Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница6/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Развитието на интегриран туристически продукт туризъм, основан на социалните, културни, природни и човешки ресурси на територията на община Ардино ще бъде важен инструмент както за създаването на допълнителни доходи и работни места, така и за опазване на природното и културното наследство. На територията на община Ардино са налице значителни природни, антропогенни и човешки ресурси за развитието на туризма. В общината са запазени материални следи от различни епохи и култури. Най-старите исторически пластове датират от новокаменната, бронзовата и желязната епоха и носят белезите на тракийската, гръцката, римската и византийската цивилизации. Значителни са и културните паметници от времето на Първото и Второто българско царство, както и от епохата на османското владичество. Същевременно територията на общината се отличава със съхранената си природна среда, поради липсата на големи предприятия от тежката индустрия. Като значителни по своите възможности туристически ресурси на общината могат да бъдат посочени оформеният курортно-туристически лесопарк "Белите брези" (само на 6 км от гр. Ардино по пътя за Кърджали), връх "Алада", язовирите "Кърджали" и “Боровица, карстовата пещера "Хладилника", "Дяволския мост" на р. Арда, “Орловите скали”и др. Въпреки своите дадености Ардино е все още непозната дестинация за българския и чуждестранния турист. Необходимо е да се разнообразят предлаганите туристически продукти, да се вложат инвестиции в маркетинг на територията и да се подобри качеството на предлаганите туристически услуги. Липсата на финансови средства в изграждане на съоръженията, за развитието на туризма, са основна пречка за развитие на туристическия бизнес на територията на общината. От друга страна подобряването на достъпа на голяма част от населението от община Ардино до дейности, свързани с спорта и отдиха, и ще допринесат за повишаване на икономическото благосъстояние и качеството им на живот.

Какви цели си поставя мярката?

1.Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски предприятия на територията на МИГ Ардино;

2. Насърчаване на предприемачеството

3. Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм.


Къде ще се реализира?

Мярката се прилага на територията на МИГ Ардино.


Кой може да кандидатства с проект?

Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, регистрирани и/или имащи адрес на управление и работещи в неземеделски сектори на територията на МИГ Ардино.

На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за допустимост:

- Да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите и да отговарят на определението за микропредпирятие съгласно Препоръката на Комисията (ЕС) 2003/361/ЕС – т.е. да имат средносписъчен брой на персонала по-малък от 10 души и годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс, които не превишават левовата равностойност на 2 000 000 евро.;

- Кандидатите трябва да имат седалище и/или адрес на управление на територията на МИГ Ардино.

- Инвестицията да се извършва на територията на МИГ - Ардино.

Земеделски производители, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или Закона за тютюна и тютюневите изделия, както и земеделски стопани, регистрирани по Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) не са допустими за кандидатстване по тази мярка.


Кои дейности ще се финансират?

Подпомагат се инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори – в това число:

1.Преработвателна промишленост – производство на мебели, леко машиностроене и т.н;

2.Производство на възобновяема енергия:

- производство на био-енергия за посрещане на собствените енергийни нужди на микропредприятието и/или

- производство на био-енергия с цел продажба в случаите на преработка на продукти(суровини), които не попадат в Анекс I от Договора;

- производство на енергия за продажба от ВЕИ (срънчева, вятърна, водна, геотермална енергия и др.);

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не трябва да надвишава 1 мегават.

3. Услуги – развитие на дейности, свързани със селски туризъм от частни микропредприятия, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.


В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) се подпомагат инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за гости(в съответствие с Приложение 1 от НАРЕДБАТА за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения към Закона за туризма).

Кои разходи ще бъдат признати?

1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника до пазарната им стойност;

4. Закупуване на коне за неземеделска дейност;

5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване

и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и

лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Консултациите, по т. 5, буква „а” се състоят от разработване на бизнес-план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

Разходите по т. 5 не могат да надвишават 12% от стойността на допустимите разходи от 1 до 4;

Разходите за консултации не могат да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи от т.1-4;

Финансовата помощ за разходи по т. 5, буква „а” се предоставя в случаите, когато са извършени не по-рано от една година преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.


Кои разходи няма да бъдат признати?

1. Закупуване на оборудване, машини и съоръжения втора употреба;

2. Закупуване на земя и сгради;

3. Данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС;

4. Лизинг;

5. Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми;

6. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, застраховки;

7. Принос в натура;

8. Плащания в брой.

Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват обикновена подмяна.

9.Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

10.Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.10, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.


Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Минимален размер на общите допустими разходи е 10 000 лева на проект;

Максимален размер на общите допустими разходи е 150 000 лева на проект
Какъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

До 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта


Какви са критериите за подбор на проектите?

Предимство ще се дава при оценката на проекти:

1.За развитие на интегриран селски туризъм – 10т.

2. На новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до 1 година преди кандидатстването) – 10т.

3. Представени от жени и млади хора (до 35 г. възраст) – 20т.

4. За инвестиции, създаващи нови работни места – 20т.

5. Инвестиции въвеждащи иновации за региона – 20т.

6. Инвестиции използващи многосекторен подход – 20т.


Минимална помощ

Един бенефициент не може да получи финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 данъчни години.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница