Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница2/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Цели на стратегията

Цели на стратегията и приоритети за развитие:Визия

Ардино – община с динамично и конкурентоспособно земеделие, горско стопанство и развита туристическа инфраструктура, запазена и здравословна природна среда, допринасяща за благополучието и високото качество на живот на населението

Обща цел

Стратегията за Местно развитие на община Ардино определя следната обща цел за периода 2011 – 2015г.


Повишаване привлекателността и подобряване условията за живот и заетост за жителите на Община Ардино, чрез устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и горски сектор, опазване на природните ресурси и развитие на капацитета на гражданското общество за прилагане на подхода Лидер
Основни приоритети

Приоритет І Повишаване на конкурентно способността и прилагане на иновации

Приоритет ІІ Съхранена околна среда и повишаване на природния потенциал на земите и горите

Приоритет ІІІ Подобряване на инфраструктурата, жизнената среда и качеството на живот

Приоритет ІV Прилагане на подхода Лидер

Специфични цели


Специфична цел 1 Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски сектор;.

Специфични под цели • Да се преструктурират земеделските стопанства и да се намери алтернатива на тютюнопроизводството;

 • Да се повиши конкурентоспособността на млекопреработвателния сектор за достигане на европейски стандарти

Специфична цел 2 Опазване на околна среда и превантивна дейност в горите
Специфични под цели:

 • Да се предприемат превантивни мерки за опазване на горския потенциал

 • Да се опази природното богатство на общината

Специфична цел 3 Повишаване привлекателността и подобряване на условията за живот и заетост на територията на Община Ардино

Специфични подцели цели • Да се подобри пътната инфраструктура на територията на общината

 • Да се повиши качеството на водоснабдяването и канализацията

 • Да се развие туристическия потенциал на общината, на основата на селската идентичност, културните и природни богатства и да се превърне в предпочитана туристическа дестинация

Специфична цел 4 Развитие на гражданското общество и изграждане на капацитет за управление на финансови ресурси.

Специфични под цели: • Да се повиши сътрудничеството между гражданското общество общинските власти и бизнеса на местно ниво чрез повишаване на капацитета за прилагане на Стратегия за местно развитие

 • Да се подобри националното и между регионалното сътрудничество с местни инициативни групи работещи на територията на ЕС чрез участие в Национална и Европейска селска мрежаМерки от Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ- Ардино”

121

Модернизиране на земеделските стопанства


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Присъединяването на България към ЕС, води до нарастване на конкурентния натиск за българското земеделие на вътрешния и външния пазар. Земеделският сектор на територията на община Ардино се характеризира с поляризирана структура на земеделските стопанства, разпокъсаност на земеделските стопанства, много ниско ниво на производителност, остарял сграден фонд и техническо оборудване. Основният поминък на населението за доста дълъг период от време е бил тютюнопроизводството, чието развитие непрекъснато намалява през последните години, както и икономическото значение на този отрасъл в местната икономика.

Значителна част от материалните активи в сектора са практически неизползваеми и не съответстват на изискванията на новите стандарти, които се въвеждат в резултат от хармонизирането на националното законодателство с това на ЕС. Получаването на кредити от земеделските стопани продължава да е затруднено.

Модернизирането на земеделските стопанствата е от съществено значение за подобряване на икономическата им стойност, чрез по-добро използване на производствените условия, включващо: въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция; разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори и производството на енергийни култури; както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство.


Какви цели си поставя мярката?

 • Да подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти;

 • Да подобри опазването на околната среда;

 • Да допринесе за спазване на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните

Къде ще се реализира?

Земеделски стопанства на територията на МИГ-Ардино.

Мярката е отворена за всички сектори, включени в Анекс I от Наредбата с изключение на сектор “ Тютюн”Кой може да кандидатства с проект?
Определение на кандидати за подпомагане

І. Земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино

ІІ. Организации на земеделски производители регистрирани на територията на МИГ Ардино


Критерии за избираемост

I. Земеделски производители

   1. Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

   2. Икономическият размер на стопанството на кандидата трябва да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ) = 1 200 евро..

   3. Кандидатите трябва да отговарят на критерия за минимална площ по схемата за единно плащане на площ, с изключение на кандидатите които са били одобрени за подпомагане по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

   4. Кандидатите - юридически лица, трябва да са получили минимум 50% от общия дохода за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги директно свързани със земеделски дейности.

   5. Кандидатите трябва да представят бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и съответни дейности. Той трябва да демонстрира по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

II. Организации на земеделски производители:

1. Кандидатът – организация на производители трябва да е призната като организация на производители, съгласно националното законодателство и/или Регламентите на ЕС за признаване организации на производители.

2. Кандидатът – организация на производители трябва да представи бизнес план, като част от процедурата за кандидатстване. Бизнес-планът трябва да съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделските стопанства, членове на организацията на производители.

3. Кандидатът – организация на производители трябва да покаже, че инвестициите ще бъдат от полза за цялата организация.

4. Инвестициите трябва да са свързани с основните земеделски дейности на членовете на организацията на производители.


Кои дейности ще се финансират?

Ще се отпуска помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, които:

 • Отговарят на стандартите на Общността, отнасящи се до съответната инвестиция;

 • Подобряват цялостната дейност на земеделското стопанство.

Относно подобряването на цялостната дейност на земеделските стопанства, по мярката ще бъдат подпомагани проекти, свързани с:

  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени активи(материални/нематериални), и/или

  • Подобряване на вертикалното сътрудничество в производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

  • Опазване на околната среда, вкл. с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

  • Увеличаване на възобновяемите природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или

  • Подобряване на условията на труд, и/или

  • Подобряване на ветеринарните , хигиенните, фито-санитарните, екологичните и др. производствени изисквания, и/или

  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

  • Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти;

Кои разходи ще бъдат признати?

1. Материални инвестиции (индикативен списък)

1.1 Закупуване/ придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, вкл. такава, използвана за опазване на околната среда (торосъбирателни площадки, складове за съхранение на биомаса, недвижима собственост за обработване на отпадъчни води/утайки, съоръжения за съхранение на силаж и т.н);

1.2 Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, вкл. за:


  • опазване на околната среда;

  • съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството;

  • получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности на стопанството, чрез използването на биомаса;

  • подобряване на енергийната ефективност;

1.3 Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително медоносни дървесни видове (за производство на мед) и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

1.4 Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи и с нововъведените стандарти на Общността;

1.5 Инвестиции за съоръжения (напр. транспортни средства, съоръжения за рационализиране на подвижното пчеларство, за съхраняване и първична преработка на оборудване, необходимо за производството на мед/пчелните продукти, развъдни клетки, технологични линии и т.н.) и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели - майки;

1.6 Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови дренажни съоръжения и свързана малка инфраструктура, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация;

1.7. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, такива като камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и т.н.

1.8 Инвестиции за напоително/отводнителни съоръжения и оборудване за рехабилитация/подобряване на съществуваща мрежа в стопанството, вкл. нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, малки помпени станции, техники / съоръжения за съхраняване/опазване на водата и т.н. 1. Нематериални инвестиции:

2.1 Достигане на съответствие с международно признати стандарти – в това число:

 • Въвеждане на системи за управление в земеделските стопанства (например ISO9000:2005, ISO9001:2000, ISO14001:2004(EMAS),ISO22000:2005, ISO/TR 10013:2001, ISO19011:2002, ISO27001 ,системи за управление, базирани на информационни технологии и др.);

 • Подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);

 • Въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в земеделските стопанства;

2.2 Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

2.3 Закупуване на софтуер;2.4 Общи разходи, свързани с предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги

Кои разходи няма да бъдат признати?

  1. Сертифициране по НАССР;

  2. Инвестиции, които са разположени в нитратно уязвими зони или се използват основно за дейности в такива зони. Не се финансират и инвестиции, директно свързани с изпълнението на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони(с изключение на инвестиции, които са директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания за капацитета на съоръженията за съхранение на оборския тор в земеделското стопанство);

 1. Финансовата помощ не се предоставя на ползватели на помощ, за които бъде установено, че изкуствено са създали условията, необходими за получаване на помощта, с цел получаване на предимство в противоречие с целите на мярката;

 2. Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

 3. Дейности в сектор «Рибарство и аквакултури»

 4. Хазарт;

 5. Закупуване на машини, оборудване, съоръжения втора употреба;

 6. Закупуване на животни за земеделски дейности;

 7. Закупуване на едногодишни растения;

 8. Лихви, глоби и неустойки;

 9. Закупуване на недвижими имоти

 10. Текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

 11. Принос в натура

 12. Инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;

 13. Инвестиции, свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

 14. Разходи направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;

 15. Разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз(ЕС)

 16. Мита, акцизи, такси

 17. Данъци, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък, съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/338/ЕИО от 17 май 1977г.(OB L 145, 1977г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота – Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване;

 18. Разходи, платени в брой.

 19. Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

 20. Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.19, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.

Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Минимален размер на общите допустими разходи е 10 000 лева на проект;

Максимален размер на общите допустими разходи е 100 000 лева на проектКакъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

До 40% от общата стойност на допустимите разходи за проекти на земеделски производители


Какви са критериите за подбор на проектите?

1. Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски и животновъдни стопанства в съответствие с изискванията и стандартите на общността – 20т.

2. Инвестиции за нови технологии , специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за извършване на конверсия към биологична земеделска продукция – 20т.

3. Проекти на кандидати, които не са получавали досега подкрепа от общността за подобна инвестиция – 10т.

4. Инвестиции, свързани с производство на енергия от алтернативни източници- 10т.

5. Проекти на жени и на младежи до 35 години – 20т.

6. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.Минимална помощ

Правилото за de minimis не е приложимо, но трябва да се има предвид, че максималният размер на общите допустими разходи по тази мярка за един бенефициент за целият период на прилагане на ПРСР 2007 – 2013г. е левовата равностойност на 1 500 000 евро.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница