Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница3/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Насочването на инвестиции за преодоляване на структурните проблеми в хранително-преработвателната и горската промишлености на територията на община Ардино чрез модернизиране и повишаване ефективността и продуктивността на производството ще осигури добавяне на стойност към земеделски и горски продукти и ще увеличи пазарните възможности на първичните продукти. Хранително-преработвателната промишленост в настоящия момент се характеризира с ниско ниво на продуктивност, остарели оборудване и помещения. Анализът на ситуацията показва, че на територията на общината са разкрити 4 мандри за производство на млечни продукти, като две от тях са в с. Бял Извор, една в с. Падина и една в с. Жълтуша. В тях се използва като суровина мляко от местни животновъди. Шест фирми (две кооперации и четири частни предприятия) се занимават с производство на хляб и хлебни изделия. Млекопреработвателните цехове оказват положително влияние за разкриване на нови работни места и създаване на заетост, за развитие на животновъдството, за което съществуват благоприятни природно-географски предпоставки, както и за осигуряване на населението с млечни продукти.

Проблемите за млекопреработвателите се изразяват основно в необходимостта от изграждане на пунктове за изкупуване на мляко, както и липсата на средства за пречиствателни съоръжения. Предприятията в хранително-преработвателната и горската промишлености трябва да постигнат също така пълно съответствие със стандартите на Общността по отношение на хуманното отношение към животните, фито- и ветеринарно-санитарните изисквания, безопасността на храни и фуражи, опазване на околната среда, хигиената, безопасността и условията на труд. Постигането на това съответствие предполага значителни инвестиции, които трудно биха се реализирали без финансова подкрепа особено в секторите “мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти”. Местният бизнес има интереси в изграждането на нови малки мощности за преработка на: • мляко и производство на млечни произведения (сирене, масло и кисело мляко);

 • месо и производство на колбаси и други месни продукти;

 • картофи за производство на картофено пюре, чипс и други производни продукти.

Какви цели си поставя мярката?

 • Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентноспособността на предприятията в хранително-преработвателната и горската промишлености чрез:

  • по-добро използване на факторите за производство,

  • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии,

  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост.

 • Постигане на съответствие със стандартите на Общността.

 • Подобряване опазването на околната среда.

Къде ще се реализира мярката?

Цялата територия на МИГ Ардино

Кой може да кандидатства с проект?

Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро-, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС, включително пазари на производители (регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища) регистрирани и/или имат адрес на територията на МИГ Ардино.

На какви условия трябва да отговарят проектите?

1.Кандидатите – физически или юридически лица, в това число и микро-малки и средни предприятия, трябва да имат адресна регистрация (за физическите лица) или седалище и управление на територията на МИГ Ардино.

2.Кандидатите трябва да предоставят бизнес-план с детайлно описание на планираните инвестиции и свързаните дейности, който трябва да демонстрира по какъв начин изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на цялостната дейност на предприятието;

2.При проект за въвеждане на нововъведени стандарти на Общността, помощта ще бъде ограничена само за микро-предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС;

3. При проекти за инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността за предприятие в секторите “ мляко” и “ месо”, помощта ще бъде ограничена до предприятия, включени в представения от НВМС и одобрен от ЕК актуален списък към датата на кандидатстване;

4. В случай на преработка/маркетинг на горски продукти, помощта ще бъде ограничена само за микро-предприятия, дефинирани съгласно Препоръка на ЕС 2003/361/ЕС.

5. В случай на пазари на производители – само инвестиции, свързани с обновление на действащи мощности и въвеждане на стандарти на Общността, свързани с хигиената и с качеството са допустими за подпомагане.Кои сектори ще бъдат подпомагани?

Допустими за подпомагане са следните сектори, свързани с преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС:

- Мляко и млечни продукти

- Месо и местни продукти

- Подове и зеленчуци, включително гъби

- Пчелен мед

- Зърнени, мелничарски и нишестени продукти

- Растителни и животински масла и мазнини

- Индустриални и медицински култури, вкл. билки

- Готови храни за селскостопански животни (фуражи)

- Производство на енергия, чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса, с изключение на биомаса от рибни продукти.

- Преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка и без производство на мебели.


Кои дейности са допустими?

Допустими дейности: Инвестиции в материални и/или нематериални активи, които:

1.Подобряват цялостната дейност на предприятията – в това число:

-внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им и/или

-внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

-намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

-постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или

-подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

-опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или

-увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или

-подобряване на здравето и безопасността и на хигиенните условия на производство и труд, и/или

-подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

-подобряване на възможностите за производство на биологични храни, чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или

- подобряване на защитата и хуманното отношение към животните;

2.Отнасят се до:

- преработка и/или маркетинг на продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС, с изключение на рибни и горски продукти и/или

-развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти, описани в Приложение I на Договора за ЕС с изключение на рибни и горски продукти;

3. Отговарят на стандартите на общността


Кои разходи ще бъдат признати?

1. Материални инвестиции

1.Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга;

2.Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производството, преработката и маркетинга, в това число:

- преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване,

- производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси,

- опазване на околната среда,

-производство на енергия от възобновяеми енергийни източници(ВЕИ), включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса,

- подобряване на енергийната ефективност,

-подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните.

3.Закупуване на специализирани транспортни средства, като например хладилни превозни средства за превоз на суровините и/или на готовата продукция и т.н.

4.Изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5.Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността (само за микропредприятия)

6.Материални инвестиции за постигане на съответствие с действащи стандарти на Общността за предприятия с преходен период в секторите “ мляко и млечни продукти” и “месо и месни продукти”.

2. Нематериални инвестиции

1.Достигане на съответствие с международно признати стандарти, такива като

-ISO9000:2005, ISO9001:2000,ISO14001:2004(EMAS),ISO22000:2005, ISO/TR 10013:2001, ISO19011:2002, ISO27001, включително системи за управление, базирани на информационни технологии и др.

- подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки)

- въвеждане на Добри производствени практики (ДПП) в предприятията,

2. Закупуване на ноу-хау, патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта, директно свързан с мярката;

3. Закупуване на софтуер

4. Общи разходи, като пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти и консултанти и други общи разходи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.Кои разходи няма да бъдат признати?

1.Изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф;

2. Дейности в сектор «Рибарство и аквакултури»

3. Хазарт;

4. Закупуване на машини, оборудване, съоръжения втора употреба;

5. Закупуване на животни за земеделски дейности;

6. Закупуване на едногодишни растения;

7. Лихви, глоби и неустойки;

8. Закупуване на недвижими имоти

9. Текуща поддръжка на активи, обект на инвестиционна подкрепа;

10.Принос в натура

11.Инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;

12.Инвестиции, свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

13.Разходи направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дейности;

14.Разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския съюз(ЕС)

15.Мита, акцизи, такси

16.Данъци, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от получатели на помощта, различни от лицата, които не подлежат на облагане с данък, съгласно чл. 4, параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/338/ЕИО от 17 май 1977г.(OB L 145, 1977г.) относно хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота – Обща система на ДДС: единна основа за изчисляване;

17.Разходи, платени в брой.

18.Не се допуска финансова помощ за дейности в сектор « Тютюн»;

19.Подкрепа няма да бъде предоставяна за изграждане и/или модернизиране на държавни лаборатории, а само за такива, собственост на кандидатстващото предприятие, разположени са в негова сграда и се използват за собствените продукти на предприятието;

20.Подкрепа няма да бъде предоставяна на предприятия, изпитващи трудности, както е дефинирано в Насоките на Общността за Държавна помощ за спасяване и преструктуриране на фирми, изпитващи затруднения;

21.Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ са допустими само ако се отнасят за нуждите на предприятието, и/или за производство на енергия за продажба, чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса от продукти, описани в Приложение I от Договора на ЕС;

22.Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

23.Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.22, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.


Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Минимален размер на общите допустими разходи е 10 000 лева на проект;

Максимален размер на общите допустими разходи е 100 000 лева на проектКакъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

До 50% от общите одобрени инвестиционни разходи за проекти на микро-. Малки и средни предприятия съгласно Препоръка на ЕС 2003/361;


Какви са критериите за подбор на проектите?

Приоритетно ще бъдат подпомагани проекти, насочени към:

1. Инвестиции за опазване на околната среда – 20т.

2. Инвестиции за насърчаване на интеграцията между земеделски производители и преработвателни предприятия от Хранително-вкусовата промишленост – 20 т.

3. Проекти, създаващи нови работни места – 20т.

4. Проекти на младежи до 35 години и жени – 20 т.

5. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.Минимална помощ

Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойността на 200 000 евро за период от 3 данъчни години за проекти за преработка и маркетинг на горски продукти и за преработка на продукти от Приложение 1 на Договора за ЕС в продукти извън Приложение 1 на Договора за ЕС.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница