Решение на Европейския парламент и Съвета за усилията на държавите-членки за намаляване на общите емисии на парникови газове за периода 2013. 2020 гДата26.10.2018
Размер135.68 Kb.Изх. № 1054/ 18.06.08 г.

ДО
Г-н Сергей Станишев -

Министър-председател на Р. България
Г-н Петър Димитров -

Министър на икономиката и енергетиката
Г-н Джевдет Чакъров -

Министър на околната среда и водите
Г-н Младен Червеняков -

Председател на Комисията по европейските въпроси към 40-то Народно събрание
Г-н Йордан Цонев -

Председател на Комисията по икономическа политика към 40-то Народно събрание
Г-н Георги Божинов -

Председател на Комисията по околната среда и водите към 40-то Народно събрание
Представителите в Европейския парламент от страна на Р. България


Относно: Позиция на БСК по проект на Директива на Европейския парламент и Съвета, изменяща Директива 2003/87/ЕС за търговия с емисии на парникови газове и Проект на Решение на Европейския парламент и Съвета за усилията на държавите-членки за намаляване на общите емисии на парникови газове за периода 2013.-2020 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото изпращам позиция на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес по цитираните по-горе проекти на Директива и Решение на Европейския парламент и Съвета.

Предложеното намаление за България на общите емисии на парникови газове за периода 2013-2020г. достига 49% спрямо емисиите от базовата 1988г., по Протокола от Киото. Очакваните драстични последствия за българския бизнес налагат решително отстояване на т.н. унгарско предложение за общо 18% намаление на емисионните права на страните-членки.

Изразявам увереност, че Правителството, Народното събрание, както и представителите в Европейския парламент от страна на Р. България ще предприемат спешно всички необходими действия за предотвратяване на неблагоприятните последствия за българската индустрия, произтичащи от предложенията, инициирани от Европейската комисия.


С уважение,


ПОЗИЦИЯ
Относно: Проект на Директива на Европейския Парламент и Съвета, изменяща Директива 2003/87/ЕС за европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ) и Проект на Решение на Европейския Парламент и Съвета за усилията на държавите-членки за намаляване на общите емисии на парникови газове в ЕС през периода 2013-2020г.

Във връзка с оповестените от ЕК на 9 юни т.г. приоритети за постигане на споразумение по Пакета „Климат и енергетика” от 23 януари 2008г. до края на т.г., както и за приемане на съответни решения в началото на 2009 г., Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява следното становище:
 1. По отношение целите за намаляване на общите емисии на парникови газове за периода 2013-2020г.

БСК защитава като основа за определяне на индивидуалните цели за намаляване, единствено емисиите от базовата година по Протокола от Киото (за България 1988г.). Тази позиция е изразена многократно пред МОСВ при подготовката на първоначалната национална позиция, пред BusinessEurope и други институции. В тази връзка, БСК изразява пълна подкрепа на унгарското предложение за 18% намаление на общите емисии спрямо базовата година по Протокола от Киото (вж. Приложената таблица), официално подкрепено от министрите на околната среда на България, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Словакия на 5 юни т.г. в Люксембург.


 1. По промените в Директива 2003/87/ЕС за търговията с емисии.

Предложението на ЕК лимитира включените в ЕСТЕ емисиите на българските инсталации, като през 2020 г. това намаление достига 27% спрямо фактическите емисии от 2007 г. Независимо от прилагането на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите, това предложение ще има драматични последици за редица инсталации и сектори на българската индустрия.

България трябва да защити предложението на ЕК за възприемане на верифицираните емисии от 2007 г. като база за България и Румъния при определяне на разполагаемото (продаваемо от българското правителство) количество квоти към 2020 г. Ако за базова бъде възприета 2005 г., загубите на държавния бюджет ще нарастват ежегодно, като само за 2020г. ще надхвърлят 100 млн. евро.В тази връзка, БСК отново настоява да бъдат верифицирани емисиите на „Кремиковци” АД, „ТЕЦ - Бобов дол” АД и други засегнати инсталации, като МОСВ издаде незабавно съответни разрешителни за търговия с квоти СО2. След верифициране на емисиите на всички български предприятия, включени в ЕСТЕ, техните емисии на СО2 за 2007 г. ще надхвърлят 43 млн. т. СО2. В случай, че не бъдат издадени съответните разрешения и не бъдат верифицирани емисиите на всички засегнати инсталации, държавният бюджет ще понесе допълнителни ежегодно нарастващи загуби, които само за 2020 г. надхвърлят 200 млн. евро.


 1. Последните предложения за пренасочване на 50% от националните бюджетни приходи за подкрепа на проекти за намаляване на емисиите в страни от и извън ЕС следва да бъдат отхвърлени решително, като България и другите нови страни-членки бъдат изключени от прилагането на това правило. В противен случай, най-слаборазвитата икономика в ЕС трябва да финансира проекти в икономически значително по-напреднали страни.
 1. България трябва да отстоява категорично позицията за намаляване на обхвата на секторите и инсталациите, включени в ЕСТЕ за периода 2013-2020г., чрез императивно прилагане във вътрешното законодателство на варианта opt-out, използвайки диспозитивния характер на нормата в проекта на директивата, като се изключат всички емитенти с годишен праг до 10 000 тона СО2-еквивалент.
 1. Р България да защити правото за прехвърляне на емисионни права за покриване на недостиг чрез прехвърляне (банкиране) на предписани емисионни единици по чл. 3, т.13 на Протокола Киото от периода 2008-2012г. към периода 2013-2020г. Следва да бъде гарантирано признаването на тези емисионни единици за изпълнение на задълженията съобразно член 3 от проекта на Решение на ЕП и Съвета, като при необходимост бъдат внесени съответни промени и допълнения в текста.
 1. Негативното, а за някои сектори – драматично, въздействие за периода 2013-2020г. може да бъде частично ограничено чрез:
  • разпределение на висок дял от държавните приходи от търговете (аукционите) пряко към проекти на оператори на инсталации, които са заплатили съответните квоти на международни аукциони;

  • отпадане на ограничения за използване на средствата не само за намаляване на емисиите на парникови газове, но и за реализация на проекти за достигане на съответствие с други правни изисквания по околна среда.
 1. Българският бизнес призовава членовете на Европейския парламент от българска страна, както и компетентните държавни институции да продължат да отстояват решително заявените национално отговорни позиции.


Недопустимо е борбата с климатичните промени да се превръща в икономически инструмент срещу новите страни-членки, поради ограниченото им политическо влияние в рамките на ЕС. На следващо място, не трябва да бъде издиган праг пред икономическото развитие на Р България през периода 2013-2020г.
Необходимо е да бъдат предприети всички необходими действия за консолидиране на обща подкрепа от групата на новите страни-членки на ЕС, както и от страни с мащабен икономически потенциал и решаващо политическо влияние при вземане на окончателните решения.
18 юни 2008г.
Цели за намаляване на общите емисии на парникови газове през 2020 по предложението на ЕК и по предложението на Унгария, подкрепено от Р. България, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Словакия

Млн. t CO2 екв.

Страна членка на ЕС

Предложени цели на ЕК за намаляване на емисии на парникови газове през 2020 - общо, и по сектори – във и извън европейската схема за търговия с емисии (ECTE)

Средногод., лимит 2008-2012 в ЕСТЕ

Предложение на Унгария – целеви общи емисии 2020

Спрямо целта по Протокола Киото

Предложение на ЕК – общи емисии 2020

Спрямо целта по Протокола Киото

Лимит 2020 извън ЕСТЕ

Лимит 2020 в ЕСТЕ

Aвстрия

72,8

6%

49,8

23,0

30,7

56,4

-18%

Белгия

123,8

-8%

71

52,8

58,5

110,5

-18%

България

62,2

-49%

35,2

27,0

42,3

100,0

-18%

Кипър

n/a

n/a

4,6

n/a 

5,5

n/a 

 

Чехия

122,6

-31%

68,7

53,9

86,8

146,5

-18%

Дания

45,1

-19%

29,9

15,2

24,5

45,4

-18%

Естония

17,0

-57%

8,9

8,1

12,7

32,2

-18%

Финландия

51,4

-28%

29,7

21,7

37,6

58,2

-18%

Франция

437,6

-22%

354,5

83,1

132,8

462,4

-18%

Германия

856,8

-12%

438,9

417,9

453,1

798,4

-18%

Гърция

102,2

-24%

64,1

38,1

69,1

109,7

-18%

Унгария

76,7

-29%

58

18,7

26,9

88,9

-18%

Ирландия

55,1

-12%

37,9

17,2

22,3

51,5

-18%

Италия

513,2

6%

305,3

207,9

195,8

396,3

-18%

Латвия

12,1

-49%

9,4

2,7

3,4

19,5

-18%

Литва

22,9

-50%

18,4

4,5

8,8

37,3

-18%

Люксембург

10,9

15%

8,5

2,4

2,5

7,8

-18%

Малта

n/a

n/a

1,5

n/a 

2,1

n/a 

 

Холандия

181,1

-10%

107,3

73,8

85,8

164,2

-18%

Полша

388,0

-27%

216,6

171,4

208,5

434,3

-18%

Румъния

169,5

-35%

98,5

71,0

75,9

213,1

-18%

Словакия

49,2

-26%

23,6

25,6

30,9

54,4

-18%

Словения

17,9

-4%

12,1

5,8

8,3

15,4

-18%

Испания

358,3

8%

219

139,3

152,3

273,3

-18%

Швеция

55,7

-26%

37,3

18,4

22,8

61,5

-18%

Португалия

73,3

14%

48,4

24,9

34,8

62,6

-18%

Великобритания

503,0

-26%

310,4

192,6

246,2

559,6

-18%

EС 27

4378,5

-18%

2667,5

1717,1

2080,9

4359,4

-18%

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница