L10122

Cobas Mira Classic

ml

4x3

12

ОП.2

Консумативи, диагностични тестове и контролни материали за система OLYMPUS AU 400 и AU 480

 

 

 

 

 

2.1

ASAT/IFCC без Р-5-Р

L10201

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х25+4х25

12

2.2

ALAT/IFCC без Р-5-Р

L10202

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х50+4х25

12

2.3

OSR CK - NAC/DGKC

L10203

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х44+4х21

15

2.4

CK - MB DS/DGKC

L10204

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

2х22 + 2х10

50

2.5

LDH - P - DGKC

L10205

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х50+4х25

6

2.6

HBDH - DGKC

L10206

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х15+4х15

6

2.7

GGT - IFCC

L10207

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х18+4х18

10

2.8

ALP / DGKC

L10208

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х30+4х30

6

2.9

AMS / CNPG3 - IFCC

L10209

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х40

5

2.10

Glucose / Hexokinase

L10210

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х25+4х12,5

15

2.11

Urea / Urease - UV - GLDH

L10211

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х25+4х25

15

2.12

Uric acid / Uricase - PAP

L10212

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х30+4х12,5

6

2.13

Bilirubin - total - DPD

L10213

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х40+4х40

4

2.14

Bilirubin - direct - DPD

L10214

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х6+4х6

3

2.15

Creatinin - kinetic Jaffe

L10215

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х51+4х51

18

2.16

Cholesterol / CHOD / POD

L10216

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х22,5

10

2.17

Triglycerides / GPO / POD/Lipase

L10217

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х50+4х12.5

8

2.18

LDL cholesterol CHE-CHO-POD

L10218

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х27+4х9

4

2.19

HDL cholesterol direct

L10219

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х27+4х9

10

2.20

Calcium Arsenazo III

L10220

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х30

3

2.21

In phosphate / UV phosmol.

L10221

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х15+4х15

3

2.22

Iron - TPTZ

L10222

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х15+4х15

5

2.23

Magnesium - Xylidyl Blue

L10223

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х40

2

2.24

OSR Microalbumin

L10224

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4n15 # 4n15

1

2.25

OSR Microalbumin cal

L10225

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

 

1

2.26

Albumin/, BCG

L10226

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х29

5

2.27

Total protein -Biuret

L10227

OLYMPUS AU 400/AU 480

опак.

4х25+4х25

8
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница