Решение на Общински съвет гр. Брезник Заповед за разпореждане Начин на разпореждане 1Дата02.06.2018
Размер61.32 Kb.


№ по ред

Обект

Дата на сделката

Купувач

Данъчна оценка

лв.


Крайна цена на сделката /с ДДС/

лв.


Решение на Общински съвет

гр. БрезникЗаповед за разпореждане

Начин на разпореждане

1.

Незастроен общински имот, участващ в УПИ І-288, 289 (урегулиран поземлен имот първи за планоснимачен номер двеста осемдесет и осем и двеста осемдесет и девет) в кв. 3 (квартал трети) по РП на с. Садовик, община Брезник, с площ 30 кв. м (тридесет квадратни метра).


11.02.14

Божурка Миткова Стоименова-Патрину

54.00

201.60

445/12.12.14

18/06.01.14

Ликвидиране на съсобственост

2.

Част от ПИ № 06286.4.43 – полски път по КК на гр. Брезник, с предназначение „Земеделска територия”, начин на трайно ползване – „Полски път”, с площ 1340 кв. м, (проектен 06286.4.53), с промяна на ПУП, включен по плана за регулация на гр. Брезник, в новообособен УПИ І-4.45, 4.51, 4.52– „За животновъдна ферма” в новообразуван кв. 127

29.04.2014

„АГРИВА” ЕООД

164.20

1370.82

319/23.02.13

419/03.10.13300/17.04.14

Продажба с решение на Об. С.

3.

Парцел, отреден за жилищно строителство, представляващ УПИ ХLV - 524 (урегулиран поземлен имот четиридесет и пети, за планоснимачен номер петстотин двадесет и четвърти) в кв. 13 (квартал тринадесети) по регулационния план на с. Банище, община Брезник, с площ 680 кв.м (шестстотин и осемдесет квадратни метра)– застроен.


03.07.2014

Лъчезар Димитров Пенев

28.60

88.20

543/23.06.14

492/01.07.14

Ликвидиране на съсобственост

4.

Селскостопански обект – съоръжение, представляващо силажна яма, изградено от желязо-бетонни панели с размери 3/2 м (три на два метра) с обща дължина 76.5 м (седемдесет и шест метра и 50 см) и основа от бетонова настилка (полуразрушена) с площ от 714 кв. м (седемстотин и четиринадесет квадратни метра), построена върху имот № 068031 (нула, шестдесет и осем, нула, тридесет и едно), местност „Завой”, по плана на стопански двор с. Ноевци 2394, община Брезник.


28.07.2014

Иво Любомиров Петров

няма

1353

544/23.06.14

562/22.07.14

Продажба чрез търг

5.

Селскостопански обект – съоръжение, представляващо силажна яма, изградено от желязо-бетонни панели с размери 3/2 м (три на два метра) с обща дължина 76.5 м (седемдесет и шест метра и 50 см) и основа от бетонова настилка (полуразрушена) с площ от 714 кв. м (седемстотин и четиринадесет квадратни метра), построена върху имот № 068030 (нула, шестдесет и осем, нула, тридесет и едно), местност „Завой”, по плана на стопански двор с. Ноевци 2394, община Брезник.


28.07.2014

Иво Любомиров Петров

няма

1353

544/23.06.14

563/22.07.14

Продажба чрез търг

6.

Парцел, отреден за жилищно строителство, представляващ УПИ XLV – 524(урегулиран поземлен имот четиридесет и пети, за планоснимачен номер петстотин двадесет и четвърти ) в кв. 13(квартал тринадесети) по регулационния план на с. Банище, община Брезник, с площ 680 кв. м(шестотин и осемдесет квадратни метра ) – застроен.

30.07.2014 год.

Павел Георгиев Иванчев

1534.10 лв.

3690 лв.

542/

23.06.2014 год.491/

01.07.2014 год.Закупуване на земя, върху която е построена сграда с отстъпено право на строеж.

7.

Земеделска земя, нива, имот № 067020 (нула, шестдесет и седем, нула двадесет), пета категория, местност „Вейнци”, в землището на с. Велковци, община Брезник, площ – 1.987 дка(един декар, деветстотин осемдесет и седем кв. м).

01.08.2014 год.

Георги Найденов Марков

204.50 лв.

850.00лв

487/

12.12.2013 год.576/

25.07.2014 год.Продажба чрез търг

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница