Решение №53 на Сметната палата и е окончателен. С ъ д ъ р ж а н и е списък на съкращенията 3страница1/4
Дата26.08.2016
Размер0.55 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400000211


за извършен одит на отчета на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за 2010 г.

м. септември, 2011 г.Настоящият одитен доклад е приет с Решение № 53 на Сметната палата и е окончателен.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Списък на съкращенията

3

Част първа. Резюме

4

Част втора. Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

5

3. Обхват на одита

5

4. Цели на одита

6

5. Критерии за оценка

6

Част трета. Констатации

6

І. Управление на бюджетните разходи на БНБ за 2010 г.

6

1. Бюджет на БНБ

6

1.1. Съставяне и приемане на бюджета

6

1.2. Изменения на бюджета

7

1.3. Динамика за периода от 2005 г. до 2010 г.

7

2. Изпълнение на бюджета на БНБ

8

2.1. Разходи по раздел І ”Разходи за издръжка на БНБ”

8

2.2. Разходи по раздел ІІ “Инвестиционна програма”

12

2.3. Динамика при изпълнението на бюджета на БНБ за периода от 2005 г. до 2010 г.

15

ІІ. Отчитане на бюджетните разходи на БНБ за 2010 г.

16

1. Счетоводна политика и счетоводни отчети

16

2. Прилагани правила и процедури при отчитане на бюджета

16

3. Достатъчност и документална обоснованост на разходооправдателните документи

17

4. Съответствие между отчетените по бюджета на БНБ разходи за 2010 г. и отразените по съответните счетоводни сметки обороти

18

ІІІ. Възлагане и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки

18

1. Организация за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки

18

2. Мониторинг и контрол по спазване на нормативните изисквания при възлагане на обществени поръчки

19

3. Законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки

20

3.1. Открита процедура по ЗОП

20

3.2. Договаряне с покана по НВМОП

21

3.3. Открит конкурс по НВМОП

21

3.4. Без процедура, чрез събиране на три оферти по НВМОП

22

3.5. Без процедура, съгласно чл. 2, ал. 2 от НВМОП

22

3.6. Специални обществени поръчки съгласно НВСОП

23

Част четвърта. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

24

Част пета. ПРЕПОРЪКИ

24

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА към Одитен доклад №0400000211

27

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

28


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АОП

Агенция по обществени поръчки

БНБ

Българска народна банка

ВП

Вътрешни правила

ДБРБ

Държавен бюджет на Република България

ЕСЦБ

Европейска система на централните банки

ЕЦБ

Европейска централна банка

ЗБНБ

Закон за Българската народна банка

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗСП

Закон за Сметната палата

ЗСч

Закон за счетоводството

МСС

Международни счетоводни стандарти

МСФО

Международни стандарти за финансова отчетност

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

НВСОП

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки

ОБИС SAP

Основна банкова информационна система, SAP – Sistems, aplications end products (модул – счетоводни регистри, главна книга, финансови отчети)

УС

Управителен съвет


Част първа

РЕЗЮМЕ
Настоящият одитен доклад е резултат от извършения одит на отчета на бюджетните разходи на Българската народна банка за 2010 г.

Българската народна банка е централна банка на Република България. Дейността й се регулира от Закона за Българската народна банка (в сила от 10 юни 1997 г.).

Целта на одита е да се провери, анализира и оцени управлението на бюджета на БНБ, за да се установи наличието на рискове при неговото изпълнение и да се прецени дали регламентираните в законови, подзаконови и вътрешни актове, ред и процедури осигуряват условия за добра управленска практика.

При одита на отчета на бюджетните разходи се извърши проверка и анализ на финансова и нефинансова документация, свързана със съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета и оценка на организацията, мониторинга и контрола по спазване на нормативните изисквания при възлагане и провеждане на процедурите по обществените поръчки.Въведението на одитния доклад представя целите и обхвата за извършване на одита, критериите за оценка, както и кратка информация за одитирания обект.

Констативната част на доклада съдържа анализи, констатации, оценки и изводи относно създадените условия и предпоставки в БНБ за планирането, организацията, отчетността и контрола по изпълнение на бюджетните разходи, координацията и мониторинга върху разходите, свързани с паричното обръщение и инвестиционната програма на БНБ. След анализа и обобщението на резултатите от извършения одит се установи, че:

През одитирания период бюджетните разходи са планирани и отчетени в съответствие със Закона за Българската народна банка, Вътрешните правила за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на БНБ и при съблюдаване на процедурата по приемането на бюджета и отчета за неговото изпълнение от УС на БНБ.

Управлението на бюджетните разходи на БНБ за 2010 г. е осъществено в условията на адекватен и ефективен вътрешен контрол, чрез ясно разграничени персонални отговорности на различните йерархични нива, управление на рисковете и контролни дейности, интегрирани във всички дейности на банката, имащи отношение към отчетите, документиране на информацията и регистрирането й в Основната банкова информационна система, постоянен мониторинг на дейностите и на документирането и отчитането на свързаната с тях информация.
В Заключителната част на доклада са обобщени и изведени най - съществените констатации, оценки и изводи направени в проекта на одитния доклад.

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита

Одитът се извършва на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата, във връзка с изпълнение на одитна задача № І. 515 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. и в изпълнение на заповед № ОД-4-002 от 04.04.2011 г. на Валери Апостолов – заместник-председател на Сметната палата.2. Информация за одитирания обект

Българска народна банка е централна банка на Република България. Органите за управление на Банката са Управителен съвет (УС), управител и трима подуправители, които ръководят основните управления - „Емисионно”, „Банково” и „Банков надзор”.

Основните дейности на Банката в съответствие със Закона за Българската народна банка, в сила от 10 юни 1997 г. са:


 • поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване стабилността на националната парична единица;

 • притежава изключително право за емитиране на банкноти и монети;

 • регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система;

 • съдейства за създаване и функциониране на ефективни платежни системи и осигуряване на надзор върху тях;

 • действа като агент по държавни дългове или по дългове, гарантирани от държавата, при договорени с министъра на финансите условия;

 • осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и опазването и съхранението на непуснати в обръщение банкноти и монети, и опазването и унищожаването на изтеглени от обръщение банкноти и монети.


3. Обхват на одита

Одитираният процес по отчитането на бюджетните разходи и тяхното управление включва действията по съставянето и изпълнението на бюджета и отчитането на разходите, в т. ч. контролните дейности преди и след извършване на плащането, определени с нормативните и вътрешни актове на БНБ, както и счетоводното им отразяване в отчета.

Одитната задача обхвана областите на изследване, които са оценени. В обхвата на одитните процедури се включи извършването на проверки въз основа на извадки, съобразени с размера на извършените плащания за 2010 г.

По област „Отчитане на бюджетните разходи на БНБ за 2010 г.” обхватът включва: проверки по спазване на счетоводната политика, правилата и процедурите при отчитане на бюджета; съответствие между отчетените по бюджета разходи на БНБ и отразените по съответните счетоводни регистри; достатъчност и документална обоснованост на разходооправдателните документи.

По област „Управление на разходите” обхватът включва:


 • съставянето и приемането на бюджета на БНБ за 2010 г.;

 • разходи по раздел І „Разходи за издръжка на БНБ” - разходи за външни услуги; абонаментна поддръжка на софтуерни продукти; консултантски услуги; разходи за служебни пътувания и командировки в чужбина; разходи за обучение и специализация на персонала; представителни и протоколни разходи;

 • разходи по раздел ІІ „Инвестиционна програма” – придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване.

По област „Възлагане и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки” обхватът включва проверки за спазването на процедурите по ЗОП и НВМОП за избор на изпълнители на обществени поръчки.

4. Цели на одита

Целите на одита са: • да се оцени законосъобразността на взетите управленски решения при съставянето, приемането, извършването на промени, изпълнението и отчитането на извършените разходи по бюджета на БНБ;

 • да се извърши анализ и оцени достоверността на отразените в отчета бюджетни разходи, спрямо записите в счетоводните регистри и разходооправдателните документи;

 • да се оцени законосъобразността при изразходването на средствата по бюджета;

 • да се извърши контрол по изпълнението на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) при възлагане на обществени поръчки.


5. Критерии за оценка

При одита на отчета за бюджетните разходи на БНБ и тяхното управление за


2010 г. ще се използват следните критерии за оценка:

5.1. Степен на съответствие между: • осъществените стопански, финансови и счетоводни операции спрямо разпоредбите на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност;

 • изискванията на действащите нормативни актове, регламентиращи дейностите, отнасящи се до съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетните разходи и фактически извършените действия;

 • изискванията на действащите нормативни актове, регламентиращи провеждането на процедури за избор на изпълнители по ЗОП и НВМОП и фактически извършените действия.

5.2. Икономичност при изразходването на средствата по бюджета на БНБ.

5.3. Адекватност и резултатност на системата за вътрешен контрол за осигуряване на достоверна и надеждна информация при съставянето на финансовите отчети.


Част трета

КОНСТАТАЦИИ

І. Управление на бюджетните разходите на БНБ за 2010 г.
1. Бюджет на БНБ
1.1. Съставяне и приемане на бюджета
БНБ изготвя бюджета си на основание чл. 48, ал. 1 от ЗБНБ. Прилаганите през одитирания период процедури са определени във Вътрешни правила (ВП) за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на БНБ, приети с решение на УС през м. март 2007 г., изм. м. януари 2009 г. С правилата са утвърдени формите и сроковете за изготвянето им от разходните центрове, съгласно организационната структура на БНБ.
В съответствие с вътрешните правила УС на БНБ утвърждава параметрите за макрорамката, които се ползват при разработването на бюджета за 2010 г.

При извършените проверки за спазване на процедурите и сроковете, регламентирани във ВП за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета се установи, че1: • изследваните дейности са изпълнявани съобразно регламентирания ред в БНБ и са прилагани последователно през одитирания период;

 • определените срокове за изготвяне на бюджета на БНБ са спазвани. Бюджетът на БНБ за 2010 г. е приет на първо четене с решение на УС № 105 от 15.10.2009 г. Политиката на БНБ е осигуряване на синхрон на бюджетната процедура на БНБ с процедурата по приемане на Държавния бюджет на Република България, поради което окончателното приемане на бюджета на БНБ на второ четене винаги се осъществява в периода между І-во и ІІ-ро четене на проекта на ДБРБ в Народното събрание за съответната година.

Управителния съвет на БНБ на основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал.1 от ЗБНБ приема бюджета на БНБ за 2010 г., както следва: по Раздел І “Разходи за издръжката на БНБ” - 90 238 хил. лв. и по Раздел ІІ “Инвестиционна програма” - 15 455 хил. лв.2

В изпълнение на изискванията на чл. 50 от ЗБНБ управителят на БНБ предоставя на Народното събрание приетия от УС бюджет в определения срок3.

В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 1 от ЗБНБ приетият бюджет на БНБ е обнародван в държавен вестник4.
1.2. Изменения на бюджета
През 2010 г. с решения на Постоянната бюджетна комисия на БНБ и на УС на БНБ са извършени изменения с корекции по бюджета на БНБ. Увеличени са утвърдените средства по определени показатели както следва5:


 • разходи за нови банкноти с 150 хил. лв. за сметка на показател разходи за нови монети;

 • разходи за ремонт на основни сгради с 120 хил. лв. за сметка на разходи за консултантски услуги;

 • разходи за ел.енергия с 190 хил. лв. за сметка на разходи, свързани с абонаментна поддържане на техника и др.;

 • разходи за придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване с 170 хил. лв. за сметка на разходите за информационни системи на БНБ.1.3. Динамика за периода от 2005 г. до 2010 г.
Данните за измененията на средствата по бюджета на БНБ по години6 за наблюдавания период при взета за базова година 2005 г. са представени графично:

При направения сравнителен анализ на предвидените средства на бюджетите на БНБ за посочения период се установи: • налице е запазване на тенденцията за нарастване на средствата по бюджетите за периода от 2005 г. до 2009 г., като ръста на нарастване по раздел І „Разходи за издръжка на БНБ” е от 9.9 до 10.7 пункта, а по раздел ІІ „Инвестиционна програма” – от 52,3 до 91, 6 пункта. През 2010 се наблюдава намаляване на средствата по бюджета по раздел І „Разходи за издръжка на БНБ” с 3.2 пункта, а по раздел ІІ „Инвестиционна програма” – намаляването е значително със 77.4 пункта.

 • същественото намаляване на предвидените средства по раздел ІІ на бюджета за 2010 г. е породено от приключване на изграждането и пускането в експлоатация на обект „Касов център на БНБ”.


Съставянето и приемането на бюджета на БНБ за 2010 г. е извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове.

Извършените изменения по бюджета на БНБ, приет от УС, са в съответствие с процедурите, регламентирани от Приложение 7 на ВП за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на БНБ.

При съставянето на бюджета на БНБ за наблюдавания период (2005 г. - 2010 г.) е продължена установилата се от предходни години тенденция на ежегоден ръст в процент на размера на разходите по отделните показатели и икономически елементи (с изключение на 2010 г.), което съответства на стратегията и политиката на БНБ по управление на разходите за издръжка на Банката и инвестиционните разходи.
2. Изпълнение на бюджета на БНБ
2.1. Разходи по раздел І „Разходи за издръжка на БНБ”

Изпълнението на бюджета за 2010 г. по раздел І „Разходи за издръжка на БНБ” възлиза на 80 728 хил. лв., което е 89,5 на сто от утвърдения годишен бюджет7.

Разходите за издръжка на БНБ през 2010 г. са намалели с 2 677 хил. лв. или с 3,2 на сто в сравнение с отчетените за 2009 г., което се дължи на:


 • намаление на средствата, свързани с издръжката на паричното обръщение с 26,7 на сто;

 • намаление на средствата за други административни разходи с 46,4 на сто;

 • намаление на разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ с 24,6 на сто.

Структурата на разходите по раздел І „Разходи за издръжка на БНБ” за 2010 г. е:

Показатели

хил. лв.

%

1

Разходи, свързани с издръжката на паричното обръщение

18 803

23

2

Разходи за материали

969

1,2

3

Разходи за външни услуги

16 964

21

4

Разходи за персонала

20 446

25

5

Разходи за социална дейност

1 841

2

6

Други административни разходи

949

1.2

7

Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ

973

1,2

8

Разходи за амортизации

19 783

24,5
Общо:

80 728

100

С най-голям относителен дял са разходите за персонала, следвани от разходи за амортизации, издръжката на паричното обръщение и разходи за външни услуги.


2.1.1 Извършените разходи през 2010 г., свързани с паричното обръщение са в размер на 18 803 хил. лв. и представляват 97,1 на сто от утвърдения годишен бюджет по този показател. С най-голям относителен дял по този показател са разходите за производството на нови парични средства (банкноти и монети) - 18 199 хил. лв. или
98,9 на сто от разходите за парично обръщение.
2.1.2. През 2010 г. извършените разходи за материали са в размер на 969 хил. лв. и представляват 73,7 на сто от разчетените средства по бюджета. В тази група най-голям относителен дял - 38,4 на сто, или 323 хил. лв., имат разходите за горива и резервни части за специализирания автомобилен транспорт.
2.1.3. Отчетените разходи за външни услуги са в размер на 16 964 хил. лв., което е 76,5 на сто от утвърдените средства за годината. С най-голям относителен дял по този показател са разходите за абонаментни такси за поддръжка на софтуерни продукти –
4 112 хил. лв. или 25,4 на сто, следвани от разходите за системите “Блумбърт”, “Ройтерс”, интернет и други - 869 хил. лв. или 17,1 на сто от отчетените.

За целите на одита, на база нестатистически извадки, се извършиха проверки на законосъобразността на плащанията, документалната обоснованост на стопанските операции и осчетоводяването на разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти и консултантски услуги.

За формиране на представителни извадки за проверка на тези разходи е приложен подбор на единици от генералната съвкупност за месеците с отчетени най-високи разходи - м. март, м. юни и м. юли 8'9 и плащания по договори 10'11, сключени след проведени процедури по ЗОП и НВМОП и отчетени като разходи за външни услуги.

Проверени бяха разходи на обща стойност 1 911 хил. лв. или 44,1 на сто от реално извършените разходи за тези услуги.При проверката се установи:

 • плащанията по договори след възложени обществени поръчки по ЗОП и НВМОП са извършени на база сключените договори;

 • заявителите на разходи са комплектовали всички необходими разходооправдателни документи, свързани с извършването на конкретния разход (докладни записки, фактури за съответните разходи, приемно-предавателни протоколи);

 • спазени са законовите разпоредби за документалната обоснованост на стопанските операции и факти при съставяне на документите12;

 • осчетоводяването е съобразно регламентирания ред и счетоводната политика в БНБ. Извършените разходи за застраховане на моторни превозни средства са отнесени правилно като разходи за бъдещи периоди;

 • постигнато е съответствие между регистрите от SAP и счетоводните документи;

 • извършените тестове на контрола за проверените единици показаха, че осъществяваният контрол по осчетоводяването на разхода и във връзка с въвеждането в SAP на данните по счетоводните документи е ефективен;

За 2010 г. по показателя разходи за външни услуги не са изразходвани средства в размер на 5 209 хил. лв. или 23,3 на сто, спрямо утвърдения бюджет за годината, което се дължи на13:

 • допълнителните настройки на SWIFT Alliance Access за внедряване на TARGET2, за което са предвидени консултантски услуги, са извършени от специалисти на банката;

 • отложени за 2011 г. консултантски услуги във връзка с техническата паспортизация на сградите на БНБ, поради удължаване на съгласувателната процедура с ведомства и контролни органи;

 • реализирани икономии от неизползване на външни специалисти при възникнали специфични случаи, поради това, че не е възникнала необходимост или въпросите са решени от специалисти на банката, без да се налага ползването на външни консултанти.

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница