Решение за откриване на обществена поръчкастраница3/10
Дата28.02.2018
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Г) Комуникация между вЪзложителя и УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.

2. Обменът на информация (средства за комуникация) между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:


  1. лично – срещу подпис;

  2. по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес, чрез куриерска служба;

  3. по факс;

  4. чрез комбинация от тези средства.

3. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

4. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес/факс номер. Когато адресатът е сменил своя адрес и/или факс и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса известен на изпращача.

5. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

6. Решенията на Възложителя за класиране на участниците и определяне на изпълнител и решенията за прекратяване на процедура, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс.

7. Документацията в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се предоставя на лицата безплатно на адрес: гр. София, Софийски районен съд, бул. „Патриарх Евтимий” № 2, стая № 8.

При получаване на документацията, лицата задължително попълват в регистър на възложителя елекронен адрес за коренспонденция и факс.

Документацията за участие е публикувана в „Профила на купувача”и може да бъде изтеглена от желаещите безплатно.

Получаването на документацията на хартия и вписването в регистъра на възложителя НЕ Е условие за подаване на искане за разяснения по документацията, нито за подаването на оферта. Всички заинтересовани лица могат да направят искане за разяснения и да подадат оферта, независимо от начина, по който са получили документацията за участие.

В случаите на чл.29, ал.1 от ЗОП, възложителят ще предоставя разясненията по документацията за участие:

- на посочените, при получаването й, от лицето: електронен адрес или факс

и

- публикуване в „Профила на купувача”.Д) Други УКаЗАНИЯ


1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове, уреждащи възлагането на обществени поръчки и документацията за участие в процедурата.

2. В случай, че участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, същите следва да са представени и в превод на български език. При несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

3. При противоречие в записите на отделните документи от документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:


   1. Решението за откриване на процедурата;

   2. Обявление за обществена поръчка;

   3. Пълно описание на обекта и предмета на поръчката. Техническа спецификация;

   4. Критерии за подбор;

   5. Образците на документи за участие в процедурата.

   6. Изисквания и съдържание на оферти;

   7. Проект на договор за изпълнение на поръчката

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

VІІ. ОБРАЗЦИ- ПРИЛОЖЕНИЯ НА ДОКУМЕНТИ.


Образец - приложение № 1


ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА УЧАСТНИК


в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на канцеларски материали иконсумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд”, по обособена позиция: ...........................................................................................Име/фирма на участника

Посочете наименованието на участника

Седалище и адрес по регистрация на ЮЛ или постоянен адрес на ФЛПосочете улица, град, пощенски код, държава

Точен адрес за кореспонденцияПосочете улица, град, пощенски код, държава

Законен представител на участника


Посочете име, фамилия и длъжност

Лице за контакти за процедурата


Посочете име, фамилия и длъжност/пълномощно

Телефонен номер


Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер


Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус

Посочете правната форма на участника, дата на учредяване, номер, датата и мястото на вписване на юридическото лице/ съответни данни за неперсонифицирано дружество

Булстат/ЕИК
Банкови реквизити

Банка:

Банков клон:

BIC:

IBAN:

ДДС с/ка:

Дата на изготвяне на офертата


Посочете дата, месец, годинаПОДПИС:

.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника)

Забележка:

Попълва се и от всеки подизпълнител, ако в офертата е заявено участието на такива от участника. Ако участник в процедурата е обединение – този документ се попълва от „участника-обединение” и от всяко едно от лицата, включени в обединението.
Образец - приложение № 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ______________ с лична карта № , издадена на от , с ЕГН , в качеството ми на _______________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате), във връзка с обявената, от Софийски районен съд, открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд» ,по обособена позиция :...........................................................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Ние, , сме съгласни да участваме (посочете фирмата, която представлявате)

като подизпълнител на при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.


Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка,

които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

- документи за регистрация, единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Търговския регистър;

- декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП

от г. (посочете датата на подписване на декларацията)

(Декларацията следва да бъде по образеца от документацията за участие);

- декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

от г. (посочете датата на подписване на декларацията);

(Декларацията следва да бъде по образеца от документацията за участие);

- декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка

от г. (посочете датата на подписване на декларацията)

(Декларацията следва да бъде по образеца от документацията за участие);

- доказателства за икономическото и финансовото състояние, които удостоверяваме със следните документи:(Посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя, ако има такива)

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация, които удостоверяваме със следните документи:

(Посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя, ако има такива)

- други документи, изискани от възложителя, които удостоверяваме със следните документи:(Посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя, ако има такива)

Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия подизпълнителя/печат)

Образец - приложение № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от ___________________, с ЕГН ________________________________, в качеството ми на _________________________________________ на

(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________________,(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________________,


- Участник (или лицето в обединението-участник)/Подизпълнител в процедура за възлагане на обществена

(вярното се подчертава)

поръчка с предмет: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд», по обособена позиция: ______________________________________________________________________________Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:

а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;

в) за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс.

2. Участникът (или лицето в обединението-участник)/Подизпълнителят, когото представлявам, не е обявен в

(вярното се подчертава)

несъстоятелност;


3. Участникът (или лицето в обединението-участник)/Подизпълнителят, когото представлявам, не е в

(вярното се подчертава)

производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)


Забележка:

 1. В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в настоящата декларация.

 2. Лицата с право да представляват участника /подизпълнителя и прокуристите, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата декларация.

 3. Когато участникът или подизпълнителя е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация за обстоятелствата по т. 2 и т. 3 от настоящата декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 4. Когато представляващите участника/подизпълнителя са повече от едно лице и представляват заедно, декларацията се попълва от всяко едно лице.

 5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацията се подава от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

 6. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.


Образец - приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т.2, т.2а, т. 3, т. 4, т. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от ___________________, с ЕГН ________________________________, в качеството ми на _________________________________________ на

(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________________,(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________________,


- Участник (или лицето в обединението-участник)/Подизпълнител в процедура за възлагане на обществена

(вярното се подчертава)

поръчка с предмет: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд» по обособена позиция:


__________________________________________________________________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Участникът/Подизпълнителят, който представлявам:

(1) не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

(2) Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

(3) Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

(4) Не е осъждан с влязло в сила съдебно решение за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)
Забележка:


 1. Лицата с право да представляват участника /подизпълнителя и прокуристите, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата декларация.

 2. Когато участникът или подизпълнителя е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация за обстоятелствата по т. (1), т.(2) и т.(3) от настоящата декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 3. Когато представляващите участника/подизпълнителя са повече от едно лице и представляват заедно, декларацията се попълва от всяко едно лице.

 4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацията се подава от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

 5. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.


Образец - приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я **

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от ___________________, с ЕГН ________________________________, в качеството ми на _________________________________________ на

(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________________,(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: __________________________________________________________,


- Участник (или лицето в обединението-участник)/Подизпълнител в процедура за възлагане на обществена

(вярното се подчертава)

поръчка с предмет: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд»по обособена позиция:
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:

1. Не съм свързано лице с ___________________________________ (посочете наименованието на възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.


2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)


Забележка:


 • Лицата с право да представляват участника /подизпълнителя и прокуристите, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларират обстоятелствата по т. 1 и т. 2 от настоящата декларация.

 • Когато участникът или подизпълнителят е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация за обстоятелствата по т.2 от настоящата декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 • Когато представляващите участника/подизпълнителя са повече от едно лице и представляват заедно, декларацията се попълва от всяко едно лице.

 • Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице декларацията се подава от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

 • Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.


Образец - приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СХОДЕН ОБОРОТ ПРЕЗ 2011, 2012 и 2013 Г.

по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от ___________________, с ЕГН ________________________________, в качеството ми на _________________________________________ на

(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________________,(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: __________________________________________________________,


- Участник (или лицето в обединението-участник)/Подизпълнител в процедура за възлагане на

(вярното се подчертава)

обществена поръчка, с предмет: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд»по обособена позиция: ___________________________________________________ (посочва се наименованието на обособената позиция, за която се отнася декларацията)


ДЕКЛАРИРАМ:
През последните три години оборотът на доставките на стоки и услуги, сходни с предмета на обособената позиция е:


Година

Оборот на доставките и услугите (в лева без ДДС)

2011 г.
2012 г.
2013 г.
Общо:
При условията на чл.68, ал.11 от ЗОП, декларираните по-горе обороти ще бъдат доказани.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)
Забележка:

 1. Попълва се от лицето/лицата, представляващи участника / участника в обединението/ подизпълнителя.

 2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители минималните изискванията към оборота, сходен с предмета на обособената позиция, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

 3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, даните се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В този случай деклараията се попълва само от онези участници, чрез които обединението доказва съответствието си установените минимални изисквания.

 4. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция – настоящата декларация се подава за всяка обособена позиция. Минималните изискванията към оборота, сходен с предмета на съответната обособена позиция е съобразно посоченото от възложителя за обособената позиция.Образец - приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СХОДЕН ОБОРОТ по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от ___________________, с ЕГН ________________________________, в качеството ми на _________________________________________ на

(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________________,(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: _____________________________________________________________________________,
 • Участник /или лицето в обединението-участник/или Подизпълнител, в процедура за

(вярното се подчертава)

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд», по обособена позиция: ___________________________________________________ (посочва се наименованието на обособената позиция, за която се отнася декларацията)
ДЕКЛАРИРАМ:
През последните три години (2011, 2012, 2013,........) представлявания от мен участник е изпълнил следните договори с предмет, сходен на предмета на обособената позиция:

№ по ред


Номер, дата и предмет на договора

В какво качество е изпълнявал договора (самостоятелен изпълнител/ член на обединение/ подизпълнител) и кратко описание на изпълнените доставки/дейности по договора

Стойност на договора без ДДС (съответно процентно участие в изпълнението – стойност)

Име на възложителя/клиента (лице и телефон за контакт)

Период на изпълнение

(начало/край) (ден/месец/ година)1

2

3

4

5

6
При условията на чл.68, ал.11 от ЗОП, декларираните по-горе договори ще бъдат доказани.

Към настоящата декларация, прилагам следните препоръки/референции за добро изпълнение:

1..........

2..........

3..........

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)

Забележка:


 1. Попълва се от лицето/лицата, представляващи участника.

 2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, минималните изискванията към изпълнените договори, се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие..

 3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, даните се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

 4. Към справката задължително се прилагат препоръки/референции за добро изпълнение на описаните договори, които минимално съдържат: дата на издаване; име на възложителя; предмет на договора; дата на сключване и изпълнение; обстоятелства дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения. Договори в процес на изпълнение или за които не са приложени препоръки/референции или заверени копия от тях, няма да бъдат приемани.

 5. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция – настоящата декларация се подава за всяка обособена позиция. Минималните изискванията към изпълнените договори се прилагат съобразно посоченото от възложителя за обособената позиция.Образец - приложение № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА
Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от ___________________, с ЕГН ________________________________, в качеството ми на _________________________________________ на

(длъжност на декларатора)

__________________________________________________________________________________________,(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: __________________________________________________________,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет на поръчката: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд» по обособена позиция: _______________

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник е запознат с проекта на договор, към документацията за участие и приема безусловно условията посочени в него.

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8 /вярното се подчертава/, ще сключи договор, съответстващ на проекта на договор към документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата, въз основа на която е определен за изпълнител.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)


Забележка:

Попълва се от лицето/лицата, представляващи участника.

Образец - приложение № 9
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка
ПОЛЗВАТЕЛ:

Възложител: Софийски районен съд

Булстат: 831462482

Адрес: гр. София, бул.“Драган Цанков” № 6

Централа: 02 89 55 300

Факс: 02 866-16-79

Представляващ: Методи Орлинов Лалов
НАРЕДИТЕЛ:

Участник: .............................................................................

Адрес:

Телефони:Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :


ГАРАНТ:

БАНКА:


Адрес:

Телефони:

Факсове:

ЕИК от търговския регистър при АВ .................................

Представлявана от:

Изпълнителен Директор:

Изпълнителен Директор :
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,
Предмет на процедурата: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд», по обособена позиция: .........................................................................................................................................................................................................

Решение за откриване на процедурата №..................


Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедурата по възлагане на обществена поръчка, чийто възложител е ПОЛЗВАТЕЛЯТ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от ………. ................................. лева. Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи: 1. НАРЕДИТЕЛЯТ оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

 2. НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за изпълнител на поръчката, не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка;

 3. НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи, изискуеми съгласно чл. 47, ал. 9, чл. 48, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП;

 4. НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ при подписване на договора гаранция за изпълнение на сключения договор в размер на три процента от стойността на договора.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане.

Настоящата гаранция е със срок на валидност………….дни/месеца, считано от датата на подаване на оферта за участие в настоящата процедура /срокът не следва да е по-кратък от срока на валидност на офертата на участник/. Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл. 120, ал. 1от ЗОП по процедурата настоящата банкова гаранция остава валидна до влизане в сила на решение по обжалването й. В случай на обжалване, задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.


дата:

град:

БАНКА:
ИЗП. ДИРЕКТОРИ:

ИМЕ:

ИМЕ:
ПОДПИСИ:

ПЕЧАТ:.....................

Забележка:

Възложителят ще приема банкова гаранция за участие в процедурата, представена от един от участниците в обединение-участник в настоящата процедура, ако същото е уговорено по недвусмислен начин в учредителния акт на обединението /или в друг документ, изходящ от всички съдружници в обединението/ и ако от текстът на банковата гаранция ясно е видно, че:

1. Плащането на сумата по нея ще може да бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

 1. обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява настоящата банкова гаранция, оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

 2. обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява настоящата банкова гаранция, след като е определен за изпълнител на поръчката, не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка;

 3. обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява настоящата банкова гаранция, след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи, изискуеми съгласно чл. 47, ал. 9, чл. 48, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП;

 4. обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява настоящата банкова гаранция, след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ при подписване на договора гаранция за изпълнение на сключения договор в размер на три процента от стойността на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, определени в Документацията за участие в процедурата.

2. В случай, че обединението „…..“ част от което е НАРЕДИТЕЛЯТ и от името на което НАРЕДИТЕЛЯТ учредява настоящата банкова гаранция, е подало жалба по чл. 120, ал. 1от ЗОП по процедурата настоящата банкова гаранция остава валидна до влизане в сила на решение по обжалването.

Образец – Приложение № 10


О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

«Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд»по обособена позиция: ___________________________________________________ (посочват се обособените позиции, за която се отнася офертата)

До: Възложител: Софийски районен съд

От: Участник: .............................................................................................................. със седалище в гр. ................,

Адрес/постоянен адрес:…...............................................................................................................................................

адрес за кореспонденция за процедурата (ако е различен) ..............................................................................................

телефон:...................................., факс: .............................................ел. поща: ......…………............……....................(*)регистриран по ф.д.№ ............./ ............... по описа на ....................... Окръжен/Градски Съд (ако е приложимо)

ЕИК: ..............от търговския регистър; ЕИК: ................от регистър БУЛСТАТ (което е приложимо)

ЕГН .............................. (за участник-физическо лице)

Банкови реквизити: IBAN ………………………………………………, BIC ……………………........................

Банка: ..........................................., клон ....................................,

(*) при участник обединение, се посочва датата на договора за създаване на обединение
Упълномощен представител за тази процедура (ако е приложимо) ............................................................................,

с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписа № ………...... от дата ....................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представям/е оферта за участие в обявената от Софийски районен съд, открита процедура с предмет: «Доставка на канцеларски материали и консумативи за компютри, принтери и копирни машини за нуждите на Софийски районен съд» по обособена позиция ……………………………………………………..

Декларирам/е, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Съгласни сме с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.

Декларирам/е, че при изпълнение на поръчката няма да използваме/ще използваме подизпълнители. (ненужното се зачертава).

Ще използваме следните подизпълнители (моля, попълнете,ако е приложимо):


Идентификационни данни за подизпълнителя

(фирма, ЕИК/Булстат/ друга регистрация, представляващо лице)Видове дейности (част) от предмета на поръчката, които ще изпълнява

Дял на участие на подизпълнителя (като процент от общата стойност на поръчката)


За всеки от посочените подизпълнители представяме съответните документи, подробно описани в приложения в Плик № 1 списък на документите.


Приемаме, в случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора да представим всички документи по чл.42, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП.
Срокът на валидност на офертата ни е ……… (…….) дни, считано от датата, определена за краен срок за подаване на офертите (посоченият срок не трябва да е по-кратък от 90 дни).
Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък.


Дата: ............ 2014 г. ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)


Образец – Приложение № 11


П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

Днес, ...…………......., в гр.София, между Софийски районен съд, бул.“Драган Цанков” № 6, БУЛСТАТ: 831462482, представляван от МЕТОДИ ОРЛИНОВ ЛАЛОВ – Председател и КРАСИМИРА ГОРЯНОВА – главен счетоводител, , наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,и

....................................................................................................., представлявано от ......................................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ............................, п.к. ....................., район ..............................., ул. ........................................... №..................., съдебна регистрация фирмено дело №................/........................г., по описа на ......................................., дан.№ ........................................, БУЛСТАТ/ЕИК: ......................................, обслужваща банка: ................................, клон: ........................., банкова сметка: ................................., банков код: ............................, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
в изпълнение на Решение № ......./..............г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител по проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание чл. 41 от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на …………………………………………………………………………… за нуждите на Софийски районен съд, представляващи обособена позиция ……………………………………………, съгласно спецификацията, неразделна част от договора.
Чл.2. Доставките се извършват по предварителни заявки от оторизиран служител на възложителя, изготвени съгласно приложение №1 към договора.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. Заплащането на изпълнените заявки ще се осъществява по банков път или в брой, до 10 (десет) работни дни след извършване на доставката, подписване на приемателно-предавателен протокол (приложение № 2 към договора) между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оторизиран служител на въложителя и представяне на фактура, съгласно приетите единични цени в предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от………..
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :

а/ Да подава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обобщена заявка за необходимите канцеларски материали, в която е посочен и срока за изпълнение на конкретната доставка. Страните одобряват типов образец на заявката, който е неразделна част от съдържанието на настоящия договор (приложение № 1).;

б/ Да предявява рекламации на доставената стока веднага след откриване на недостатъците в присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.;

в/ Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената доставка при условията и в сроковете на чл.3 от договора.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставката след преброяване на доставените материали, сверяване с писмената заявка и установяване на съответствието между заявката (количество, вид, качество) и доставката. За доставените стоки се изготвя приемателно- предавателен протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Страните одобряват типов образец на приемателно-предавателен протокол, който е неразделна част от съдържанието на настоящия договор (приложение № 2 към договора).
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи пълно, точно и качествено изпълнение на предмета на договора.
Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва комплексни доставки на ………………………………………………………………………………………………………… посочени писмено в заявка (приложение № 1 към договора) от Възложителя по реда на чл.5, б.„а” от настоящия договор, като всяка отделна доставка следва да бъде извършена най-късно до изтичането на определения в заявката срок за изпълнение.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а/ Да изпълнява заявките качествено и в срок;

б/ Доставяните стоки да съответстват на действащите европейски стандарти и сертификати за качество и произход. Стоките не могат да бъдат с по-лошо качество от представените такива като мостри.

в/ Предлаганите продукти да бъдат добре опаковани и удобни за пренасяне и транспортиране съгласно БДС и в срок на годност не по- малко от 75%.

г/ В двудневен срок от подписването на протокола за некачествена стока, да отстрани установените недостатъци за своя сметка.

д/ Да осигури най-малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването им.

е/ Да осигури транспортно средство за извършването на доставките.

ж/ Да обезщети в пълен размер всички вреди, произтекли за Възложителя от доставени некачествени офис консумативи за компютри, принтери и копирни машини.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписва приемателно-предавателен протокол за вида, количеството и цената на доставените стоки.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предписания във връзка с договора.Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършените доставки в размера и в сроковете, определени с настоящия договор.
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките със собствен превоз до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ГАРАНЦИИ
Чл.14. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни след подписването на договора.

Чл.15.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора при подписването му, в размер на 3 % от общата стойност на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане срока на договора.

(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че при изпълнение на договора е възникнал спор между страните, който е отнесен за решаване от компетентен съд.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранциите по чл.14 и чл.15 от договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
VІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.18. При неспазване срока за доставка, определен по реда на чл.8 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,20% от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от същата стойност.

Чл.19. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница