Решение за освобождаване на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор. Проект на решение; IV. Материали по т. 3 от дневния ред Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директоритеДата02.06.2018
Размер191.79 Kb.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
По точките от дневния ред на извънредното ОСА на „ЕНЕРГОНИ ” АД

11.02.2011г.
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в ЕНЕРГОНИ АД.
II. Материали по т. 1. от дневния ред:

Промяна в Съвета на директорите  1. Проект на решение;


III. Материали по т. 2. от дневния ред. Вземане на решение за освобождаване на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор.

1. Проект на решение;


IV. Материали по т. 3 от дневния ред Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите

1. Проект на решение;V. Материали по т. 4 от дневния ред

Pромяна на седалището и адреса на управление на дружеството  1. Проект на решение;


VI. Материали по т. 5. от дневния ред

Промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.  1. Проект на решение;


VII. Материали по т. 6 от дневния ред

Овластяване на СД по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК  1. Проект на решение;

  2. Доклад на СД по чл. 114аVIII. т. 7 от дневния ред “Разни”:
ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.
Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на офиса на Дружеството – София 1407, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.

WRITTEN MATERIALS
On the points of the agenda of the extraordinary GMS of “ENERGONI” AD

11.02.2011
CONTENT
I. Invitation to the extraordinary General Meeting of the Shareholders in ENERGONI AD.

II. Materials under point 1. of the Agenda:

Changes in the Board of Directors  1. Draft resolution


III. Materials under point 2. of the Agenda

Adopting a resolution for releasing of Dimitrios Aivaliotis as an Executive director  1. Draft resolutionIV. Materials under point 3. of the Agenda

Adoption of a resolution of appointment of new members of the Board of Directors of the Company;

1. Draft resolution
V. Materials under point 4. of the Agenda

changing the seat and headquarters address of the Company

1. Draft resolution
VI. Materials under point 5. of the Agenda change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

1. Draft resolution


VII. Materials under point 5. of the Agenda

Empowering the BD according Art.114, par.1 of POSA  1. Draft resolution

  2. Report of BD under Art. 114a


VIII. point 7of the Agenda “Miscellaneous”:
The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.

The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the office address of the Company – Sofia 1407, 103 James Bourchier Blvd., fl 1. Sample of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ...................................... .... .... .............................., с ЕГН .........................., притежаващ документ за самоличност № ........................, издаден от .............................. на ...................... г., валиден до ......................, с постоянен адрес ...................... ....... ..... ............................, в качеството си на акционер в “ЕНЕРГОНИАД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост Дружеството), притежаващ .......................... (…………………………) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

............................................................................, с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ........................ г., валиден до ........................, с постоянен адрес ......................... ..... ................................, да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на .............2011 г. от .............. часа в гр. София, район „Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1, а при липса на кворум - ................. 2011 г. от ............... часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:
1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос
2. Вземане на решение за освобождаване на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор
3. Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.
4. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4
5. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

6. Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството)в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г


Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството)в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.7. Разни


Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос

По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор.По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................
По точка 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................

По точка 4 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4

По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................
По точка 5 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление

По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин: ..........................................

По точка 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството)в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г


Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин: ..........................................


По точка 7 от дневния ред:

Разни


По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин: ..........................................
Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

POWER OF ATTORNEY
The undersigned , ………………… … ………………………., PIN ……............, holder of Identity document … ……………, issued by ……………………., on ……………., valid till …………….., with permanent address ………………… …………………………, in his capacity of shareholder in ENERGONI AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200124320, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1 (hereinafter referred to as the Company), holder of …………(……….…………………………) ordinary registered voting shares of the capital of the Company, on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:
…………………………………………......, PIN …………............, holder of Identity document …………………, issued by ……………………., on ……………., valid till ………….., with permanent address …………………………………………….., to represent me at the annual General meeting of the shareholders in the Company, on ............2011 at …………. p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia city, “Lozenetz” region, 103 James Bourchier Blvd., fl 1 and in case of absence of quorum – on …………… 2011 from ………. p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

1. Discussing Decision for changes in the Board of Directors

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty of the members of the Board of Directors of the Company – Dimitrios Aivaliotis and Konstantinos Sakarelos
2. Adopting a resolution for releasing of Dimitrios Aivaliotis as an Executive director

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty Dimitrios Aivaliotis as an Executive director
3. Adoption of a resolution of appointment of new members of the Board of Directors of the Company;

Emmanuel Tzanos, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport АВ9736215, issued on 02.06.2007 by Greek police and valid till 01.06.2012

Rolf H. Kueng, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004 by Min. of Interior, valid till 22.07.2014

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on ppointment of new members of the Board of Directors of the Company;

Emmanuel Tzanos, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport АВ9736215, issued on 02.06.2007 by Greek police and valid till 01.06.2012

Rolf H. Kueng, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004 by Min. of Interior, valid till 22.07.2014
4. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address and address of correspondence of the Company – Sofia 1784, Mladost Region, № 115G, Tsarigradsko shose blvd., 4-th fl.
5. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address
6. Empowering the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadakos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.
Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.

The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.
Draft resolution: The General meeting of shareholders empowers the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadakos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.
Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.

The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.
7. Miscellaneous
Proposals for resolutions:
Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty of the members of the Board of Directors of the Company – Dimitrios Aivaliotis and Konstantinos Sakarelos

Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 2 from the Agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty Dimitrios Aivaliotis as an Executive director


Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 3 from the Agenda

The General meeting of shareholders adopts a resolution on ppointment of new members of the Board of Directors of the Company;Emmanuel Tzanos, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport АВ9736215, issued on 02.06.2007 by Greek police and valid till 01.06.2012

Rolf H. Kueng, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004 by Min. of Interior, valid till 22.07.2014

Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 4 from the Agenda

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address and address of correspondence of the Company – Sofia 1784, Mladost Region, № 115G, Tsarigradsko shose blvd., 4-th fl.

Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter ………………………
Under point 5 from the Agenda:

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 6 from the Agenda:

The General meeting of shareholders empowers the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadakos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.


Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.

The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.

Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 7 from the Agenda: Miscellaneous

Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.


Упълномощител/ Authorizer: ........................................


ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ...................................... .... .... .............................., с ЕГН .........................., притежаващ документ за самоличност № ........................, издаден от .............................. на ...................... г., валиден до ......................, с постоянен адрес ...................... ....... ..... ............................, в качеството си на акционер в “ЕНЕРГОНИАД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост Дружеството), притежаващ .......................... (…………………………) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:

............................................................................, с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ........................ г., валиден до ........................, с постоянен адрес ......................... ..... ................................, да ме представлява на извънредно общо събрание на акционерите в Дружеството на ............2011 г. от .............. часа в гр. София, район „Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 1, а при липса на кворум - ................. 2011 г. от ............... часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:
1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос
2. Вземане на решение за освобождаване на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор
3. Вземане на решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:

Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.
4. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4
5. Приемане промяна в устава на дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление.


6. Овластяване на Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството)в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г
Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството)в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г

Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.7. Разни


Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на СД – Димитриос Айвалиотис и Константинос Сакарелос

По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................

По точка 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на Димитриос Айвалиотис като изпълнителен директор.По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................
По точка 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите взема решение за назначаване на нови членове на Съвета на директорите, както следва:Емануел Джанос, гражданин на Гърция/ Франция, роден на 15.01.1964г., с паспорт АВ9736215, издаден на 02.06.2007 от Гръцка полиция и валиден до 01.06.2012г.

Ролф X. Кюнг, гражданин на Швейцария, роден на 17.11.1954г. с паспорт Ф 1162692, издаден на 23.07.2004, от МВР, валиден до 22.07.2014г.

По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................

По точка 4 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление и адреса на кореспонденция на дружеството – гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4

По т. 4. от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................
По точка 5 от дневния ред:

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промените в устава на Дружеството във връзка с промяна седалището и адреса на управление

По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин: ..........................................

По точка 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор по чл. 114, ал.1 ЗППЦК да сключи, описаната в Доклада на СД между „Енергони” АД и заинтересувани и други лица

- вземане на заем от Михаил Георгопападакос (член на СД и Изп. Директор, акционер над 25%) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Никитакис (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Емануел Джанос (член на СД) в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г.

- вземане на заем от Йоанис Дагретзакис (акционер, притежаващ под 5% в капитала на Дружеството)в размер до 250 млн. лв, срок 1 година с възможност за продължаване до 5г


Годишна лихва по заемите 12м Euribor.

СД има право да договори размера на заемите с всяко лице, като общото задължение към трите заинтересувани лица и другите лица изброени тук не може да надхвърля обща стойност 250 млн. лв.

Сделката е в интерес на Енергони АД. Заемните средства ще се използват за финансиране основната/ обичайната търговска дейност на Дружеството във връзка с проектиране и изграждане на енергийни съоръжения.

По т. 6. от дневния ред да гласува по следния начин: ..........................................


По точка 7 от дневния ред:

Разни


По т. 7. от дневния ред да гласува по следния начин: ..........................................
Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.POWER OF ATTORNEY
The undersigned , ………………… … ………………………., PIN ……............, holder of Identity document … ……………, issued by ……………………., on ……………., valid till …………….., with permanent address ………………… …………………………, in his capacity of shareholder in ENERGONI AD, a joint stock company, registered and existing under the laws of Bulgaria, registered in the Commercial Register with the Registry Agency under Unified Identification Code 200124320, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd, fl. 1 (hereinafter referred to as the Company), holder of …………(……….…………………………) ordinary registered voting shares of the capital of the Company, on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:
…………………………………………......, PIN …………............, holder of Identity document …………………, issued by ……………………., on ……………., valid till ………….., with permanent address …………………………………………….., to represent me at the annual General meeting of the shareholders in the Company, on ..............2011 at …………. p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia city, “Lozenetz” region, 103 James Bourchier Blvd., fl 1 and in case of absence of quorum – on …………… 2011 from ………. p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:

1. Discussing Decision for changes in the Board of Directors

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty of the members of the Board of Directors of the Company – Dimitrios Aivaliotis and Konstantinos Sakarelos
2. Adopting a resolution for releasing of Dimitrios Aivaliotis as an Executive director

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty Dimitrios Aivaliotis as an Executive director
3. Adoption of a resolution of appointment of new members of the Board of Directors of the Company;

Emmanuel Tzanos, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport АВ9736215, issued on 02.06.2007 by Greek police and valid till 01.06.2012

Rolf H. Kueng, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004 by Min. of Interior, valid till 22.07.2014

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution on ppointment of new members of the Board of Directors of the Company;

Emmanuel Tzanos, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport АВ9736215, issued on 02.06.2007 by Greek police and valid till 01.06.2012

Rolf H. Kueng, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004 by Min. of Interior, valid till 22.07.2014
4. Adopting a resolution of changing the seat and headquarters address of the Company

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address and address of correspondence of the Company – Sofia 1784, Mladost Region, № 115G, Tsarigradsko shose blvd., 4-th fl.
5. Adopting a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address
6. Empowering the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadakos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.
Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.

The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.
Draft resolution: The General meeting of shareholders empowers the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadakos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.
Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.

The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.
7. Miscellaneous
Proposals for resolutions:
Under point 1 from the Agenda: The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty of the members of the Board of Directors of the Company – Dimitrios Aivaliotis and Konstantinos Sakarelos

Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 2 from the Agenda:

The General meeting of shareholders adopts a resolution on release from duty Dimitrios Aivaliotis as an Executive director


Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 3 from the Agenda

The General meeting of shareholders adopts a resolution on ppointment of new members of the Board of Directors of the Company;Emmanuel Tzanos, citizen of Greece/ France, born on 15.01.1964, with passport АВ9736215, issued on 02.06.2007 by Greek police and valid till 01.06.2012

Rolf H. Kueng, citizen of Switzerland, born on 17.11.1954 with passport Ф 1162692, issued on 23.07.2004 by Min. of Interior, valid till 22.07.2014

Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 4 from the Agenda

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change the seat and headquarters address and address of correspondence of the Company – Sofia 1784, Mladost Region, № 115G, Tsarigradsko shose blvd., 4-th fl.

Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter ………………………
Under point 5 from the Agenda:

Draft resolution: The General meeting of shareholders adopts a resolution for change in the Articles of Association of the Company according to the change of the seat and headquarters address

Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 6 from the Agenda:

The General meeting of shareholders empowers the Board of Directors and the Executive Director, according Art. 114, para.1 of POSA to conclude the deal, described in details in the BD Report, between Energoni AD and interested and other party

- a loan received from Mihail Georgopapadakos (member of BoD and Ex. Director, shareholder over 25%) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Nikitakis (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Emmanuel Tzanos (member of BoD) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.

- a loan received from Ioannis Dagretzakis (shareholder with less than 5% of the capital of the Company) amounting up to BGN 250 mln., for 1year period with possibility to be extended up to 5years.


Annual interest on the loans 12m Euribor

The BoD has the right to negotiate the amounts with each person, as the total loan the Company receives from the interested persons and the other persons mentioned here can not exceed in total BGN 250 mln.The deal is in the interest of Energoni AD. The loans provided will be used for the basic/usual trade activity of the Company related to projecting, implementing and building the energy facilities.

Under point 6 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Under point 7 from the Agenda: Miscellaneous

Under point 7 from the Agenda to vote in the following matter ……………………
Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, para 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, para 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.
On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.Упълномощител/ Authorizer: ........................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница