Решение за откриване на обществена поръчкастраница4/10
Дата28.02.2018
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

VIІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАЧл.20. Настоящият договор може да бъде прекратен:

(1) С изтичане на договорения срок;

(2) Преди изтичане срока на договора:

а/ по взаимно съгласие;

б/ при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

в/ с едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.21. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще се решават от страните в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения в рамките на закона.

Чл.22. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове.

Чл.23. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните
Приложения: Предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Типов образец на Заявка за канцеларски материали и консумативи, съгласно чл.5, б.”а” от договора;

Типов образец на приемателно-предавателен протокол съгласно чл.6 от договора.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: УПРАВИТЕЛ:


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Приложение № 1 към договораТИПОВА ЗАЯВКА № ________/______________
за закупуване на канцеларски материали и консумативи№ по ред

ВИД

КОЛИЧЕСТВОЗАЯВИЛ: РАЗРЕШИЛ:

Приложение № 2 към договора

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


Днес, …………………… представител на ………………………………………

предаде на ……………………………………………..долуописаните материали и консумативи

№ по ред

ВИД

КОЛИЧЕСТВО


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница