Решение №486 / 31. 08. 2017 г на Общински съвет Котел н а р е ж д а мДата18.06.2018
Размер86.84 Kb.
З А П О В Е Д
ОС - 06 – 33

гр. Котел / 15.09.2017 година
на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.74, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ,

Решение № 486 / 31.08.2017 г. на Общински съвет - Котел


Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен общински поземлен имот с идентификатор 39030.501.1642 по КККР на гр.Котел, одобрени със заповед № РД-18-95 / 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота: гр.Котел, ул.”Браилски бунт”, с площ 239.00 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 39030.501.2043, ПИ 39030.501.2079, ПИ 39030.501. 1443, ПИ 39030.501.1442, ПИ 39030.501.350 и ПИ 39030.501.462, за който е отреден УПИ І462 в кв.16 по действащия ПУП на гр.Котел, одобрен със заповед № РД-02-14-178 / 04.12.1986 г., посл.изменен със заповед № РД-23-35 / 04.08.2017 г., с приложена регулация, актуван с АОС № 4445 / 12.04.2017 г.

ІІ. Публичният търг да се проведе на 11.10.2017 г. от 10.30 часа в сградата на общинската администрация в гр. Котел. При непровеждане на търга, повторен търг да се проведе на 18.10.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на общинската администрация в гр. Котел.

ІІІ. Публичният търг да се проведе при следните тръжни условия:

1. Начална тръжна цена в размер на 3 000.00 (три хиляди) лева.

2. Кандидатите трябва да внесат депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота или 300.00 (триста) лева.Краен срок за внасяне на депозитната вноска10.10.2017 г., безкасово по сметка IBAN: BG 55 SOMB 91303315510001, BIC: SOMBBGSF при „Общинска Банка” АД, финансов център Котел или в брой, на касата на общината, стая № 18. В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска се внася до 17.10.2017 г.

3. Необходимата тръжна документация за участие кандидатите може да закупят от Дирекция “СиС”, стая № 20 на общинската администрация, за сумата от 30.00 (тридесет) лева.Краен срок за закупуване на тръжни документи за участиедо 16.00 часа на 10.10.2017 г. В случай на провеждане на повторен търг тръжна документация за участие може да се закупи до 16.00 часа на 17.10.2017 г.

4. Краен срок за подаване на заявления за участие (придружени с изискуемите документи) - до 17.00 ч. на 10.10.2017 г., в деловодството на общинската администрация – гр.Котел, стая № 2. В случай на провеждане на повторен търг, заявления за участие се приемат до 17.00 ч. на 17.10.2017 г., в деловодството на общината, стая № 2.

5. При сключване на договор за продажба, определеното за купувач лице заплаща 2 % режийни разноски и 2,60 % данък за придобиване на имущество по възмезден начин, изчислени върху продажната цена, както и сумата от 80.00 лева, представляваща направените от общината разходи за изготвяне на оценка на имота.

6. До участие в публичния търг не се допускат лица, които: са неизправни по правоотношение с общината или системно нарушават актовете на общината; имат публични или частни задължения към общината; са отказвали подписване на договор с общината през последните 6 м.

7. Оглед на имота, обект на търга, може да се извърши до 16.00 ч. на всеки работен ден до деня на провеждане на търга, със съдействието на Дирекция „СиС”, стая № 20.

ІV. Утвърждавам тръжната документация и проекто-договора за продажба като част от нея.

Допълнителна информация за продажбата може да се получи от Дирекция „Счетоводство и собственост” при Община Котел, стая № 20 или на телефон 0453 / 4-23-36, вътр. 135.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на общината, да се постави на видно място в сградата на общинската администрация - гр.Котел и да се оповести по местния радиовъзел не по-малко от един път седмично до деня на провеждане на търга.


КОСТА КАРАНАШЕВ /препис/

КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ

съгласувал: гл.юрисконсулт: /препис/ УТВЪРЖДАВАМ:Кмет: К.Каранашев / препис/

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ЗОС И НРПУРОИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОТЕЛ


СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Характеристика на обекта на търга.

ІІ. Списък на документите, приложения към настоящата тръжна документация.

ІІІ. Списък на необходимите документи, които всеки кандидат трябва да представи.

ІV. Основания за недопускане на кандидат до участие в търга.

V. Разяснения относно процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване.

VІ. Начин и срокове на плащане, и сключване на договор за продажба.
І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА НА ТЪРГА:

Гр.Котел е населено място от ІІІ функционален тип, планински курортен район, нормална екологична обстановка. Благоустройство на района –много добро; комунално поддържане –добро; здравно и търговско обслужване–добро. Степен на изграденост на инженерната инфраструктура: електрозахранване –изградено, канализация –изградена; водопровод –изграден; улична мрежа с трайна асфалтова настилка и тротоари; улично осветление – изградено; телефонизация- изградена; вертикална планировка –изградена; транспортна достъпност –шосейна връзка с републиканската пътна мрежа.

Обект на публичният търг е общински поземлен имот с идентификатор 39030.501.1642 по КККР на гр.Котел, одобрени със заповед № РД-18-95 / 29.12.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Котел, ул.”Браилски бунт”, с площ 239.00 (двеста тридесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници на имота: ПИ 39030.501.2043-улица”Браилски бунт”,, ПИ 39030.501.2079-тупик, ПИ 39030.501.1443-ниско застрояване, ПИ 39030.501.1442-ниско застрояване, ПИ 39030.501. 350-за друг вид озеленени площи (дере) и ПИ 39030.501.462 (трафопост). За имота е отреден УПИ І462 в кв.16 по действащия ПУП на гр.Котел, одобрен със заповед № РД-02-14-178 / 04.12.1986 г., последно изменен със заповед № РД-23-35 / 04.08.2017 г. на кмета, с приложена регулация.

Имота се намира в стария квартал на града - „Галата”, в непосредствена близост до масивна сграда „Трафопост”. Имота е без изпълнено ограждане и без застрояване.

Имота е актуван с АОС № 4445 / 12.04.2017 г., вписан в Служба по Вписванията - Котел под вх.№ 244 / 13.04.2017 г., дв.вх.рег.№ 244 / 13.04.2017 г., акт № 150, том І.
ІІ. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ КЪМ НАСТОЯЩАТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

1. Копие от заповедта за насрочване на публичния търг;

2. Заявление за участие в търга;

3. Декларация за оглед на имота;

4. Декларация, че кандидата не е отказвал сключване на договор с общината през последните 6 м.


  1. Образец на сл.бележка, че кандидата няма задължения към Община Котел.

  2. Копие от скица на имота, издадена от СГКК-Сливен;

  3. Копие от скица на имота по действащия ПУП;

8. Образец на договор за покупко-продажба.
ІІІ. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ВСЕКИ КАНДИДАТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ:

  1. Надлежно попълнено заявление за участие в търга.

  2. Квитанция към ПКО или вн.бележка за внесен депозит (оригинал или заверено копие).

  3. Квитанция за закупени тръжни документи (оригинал или заверено копие).

4. Декларация за оглед на имота, обект на търга.

5. Декларация, че кандидата не е отказвал сключване на договор с общината през последните 6 м.

6. Заверена служебна бележка, че кандидата няма публични или частни задължения към общината.

7. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник при провеждането на търга.За чуждестранни участници съответните документи се придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
ІV. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
Комисията може да откаже да допусне до участие в търга кандидат, в случай, че установи:

1. непълнота на представените документи съгласно раздел ІІІ на тръжната документация;

2. участника е лице: имащо публични или частни задължения към общината; неизправно по правоотношение с общината или системно нарушава актовете на общината; отказало подписване на договор с общината през последните 6 (шест) месеца.

3. ако заявлението за участие е подадено след крайния срок, посочен в заповедта.


V. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ:
Участниците в търга се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност или пълномощно. От момента на откриване на публичният търг, участниците в него нямат право да разговарят помежду си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин. Комисията по провеждане на търга може да отстрани участник (участници), който нарушава тези изисквания. Внесения депозит на отстранения участник се задържа в полза на общината.

Когато няма закупени и/или подадени тръжни документи, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно в деня и часа, посочен в заповедта.

Търгът може да се проведе само в случай, че са подадени поне две заявления за участие. Ако в определения краен срок за подаване на заявления за участие е подадено само едно заявление, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно в деня и часа, посочени в заповедта. В случай, че има подадени тръжни документи за участие, но в деня, часа и мястото на провеждане на търга не се явят кандидати, провеждането на търга се отлага с един час. Ако след изтичането му отново не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, явилият се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. В случай, че в резултат на недопускане на участник остане един кандидат, търгът се провежда и кандидатът се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на повторния търг се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Ако никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие в търга, председателят на комисията обявява търга за непроведен. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов търг.

Преди започването на търга, председателят на комисията обявява началната тръжна цена и поканва всички допуснати кандидати да я потвърдят устно. Когато някой от допуснатите кандидати откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата, а внесения от него депозит се задържа в полза на общината.

В случай, че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не участва в наддаването, т.е. не обяви следваща по размер цена, по–висока от началната с една стъпка, търгът се закрива. Внесените от участниците депозити се задържат в полза на общината.

Председателя на комисията обявява стъпката на наддаване, която се определя от тръжната комисия и е в размер от 1 % до 10 % от началната тръжна цена на имота. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение на цената трябва да бъде равно на определената стъпка.

Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка. Преди третото обявяване на последната предложена сума председателят прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения, търгът се закрива със звуков сигнал. Председателят обявява предложената окончателна цена и спечелилия търга.
VІ. НАЧИН И СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР :

Въз основа на протокола на тръжната комисия кмета на общината издава заповед, с която обявява спечелилият публичния търг, окончателната цена по сделката и срока за сключване на договор. Заповедта за определяне на спечелил търга се връчва на лицето по реда на ГПК.

Заповедта се обявява на публично място в сградата на общинската администрация и може да се обжалва от останалите участници в търга по реда на АПК.

Депозита на спечелилият търга участник се приспада от продажната цена. Депозита на класирания на второ място участник се задържа, до сключване на договор със спечелилият търга, след което се възстановява. За периода не се дължат лихви. След изтичане на срока за обжалване на заповедта за спечелил търга се възстановяват депозитите на недопуснатите до участие и на неспечелилите търга, без да се дължат лихви. Сумите се възстановяват в брой на касата на общината или по посочена от лицата банкова сметка.

В случай, че участник в търга подаде жалба срещу заповедта за спечелил търга, неговия депозит се задържа до окончателното приключване на производството по жалбата.

Въз основа на влязлата в сила заповед за спечелил публичният търг и представени документи за извършени плащания, кметът на общината сключва договор за продажба.

Ако лицето, спечелило търга не сключи договор в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта, се счита, че то се е отказало. В този случай внесения от него депозит остава в полза на общината. В случай, че преди изтичане на срока за сключване на договор, спечелилият търга участник писмено откаже да сключи договор, внесения от него депозит остава в полза на общината.

По предложение на тръжната комисията кмета на общината може да покани за сключване на договор участника предложил следващата по размер цена или да прекрати търга.


Допълнителна информация за публичния търг може да се получи от Дирекция “Счетоводство и собственост”, стая № 20 или на тел: 0453/4-23-36 /вътр.135-„общинска собственост”.


Настоящата тръжна документация е одобрена със Заповед № ОС-06-33 / 15.09.2017 г. на кмета на Община Котел.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница