Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница4/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


226

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Основните природни бедствия в България са горските пожари, наводненията, ветровалите и насекомните вредители.

Площта, която заема горския фонд при сегашното устройство на община Ардино възлиза на 20 378,5 ха. От него 18 373,1 ха или 90,1 % е залесен, а 318,2 ха или 1,5 % е незалесена дървопроизводителна и 1 687,2 ха или 8,4 % - недървопроизводителна площ. Залесените територии са заети в по-голямата си част от иглолистни дървесни видове, предимно от бял и черен бор – 64,1 % и широколистни (предимно бук и зимен дъб) – 32,9 %. Голяма част от горите имат функция по опазването на почвите от ерозия и поддържането на водния баланс. Горите са от голямо значение за местната икономика не само като източник на дървесина, но и за развиване на други важни отрасли на стопанството като билкарство, гъбарство, ловен туризъм и др. Горите в общината са млади и се използват предимно за дърводобив.

През последните 5 години повече от 500 хил. ha гори бяха съсипани от горски пожари на територията на цялата страна. Повечето от тях (приблизително 80%) не са възстановени и до момента. Община Ардино и ДГС предприемат дейности за поддържане на горския фонд и предпазването му от пожари. Но ограничените финансови средства не достигат.


Какви цели си поставя мярката?

1. Възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия;

2. Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари.Къде ще се реализира?

Цялата територия на МИГ Ардино

Кой може да кандидатства с проект?

1. Физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд, които имат адресна регистрация (за физическите лица) или седалище и управление на територията на МИГ Ардино.

2. Община Ардино;

3. ДГС - Ардино


Кои дейности ще се финансират?

Възстановителни дейности

1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;

2. презалесяване на пострадалите гори, което включва:

a) изготвяне на технологичен план за залесяване;

б) почвоподготовка;

в) закупуване на семена или фиданки за залесяване;

г) транспорт и временно съхранение на семена или фиданки;

д) засаждане на фиданките или засяване на семената;

3. създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.
Превантивни дейности:

1. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура - лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;

2. Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства съгласно Наредба № 30 за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари;

3. Изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки;

4. Изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

5. строителство и подобряване на наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;

6. Изграждане и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;

7. Разнообразяване на видовия състав чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои, с изключение на иглолистните месторастения.


При изготвяне на технологичен план за залесяване се предвижда използването на местни видове с ниска степен на опасност от пожар, като това изрично се посочва в него, а когато се налага смесване, то трябва да бъде поясно.

Горските пътища, допустими за подпомагане по тази наредба, трябва да обслужват противопожарната инфраструктура и дейности в горите и да не надхвърлят 1500 линейни метра дължина.


Предварителни разходи:

1. Технологичен план за залесяване

2. Технически проект за изграждане и подобряване на хеликоптерни площадки

3. Технически проект за изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите

4. Технически проект за строителство и подобряване на наблюдателни пунктове

5. Технически проект за пътищата.Кои разходи ще бъдат признати?

1. Действително извършените и платените разходи за стоки/услуги през периода на извършване на дейността;

2. Предварителните разходи, които не надвишават 10 % от стойността на допустимите разходи по проекта.

(2) Предварителните разходи са допустими, в случай че са извършени преди не повече от една година от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(3) За разходи, надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал с цел определяне на основателността на предложените разходи, в случай че кандидатът не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП.

(4) Кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 представят копия от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т. ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел и други характеристики, цена в левове или евро, срок и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.

(5) За разходи по ал. 1, т. 2, извършени преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 при подаване на заявлението за подпомагане представят всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП или НВМОП процедура за избор на изпълнител (приложение № 2).Кои разходи няма да бъдат признати?

1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Закупуване на земя и сгради;

3. Данък добавена стойност (ДДС), който подлежи на възстановяване;

4. Лизинг;

5. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

6. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

7. Принос в натура;

8. Доставка и/или дейност, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът, който не е възложител по смисъла на ЗОП и НВМОП, не е получил най-малко три независими оферти;

9. Закупуване на нови машини и оборудване над пазарната им стойност;

10. Инвестиции, които представляват "обикновена подмяна", с изключение на случаите на презалесяване;

11.Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

12.Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.11, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Минимален размер 2000 лева

Максимален размер 50 000 лева.Какъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта и стойността на разходите за 1 ха залесена площ?

Финансовата помощ е в размер 100 % от общите допустими разходи по проекта.

Размерът на допустимите разходи не може да надхвърля:

1. почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване - до левовата равностойност на 150 евро/ха;

2. презалесяване на пострадалите гори

а) за създаване на иглолистни култури - до левовата равностойност на 1890 евро/ха;

б) за създаване на широколистни култури - до левовата равностойност на 3030 евро/ха;

в) за създаване на смесени култури - според процента на смесване;


Какви са критериите за подбор на проектите?

1. Инвестиции в почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване – 30 т.

2. Инвестиции в създаване на широколистни култури – 30 т.

3. Инвестиции в засаждане на местни видове – 30т.


Минимална помощ

Не е приложимо

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница