Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница5/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


311

Разнообразяване към неземеделски дейности


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Процесът на преструктуриране на българския земеделски сектор, който се характеризира с голям брой ниско продуктивни малки стопанства, може да бъде стимулиран към разнообразяване на дейността чрез насърчаване развитието на неземеделски дейности. Към момента, относително малък дял стопани развиват печеливши дейности извън земеделието, поради липсата на начален капитал, на управленски знания и умения за развиване на неземеделски бизнес.
В община Ардино през последните години туризмът придобива все по-голямо значение за местната икономика. Подобряването на туристическата инфраструктура, разработване на туристически атракции места за настаняване изискват значителни инвестиции, каквито местните жители не могат да си позволят.

Развитието на туризма и предлагането на услуги на територията на общината ще доведе до допълнителен доход за земеделските стопани и ще пренасочи работна ръка от земеделието към работни места с по-висока производителност, като по този начин ще осигури заетост за населението на общината.Какви цели си поставя мярката?

 • Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности, чрез земеделския сектор;

 • Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от община Ардино;

 • Насърчаване на развитието на интегриран туризъм в община Ардино.

Къде ще се реализира?

Мярката се прилага на територията на МИГ Ардино.

Кой може да кандидатства с проект?

Земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ Ардино

На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за допустимост:

 • Земеделски производители – физически или юридически лица (Юридическите лица трябва да отговарят на дефиницията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия) – регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или Закона за тютюна и тютюневите изделия;

 • Инвестицията да се извършва на територията на община Ардино;

 • За юридически лица, делът на приходите от земеделска дейност за предходната година трябва да бъде минимум 50 % от общите приходи на предприятието;

Кои области за разнообразяване са допустими за финансиране?

Индикативен списък на областите за разнообразяване:

 • Развитие на селски туризъм:

 • Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости (в съответствие с Приложение №1 от НАРЕДБА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към Закона за туризма).

 • Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);

 • Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

 • Местно занаятчийство:

 • Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

 • Развитие на социални услуги за населението в селските райони;

 • Грижи за деца, за възрастни хора и т.н.;

 • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕО;

 • Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:

 • Производство и продажба на възобновяема енергия:

 • слънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и т.н. (с изключение производството на био-горива);

 • био-енергия, в случай на преработка на суровини от собственото земеделско стопанство ;

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

Кои инвестиции са допустими за финансиране?

а) Безвъзмездна помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

б) Безвъзмездна помощ за външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;

в) Безвъзмездна помощ за подпомагане на разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.

Разходите по точки б) и в), както и общите разходи свързани с инвестициите не могат да надвишават 12% от общите допустими разходи по проекта.Кои разходи няма да бъдат признати?

1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Закупуване на земя и сгради;

3. Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;

4. лизинг;

5. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;

6. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

7. Принос в натура;

8. Плащания в брой.

9.Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

10.Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.10, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.

Разходите за изготвяне на бизнес план по реда на тази наредба са недопустими в случаите, когато кандидатът е одобрен за подпомагане по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и/или 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР и бизнес-планът за настоящия проект е изготвен от Националната служба за съвети в земеделието.

Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмянаКакъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Минимален размер на общите допустими разходи е 10 000 лева на проект;

Максимален размер на общите допустими разходи е 150 000 лева на проектКакъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

До 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта


Какви са критериите за подбор на проектите?

Приоритетно ще се класират проекти:

1.За развитие на интегриран селски туризъм – 10т.

2. На новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до 1 година преди кандидатстването) – 10т.

3. Представени от жени и млади хора (до 35 г. възраст) – 20т.

4. За инвестиции, създаващи нови работни места – 20т.

5. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.

6.Инвестиции използващи многосекторен подход – 20 т.


Минимална помощ

Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 данъчни години.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница