Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкастраница2/4
Дата22.07.2016
Размер0.53 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки, открита с Решение № ……………………2013 г. на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР,


Настоящото предложение е подадено от
………………………………………………………………………………………….............

/трите имена/

в качеството му на ………………………………………………………………………………................………

/длъжност/


.................………………………………………...............……………………………….........

/наименование на участника/


Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………..

телефон No: ……………………………… факс No:………………………................

e-mail :………………………………………………………………………………………….

ЕИК ……………………………,

Обслужваща банка: ………………............…………………………………………................

IBAN ................................................., BIC:…………………………………………………..

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие

........................................................................................................................................

/ако е различна/

Банкова сметка за ДДС :…………………………………………………………………….


Лице за контакти ……………………………………………………..........…….................

/трите имена/

Длъжност:……………………… телефон / факс: ………………………............…………

УВАЖЕМИ ГОСПОДА,
1. Заявявам, че представляваното от мен дружество желае да участва, при обявените условия, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки, открита с Решение № ……………………2013 г. на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.

2. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ...... календарни дни (не по-малко от 90 календарни дни), считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Представляваното от мен дружество ще представи документите по чл. 56, ал.1, т. 1-3, т.5-10 и т. 12-14 от ЗОП в офертата по настоящата процедура.
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че при възлагане на изпълнението на дейността по договора, се задължавам/е да спазвам/е действащите в Европейския съюз и Република България норми, стандарти, споразумения, конвенции, директиви и др. изисквания, регламентиращи дейността.
Подаването на настоящото предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приемам, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Прилагам подписан списък на документите, съдържащи се в офертата за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки“, открита с Решение № ……………………2013 г. на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.

Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: .....................................
/подпис и печат/

Приложение към ОБРАЗЕЦ № 1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на ободряващи напитки, открита Решение № ……………………2013 г. на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР,
Съдържание

Номерация на страниците – от - до

І.

Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор

1.2.............


ІІ.

Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

1.2.


ІІІ.

Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”

1.


Дата

________/ _________ / ______

Наименование на участника

__________________________

Име и фамилия на представителя на участника

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис

__________________________

……………………....................2013 г.


ОБРАЗЕЦ № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Подписаният: ………………………………………………………………………......................

(трите имена)
в качеството си на ………………………………………………………………………………….…..

(длъжност)
на Участник:

…………………………………………..…………………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки“:


ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................
*Забележка: Не се изисква за чуждестанни юридически лица.


Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: ...................................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1

от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ……………………………………………………........................................................

(три имена)


в качеството си на ……………………………………………………………………..…………………

(длъжност)


на Участник: …………………………………………..……………………..…………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки,
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: ......................................
/подпис и печат/
ПОЯСНЕНИЕ: В случай че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:  1. роднини по права линия без ограничения;

  2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включител;

  3. роднини по сватовство – до втора степен включително;

  4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

  5. съдружници;

  6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

  7. дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”.

ОБРАЗЕЦ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2

от Закона за обществените поръчки
Подписаният: …………………………………………………………………...................................

(три имена)


в качеството си на …………………………….………………………………………………………

(длъжност)


на …………………………………………..………………………………………..…………………-

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки“,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

3. Представляваният от мен участник ................................................................... (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове (отнася се само за чуждестранни лица);

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си(отнася се само за чуждестранни лица).

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: ........................................
/подпис и печат/

ПОЯСНЕНИЯ

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ОБРАЗЕЦ № 5

Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница