Решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружениетостраница9/9
Дата19.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9421

Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество


Защо трябва да се реализира тази мярка?

Съгласно Регламент на Съвета (EC) 1698/2005, подходът Лидер, наред с другите елементи, също включва и прилагането на проекти за сътрудничество и работа в мрежа на местните партньорства, за да подпомогне постигането на целите на Програма за развитие на селските райони. Местните инициативни групи се насърчават да осигурят принос в развитието на съответните селски райони, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти с други български МИГ – вътрешно териториални проекти за сътрудничество, или с други МИГ от ЕС или с подобен тип структури от трети страни – транснационални проекти за сътрудничество. Доброто географско положение близостта с ГКПП Златоград-Ксанти, както и предстоящото изграждане на ГКПП Маказа, са сериозни предпоставки за подобряване на икономическите и културните връзки с Р Гърция, а би искала и да изгради партньорски връзки и с други общини от селските райони на ЕС. Общината има дългогодишно добро партньорство с общини от селски райони и в Р Турция.

Какви цели си поставя мярката?

 • Да се подпомогнат съвместни дейности и проекти (съвместни обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау);

 • Да се подпомогнат иновациите в продукти и услуги в селските райони, комбинирайки разнообразните им възможности и да развият добавената стойност за селските райони;

 • Да се подпомогне създаването на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност.

Къде ще се реализира?

Територията на МИГ Ардино

Кой може да кандидатства с проект?

МИГ Ардино


Кои дейности ще се финансират?

В обхвата на тази мярка допустими за финансиране са два вида сътрудничество:

 • Вътрешно териториално сътрудничество - този вид сътрудничество се прилага между два или повече територии от селски района, обхванати от МИГ, в България.

 • Транснационално сътрудничество – този вид сътрудничество може да бъде между селски райони, обхванати от МИГ в България и други страни-членки, както и между селски райони, обхванати от МИГ в България и други подобни структури в трети страни. В този случай допустими за подпомагане са само разходи, свързани със селски райони в рамките на България.

Проектите за сътрудничество се прилагат в две фази:

 • Подготвителни дейности: Тези дейности улесняват установяването на контакт между потенциални партньори - МИГ и подпомагат изработването на общо действие (подготвителна техническа помощ).

 • Прилагане на общи действия: Партньорството за сътрудничество се насърчава да работи за развитието на нови/ иновативни продукти/услуги в селските райони, свързани от общи характеристики, които присъстват във всички МИГ, участващи в сътрудничеството, и да не е насочено само към споделяне и обмен на опит. Общият проект се управлява от координираща МИГ, която отговаря за действието/проекта за сътрудничество.

МИГ може да кандидатства за подпомагане по мярка 421 с проект за сътрудничество за всяка фаза поотделно.
Допустими за подпомагане са следните видове дейности:

А. Подготвителна техническа помощ, целяща установяването на партньорства за сътрудничество и подготовката на съвместен проект.

Подготвителните технически проекти може да включват следните дейности:

 • Пред проектни проучвания, маркетингови проучвания, други изследвания;

 • Техническо планиране (заседания за планиране, разработване на съвместни планове за действие и т.н.);

 • Провеждане на партньорски срещи.

Б. Прилагане на общи действия, които носят осезаеми ползи за селските райони. Съвместните проекти са насочени към:

 • Разработване на нови продукти или услуги като например туристически услуги, основани на общо наследство; разработване на гама от традиционни занаятчийски продукти, вдъхновени от общи традиции;

 • Създаване на възможности за съвместно производство на стоки или услуги;

 • Съвместен маркетинг на местни продукти (местни марки, общи туристически пакети, развитие на нови пазарни ниши за местни продукти, и т.н.);

 • Опазване на общо природно и културно наследство;

 • Изграждане на капацитет: споделяне на опит, добри практики и поуки в сферата на местното развитие чрез напр. общи публикации, мероприятия, побратимяване (обмен на ръководители на програми и служители) и съвместни или координирани дейности за развитие;

 • Други дейности с ясни ползи за селския район, подпомагащи постигането на целите на стратегиите на МИГ.

В. Проекти за прилагане на общи дейности може да включват следните видове дейности:

 • Инвестиции в материални и нематериални активи;

 • Разработване и прилагане на маркетингови стратегии;

 • Обучение и развитие на капацитет, необходим за прилагането на съвместни проекти;

 • Създаване и оперативна поддръжка на общи структури;

 • Други дейности, които са пряко свързани с целите на съвместното действие.

В допълнение, проектите включват дейности за координация на проекта – управление, наблюдение и отчитане пред партньорите и Управляващия орган.

Кои разходи ще бъдат признати?

А. Подготвителна техническа помощ:

 • Разходи, свързани със срещи с потенциални партньори (напр. пътни разходи, разходи за нощувки и хонорари за експерти, пълен пансион и настаняване, , хонорари на преводачи, разходи за комуникация);

 • Разходи, свързани с организирането на заседания за планиране и мероприятия;

 • Разходи свързани с разработването на проекта (напр. предварителни проучвания,, консултации по специфични въпроси, хонорари на експерти, работещи по плана за действие и др., разходи за превод, разходи за допълнителен персонал).

Б. Прилагане на общи действия:

 • Разходи, свързани с разработването на съвместен продукт/ услуга, вкл. разходи за материални и нематериални инвестиции;

 • Разходи за изследвания и пазарни проучвания, директно свързани със съвместното действие;

 • Разходи, свързани с реализирането на промоционални и маркетингови кампании;

 • Разходи, свързани с организирането на обучения, семинари, съвместни събития срещи и т. н.;

 • Разходи за публикации;

 • Разходи, свързани със създаването и оперативната поддръжка на общи структури;

 • Координация на дейностите по проекта (разходи за допълнителен персонал, пътни разходи, пълен пансион, разходи за нощувки, разходи за комуникация, хонорари за експерти, разходи за превод);

Какъв може да бъде минималния и максималния размер на проектите?

Максимални общи допустими разходи за проект за подготвителната техническа помощ ще бъдат 40 000 лева за транснационални проекти.

Максимални общи допустими разходи за проект за подготвителната техническа помощ ще бъдат 5 000 лева за вътрешно териториални проекти.Какъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

100 % от общите допустими разходи; ограничения и условия наложени от правилата de minimis (Регламент на Комисията (EК) No 1998/2006)431-1

„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие”


Защо трябва да се реализира тази мярка?

  Изводите от пилотния проект “Устойчиво развитие на селските райони”, подпомаган от Програмата за развитие на ООН и Министерство на Земеделието и Храните показаха, че използването на инструментите на подхода “отдолу-нагоре” за постигане на местно развитие в селските райони, основано на принципа на партньорство е нов подход в българския контекст и това изисква значителен местен капацитет за прилагане и наблюдение на стратегии за местно развитие. В тази връзка, от изключително значение е МИГ да бъдат подкрепени за техните оперативни разходи, за да се подпомогне изграждането на капацитет за прилагане и успешно изпълнение на стратегии за местно развитие. Същевременно, отчитайки опита и извлечените поуки от прилагането на подхода ЛИДЕР в други страни-членки, е от изключителна важност подпомагането на дейности, свързани с повишаване информираността за подхода ЛИДЕР и за придобиването на умения от широк кръг местни представители, което да гарантира тяхното активно участие в процеса по прилагане на стратегии за местно развитие. Това ще доведе до постигане на положителни промени на териториите на МИГ.

Прилагането на Лидер подхода на територията на община Ардино изисква повишаване на наличния местен капацитет за подготовка и прилагане на СМР.

Какви цели си поставя мярката?

- Да насърчи развитието на МИГ Ардино като силна и ефикасно действаща структура;

- Да осигури ресурси – човешки, технически и финансови, необходими за цялостното обезпечаване на дейностите на МИГАрдино за прилагане на стратегията за местно развитие;

- Да повиши информираността и уменията на местните жители относно подхода ЛИДЕР и да насърчи тяхното активно участие в процеса на прилагане на стратегията за местно развитие.


Къде ще се реализира?

Територията на МИГ Ардино

Кой може да кандидатства с проект?

МИГ Ардино

Кои дейности ще се финансират?

 1. Прилагане на подхода ЛИДЕР по Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.

 2. Кандидатстване за финансиране със Стратегията за местно развитие пред МЗХ спрямо правилата на подхода ЛИДЕР и при спазване на наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие спрямо правилата на подхода ЛИДЕР и при спазване на наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на ПРСР.

 4. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;

 5. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност.

 6. Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;

 7. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;

 8. Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация;

 9. Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали;

 10. Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността;

 11. Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони на национално и международно ниво;

 12. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики.

Кои разходи ще бъдат признати?

(2) Допустимите разходи за управление дейността на МИГ (оперативни разходи) са

следните:

1. разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен директор,

експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител, асистент

и др.), в т. ч. социални и здравни осигуровки за персонала;

2. разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията,

възнаграждения на експерти (възнаграждения на консултанти, външни експерти, одитори и др.);

3. разходи за командировки на персонала съгласно Наредбата за командировките в

страната, и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина,

4. разходи за наем на един офис;

5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т. ч.

правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане;

6. закупуване на офис консумативи и канцеларски материали;

7. разходи за наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к. с. и с над 5+1 места;

8. разходи за закупуване горива за лек автомобил;

9. разходи за организиране срещи на МИГ;

10. разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги),

транспорт, топло- и електроенергия и други разходи, необходими за оперативното

функциониране на офиса;

11. разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейската селска

мрежа за развитие на селските райони.

(3) Допустимите разходи за дейности за придобиване на умения и постигане на

обществена активност за развитието на територията са:

1. разходи за проучвания на съответната територия (териториални, икономически и

социални анализи и други анализи и проучвания);

2. разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.);

3. разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно

развитие;

4. разходи за популяризиране, информиране и публичност:

а) разходи за създаване и поддръжка на интернет страница;

б) създаване и поддръжка на актуални новини;

в) публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността,

на реклами за дейността, на покани за организирани събития;

г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване,

материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;

д) реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами;

е) преводи;

ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта;

з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност;

5. разходи за организиране на обучение на местни лидери.Кои разходи няма да бъдат признати?

1. разходи за закупуване на техника или оборудване втора употреба;

2. разходи за застраховки на дълготрайни активи (ДА) (материални и нематериални), различни от придобитите със средства, отпуснати по тази наредба;

3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни с нормативен акт;

4. разходи за закупуване на земя и сгради;

5. данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

6. разходи за лихви, глоби и неустойки;

7. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

8. разходи за основна работна заплата на изпълнителния директор на МИГ, надвишаващи 6 минимални работни заплати за страната на месец;

9. разходи за основна работна заплата на останалия персонал на МИГ, надвишаващи 4 минимални работни заплати за страната на месец;

10. разходи за командировки в страната на персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за командировките в страната;

11. разходи, платени в брой, с изключение на разходите по чл. 39, ал. 2, т. 3, 6, 8, 9 и 11. От Наредба 23

12. разходи за нощувки в страната, надвишаващи 100 лв.;

13. разходи за командировки в чужбина на персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;

14. разходи за закупуване на повече от един лек автомобил.

Какъв е размера на допустимите разходи в проценти от общата стойност на проекта?

100 %
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница