Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница1/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СНЦ „МИГ - АРДИНО” И СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО
СНЦ „МИГ – Ардино”
СНЦ „МИГ – Ардино” е регистрирана по Закона за Юридическите Лица с Нестопанска Цел /ЗЮЛНЦ/ в Кържалийски Окръжен съд като Сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

СНЦ „МИГ - Ардино” ще управлява процеса на реализация на Сратегията за местно развитие за периода 2011 – 2015 година.

1.Организационна структура на МИГ:


Съгласно чл. 10 от Устава на СНЦ МИГ Ардино, органи за вземане на решения и за управление на Сдружението са:
1. Общо събрание

2. Управителен съвет

Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията са установени от Устава, както и в длъжностните характеристики на екипа на Сдружението.

2. Управление на МИГ


Общо събрание (съгласно Чл.23 от Устава на СНЦ „МИГ-Ардино”)

Сдружението е регистрирано през 2004 г. в рамките на проект „Устойчиво развитие на селските райони”, финансиран от ПРООН и МЗХ. Днес, общото събрание наброява 30 човека, от които 8 човека са представители на местни власти (27%), 4 представители на НПО (12%), 11 представители на местен бизнес и земеделие (37%) и 7 физически лица (23%). Община Ардино е представлявана от заместник кмета – г-н Изет Шабан, който е избран за председател на Управителен съвет. Жените в общото събрание са 4, две от които са избрани в Управителния съвет на МИГ-Ардино.


Компетенциите на Общото събрание са следните:

 • изменя и допълва устава;

 • приема други вътрешни актове;

 • избира и освобождава членовете и председателя на Управителния съвет,

 • определя числеността,

 • приема и изключва членове;

 • взема решение за откриване и закриване на клонове;

 • взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

 • приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

 • приема бюджета на сдружението;

 • взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

 • приема отчета за дейността на управителния съвет;

 • отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Годишното общо събрание приема работна програма и бюджет за следващата календарна година, подготвен от УС. Общото събрание приема всяка година технически и финансов отчет за дейността на сдружението, подготвен от Управителния съвет. До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.
Управителен съвет (съгласно Чл. 20 от Устав на СНЦ „МИГ-Ардино”)Сдружението се управлява от Управителен съвет (УС) и се представлява от Председателя на УС. Уставът на МИГ Ардино гарантира балансирано участие на всички заинтересовани страни и социално-икономически партньори от територията на МИГ, чрез изискванията на чл. 20, ал.3, 4 и 5: В Управителния съвет трябва да има едно лице представител на местните власти, В Управителния съвет трябва да има най-малко едно лице представител на граждански организации, В Управителния съвет трябва да има най-малко едно лице представител на местен бизнес и/или земеделски производител.
Членовете на УС са 7 на брой.
Компетенции: УС има основни и специфични функции.
Основни функции

 • представлява сдружението чрез своя председател;

 • осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

 • разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

 • подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

 • подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

 • определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

 • определя адреса на сдружението;

 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

 • подготвя и представя до 31 май на всяка година информация за дейността на сдружението през предходната година пред централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

 • член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

 • взема решение за участие в други организации;


Специфични функции на Управителния съвет

 • Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението;

 • Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението;

 • Определя експертни съвети и/или комисии по оценка на проектните предложения, финансирани от Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; Членове на комисия за избор на проекти са членовете на управителния съвет на Сдружението и външни експерти, определени от управителния съвет на Сдружението, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.

 • Одобрява или отхвърля решения за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие или други финансиращи програми;

 • УС управлява бюджета на Сдружението чрез организиране на конкурси на база на приетата Стратегия за местно развитие на Сдружението и съобразени с изискванията на УО на ПРСР;

 • Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските райони;

 • Взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица;Председател на Управителния съвет
Компетенции: Председателят на управителния съвет има следните правомощия:

 • представлява Сдружението;

 • организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

 • ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението;

 • сключва договори с трети лица, организира изпълнението и упражняването на правата и задълженията на Сдружението по тях, разваля и прекратява същите и изобщо извършва всички правни и организира изпълнението на всички фактически действия по договорите след решение на Управителния съвет, взето при спазване изискванията на чл. 26 от Устава.

Непосредственото ръководство и координация на работата на Сдружението във връзка с изпълнение на СМР на МИГ Ардино се осъществява от Звеното за администриране на проекти, ръководено от изпълнителен директор. ЗАП се избира от Управителния съвет чрез провеждане на конкурс и се наема на постоянен трудов договор. Преките задължения на изпълнителния директор се възлага с писмен договор от Управителния съвет, подписан от неговия ПредседателИзпълнителен директор

Компетенции:.

 • Организира и ръководи пряко дейността на сдружението, свързана с реализиране на СМР;

 • Осъществява сътрудничество с български и международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на сдружението;

 • Организира, ръководи и контролира другите дейности, които подпомагат и съпътстват основния предмет на дейност на сдружението;

 • Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста на сдружението и изпълнението на СМР;

 • Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира изпълнението им;

 • Експертно участие в проекти на сдружението;

 • Подготовка на проекти и проектни предложение от името на сдружението;

 • Подготовка на оферти, договори, допълнения към договори, както и други документи свързани с тяхното изпълнение;

 • Изучаване, анализиране, разработване и предлагане на решения при разрешаването на проблеми, свързани с управлението на разработваните проекти;

 • Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на техните проекти, в рамките на своята компетенция;

 • Участие в работни срещи, мисии, командировки, заседания, обучения;

 • Провеждане на обучение - вътрешни за сдружението и за външни лица;

 • Подготовка на представителни материали и информация за сдружението;

 • Участва в информационната и организационната дейност на сдружението;

 • Извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към СМР;

 • Изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор на проекти към сдружението, в областната РА по седалище на МИГ за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи;

 • Информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;

 • Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с изрично упълномощаване от председателя на УС на сдружението;

 • Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите;

 • Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;

 • Представя до управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за местно развитие;

 • Информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;

 • Подготвя и внася за одобрение в МЗХ заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за всяка следваща календарна година, съгласно изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ;

 • Подготвя заедно със счетоводителя и внася за одобрение на управляващия орган на ПРСР заявка за одобрение на извършените дейности и разходи за всеки отчетен период, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. На МЗХ;

 • Отговаря за съхранението на всички документи, свързани с дейността на сдружението в продължение на 5 години след окончателното изплащане на финансовата помощ по СМР;

 • Подготвя тръжна процедура и предлага на управителния съвет избор на застраховател на всички материални активи, предмет на подпомагане от ПРСР, съгласно изискванията на наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ.

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница