Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09. 03. 2007г.). Копие от писмо с изх. № Пд 3163 от 27. 01. 2017 г е изпратено до община Айтос. Пд-16страница1/106
Дата01.06.2018
Размер4.58 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ
Публикувано на 27.01.2017 г.

№ ПД-3163
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на заведение за обществено хранене и хотел в поземлен имот с идентификатор 280008 в местност „Хаджи Бекир”, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен, което попада в обхвата на т.10, буква „б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 280008, м. „Хаджи Бекир”, земл. гр. Айтос, общ. Айтос не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на около 0,10км) е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.). Копие от писмо с изх. № ПД 3163 от 27.01.2017 г. е изпратено до община Айтос.

ПД-16
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз в ПИ 07079.12.818 и сграда за автосалон и търговско – административни дейности в ПИ 07079.12.824, м. „Шосе бою“, землище кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас“ с възложители: Румен Михайлов Николов, Николай Михайлов Николов, Тодор Събчев Боев, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и за опазване на дивите  птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 108/2008 г.) Копие от писмо с изх. № ПД-16 от 27.01.2017 г. е изпратено до община Бургас..

ПД - 3173
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на административно – складова база в ПИ 67800.17.34, м.„Лафотумба”, землището на гр. Созопол, общ.Созопол” с възложител: „ДЕЛТА – МЕТ” ЕООД , което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот 67800.17.34, м. „Лафотумба”, земл. на гр. Созопол не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД - 3173 от 25.01.2017 г. е изпратено до Община Созопол.

ПД – 2976, 3104


Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Закупуване на тръбна линия, напоителна система – 2 бр. във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020, създаване на насаждения от дини, изграждане на система за капково напояване и водовземане от язовир - ПИ 000121, земл. на с. Равна гора, общ. Созопол” с възложител: „Екватор” ЕООД , което попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близо разположената защитена зона е ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД – 2976,3104 от 25.01.2017 г. е изпратено до Община Созопол и Кметство Равна гора.
Публикувано на 25.01.2017 г.

ПД-3160
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:  „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция в ПИ с идентификатор 125007,  м. „Могилата”, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Нихат Мехмед Осман,  което попада в обхвата на т. 10, „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че ПИ 125007, м. „Могилата”, земл. гр. Айтос, общ. Айтос не попада в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на около 0,84км) е разположена защитена зона BG0000151 «Айтоска планина» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,  приета с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007г.). Копие от писмо с изх.№ ПД-3160 от 24.01.2017г.  е изпратено до община Айтос.

ПД-3170
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот № 81178.1.242, местност „Атия“, землище на гр. Черноморец с цел урегулиране на 4-5 УПИ с улица за достъп и вилно строителство“ с възложител: Георги Недков Недков, което попада в обхвата на т.10, буква “б”  от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот № 81178.1.242 по КК, м. „Атия“, земл. гр. Черноморец, общ. Созопол не попада в границите на защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място)  - защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите; Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД 563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.). Копие от писмо с изх. № ПД 3170 от 24.01.2017 г. е изпратено до община Созопол и кметство Черноморец.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница