Решение за откриване на нова процедура за изборстраница1/5
Дата02.01.2018
Размер0.58 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ.
Припомням правилата:
„Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание:
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
Тук е моментът да Ви информирам, че в пленарната зала няма достатъчно свободни места от определените за гости, поради което кандидатите ще бъдат на балкона на пленарната зала.
2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика.
3. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране и четирима членове със стаж в областта на енергетиката, двама членове със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, един юрист и един икономист.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатурите, освен ако Народното събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за”.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за”.
8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор”.
Постъпил е Доклад от Комисията по енергетика относно изслушване на кандидатите за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Очаквам господин Добрев да ни представи Доклада, а преди това вероятно и да направи предложение за допускане, макар и на балкона. Всъщност за балкона няма нужда от предложение. Те са вече на балкона.
ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги!

„ДОКЛАД
Относно изслушване на кандидатите за председател и членове


на Комисията за енергийно и водно регулиране

На свое извънредно заседание, проведено на 31 март 2015 г., Комисията по енергетика проведе изслушване на предложените кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по реда на Раздел III от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-нататък „Процедурни правила”.


Заседанието беше излъчено в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
В началото на заседанието председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев отбеляза, че видно от представените документи предложените кандидати отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за длъжностите, за които са предложени и следва да бъдат допуснати до изслушване.
За председател на Комисията за енергийно и водно регулиране е издигната кандидатурата на доц. д-р Иван Иванов.
Доцент д-р Иван Иванов, предложен от Радан Кънев, Мартин Димитров и група народни представители – Парламентарната група на „Реформаторски блок”, беше представен от народния представител Мартин Димитров. Той посочи, че Иван Иванов освен образователно квалификационна степен магистър-инженер притежава и научно звание „доцент” и научна степен „доктор” в областта на техническите науки. Има богата научно-изследователска и преподавателска дейност в Техническия университет – София, Нов български университет и висши инженерни училища в Тунис и Франция. В областта на енергетиката е ръководил и участвал в 16 разработки с научно-изследователски характер. Автор на една монография и на над 60 статии и доклади, посветени на методите и средствата за измерване в енергетиката. Водил е лекции на български и френски език по редица дисциплини: „Основи на електротехниката”, „Електрически измервания”, „Цифрова и аналогова електроника”, „Обща електротехника”.
Основни области на негови научни интереси са:
- Изработване и анализ на енергийни стратегии;
- Управление и регулации на енергоносители;
- Пренос и разпределение на различни видове енергия;
- Електронни измервателни уреди;
- Измерване на електрически и неелектрически величини;
- Компютърно проектиране на измервателни уреди.
Беше подчертано, че кандидатът, който е бил народен представител в 4 мандата на Народното събрание – от 1997 г. до 2013 г., е работил в служба на обществения интерес, защитавайки винаги принципни позиции.
За членове на КЕВР със стаж в областта на енергетиката са издигнати кандидатурите на Александър Йорданов, Боян Боев, Валентин Терзийски, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Елена Маринова, Еленко Божков, Илиян Илиев, Любомир Денчев, Петко Михайлов и Славчо Смилков.
Александър Йорданов, предложен от Парламентарната група на „Патриотичен фронт”, беше представен от народния представител Валери Симеонов. Той отбеляза, че кандидатът е магистър по икономика с дългогодишен стаж в областта на енергетиката, като е заемал длъжността началник-отдел „Вътрешноведомствен контрол” в „Електроразпределение – Столично” ЕАД, началник-отдел „Вътрешнофирмен контрол” в „Електроразпределение – Столично” ЕАД, „ЧЕЗ Груп”. От 2007 г. до 2011 г. е изпълнителен директор на „Бизнес Енерджи България” АД, а от 2011 г. до 2013 г. е енергиен експерт.
Боян Боев, предложен от Румен Йончев – Парламентарната група на „Български демократичен център”, беше представен от народния представител Явор Хайтов. Той посочи, че цялата трудова кариера на предложения кандидат е пряко свързана със сектор „Енергетика”. Работил е в най-голямата топлоелектрическа централа – „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, и е преминал през йерархията на дружеството. Бил е изпълнителен директор на най-голямата холдингова структура в страната – „Български енергиен холдинг” ЕАД. В края на 2013 г. е назначен за председател на ДКЕВР, където работи до м. септември 2014 г.
Валентин Терзийски, предложен от Парламентарната група на „БСП лява България”, беше представен от народния представител Таско Ерменков. Той е електроинженер, специалност „Електрически машини и апарати”. Притежава дългогодишен опит в системата на топлоенергетиката. Бил е изпълнителен директор на „Топлофикация – Плевен” АД. Един от учредителите на Асоциацията на топлофикационните дружества и неин ръководител в периода 2008 2011г. Участвал е при изработването на нормативната уредба в сектор „Енергетика”.
Владко Владимиров, предложен от Парламентарната група на „Патриотичен фронт”, беше представен от народния представител Валери Симеонов. Магистър по технология на минното производство с дългогодишен стаж в областта на енергетиката. Работил е като директор „Технико-икономически въпроси” в „Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, като директор „Икономика и финанси” в „Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, търговски директор в „Мини Бобов дол” ЕАД – гр. Бобов дол, и като ръководител „Изпълнение инфраструктурни проекти по FIDIC” в „Кераминженеринг” АД, клон Багренци – гр. Кюстендил.
Георги Златев, предложен от Парламентарната група на „Български демократичен център”, беше представен от народния представител Георги Недев. Кандидатът е завършил висшето си образование със специалност „Електроенергетика” и придобита квалификация „електроинженер”. Има дългогодишен професионален опит в енергийния сектор. Професионалната си кариера започва като дежурен главно ел. табло и последователно преминава през длъжностите: енергетик на цех, заместник-началник цех „Електрически”, заместник-главен инженер по ремонти, заместник-изпълнителен директор, изпълнителен директор. През 2012 г. е назначен за изпълнителен директор на „Брикел” ЕАД – гр. Гълъбово, а през 2014 г. – за изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД – гр. Раднево. Участвал е в разработването на редица стратегии за развитието на топлофикационните дружества, както и в множество проекти в публичния и частния сектор, допринесли за развитието на енергетиката.
Евгения Харитонова, предложена от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, беше представена от народния представител Делян Добрев. Той отбеляза, че кандидатът е по професия „електроинженер”, с дългогодишен стаж в областта на енергетиката. Работила е 23 години в „Техенерго” ЕАД от експерт до началник управление. В Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД е ръководител на проект „Енергия 1”, финансиран от Световната банка. Член е на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране още в първия мандат от създаването й, както и в периода 2010-2012 г. От 2000 г. до 2010 г. работи в НЕК – Предприятие „Мрежи – високо напрежение”, което впоследствие се трансформира в „Електроенергиен системен оператор”. От 2012 г. до месец март 2013 г. е заместник-министър на икономиката и енергетиката. В момента е член на КЕВР.
Елена Маринова, предложена от Димитър Делчев – Парламентарната група на „Реформаторски блок”, беше представена от народния представител. Той заяви, че кандидатът е магистър по право, държавен служител в Комисията за енергийно и водно регулиране от 2000 до 2009 г. и от 2014 г. до момента. Преминала е през всички позиции в йерархията на администрацията от длъжността „младши експерт” до директор на дирекция „Правна”.
Еленко Божков, предложен от Парламентарната група на „БСП лява България”, беше представен от народния представител Таско Ерменков. Кандидатът е магистър електроинженер, който е работил от 1993 г. в областта на електроенергетиката, като три години в НЕК, две години в Министерството на енергетиката и две години в „Енергоремонт” АД. Има опит в енергийната ефективност. Ръководил е инженерно-монтажните дейности по рехабилитацията на ТЕЦ „Марица изток 3”. От месец юни 2013 г. до месец август 2014 г. е член на ДКЕВР, отговарящ за цените на електропреносната и топлинната енергия, енергийните мрежи и лицензирането на дружества за производство на електрическа и топлинна енергия и търговци на енергия .
Илиян Илиев, предложен от Парламентарната група на „БСП лява България”, беше представен от народния представител Жельо Бойчев. Той е магистър електроинженер и работи в областта на енергетиката от 2001 г. Бил е диспечер, началник на район и ръководител на регионално звено в „Електроразпределение – Плевен” и „ЧЕ3 Разпределение” България. От 2012 г. работи в ДКЕВР като главен експерт, а от 2013 г. е член на Комисията.
Любомир Денчев, предложен от парламентарната група БСП лява България, беше представен от народния представител Таско Ерменков. Магистър по икономика, кандидатът е с докторска степен и дългогодишен професионален стаж в сферата на енергетиката. Заемал е висши ръководни постове – изпълнителен директор на „Булгаргаз” ЕАД, „Булгаргаз холдинг” ЕАД, секретар на работната група по разработването на проект за Енергийна стратегия на Република България до 2030 г. Има множество специализации и публикации в сектор „Природен газ”.
Петко Михайлов, предложен от парламентарната група „Патриотичен фронт”, беше представен от народния представител Валери Симеонов. Електроинженер по образование с дългогодишен стаж в областта на енергетиката, като започва професионалната си кариера като оператор главно ел. табло и постепенно се издига до началник ел. цех в ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД. В момента е управител на „Енергоимпорт-експорт” ООД, гр. Стара Загора.
Славчо Смилков, предложен от Борислав Миланов – парламентарната група „Реформаторски блок”, е магистър инженер с 38 години трудов стаж в областта на енергетиката. Притежава дългогодишен ръководен опит, като управител на енергийно дружество, а през последните години ръководи отдел „Жалби и работа с потребители” в ДКЕВР. През годините на инженерната му кариера участва във внедряването на едни от най-новите иновации в енергийно строителство.
За членове на КЕВР със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията са издигнати кандидатурите на Валентин Петков, Димитър Кочков и Петър Бояджиев.
Валентин Петков, предложен от Мартин Димитров, Петър Славов и група народни представители от парламентарната група „Реформаторски блок”, е магистър инженер с дългогодишен управленски и административен опит. Като заместник управител на ВиК-Варна работи по планиране, организация и управление на дейностите по предоставяне на ВиК услуги от дружеството. От 2006 г. работи като началник отдел „Контрол” в Главна дирекция „ВиК услуги” на ДКЕВР. От 2011 г. е началник отдел в Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове”.
Димитър Кочков, предложен от парламентарната група „БСП лява България”, беше представен от народния представител Жельо Бойчев. Магистър инженер водоснабдяване и канализация, който работи във ВиК сектора от 1991 г. Бил е консултант и проектант, а от 2002 г. заместник директор на ВиК Плевен. Основател и активен член на Българската национална асоциация по качеството на водите, Българската асоциация по водите, Камарата на инженерите по инвестиционно проектиране. Народен представител в 42-ото Народно събрание, член на Комисията по инвестиционното проектиране.
Петър Бояджиев, предложен от парламентарната група БСП лява България, беше представен от народния представител Жельо Бойчев. Кандидатът е машинен инженер и от 1990 г. е внедрявал иновативни разработки за контрол и потребление на водата. От 2005 г. работи във ВиК сектора, член на Българската асоциация на водите. Участвал е в работната група по изработването на Закона за водите (2009 г.), активен участник в разработване на плана на ВиК - Пловдив за периода 2008-2013 г. Бил е ръководител на отдел „ВиК“ в „Пътища – Пловдив” АД. Отговарял е за преместването, осъвременяването на ВиК системите, свързани с пътните съоръжения и автомагистрала „Марица” – лот 1. От 2013 г. във ВиК – Пловдив, участва в реформата на сектора в областта, заместник управител и ръководител на екипите по внедряване на дистанционното отчитане, обновяването на информационните и ремонтните дейности. Експерт по формиране на цената на водата ¬ добивна, преносна, отпадна и по Закона за обществените поръчки.
За членове на КЕВР юристи са издигнати кандидатурите на Елена Маринова, която е предложена и представена и за член на КЕВР със стаж в областта на енергетиката, Милена Миланова и Ремзи Осман.
Милена Миланова, предложена от парламентарната група „Патриотичен фронт”, беше представена от народния представител Валери Симеонов. Магистър по право, чиято кариера започва през 1991 г. като юрисконсулт в „Коопинженеринг” към ЦКС. В периода 1992-1996 г. е съветник по правните въпроси към Народното събрание. През 1996-2007 г. е главен юрисконсулт към Столична община. Има стаж като началник отдел „Контрол върху задължените лица” в дирекция „Финансово разузнаване” в Държавна агенция „Национална сигурност”. В момента е член на КЕВР.
Ремзи Осман, предложен от парламентарната група „Движение за права и свободи”, беше представен от народния представител Рамадан Аталай. Кандидатът е магистър по право и притежава опит като юрист, член на Софийската адвокатска колегия. Народен представител в 7 последователни мандата от 1990 до 2013. Член на Комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство в Народното събрание, като е бил и председател на Комисията в периода 2001-2005 г. и 2005-2009 г., а в периода 1997 2001 г. е бил заместник-председател на комисията. Член и на Правната комисия в Народното събрание. Активно е участвал в подготовката и приемането на нормативните актове в областта на регионалната политика, местното самоуправление, благоустройството и водния сектор.
За членове на КЕВР икономисти са издигнати кандидатурите на Румяна Кръстева и Светла Тодорова.
Румяна Кръстева, предложена от парламентарната група Патриотичен фронт, беше представена от народния представител Валери Симеонов. Магистър по финанси и кредит с дългогодишен стаж в областта на енергетиката. Работила е като заместник главен счетоводител в продължение на 4 години в „НЕК ЕАД” - София, като ръководител отдел „Регулация и икономически анализи” в „ЕСО ЕАД” - София, счетоводител в „Булгаргаз ЕАД” – София, ръководител икономическо управление във „ВиК” ЕООД – гр. Монтана, а понастоящем в НЕК.
Светла Тодорова, предложена от парламентарната група на ГЕРБ, беше представена от народния представител Делян Добрев, който посочи, че кандидатът е с 35 години професионален опит в енергийния сектор. Задълбочено познава принципите и методите на регулиране и има опит в икономическия анализ, икономическото моделиране и разработване на ценови модели. Притежава задълбочено познаване на изискванията на Европейския съюз в областта на електроенергията, природния газ и възобновяемите източници, както и консултантски опит в проекти на Европейската комисия, Американската агенция за международно развитие и регулаторни органи. Заемала е постове като началник отдел, директор и председател на регулаторната комисия, както и ръководител на екип по проекти на Европейската комисия. Специализирала е в енергийния регулатор на Великобритания.
Кандидатите за председател и членове на КЕВР представиха в Комисията по енергетика своите концепции за дейността на комисията.
Иван Иванов, кандидат за председател на Комисията, изложи вижданията си за реформи в енергетиката, както в регулатора, така и в секторите. Той заяви, че основната му цел е да се повиши авторитетът, независимостта и компетентността на комисията, като подчерта, че винаги е бил корпоративно независим. Отбеляза, че е необходима промяна в структурите на регулатора, свързани с наскоро създадения Енергиен съюз. Добави, че всички длъжности в КЕВР трябва да се заемат след прозрачно проведен конкурс и наблегна на финансовата независимост на органа, която да гарантира добър административен капацитет. Неговата лична цел е със съвместните усилия на Комисията и Министерството на енергетиката да се минимизира и изчисти текущият дефицит на НЕК, да се създаде енергийна борса и ако не могат да се намалят, поне да се задържат цените на електроенергията.
По отношение на водния сектор посочи, че са подготвени наредби с помощта на Световната банка, които трябва да бъдат приети. Заяви, че трябва да се промени предела на допустима цена на домакинската вода. По отношение на топлофикациите изтъкна лошо обслужване на съоръженията, пропуски в управлението, монополното им положение, а по отношение на природния газ посочи, че няма мотивация за развитие на мрежите.
В представените от кандидатите концепции основно се откроиха гарантирането на независимостта на комисията, като регулаторен орган; бюджетната самостоятелност на органа; прозрачността в работата на комисията и увеличаването на административния капацитет; въвеждането на надеждна и прозрачна тарифна система; тясното взаимодействие на КЕВР с Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Министерството на енергетиката; пълното въвеждане на третия енергиен либерализационен пакет; пълния и обстоен анализ на газовите дружества; разработването на подзаконовата нормативна уредба, която да гарантира на инвеститорите прогнозируемост и стабилност на инвестициите; сигурността и непрекъсваемостта на доставките; развитието на преносната инфраструктура; запазването интересите на потребителите, които свободно да могат да сменят своя доставчик; повишаването на енергийната ефективност на дружествата и домакинствата; намаляването на междуфирмената задлъжнялост; балансирането на интересите на дружествата и на потребителите; създаването на национален регистър на участниците на пазара; реформите във ВиК сектора – лицензиране на ВиК операторите, иницииране на Консултативен съвет по водите, връщане на териториалните звена на регулатора; подобряването на нормативната база в областта на ценообразуването; по-голямата оперативност при разглеждането и решаването на постъпилите жалби в комисията.
В Комисията по енергетика бяха проведени разисквания по направените предложения за кандидати за председател и членове на КЕВР. Народните представители зададоха своите въпроси към кандидатите, на които беше отговорено задълбочено и изчерпателно.
В Комисията по енергетика беше постъпила позиция на Асоциация „Свободен енергиен пазар” относно номинациите за председател и членове на КЕВР, в която се подкрепят последните изменения в Закона за енергетиката, както и независимостта на комисията, но се изразява и загриженост, че само народни представители и парламентарни групи могат да правят предложения за кандидати.
Съгласно Раздел III, т. 6 от Процедурните правила, председателят на Комисията по енергетика Делян Добрев зададе в резюме постъпилите в комисията към Светла Тодорова въпроси за непълна автобиографична справка, участие при приватизацията на ЕРП-та и липса на достъп до класифицирана информация, на които тя отговори категорично и убедително.
След проведеното изслушване Комисията по енергетика установи, че кандидатите отговарят на изискванията на Закона за енергетиката за заемане на съответната длъжност, за която са предложени.
Въз основа на изслушването Комисията по енергетика предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на раздел IV от Процедурните правила кандидатурите на Иван Иванов, Александър Йорданов, Боян Боев, Валентин Терзийски, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова, Елена Маринова, Еленко Божков, Илиян Илиев, Любомир Денчев, Петко Михайлов, Славчо Смилков, Валентин Петков, Димитър Кочков, Петър Бояджиев, Милена Миланова, Ремзи Осман, Румяна Кръстева и Светла Тодорова, за което прилага към доклада проект на решение за всеки кандидат за съответната длъжност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Заповядайте за процедура – народният представител Красимир Янков.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам възможността за процедура за пряко предаване по Българската национална телевизия и БНР на дебата, тъй като смятам, че е изключително важно какъв състав ще има Комисията за енергийно и водно регулиране и този дебат трябва да бъде видян и чут от българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Обратно становище?
Има думата народният представител госпожа Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги, неслучайно започнахме тази точка с припомняне на процедурните правила, където с нарочно решение на Народното събрание сме заявили, че настоящото представяне на кандидатите, дебатът и гласуването по тази точка се излъчват на интернет страницата на Народното събрание. По тази причина считам, че не е добър знак веднъж прието решение, обективирало волята на народните представители, адхок ситуативно да го променяме поради хрумки на народни представители.
Благодаря за оценката.
КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ, от място): То всичко се предава по интернет!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 102 народни представители, за 25, против 48, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Заповядайте, господин Янков.

КРАСИМИР ЯНКОВ (БСП ЛБ): Уважаеми госпожо Председател, уважаеми колеги! Виждате, че в момента има колеги, които не успяха да участват в гласуването.


И, госпожо Цачева, не става въпрос за хрумки. Става въпрос за избора на един от органите, който стига до всеки дом на българските граждани. И от това се интересуват хората! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Подлагам на прегласуване направеното предложение от народния представител Красимир Янков.
Моля Ви, режим на гласуване.
Гласували 152 народни представители: за 32, против 76, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, към доклада на Комисията по енергетика са приложени проекти за решения съответно за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране с кандидатурата, името на кандидата, проекти за решения за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране за всеки един от кандидатите, които са изслушани в Комисията.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница