Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница8/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9322

Обновяване и развитие на селата


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Тази мярка е насочена към физическото обновяване на населените места от територията на община Ардино, да повиши привлекателността им, чрез изграждане/възстановяване на общодостъпните зелени площи, вертикалната им планировка, площади, улично осветление, пешеходни зони.

Населените места и селските райони могат да бъдат успешни и устойчиви само ако жителите им живеят и работят в тях и имат възможност да си взаимодействат, пътуват и създават своите домове в тях. Те могат да бъдат привлекателни за туристи, само ако цялостната среда е безопасна, устойчива и с високо екологично качество. Зелените площи, улиците и площадите оказват силно влияние върху качеството на живот за техните жители

Чрез подобряване облика на населените места в селските райони ще се подобри качеството на живот в тях и ще се подобрят условията за създаване на успешен бизнес. В резултат на това мярката ще ускори процесите на развитие на местната икономика и ще ограничи бързото обезлюдяване.


Какви цели си поставя?

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията на МИГ Ардино.

Къде ще се реализира?

Територията на МИГ Ардино

Кой може да кандидатства с проект?

1.Община Ардино

2.ЮЛНЦ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ Ардино

3.Читалища, вписани по Закона за читалищата, с регистрация на територията на МИГ Ардино

4. Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл.20 на Закона за вероизповеданията, със седалище на територията на МИГ Ардино;

5.Община Ардино може да кандидатства с нов проект и преди подаване на заявка за окончателно плащане по предходен проект.


На какви условия трябва да отговарят кандидатите и проектите?

1.Кандидатите, които са ЮЛНЦ следва да са регистрирани на територията на МИГ;

2.Проектът следва да е в съответствие с приоритетите на СМР.Кои дейности ще се финансират?

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, улици, площади, тротоари и улично осветление, и обновяване на сгради в населените места от територията на МИГ Ардино, както следва:

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;

2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място;

5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва някоя от изброените инвестиционни дейности.


Кои разходи ще бъдат признати?

1. Реконструкция/рехабилитация или ремонт на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост, в т. ч. паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; изграждане, реконструкция или ремонт на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление:

а) разходи свързани с прякото изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. Закупуване на съоръжения, до пазарната им стойност;

3. Разходи за изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място;

4. Общи разходи, свързани с консултации, разходи за архитекти и инженери включващи разходите за предпроектни проучвания, подготовка на идеен и/или работен/технически проект, по смисъла на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходите за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, строителен надзор, такси, анализ на икономическите и социални ползи, необходими за подготовката, изпълнението и отчитането на дейностите по проекта.

Консултациите, включени в т. 4, включват изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)/екологична оценка, хонорари за правни услуги, окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване както и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.


Кои разходи няма да бъдат признати?

1. Закупуване или наем на земя и сгради;

2. Лизинг;

3.Оперативни разходи, включително разходи за поддръжка (текущ ремонт) и застраховка;

4. Банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

5. Принос в натура;

6. Обезщетения за отчуждаване на имоти, както и обезщетения по чл. 209 и 210 на ЗУТ;

7. Данък върху добавената стойност (ДДС), с изключение на невъзстановимия такъв;

8. Разходи по чл. 21, ал. 1, т. 4 направени по-рано от една година от датата на кандидатстване;

9. Доставка на оборудване, обзавеждане на сгради;

10. Доставка или услуга, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро, или тя е част от доставки/услуги на обща стойност по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, договорирани с един доставчик/изпълнител, за която кандидатът не е представил най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал;

11. Закупуване и доставка на съоръжения втора употреба;

12. Плащания в брой;

13. Инвестиции за обикновена подмяна

14.Разходи за дейности подпомагани по друг проект или програми на ЕС;

15. Мита, акцизи, такси;

16. Лизинг с изключение на финансов лизинг за закупуване на машини, съоръжения и оборудване.

17. Закупуване чрез финансов лизинг на активи по т.16, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив.


Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Минимален размер на общите допустими разходи е 10 000 лева на проект;

Максимален размер на общите допустими разходи е 350 000 лева на проект
Какъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

1.За проекти на община Ардино– до 100% от общите допустими разходи по проекта;

2.За проекти на ЮЛНЦ и читалища, негенериращи приходи в обществен интерес – до 100% от общите допустими разходи по проекта;

3. За проекти на читалища и ЮЛНЦ, непопадащи в т.2 – до 70% от общите допустими разходи по проекта;


Какви са критериите за подбор на проектите?

Приоритетно ще бъдат класирани, проекти:

1. За развитие /предоставяне на услуги на уязвими групи от населението (деца, жени, възрастни хора и хора с увреждания); - 30т.

2. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане; - 20т.

3. Опазващи околната среда -30 т.4. Въвеждащи интегриран подход - 20 т.

Минимална помощ

Бенефициенти юридически лица с нестопанска цел и читалища не могат да получат финансова помощ (европейски и/или бюджетни средства), възлизаща на повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от 3 данъчни години по тази мярка.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница