Решение по конкретния случай. Оказване на морална подкрепа на дете в рискДата09.04.2018
Размер41.27 Kb.
ТипРешение
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ПАЗАРДЖИК - 4400, ул. ”Пирдоп” № 1


Утвърждавам........................................

/подпис и печат/

Директор: Велка Недялкова
МЕХАНИЗЪМ

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ, ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ

В ЕГ „БЕРТОЛТ БРЕХТ”

ПАЗАРДЖИК

Утвърден със Заповед № 2113 /14.09.2015 г. на Директора на ЕГ „Б. Брехт”-гр. Пазарджик.I. Състав на комисията:

 

Председател: Елена Ангелова Якимова – ПДУДЧленове: 1.Тодор Иванов Тодоров – педагогически съветник

2.Петя Владимирова Енкина – ст. учител по БЕЛ

3. Диана Петрова Джукелова – ст.учител по информатика и ИТ

 

II. Цели:

1. Превантивна работа с цел предпазване на деца и ученици, за които има заплаха от насилие.

2. Информираност на ученици, учители и родители за „разпознаване” на дете в риск и подаване на информация до училищната комисия.

3. Предотвратяване на риска от насилие и намаляване на ефекта от преживяното от детето; намаляване на влиянието от травматичния стрес и ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот.

4. Да се оказва съдействие на органите по закрила в случаи, че в училището има деца жертва на насилие и в случаи на кризисна ситуация.


III. Задачи:

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск.

2. Поддържане на връзка с родители на ученици в риск с цел оказване на морална помощ и подкрепа и осъществяване на връзка с правоимащите органи за  професионална намеса и вземане на решение по конкретния случай.

3. Оказване на морална подкрепа на дете в риск.

4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.

5. Осъществяване на връзка с компетентните институции.

 

IV. Документация:

1. Регистър на деца в риск

2. Механизъм за действие и докладване при дете, жертва на насилие

3. Протоколи от работни срещи на комисията


V. Механизъм за регистриране на ситуации на дете в риск

1. Създава се единен регистър за описване на случаи на деца в риск;

2. Всеки случай се описва в регистъра от Тодор Тодоров – пед. съветник и член на Комисията с цел проследяване развитието на случая във времето и планиране на подходяща интервенция;

3. Регистърът съдържа кратко описание на всеки случай и какви мерки са били предприети;

4. Регистърът се съхранява в кабинета на педагогическия съветник Тодор Тодоров;

5. След регистриране на случай на дете в риск, комисията заседава и предприема мерки за решаване на проблема.

6. Членовете на комисията следят вписаните в регистъра случаи и предприемат необходимите мерки за взаимодействие с компетентните институции.
VI. Разяснителни бележки - понятия, свързани с темата «Дете, жертва на насилие или в риск от насилие»:

В Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето са дадени определенията на понятието насилие и видовете насилие:

По смисъла на правилника:

1. „Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.

Видове насилие:

"Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.

"Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.

"Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.

"Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

Домашно насилие”: Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.”

В Закона за закрила на детето е дадено определението на „дете в риск”.2. "Дете в риск" е дете:

А/ Чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

Б/ Което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

В/ За което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

Г/ Което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

Д/ За което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.”

Копие от настоящия механизъм се съхранява в учителската стая на ЕГ „Б. Брехт”

Председател:……………../Елена Якимова/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница