Решение за откриване на обществена поръчка



страница1/10
Дата28.02.2018
Размер1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

________________________________________________________________________

София, бул. Драган Цанков № 6 централа 8955300 тел./факс 866-16-79

_________________________________________________________________________________
Утвърдил:

…………………..

Методи Лалов

Председател на СРС


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ:
Доставка на канцеларски материали и

консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд

СОФИЯ

Март 2014г.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Раздел І. Решение за откриване на обществена поръчка

Раздел ІІ.Обявление за възлагане на обществена поръчка

Раздел ІІІ. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката.

Раздел ІV. Общи изисквания към участниците.

Раздел V. Критерии за подбор на участниците

Раздел VІ. Изисквания и съдържание на офертата. Представяне на оферта.

Раздел VІІ. Образци на документи:

Образец - Приложение 1 – Образец на информационен лист на участника

Образец - Приложение 2 – Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Образец - Приложение 3 – Образец на декларация по чл. 47, ал. 1 ЗОП

Образец - Приложение 4 – Образец на декларация по чл. 47, ал. 2 ЗОП

Образец - Приложение 5 – Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 ЗОП

Образец - Приложение 6 – Образец на декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Образец - Приложение 7 – Образец на декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Образец - Приложение 8 – Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Образец - Приложение 9 – Образец на банкова гаранция за участие

Образец - Приложение 10 – Образец на оферта

Образец - Приложение 11– Озразец на проекта на договор

Образец - Приложение 12– Образец на техническо предложение

Образец - Приложение 13–Образец на ценова оферта

Раздел ІІІ. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката.



  1. Предмет на поръчката



Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд, по обособени позиции, както следва:
обособена позиция №1 - Хартия,
обособена позиция №2 - Канцеларски материали,
обособена позиция №3 - Папки, хартиени артикули, бланки,

обособена позиция №4 - консумативи за офис техника Hewllet Packard,
обособена позиция №5 - консумативи за офис техника Lexmark,

обособена позиция №6 - консумативи за офис техника Xerox,
обособена позиция №7 - консумативи за друга офис техника,
обособена позиция №8 - Книги, картони и бланки по граждански и наказателни дела


  1. Срок на поръчката

Обществената поръчка се възлага за срок от една календарна година.




  1. Място на изпълнение

Мястото на изпълнение на поръчката е склада на Възложителя, находящ се в сградата на СРС в гр. София, бул.„Драган Цанков” № 6.




  1. Условия и начин на плащане

Цената за изпълнение на поръчката ще се изплаща от Възложителя след извършване на всяка отделна доставка в сроковете и при условията, установени в приложения проектодоговор. Сумите ще се превеждат по банков път, в левове, по сметката, посочена от участника в офертата му.


5. Технически спецификации

Канцеларските материали, консумативите за офис техника и свързаните с тях изисквания, са описани подробно в Приложения № 1,2,3,4,5,6,7 и 8 към образец приложение №12 – образец на техническо предложение. Номерът на приложението отговаря на номера на обособената позиция.

Предлаганите консумативи за офис техника трябва да са нови, оригинални, неупотребявани и нерециклирани. Оригинални, неупотребявани и нерециклирани са

тези консумативи, които са произведени от производителя на съответната марка техника, в оригинална опаковка с ненарушена цялост. Не се допуска заместване със съвместими консумативи. Към момента на доставката консумативите за офис техника трябва имат остатъчен срок на годност не по-малко от 75% от целия срок на годност.


6. Гаранции:
6.1. Гаранция за участие
6.1.1. Всеки участник представя заедно с офертата гаранция за участие в процедурата за всяка отделна позиция в следния размер:
за І - ва позиция - 1000 лева;

за ІІ - ра позиция - 160 лева;

за ІІІ -та позиция - 190 лева;

за ІV - та позиция - 1000 лева;

за V - та позиция - 900 лева;

за VІ - та позиция - 400 лева;

за VІІ - ма позиция - 90 лева;

за VІІІ - ма позиция - 2000 лева;


6.1.2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал.1 от ЗОП.

6.1.3. Възложителят освобождава представените гаранции за участие при условията и в сроковете, установени в чл. 62 от ЗОП.


6.2. Гаранция за изпълнение
6.2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за добро изпълнение е 3 % (три процента) от общата стойност на договора без ДДС за всяка отделна позиция и се представя при сключване на договора

6.2.2. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Възложителят освобождава горепосочените гаранции, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
6.3. Форма на гаранциите
Гаранциите за участие и за изпълнение на договора се представят в една от следните форми по избор на участника : като парична сума, внесена по сметка на СРС

IBAN: BG96 CECB 9790 3343 8974 00;

BIC: CECBBGSF;

Централна кооперативна банка, клон „Дондуков”

или като безусловна и неотменима банкова гаранция.

При банкова гаранция същата следва да бъде издадена от банка, притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на страната. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срока на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение – 1 месец след изтичане срока на изпълнение на договора.




  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница