Решение за откриване на обществена поръчкастраница2/10
Дата28.02.2018
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

7. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА


Предлаганата единична цена на канцеларските материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини се формира в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, за брой, пакет, кашон, доставени в склада на Софийски районен съд, с включени всички необходимо-присъщи разходи (вкл.транспорт до мястото на изпълнение) и без ДДС и не подлежи на увеличение.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
8. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
Кандидатите се класират във възходящ ред въз основа на критерия „най-ниска цена” за всяка една от обособените позиции.

Цената за всяка от обособените позиции се формира като сума от стойностите (единична цена, умножена по количеството) на всички отделни артикули, включени във всяка обособена позиция.

Приложените количества в Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от спецификацията са примерни и са представени единствено за извършване на класирането на участниците.

Възложителят ще заявява необходимите количества от артикулите, съгласно текущите си нужди, в рамките на финансовия си ресурс за съответната бюджетна година.

В случай на аритметична грешка при изчисляването на общата стойност в офертата на кандидата, за верни се приемат предложените единични цени и общата стойност се коригира съобразно тях.
ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие.

2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 (с изключение на т.1, б. „е”), ал.2 (с изключение на т.6) и ал.5 от ЗОП. Липсата на посочените обстоятелства се удостоверяват от участника с декларации, съгласно приложените Образци – Приложения от № 3 до № 5, и в съответствие с указанията за тяхното попълване.

Изискванията по чл.47, ал.1 (с изключение на т.1, б. „е”), ал.2 (с изключение на т.6) и ал.5 от ЗОП, се прилагат, от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП:

2.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

2.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

2.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

2.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

2.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

2.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

В случаите по т. 2.1 – 2.7 – изискванията се отнасят и за прокуристите, когато има такива.

Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т.1, т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Изискванията по чл.47, ал.1 (с изключение на т.1, б. „е”), ал.2 (с изключение на т.6) и ал.5 от ЗОП,се прилагат и за подизпълнителите.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларациите по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП се подават от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Участниците/подизпълнителите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на т.1, б. „е”), ал.2 (с изключение на т.6) и ал.5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

3. Възложителят отстранява от участие в процедура/обособената позиция за възлагане на обществена поръчка участник, който не представи валидно за срока на изпълнение на поръчката оторизационно писмо от производителя на съответните стоки или от представител на производителя за България.

4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който не е представил определената гаранция за участие.

5. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП.

6. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

7. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП

8. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.


V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците:
1.Информация за оборота на доставките и услугите, реализирани от участника от сходни с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП).

Минимални изисквания:

Всеки участник в процедурата, трябва да има оборот от извършване на доставки и услуги, които са със сходен предмет на обособената позиция, за която се подава оферта, през последните три години сумарно за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. или в зависимост от датата на започване на дейността, в размер не по-малък от следните суми без ДДС:
за І - ва позиция – 100 000 лева;

за ІІ - ра позиция – 20 000 лева;

за ІІІ -та позиция - 20 000 лева;

за ІV - та позиция – 100 000 лева;

за V - та позиция - 90 000 лева;

за VІ - та позиция - 40 000 лева;

за VІІ - ма позиция – 9 000 лева;

за VІІІ - ма позиция - 200 000 лева;Документ с който се доказва:

Образец - Приложение № 6, към документацията за участие, попълнен съгласно изискванията посочени в него (оригинал).


Забележка:

В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособени позиции, декларация образец-приложение № 6 се представя за всяка обособена позиция поотделно.


2. Изисквания за техническите възможности и квалификацията на участниците:
2.1. Списък на основните договори за извършени услуги, които са със сходен предмет на предмета на обоосбената позиция, за която се подава оферта, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП).

Минимални изисквания:

Всеки участник в процедурата, трябва да има поне 3 (три) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, всеки от които да включва доставки и услуги с предмет, сходен с предмета на обособената позиция, за която подава оферта.Документ с който се доказва:

Образец - Приложение № 7, към документацията за участие, попълнен съгласно изискванията посочени в него (оригинал).


Забележка: В случай, че участникът подава оферта за повече от една обособени позиции, декларация образец-приложение № 6 се представя за всяка обособена позиция поотделно.


2.2. Сертификати за управление на качеството :

Минимални изисквания:

Всеки участник в процедурата трябва да представи:

- валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISО 9001:2008 или „еквивалент” с обхват дейности в търговията с офис консумативи и/или консумативи за офис техника, съобразно обособената позиция/позиции за която се подава оферта.

- валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISО 9001:2008 или „еквивалент” на предлагания производител на офис консумативи и/или консумативи за офис техника, съобразно обособената позиция/позиции за която се подава оферта / с изключение на об. поз. №2 и 3, вж. забележката по-долу/.Документ с който се доказва:

- заверено за вярност с оригинала, копие от сертификата, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISО 9001:2008 или „еквивалент” с обхват дейности в търговията с офис консумативи и/или консумативи за офис техника, съобразно обособената позиция/позиции за която се подава оферта.

- заверено за вярност с оригинала, копие от сертификата, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISО 9001:2008 или „еквивалент” на предлагания производител на офис консумативи и/или консумативи за офис техника, съобразно обособената позиция/позиции за която се подава оферта / с изключение на об. поз. №2 и 3, вж. забележката по-долу/.

Забележка: Не се изисква представянето на валиден сертификат, издаден от акредитирани лица, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт ISО 9001:2008 или „еквивалент” на предлаганите производители на офис консумативи по обособени позиции №2 и 3.

2.3. Сертификати, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти (чл.51 ал.1, т.6 от ЗОП):

Минимални изисквания:

Участниците следва да притежават сертификати за произход и/или сертификати за качество на стоките, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, които да доказват съответствие с изискванията на техническата спецификация. По обособени позиции 1, 4, 5, 6 и 7 участникът трябва да докаже и че предлаганите хартия/консумативи за офис техника отговарят на всички нормативни изисквания за качество и безопасност при употреба. Всеки участник в процедурата по обособена позиция №1 трябва да представи доказателство, че предлаганата от него бяла хартия с формат А4 съответства на изискванията на стандарт БДС EN 12281.


Документ с който се доказва:

Заверени, за вярност с оригинала, копия от сертификатите, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти или техни еквиваленти; заверено за вярност с оригинала копие от сертификат, удостоверяващ че предлаганата хартия с формат А4 съответства на стандарт БДС EN 12281 или еквивалент.


2.4.Участникът следва да притежава технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката, като осигурява следните минимални изисквания:

- най-малко едно лице, ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването им;

- най-малко едно транспортно средство за извършване на доставките.

Документ с който се доказва:

Декларация от участника, че разполага с технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката, като осигурява най-малко едно лице, ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването им и най-малко едно транспортно средство за извършване на доставките.


2.5. Каталози (фотографски снимки на стоките) съдържащи описание на предлаганите стоки (чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП).

Минимални изисквания:

Всеки участник в процедурата трябва да представи каталог/зи/фотографски снимки на предлаганите стоки, за които счита че съответстват на техническата спецификация на възложителя.Документ с който се доказва:

- цветен каталог/зи/ фотографски снимки2.6. Мостри (образци) на стоките, които ще бъдат доставяни, чиято автентичност трябва да бъде доказана при изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.5 от ЗОП).

Минимални изисквания:

Следва да бъдат предоставени мостри от следните стоки:


І - ва позиция – по 1 бр. от всички артикули, посочени в техническото предложение.

ІІ - ра позиция – по 1 бр. от всички артикули, с изключение на позиции от 37 до 43 и от 50 до 53.

ІІІ -та позиция - по 1 бр. от всички артикули, посочени в техническото предложение.


Документ с който се доказва:

Списък на представените мостри/ в приложимите случаи/

Участникът е длъжен да предоставим мостри и от други артикули, в случай, че такива бъдат изискани от оценителната комисия в хода на процедурата. Непредставянето на изискани мостри в срок е основание за отстраняване на участника от по нататъшно участние в процедурата.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА

А) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА


  1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

  2. Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение.

  3. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта на български език, изготвена при спазване на законовите изисквания, както и на условията и изискванията на документацията за участие в процедурата. Всички документи, които са на чужд език, се предоставят и в превод на български език.

  4. Всеки участник може да представи оферта за участие в процедурата за една или няколко обособени позиции. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Не се допуска представяне на оферти за части от дадена обособена позиция. Оферта, съдържаща варианти, няма да бъде разглеждана и допусната да участва в класирането.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.

Върху плика участникът посочва следните означения:

„Оферта”, име на участника, предмет на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и по възможност и електронен адрес.


  1. Офертата се подава на български език, като всяка страница от нея следва да е номерирана.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на такива лица, документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП - копие от документа за регистрация или единен идентификационен код при юридическо лице или едноличен търговец/ копие от документа за самоличност при физическо лице, се представят в официален превод на български език, а всички останали изискуеми се документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

По смисъла на §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.6. Когато за някой от изискуемите документи е посочено, че може да се представи като „заверено от участника копие“ /или само „копие“/, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа, представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника (ако същият е юридическо лице). Желателно е да бъде записано:

- „Вярно с оригинала”;

- името и фамилията си;

- датата, на която е извършил заверката.7. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образеца на банкова гаранция за участие. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Образеца на банкова гаранция за участие е препоръчителна, като в случай че същата е различна от образеца в настоящата документация, за валидна ще се счита оригинална банкова гаранция за участие, в определения размер, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане по чл.61, ал.1 от ЗОП и основанията за нейното усвояване по чл.61, ал.2 от ЗОП8. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 дни, считано от крайният срок за представяне на оферти и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
Б) СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
В плика с подадената оферта се поставят отделни, надписани, запечатани и непрозрачни пликове, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Броят на пликовете зависи от броят на обособените позиции, за които участникът кандидатства, а именно:

- ако участникът подава оферта за една обособена позиция, офертата следва да съдържа три отделни, надписани, запечатани и непрозрачни пликове, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”.

- ако участникът подава оферта за повече от една обособени позиции офертата следва да съдържа само един брой Плик № 1 „Документи за подбор” и толкова на брой пликове № 2 и № 3, за колкото обособени позиции се кандидатства.

Недоказването на съответствието с критерий за подбор, относим само към една обособена позиция, ще се разглежда като основание за отстраняване на участника от по - нататъшно участие само по тази обособена позиция.
  1. Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор”:

1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на участника.

Документите, описани в списъка, трябва да са окомплектовани, номерирани и подредени хронологично по реда, по който се изискват.1.2. Оферта, съгласно Образец Приложение № 10.

1.3. Информационен лист на участника - Образец – Приложение № 1.

1.4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП).

1.4.1. Оригинал/нотариално заверено копие на Договор за създаване на обединение съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата включени в обединението. В договора за създаване на обединението трябва да бъдат определени делът на участие на всеки от участниците в него и разпределението на конкретните дейности - предмет на изпълнение по тази обществена поръчка между отделните участници в обединението, както и лицето/лицата, което представлява обединението. Договорът трябва да съдържа изрична клауза, че участниците в обединението носят пред Възложителя солидарна отговорност за изпълнението на поръчката и поето задължение за непрекратяване на обединението или на участието на участник в него преди да е приключило изпълнението на договора с Възложителя. Ако договорът за обединение не е с нотариална заверка на подписите на участниците в него, да бъде представено и пълномощно с нотариално заверени подписи за представителната власт на лицето, упълномощено да представлява обединението.

1.4.2. Копие на документите за регистрация или идентификационен номер за всяко юридическо лице и документ за самоличност на физическо лице, включено в обединението. Чуждестранни юридически лица, участници в обединението представят съответен еквивалентен документ или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице

1.4.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура. Декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

1.5. Документ за гаранция за участие в процедурата (чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП). Гаранциите за участие са на стойности, както е посочено в р.III, т.6.1.1. от тази документация, по обособени позиции.

Гаранцията за участие може да бъде представена под форма на безусловна и неотменима банкова гаранция или депозит на парична сума по следната сметка на Възложителя:Централна кооперативна банка, клон „Дондуков”

IBAN: BG96 CECB 9790 3343 8974 00

BIC: CECBBGSF

В платежното нареждане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в процедура с предмет «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд» - по обособени позиции №№….»

Ако участникът представя Банкова/и гаранция/и, валидността на гаранцията/ите за участие трябва да бъде не по-малко от 90 дни, считано от крайната дата за приемане на офертите и за срок не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника. Банковите разходи по откриването на гаранцията/ите са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията/ите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

В случай, че банковата гаранция е подписана от лица, чиято представителна власт не може да бъде проверена чрез справка в публичен регистър, същата следва да бъде доказана чрез представяне на съответните пълномощни, решения на съответните управителни органи или други документи по преценка на участника.1.6. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на т.1, б. „е”), ал.2 (с изключение на т.6) и ал.5 от ЗОП (оригинали) – попълват се и се подписват по приложените Образци – Приложения №№ 3, 4 и 5, към настоящата документацията (чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП).

1.7. Декларация/и за приемане условията на проекта на договор (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения Образец – Приложение № 8, към настоящата документацията (чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП).

При непредставяне на декларацията или при изразено несъгласие с клаузи от проекта на договор, част от документацията за участие, участникът се отстранява от процедурата.1.8. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците - Декларация по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП (оригинал), попълва се и се подписва по приложения Образец Приложение № 6 толкова пъти, за колкото обособени позиции се подава оферта.

1.9. Доказателства на технически възможности и квалификация на участниците:

1.9.1. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (оригинал), попълва се и се подписва съгласно Образец Приложение № 7 толкова пъти, за колкото обособени позиции се подава оферта.

1.9.2. Заверени копия сертификати или техни „еквиваленти” за управление на качеството (чл.51, ал.1, т.6 от ЗОП);

1.9.3. Заверени, за вярност с оригинала, копия от сертификатите, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти или техни еквиваленти; заверено за вярност с оригинала копие от сертификат, удостоверяващ че предлаганата хартия с формат А4 съответства на стандарт БДС EN 12281 или еквивалент.

1.9.4. Декларация от участника, че разполага с технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката, като осигурява най-малко едно лице, ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването им и най-малко едно транспортно средство за извършване на доставките.

1.9.5. Цветен каталог/зи/фотографски снимки на предлаганите стоки

1.9.6. Списък на представените мостри

Забележка: Мострите по съответните обособени позиции, представляващи доказателства за техническите възможности на участниците, които поради обективни причини не могат да бъдат приложени физически в плик №1, се предоставят заедно с офертата, запечатани в непрозрачна опаковка /допустимо е кашон/, с надпис: „ Мостри към офертата на……………………….» и наименованието на участника.
1.10. Декларация за съгласие на подизпълнител (ако е приложимо и в оригинал), попълва се и се подписва съгласно Образец Приложение № 2.

1.10.1. Информационен лист на подизпълнителя - Образец – Приложение № 1.

1.10.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице/ едноличен търговец. Копие на лична карта, ако подизпълнителят е физическо лице;

1.10.3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 (с изключение на т.1, б. „е”), ал.2 (с изключение на т.6) и ал.5 от ЗОП (оригинали) – попълват се и се подписват по приложените Образци – Приложения №№ 3, 4 и 5, към настоящата документацията.

Документите за всеки от подизпълнителите се прилагат от участника към офертата и се описват в Списъка на документите, съдържащи се в офертата.1.11. Валидно за срока на изпълнение на поръчката оторизационно писмо от производителя на съответните стоки или от представител на производителя за България.

1.12. Друго ........

2. Съдържание на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката:

2.1. Техническо предложение – по образец приложение № 13.

Участникът няма право да посочва каквато и да е информация, свързана с цените на предлаганите услуги в Плик № 2.
3. Съдържание на Плик № 3 „Предлагана цена”:

3.1. Ценова оферта, съгласно Образец Приложение11


В) ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
1. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, преди часа и датата, посочени в обявлението като срок за представяне на офертите.

2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба.

3. При приемане на офертата върху плика по т. 2 се отбелязва поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

4. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата става чрез изрично писмено искане до Възложителя и прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата следва да отговарят на условията за подаване на първоначалната оферта, като върху плика бъде изрично отблелязано „Допълнение/Промяна на оферта вх. №…”. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

6. Всички разходи на участника за изготвяне на оферта за участие в процедурата са за негова сметка.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница