Решение на Академичния съвет от 22. 12. 1999 г като обслужващо звено за следдипломна квалификация, специализация и обучение в структурата на мгу "Св. Иван Рилски"Дата17.10.2018
Размер272.25 Kb.
ТипРешение


П Р А В И Л А

за дейността на Комплексния център за обучение и квалификация на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”


Настоящите правила са разработени въз основа на чл.2, ал. 1 от Правилника за дейността на МГУ “Св. Иван Рилски” и са неразделна част от него. Приети са от Академичния съвет (протокол № 2 от 18.12.2001 г.). Изменения: АС6/0304;


Чл.1.

Комплексният център за обучение и квалификация със сектори и школи (КЦОК) е създаден с решение на Академичния съвет от 22.12.1999 г. като обслужващо звено за следдипломна квалификация, специализация и обучение в структурата на МГУ “Св. Иван Рилски”.

Чл.2.

КЦОК обединява под общо ръководство следните сектори:


1. Обучение на български граждани

2. Обучение на чуждестранни граждани

3. Следдипломна и допълнителна квалификация

4. Дистанционно обучение

и школи: 1. Висша школа за подготовка на персонал за взривни работи


Чл.3.

Дейността на КЦОК се основава на Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за безопасност на труда при взривни работи (ПБТВР), Правилника за дейността на МГУ “Св. Иван Рилски”, Правилата за учебната дейност на МГУ, както и на други действащи нормативни актове в Република България.

Чл.4.

КЦОК работи съвместно с основните звена на МГУ “Св. Иван Рилски” и не се конкурира с тях.

Чл.5.

КЦОК се ръководи от ръководител, избран с конкурс за времето на мандата на Ректора на МГУ.

Чл.6.

(нов АС


6/0304)

При необходимост, по предложение на ръководителя на КЦОК, Ректорът на МГУ „Св. Иван Рилски” назначава заместник-ръководители на КЦОК за определен срок.р а з д е л І

сектор “обучение на български граждани
Глава І – Общи положения

Чл.І-1

Този раздел урежда функциите, управлението и финансирането на дейността на сектор “Обучение на български граждани” (СОБГ) в Комплексния център за обучение и квалификация (КЦОК) на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

Чл.І-2

СОБГ е създаден на основание на чл.43 на ЗВО (ДВ бр. 60/1999 г.)

- Висшите училища могат да провеждат паралелно обучение за повишаване на квалификацията.

- Обучението за повишаване на квалификацията се провежда по учебна документация, изискванията към която са определени в настоящите правила.

- Обучението за повишаване на квалификацията, провеждано в СОБГ не е основание за придобиване на образователна степен.Чл.І-3

Предмет на дейността в СОБГ е обучението на курсисти от различни възрасти за придобиване на допълнителна квалификация, разширяване и придобиване на нови познания в интердисциплинарни направления, осъвременяване на професионални възможности в съответствие с развитието на обществото, на науката и практиката.

Чл.І-4

(1) Заличен (АС6/0304)

(2) Заличен (АС6/0304)Чл.І-5

Заличен (АС6/0304)
Глава ІІ - Учебна дейност

Чл.І-6

Основен предмет на дейността на СОБГ е обучението за придобиване на допълнителна квалификация чрез:

1. Дългосрочни квалификационни курсове (ДКК) с продължителност по-голяма от 1 семестър.

2. Краткосрочни квалификационни курсове (ККК) с продължителност под 3 месеца.

3. Допълнително обучение по педагогика на специалисти с висше образование за придобиване на професионална квалификация “учител”.Чл.І-7

Продължителността на обучението за придобиване на професионална квалификация “учител” е определена по изискванията на ПМС № 12/18.01.1995 г., ДВ, бр.9/27.01.1995 г.

Чл.І-8

Формите на обучение в СОБГ са групова и обучение по индивидуална програма.

Чл.І-9

(1) Обучението в дългосрочните квалификационни курсове се осъществява по учебна документация, съдържаща: квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по основни модули, въпросник за изпит и препоръчителна литература, придружени с една рецензия.

(2) Учебната документация за всеки курс се изготвя от отговорника на курса и преподавателите по съответните дисциплини и се утвърждава от ръководителя на КЦОК и Ректора на МГУ.

(3) Учебната документация се съхранява в канцеларията на СОБГ и е на разположение на курсистите.

(4) Промени (актуализация) в учебната документация може да се извършват по предложение на отговорника на курса и се утвърждават от ръководителя на КЦОК.

(5) Графикът на учебните занятия по курсове се обявява в началото на всеки семестър.


Чл.І-10

(1) Обучението в краткосрочните квалификационни курсове се осъществява по учебна документация, съдържаща: квалификационна характеристика, учебен план по основни модули на учебните програми, рецензия от преподавател-специалист и график за провеждане на занятията.

(2) Учебната документация на краткосрочните квалификационни курсове се изготвя от преподавателя, който е организатор и отговорник на курса, съгласувано с ръководителя на КЦОК и се утвърждава от Ректора на МГУ.Чл.І-11

Провеждането на всеки ДКК или ККК, на състава на обучаващия екип и отговорника на курса се утвърждават със заповед на Ректора на МГУ в началото на всяка учебна година по предложение на ръководителя на КЦОК.

Чл.І-12

Дипломиране

(1) Курсистите в дългосрочните квалификационни курсове завършват обучението си чрез разработване и защита на дипломна работа или чрез заключителен изпит.

(2) Курсистите в краткосрочните квалификационни курсове завършват обучението си с полагане на изпит по въпросник, зададен в началото на обучението.

(3) Дипломната работа е самостоятелна разработка с теоретичен и/или приложен характер, която се защитава пред изпитна комисия в състав от 3-4 преподаватели, от които не по-малко от 2-ма са от преподавателския състав на СОБГ, който има пряко отношение към оценяваните работи.

(4) Темите на дипломните работи се предлагат от преподавателите в съответния курс и се одобряват от ръководителя на КЦОК.

(5) Съставът на Заключителната изпитна комисия се предлага от ръководителя на КЦОК и се назначава със заповед на Ректора на МГУ.

(6) В състава на всяка изпитна комисия има не по-малко от едно хабилитирано лице или нехабилитирано лице с докторат.

(7) Професионалната квалификация “учител” се придобива чрез защита на дипломна работа пред комисия, в чийто състав има не по-малко от двама хабилитирани преподаватели.

(8) Професионалната квалификация “Ръководител на взривни работи” от курса “Взривни работи в промишлеността” се придобива след полагане на изпит пред назначена от Ректора на МГУ изпитна квалификационна комисия с председател представител на ГИТ към МТСП, в която задължително е включен и представител на сектор КОС при ДНСП.

(9) Въпросникът за заключителния изпит се изготвя от отговорника на курса и се предоставя на курсистите в началото на курса на обучение.

(10) Дипломната работа се оценява с една рецензия, в чието заключение се съдържа оценка по шестобалната система.

(11) Резултатите от защитата на дипломната работа или заключителния изпит се оформят в протокол по образец, който се подписва от всички членове на комисията.

(12) Тези протоколи се съхраняват в канцеларията на СОБГ в продължение на 7 години.

(13) Курсисти, които не са се дипломирали, но са завършили имат право на защита на дипломна работа или полагане на заключителен изпит по учебна документация и условия, действащи към момента на дипломирането, но не-по-късно от 5 години от началото на обучението.

(14) Курсистите по чл.І-12, ал.13 подават молба до Ръководителя на КЦОК за разрешение за допускане до дипломна защита или заключителен изпит.

(15) Курсистите по чл.І-12, ал.13 заплащат пълния размер на таксата за дипломиране, определена със заповедта на Ректора на МГУ за годината на дипломиране.

(16) Заключителната изпитна комисия по дипломирането в СОБГ организира изпитна сесия или защити на дипломни работи ежемесечно в последната пълна седмица на месеца.


Чл.І-13

КЦОК издава документи при завършване на обучението, отговарящи на единните дър­жавни изисквания и одобрени от Министерство на образованието младежта и науката (МОМН):

1. Завършилите ДКК получават Свидетелство за допълнителна професионална квалификация.

2. Завършилите “Педагогика” получават свидетелство и придобиват професионалната квалификация “учител” като Свидетелството е валидно заедно с диплом за висше образование, чийто номер е посочен в него.

3. Завършилите “Взривни работи в промишлеността” получават свидетелство за допълнителна професионална квалификация “Ръководител взривни работи”.

4. Завършилите ККК получават Удостоверение за завършен курс, в което се вписват всички изучавани дисциплини с оценките от положените изпити по тях.
Глава ІІІ – Преподаватели

Чл.І-14

(1) В дейността на СОБГ участвуват научно-преподавателски кадри от МГУ, които са изпълнили учебните си задължения в катедрите.

(2) В случаите, когато липсват такива кадри, обучението се осъществява от преподаватели от други ВУ и външни организации, които са изявени специалисти.Чл.І-15

(1) Преподавателите с СОБГ работят на договорна основа, като трудът им се хонорува.

(2) Хоноруваните преподаватели в СОБГ, на основен трудов договор в МГУ, имат право на допълнителен хонорар ако имат пълно учебно натоварване в МГУ.Чл.І-16

Провеждането на занятия по учебния план на ДКК в СОБГ могат да се зачитат за академична натовареност при следните условия:

1. Учебната програма на дисциплината в ДКК в СОБГ съвпада (по предметен обхват и хорариум) с утвърдената учебна програма на дисциплината от утвърден учебен план на специалност в някой от факултетите или департаментите в МГУ.

2. С решение на РС на МГУ.


Чл.І-17

Преподаватели от МГУ, за които е приложен член І.-16 не могат да получат хонорари за занятия проведени в СОБГ.

Чл.І-18

Всеки преподавател предоставя учебна документация по водената от него дисцип­лина, съдържаща: кратка анотация, учебна програма в обобщени (3-4) теми, конспект на изпитните въпроси, литература (от която не по-малко от 50% на български език).

Чл.І-19

(1) Преподавателите изпълняват изцяло и добросъвестно учебната програма и учебния график и преподават актуални знания.

(2) Изпълнението на учебния график е задължително.

(3) Графиците на учебните занятия и друга информация се обявяват на определените за това места.

(4) Промяна на учебния график се допуска по изключение като за нея се уведомяват: ръководителя на КЦОК, отговорника на ДКК/ККК от страна на преподавателите и курсистите и тя се отразява на таблото за съобщения.Чл.І-20

Преподавателите, по време на работа, поддържат активна връзка с избрания за отговорник на групата курсист, като го уведомяват своевременно за промени в учебния процес (учебна зала, начален час и др.).

Чл.І-21

Преподавателите ежеседмично попълват дневници за проведените занятия в ДКК.

Чл.І-22

Преподавателите провеждат изпит с курсистите не по-късно от един месец от приключване на занятията по преподаваната дисциплина.

Чл.І-23

(1) Преподавателите вписват оценките (шестобална система) в специализантските книжки на курсистите и в изпитни протоколи в два екземпляра – по един за канцеларията на СОБГ и един за преподавателя.

(2) Протоколите от изпитите (групови или индивидуални) се съхраняват в канцеларията в продължение на 7 години.

(3) Преподавателите нанасят оценките в главната книга до един месец след проведения изпит.Глава ІV.- Курсисти

Чл.І-24

(1) В СОБГ се приемат курсисти, завършили средно или висше образование, признато в Р. България. .

(2) За квалификация “учител” имат право да кандидатстват само завършили висше образование.

(3) За допълнителната професионална квалификация “Ръководител взривни работи” се изисква предварително съгласуване и разрешение от районното управление на МВР по местоживеене на кандидата.


Чл.І-25

Записването на курсистите става срещу представяне на ксерокопие на документ за самоличност, молба (по образец от канцеларията на СОБГ), ксерокопие на документ за завършено образование, нова студентска книжка със залепена актуална снимка и документ за внесена пълна такса за първия семестър.

Чл.І-26

Всеки записан курсист сключва договор за обучение с МГУ “Св. Иван Рилски”.

Чл.І-27

Права на курсистите

(1) Да получават информация за образователната програма на СОБГ, за учебния план, учебните програми, учебния график и промяната в него, за размера на таксите.

(2) Да завършват обучението си в свободно избираем срок (индивидуална програма), за което подават молба до ръководителя на КЦОК с искане за преминаване на индивидуален учебен план.

(3) Да посещават занятията и полагат изпити по всяка от дисциплините в учебния план.

(4) Посещението на занятията е със задължителен характер не по-малко от 40% от пълния им размер.

(5) Да посещават занятията по дисциплина от друг квалификационен курс, ако за това е подал молба, получил е одобрение от ръководителя на КЦОК и е заплатил съответната допълнителна такса.

(6) Положените изпити по ал.5 се вписват в документа за завършване на курсиста като допълнително положени.

(7) Да избират формата на дипломиране – държавен изпит или дипломна защита.

(8) Да получат задание за разработване на дипломна работа и да им бъдат определени ръководители.

(9) Да внасят втората и следващите семестриални такси на две равни части, втората от които - до 30 календарни дни от крайния срок за внасяне на първата част от таксата.Чл.І-28

Задължения на курсистите

(1) Да спазват Правилата за дейността на КЦОК, Правилника за дейността на МГУ “Св. Иван Рилски” и законите на Р. България.

(2) Да пазят имуществото на МГУ, реда и дисциплината, установени на територията на Университета.

(3) Да посещават занятия само по дисциплините, за които са записани, вкл. по чл. І-29, ал.5.

(4) Да внася пълния размер на семестриалната такса за съответния период (семестър) в обявения от ръководството на КЦОК срок.

(5) Да предостави в канцеларията на СОБГ копие от фактурата за внесената в касата на МГУ такса.

(6) При невнесена в срок семестриална такса курсистът се отстранява от занятия.


Глава V. Икономически правила.

Чл.І-29

Обучението в СОБГ е платено.

Чл.І-30

Приходите в СОБГ са от:

1. Семестриални такси от дългосрочните и краткосрочните квалификационни курсове.

2. Целево финансиране от външни фирми и организации по сключени договори за обучение.


Чл.І-31

СОБГ има самостоятелна счетоводна партида в левове.

Чл.І-32

(1) Семестриалните такси за обучение в ДКК се предлагат от ръководителя на КЦОК ежегодно, преди началото на кампанията за набиране на курсисти, утвърждават се с решение на Ректорския съвет и Заповед на Ректора на МГУ.

(2) Таксите за обучение в СОБГ се внасят от курсистите в касата на МГУ.

(3) Курсистите заплащат пълния размер на семестриалната такса при започване на семестъра в срок, определен от ръководството на КЦОК и съобразен с Чл. І-26 и чл. І-27, ал.9.

(4) Курсистите получават фактура и фискален бон, като копие от фактурата с имената на курсиста се представя в канцеларията на КЦОК.

(5) Курсистите имат право да се откажат от курса не по-късно от 2 седмици след неговото стартиране. След втората седмица, таксите не се възстановяват.

(6) Отказалите се подават молба с обосновка за причините за отказване от курса.

(7) Таксата на отказалите се курсисти се връща до 70 % от пълния размер, след удоволетворяване на тяхната молба от ръководителя на КЦОК.


Чл.І-33

(1) Дейностите, подлежащи на хоноруване в СОБГ са: четене на лекции; провеждане на упражнения, семинари, изпити и държавен изпит; ръководство, рецензиране и участие в комисия за защита на дипломни работи; организиране и ръководство на дългосрочни и краткосрочни квалификационни курсове.

(2) Размерът на хонорара за един учебен част е един и същ независимо от вида на занятието (лекция, упражнение, семинар).

(3) Останалите дейности по ал.1 се привеждат към брой учебни часове.

(4) Размерът на хонорара за 1 учебен час се определя ежегодно със заповед на Ректора на МГУ след решение на РС и по предложение на ръководството на СОБГ.

(5) Общият брой на хоноруваните часове се определя по учебната документация за всеки курс и всеки семестър при не по-малко от 10 обучавани курсисти.

(6) При по-малък брой на обучаваните курсисти, броят на хоноруваните часове се редуцира по формула, предложена от ръководството на СОБГ и утвърдена от ръководителя на КЦОК.

(7) За хонорари на преподавателите по учебните предмети в ДКК се разпределят до 1/3 от постъпилите приходи от курса.

(8) Размерът на хонорарите на преподавателите в ККК се определя в представената финансова сметка, съпътстваща учебната документация на курса, като общата сума не може да превишава 1/2 от постъпленията по курса.

(9) За първоначално “стартиращи” нови ККК, поради пилотния им характер, се допуска РС да вземе решение за различен от утвърдения в началото на учебната година размер на хонорара за един учебен час.


Чл.І-34

(1) Изплащането на хонорарите на преподавателите за определен период от време (семестър) става след попълване от тях на Служебна справка (по образец) в два екземпляра (единият за Счетоводството на МГУ, а вторият – за канцеларията на КЦОК).

(2) Служебната справка има значение на декларация и се подписва от: преподавателя, отговорника на курса, служителката в канцеларията на КЦОК и ръководителя на КЦОК.Чл.І-35

Контролът върху финансовата отчетност на СОБГ се осъществява от ръководителя на КЦОК и Главния счетоводител на МГУ.

Чл.І-36

Финансово-счетоводният отдел на МГУ изготвя годишна справка (информация) за финансовото състояние на СОБГ.

р а з д е л ІІ

сектор “обучение на чуждестранни граждани”
Глава І – Общи положения

Чл.ІІ-1

Този раздел урежда функциите, управлението и финансирането дейността на сектор “Обучение на чуждестранни граждани (СОЧГ) в Комплексния център за обучение и квалификация (КЦОК) на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

Чл.ІІ-2


СОЧГ осъществява дейността си в следните направления:

 1. Организиране (обслужване) на обучението на чуждестранни студенти;

 2. Организиране на обучението на чуждестранни докторанти;

 3. Организиране на краткосрочни курсове с чуждестранни граждани.

Чл.ІІ-3

Заличен (АС6/0304)

Чл.ІІ-4

Заличен (АС6/0304)

Глава ІІ – Учебна дейност

Чл.ІІ-5

Обучението на чуждестранните граждани (бакалаври, магистри и докторанти) се осъществява в катедрите, факултетите и департаментите на МГУ, съобразно утвърдената учебна документация и всички изисквания за обучение на българските граждани.

А. Организиране обучението на чуждестранни студенти – бакалаври


Чл.ІІ-6

(1) В МГУ “Св. Иван Рилски” могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за средно образование, която е нострифицирана.

(2) Чуждестранни граждани могат да кандидатстват в МГУ “Св. Иван Рилски” (Постановление № 79 от 9.05.2000 г.) при следните условия: 1. В изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

 2. Съгласно актове на Министерския съвет;

3. По реда на чл. 95, ал.5 от ЗВО (като заплащат такси за обучение).

Чл.ІІ-7

(1) Чуждестранните граждани, съгласно чл.ІІ-6, ал.2, т.3, подават следните документи:

 1. Формуляр или молба, че желаят да се обучават в МГУ с кратки биографични данни и с желаната от тях специалност;

 2. Копие от диплома за средно образование;

 3. Академична справка - за студенти, кандидати за частичен срок на обучение;

 4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

 5. Четири снимки;

 6. Копие от страница на документа за самоличност.

(2) Документите по ал.1 т.2, т.3 и т.4 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени.

Чл.ІІ-8

На чуждестранните студенти, в МГУ “Св. Иван Рилски” се осигурява езикова подготовка по български език през подготвителната година (ПМС 79/9.05.2000).

Чл.ІІ-9

Одобрените студенти заплащат при записването си половината от годишната такса; след заверка на първия и при записването си за втория учебен семестър те заплащат втората половина от таксата.

Чл.ІІ-10

Одобрените кандидат-студенти със Заповед на Ректора на МГУ се записват за студенти по избраната от тях специалност в Деканата на съответния факултет.


Б. Организиране на обучението на чуждестранни студенти-магистранти

Чл.ІІ-11

Всички чуждестранни студенти, завършили бакалавърска степен могат да продължат обучението си в магистърска по акредитираните специалности на МГУ “Св. Иван Рилски”, като срокът на обучение на редовните магистранти е 1,5 години, а на задочните – 2 години.

Чл.ІІ-12

(1) Чуждестранните граждани подават следните документи:

 1. Заявление молба до Ректора на МГУ, в която са посочени специалността, по която желаят да бъдат обучавани и степента на владеене на български и чужди езици.

 2. Кратка автобиография.

 3. Копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавър).

 4. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок от датата на кандидатстване.

 5. Четири снимки;

 6. Копие от страница на документа за самоличност.

 1. Документите от Чл.12, ал.1 т.3 и т.4 трябва да бъдат преведени, легализирани и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени.

Чл.ІІ-13

Ректорът на МГУ “Св. Иван Рилски” издава заповед за записване на магистранта и назначаване на ръководител по предложение на обучаващата катедра.

Чл.ІІ-14

Магистрантът сключва договор с МГУ за обучението си и заплаща годишната такса.

Чл.ІІ-15

Научният ръководител на магистранта :

 1. Сключва граждански договор с МГУ “Св. Иван Рилски” за научното ръководство на магистранта.

 2. Представя план-сметка за разходите, свързани с процедурата на магистранта, която е съобразена със съответната заповед на Ректора на МГУ и се утвърждава от него.

 3. Изготвя индивидуален учебен план, който се приема от обучаващата катедра и факултетния съвет, и се утвърждава от Ректора на МГУ.

 4. Предлага преподаватели за обучението на магистранта.

 5. Представя протоколи от проведените изпити.

Чл.ІІ-16

При приключване на обучението в по-кратък срок, МГУ няма финансови задължения към магистранта.В. Организиране обучението на чуждестранни докторанти

Чл.ІІ-17

(1) МГУ “Св. Иван Рилски” има право да организира обучението на докторанти в редовна, задочна или самостоятелна форми само по акредитираните с Институционалната акредитация на МГУ специалности.

 1. Докторантурата се осъществява по индивидуален учебен план.

 2. Факултетният съвет избира научния ръководител и утвърждава индивидуалния план на докторанта по предложение на обучаващата катедра.

 3. Срокът на обучение на редовната и свободната докторантура е 4 години при завършена магистърска степен, от които първата година е изучаване на български език. При задочната докторантура срокът за обучение е съответно 4 и 5 години. При самостоятелната докторантура срокът е не по-малко от 2 години.

Чл.ІІ-18

Необходими документи за кандидатстване.

 1. Молба до Ректора на МГУ “Св. Иван Рилски”

 2. Кратка автобиография. Посочва се темата на дисертационния труд, степен на владеене на чужди езици.

 3. Копие от дипломата за завършено висше образование (магистър), преведена, легализирана и заверена в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България.

 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

 5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок от датата на кандидатстване, легализирано.

 6. Списък на публикациите (ако има такива).

 7. Две снимки;

Чл.ІІ-19

Ректорът на МГУ “Св. Иван Рилски” издава заповед за зачисляване на докторанта.

Чл.ІІ-20

Докторантът сключва договор с Ректора на МГУ за обучението си и заплаща годишната такса.

Чл.ІІ-21

Научният ръководител на докторанта:

 1. Сключва граждански договор с Ректора на МГУ “Св.Иван Рилски” за научното ръководство на докторанта.

 2. Представя план-сметка за разходите, свързана с процедурите на докторанта, която е съобразена със съответната заповед на Ректора на МГУ и се утвърждава от него.

 3. Изготвя индивидуален учебен план на докторанта, който се приема от обучаващата катедра и се утвърждава от Факултетния съвет.

 4. Представя протоколи от проведените изпити.

Глава ІІІ – Икономически правила

Чл.ІІ-22

 1. СОЧГ се издържа самостоятелно и има отделна счетоводна партида в счетоводството на МГУ “Св.Иван Рилски”;

 2. Приходите на СОЧГ се формират от:

1.Такси за обучение на студенти;

2.Такси за обучение на докторанти;

3.Такси от краткосрочни курсове

4. Спонсорство.Чл.ІІ-23

(1)Размерът на всички годишни такси за обучение на чуждестранни граждани се определят ежегодно с Постановление на Министерски съвет на Република България.

(2) Таксите за обучение се внасят по банков път във валутната сметка на СОЧГ към МГУ или равностойността в левове по валутния курс за деня в касата на Университета.Чл.ІІ-24

Разходите за обучение по индивидуален учебен план на всеки чуждестранен гражданин се определят от план-сметка изготвена от Научния ръководител, съгласувана с ръководителя на КЦОК и утвърдена от Ректора на МГУ “Св.Иван Рилски”.

Чл.ІІ-25

Контролът върху финансовата отчетност на СОЧГ се осъществява от ръководителя на КЦОК и гл. счетоводител на МГУ “Св.Иван Рилски”.РАЗДЕЛ ІІІ

Сектор “следдипломна и допълнителна квалификация”Глава І – Общи положения

Чл.ІІІ-1


Този раздел урежда функциите, управлението и финансирането на дейността на сектор “Следдипломна и допълнителна квалификация” (СДК) в Комплексния център за обучение и квалификация (КЦОК) на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

Чл.ІІІ-2


Предмет на дейността в сектор “СДК” е следдипломно повишаване на квалификацията на ръководни и изпълнителски, научни и научно-преподавателски кадри от МГУ “Св.Иван Рилски” и други организации от страната, и безработни.

Чл.ІІІ-3

За провеждането на своята дейност сектор СДК:

- сключва от името на МГУ договори с физически и юридически лица за обучение на специалисти и изработва план-сметки за разходите;

- организира разработването, обсъждането и съгласуването на учебните планове

и програми, представя ги за утвърждаване и следи за стриктното им спазване в процеса на обучението;- води установената документация.

Чл.ІІІ-4

 1. Сектор СДК организира обучението в образователната и научна степен “доктор”;

 2. Процедурата по обучението на докторантите се регламентира от изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ и Правилника за приложението му, Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти, Правилника за дейността на МГУ “Св.Иван Рилски” и е разписана в чл.13 на Правилата за учебната дейност в МГУ.

Чл.ІІІ-5

 1. Сектор СДК обслужва процедурите по получаване на научна степен и научно звание до постъпване на документите в Специализиран научен съвет към ВАК или Факултетен съвет.

 2. Осъществява административното обслужване на Специализирания научен съвет по Минни науки към ВАК.

Чл.ІІІ-6

Провеждането на краткосрочни курсове за обучение, квалификация и преквалификация в катедрите на МГУ се регламентира от изискванията на чл. 4, ал. 1 от Правилата за учебната дейност в МГУ “Св. Иван Рилски”.

Чл.ІІІ-7

МГУ упражнява функциите си по управлението и контрола на дейността на сектор СДК чрез ръководителя на КЦОК.

Чл.ІІІ-8

 1. МГУ “Св. Иван Рилски” ежегодно финансира три едногодишни редовни специализации за отличниците, дипломирани в трите факултета;

 2. Специализацията трябва да започне не по-късно от една година след дипломирането.

 3. Не се допуска прекъсване и удължаване на едногодишния срок на специализацията.

 4. За срока на специализацията (12 месеца) специализантите имат право да ползват общежитие, ако това се налага.

 5. Специализантите получават месечна стипендия в размер на 1,5 от минималната за страната работна заплата.

 6. Обучението по тези специализации се осъществява по учебна документация и процедури, които са регламентирани в следващата глава ІІ (Раздел ІІІ) на настоящите правила.

 7. Разходите по обучението са за сметка на Бюджета на Университета.


Глава ІІ – Учебна дейност и финансиране
Чл.ІІІ-9

Формите на обучение в сектора СДК са индивидуална редовна и индивидуална задочна.

Чл.ІІІ-10

При индивидуалното обучение се прилагат следните форми на учебна работа: посещение на възлови лекции от съответната дисциплина, консултации, лабораторни и практически занятия, практики във водещи предприятия (или при заявителя), курсови проекти, научно-изследователска работа с разработване на индивидуални задачи, полагане на изпити и зачоти, разработване и защита на дипломна работа.

Чл.ІІІ-11

(1) Съдържанието на учебния процес се регламентира с учебна документация, включваща учебен план и учебни програми по отделните дисциплини.

(2) Разработването на учебния план и учебните програми се извършва в обучаващата катедра, като се вземат предвид изискванията на заявителя и необходимия обмен от учебно време за доброто усвояване на всяка учебна дисциплина.

(3) Приетата от катедрения съвет на обучаващата катедра учебна документация се приема и утвърждава от съответния факултетен съвет.


Чл.ІІІ-12

(1) Продължителността на учебния час е 45 минути;

(2) При редовно обучение средното седмично натоварване е 2025 учебни часа;

(3) При задочно обучение програмата за обучение се изготвя на модули като общата присъствена заетост е 30% от норматива за редовното обучение.


Чл.ІІІ-13

(1) Специализациите се ръководят от научен ръководител (хабилитиран преподавател), който се назначава със заповед на Ректора на МГУ.

(2) Ръководителят на специализацията има следните задължения:

- съставя учебния план и учебните програми и предлага обучаващия екип от преподаватели;

- организира изпълнението на учебния план и следи за стриктното му изпълнение;

- анализира и отчита изпълнението на учебния процес и на специализацията като цяло.


Чл.ІІІ-14

(1) Обучението по всяка учебна дисциплина завършва с писмен изпит.

(2) Изпитите се провеждат от назначена от Ректора на МГУ тричленна изпитна комисия по доклад на ръководителя на обучаващата катедра.

(3) За всеки изпит се съставя протокол по образец.


Чл.ІІІ-15

(1) Приключването на индивидуалната специализация става със защита на дипломна работа (проект).

(2) Защитата се извършва пред изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора на МГУ.

(3) В комисията се включват до 5 хабилитирани лица (вкл. доктори), като един от тях е ръководителя на специализацията.

(4)В комисията може да се включи и представител на организацията-заявител на специализацията. 1. Председател на комисията е хабилитиран преподавател.

 2. За резултата от дипломната защита се съставя необходимия протокол, подписан от всички членове на комисията.

Чл.ІІІ-16

Успешно завършилите индивидуална специализация получават свидетелство за специализация по съответното научно направление.

Чл.ІІІ-17


(1) Сектор СДК работи с наличния преподавателски състав на МГУ;

(2) При необходимост в обучението могат да бъдат включени и външни преподаватели по предложение на обучаващата катедра (до 30% от обучаващия екип).Чл.ІІІ-18


(1) Финансирането на обучението в СДК е изцяло за сметка на заявителя (юридически или физически лица) въз основа на план-сметка изготвена по съгласуваните със заявителя и утвърдени от Ректора на МГУ учебен план и учебни програми за специализацията;

(2) План-сметката включва всички разходи за обучението и определя размерите на хонорарите на преподавателите за един учебен час (лекции, упражнения, консултации), за ръководство, за участие в изпитната комисия и в комисия за дипломни защити;

(3) План-сметката е неразделна част от договора за обучение сключен между МГУ “Св.Иван Рилски” и заявителя.

РАЗДЕЛ ІV (АС6/0304)

“ЛОКАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА Дистанционно обучение”Глава І – Общи положения

Чл.ІV-1

Този раздел урежда функциите и управлението на дейността на сектор “Локален център за дистанционно обучение” в Комплексния център за обучение и квалификация (КЦОК) на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”.

Чл.ІV-2

Въвеждането на дистанционната форма на обучение е в съответствие с чл. 42, ал. 9 от Закона за висшето образование.

Чл.ІV-3

Сектор “Локален център за дистанционно обучение” осъществява въвеждането и организацията на дистанционната форма на обучение в МГУ, която може да се приложи в бъкалавърската и магистърската образователно-квалификационни степени по всички специалности и в курсовете, провеждани в КЦОК.

Чл.ІV-4
Заличен (АС6/0304)

Чл.ІV-5

Заличен (АС6/0304)Глава ІІ – Учебна дейност

Чл.ІV-6

Дистанционното обучение може да се провежда по отделна дисциплина, група дисциплини или цял учебен план.

Чл.ІV-7

Дистанционното обучение в МГУ “Св. Иван Рилски” се реализира чрез:

1. неприсъствено обучение по предоставени учебни помагала и материали;

2. присъствени практически занятия;

3. присъствени учебни практики;4. изпити и други форми на оценяване на студентите.

Чл.ІV-8

Студентите имат право да избират начина на обучение за дисциплина, група дисциплини, учебен план или квалификационен курс измежду редовна и дистанционна форма на обучение, при положение че има разработена и приета по съответния ред учебна документация за дистанционна форма на обучение.

Чл.ІV-9

 1. Учебната документация за дистанционно обучение се изработва от катедрите, отговарящи за акредитираните и утвърдени с държавни изисквания специалности.

 2. Учебната документация за обучение по дистанционна форма съответно за дисциплина, група дисциплини, учебен план или квалификационен курс, не може да се различава по съдържание от тази за редовно обучение.

 3. Документацията е съобразена по форма със спецификата на дистанционното обучение.

Чл.ІV-10

 1. За всяка учебна дисциплина, по която се провежда дистанционно обучение, се изготвят учебни помагала, съобразени с учебния план, учебната програма и спецификата на дистанционното обучение.

 2. Учебните помагала се разглеждат и приемат от катедрен съвет, на базата на две рецензии, едната от които е изготвена от специалист в съответната научна област, а втората – от специалист с квалификация по методика на дистанционното обучение.

Чл.ІV-11

На преподавателя, определен за титуляр на дисциплина, се признава натовареност в учебни часове, съгласно определения хорариум за дисциплината в плана за редовно обучение.
РАЗДЕЛ V

висша школа за подготовка на персонал за взривни работиГлава І – Общи положения

Чл. V-1

Висшата школа за подготовка на персонал за взривни работи (ВШППВР) функционира от 1982 г. (Заповед Р-231-118 от 20.04.1082 на МНП) и от 22.12.1999 г. е в структурата на КЦОК.

Чл. V-2

Дейността на ВШППВР се оторизира с лиценз от Изпълнителна агенция (ИА) “Главна инспекция по труда” (“ГИТ”) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Чл. V-3

Основната дейност на ВШППВР е обучението на персонал за проектиране, ръководене и извършване на взривни работи и дейности с взривни материали от всички отрасли на индустрията.

Чл. V-4

Съгласно чл.2 от Приложение № 1 на ПБТВР дейността на ВШППВР е под методичното ръководство на контролните органи – ИА “ГИТ” и сектор “Контрол на общоопасните средства” при Дирекция Национална служба полиция (КОС – ДНСП).

Чл. V-5

ВИППВР се ръководи от ръководител, назначен от Ректора на МГУ.

Чл. V-6

МГУ упражнява функциите си по управлението и контрола на дейността на ВШППВР чрез ръководителя на КЦОК.Глава ІІ – Общи положения


Чл. V-7

Обучението във ВШППВР се осъществява по учебни програми съгласувани с МВР (КОС – ДНСП) и утвърдени от ИА “ГИТ”.

Чл. V-8

Във ВШППВР се извършва целогодишно обучение в следните курсове:

1. Курс за квалификация “Проектант І степен” – курсът завършва с изготвяне на проект за специални взривни работи в рамките на 6 часа.

2. Курс за квалификация “Проектант ІІ степен” – курсът завършва с тестови изпит.

3. Курс за квалификация “Ръководител на взривни работи” (за открити обекти и подземни обекти, неопасни или опасни по газ и прах) – курсовете завършват с разработване на курсова задача и писмен и устен изпит по теория и практика.

4. Курс за квалификация “Ръководител взривни работи в смяна” – курсът завършва с изпит (писмен и устен).


Чл. V-9

Курсовете по чл.V-8, т.4 могат да се организират и на територията на организацията – възложител без откъсване от производството.

Чл. V-10

За всеки курс със заповед на Ректора на МГУ се назначава ръководител, който съставя разписа на учебните занятия, следи за качественото им провеждане, анализира и отчита извършената работа.

Чл. V-11

Квалификационната изпитна комисия се състои от: Председател – представител на ИА “ГИТ” и членове – представител на МВР – КОС и ръководителя на ВШППВР и се назначава със заповед на Ректора на МГУ.

Чл. V-12

На успешно завършилите даден курс за квалификация се издава свидетелство за правоспособност по образец съгласуван с ИА “ГИТ”.Глава ІІІ – Икономически правила

Чл. V-13

Обучението във ВШППВР е платено.

Чл. V-14

Приходите във ВШППВР са от такси за обучение внесени от външни организации, фирми и физически лица.

Чл. V-15

ВШППВР има самостоятелна счетоводна партида в левове.

Чл. V-16

За обучение в курсовете на ВШППВР съответните юридически и физически лица сключват договор с Ректора на МГУ “Св.Иван Рилски”.

Чл. V-17

(1) Таксите за курсистите се определят по договореност на базата на минималната работна заплата в страната и броя на обучаваните във всеки курс.

(2) Размерът на таксата е клауза от всеки договор за обучение.

(3) Приходите от таксите за всеки курс трябва да покриват всички разходи за обучението включително и 25% за МГУ “Св. Иван Рилски”.

(4) Таксите за обучение във ВШППВР се внасят от курсистите в касата на МГУ или по банков път.Чл. V-18

(1) Лица над 60-годишна възраст заплащат 1/3 от таксата за съответния курс.

(2) Безплатно се обучават служители от контролните органи (МВР и ИА “ГИТ”) и преподавателския състав на МГУ.Чл. V-19

(1) За обучение на чуждестранни граждани се изисква и документ от съответното посолство, който се съгласува с органите на МВР.

(2) Таксите за чуждестранните граждани не се различават от тези за българските граждани.Чл. V-20

(1) Преподавателската дейност, ръководството на всеки курс и участието в квалификационна изпитна комисия се хонорува.

(2) Размерът на хонорара за всяка календарна година се определя със Заповед на Ректора на МГУ по предложение на ръководителя на школата и след решение на РС.Чл. V-21

Контролът върху финансовата отчетност на ВШППВР се осъществява от ръководителя на КЦОК и Главния счетоводител на МГУ.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница