Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкастраница3/4
Дата22.07.2016
Размер0.53 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4

ДЕКЛАРАЦИЯ


за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

попълва се от кандидат или участник / подизпълнителДолуподписаният: …………......................................................................................

/ собствено, бащино, фамилно име /


представляващ……………............................................................................................,

/наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/


в качеството си на............................................................................................................

/длъжност/


седалище .........................................................................................................................,
адрес на управление:............................................................, тел./факс.........................,
ЕИК ........................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм обявен в несъстоятелност, не съм в производство по ликвидация, дейноста ми не е под разпореждане на съд, не съм сключил споразумения с кредитори, не съм преустановил дейноста си, не съм обект на производство по тези въпроси и не се намирам в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена в националните ми законови или подзаконови актове.

2. Лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо участника не са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава членка;

3. Не съм/участникът, които представлявам не е признат за виновен за тежко нарушение на професионалната си дейност.* При деклариране на това обстоятелство участникът попълва декларацията в зависимост от това дали участва като физическо лице или като представител на юридическо лице.

4. Съм/участникът, които представлявам е изпълнил своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която съм/е установен, или с тези на страната на Възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката.* При деклариране на това обстоятелство участникът попълва декларацията в зависимост от това дали участва като физическо лице или като представител на юридическо лице.

5. Аз/лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо участника не съм/са осъден/и с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всяка друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза.* При деклариране на това обстоятелство участникът попълва декларацията в зависимост от това дали участва като физическо лице или като представител на юридическо лице.

6. Аз/представляваният от мен участник не съм/не е обект на административна санкция, посочена в чл. 109, параграф 1, а именно:

- за подаване на декларация с невярно съдържание при представянето на информацията, изискана от Възложителя, като условие за участие в процедурата за възлагане или непредставяне на тази информация;

- след установяване, че съм в съществено неизпълнение на задълженията си по поръчките, финансирани от бюджета.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс на Р.България за посочване на неверни данни.

Дата: ..................... г. ДЕКЛАРАТОР: .....................................
/подпис и печат/
Забележка: Декларацията се попълва от лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях и от прокуристите, когато има такива, а когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

ОБРАЗЕЦ № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/........................................................................................................., в
качеството ми на .......................................................................... (посочете длъжността)
на ................................................................................................ (посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки, при условията, обявени в тази документация и приети от нас,
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът ...........................................................................................................................................,

(посочете фирмата на участника)

когото представлявам:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:..........................................................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: .......................................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител


Подписаният: ………………………………………………………………...........................................

(три имена)


в качеството си на …………………………………………………………………………………………

(длъжност)


на …………………………………………..…………………………………………………………..… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки, при условията, обявени в тази документация и приети от нас,
Д Е К Л А Р И Р А М:


  1. От името на представляваното от мен дружество:

…………………………………………………………………………………………………

(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...............................................................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

........................................................................................................................................................................................................................................................

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е посочен ЕИК се представя удостоверение за актуално състояние. Декларация за регистрация по Закона за Търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

Ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се представи декларация за регистрация по Закона за Търговския регистър – образец № 2 от настоящата документация (не се отнася за чуждестранните лица).

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………….…

4.3. Доказателства за техническите възможности, съобразно вида и дела на нашето участие: ………………………………………………………………

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

4.5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.106, т. 1, б. „а“, „б”, „в“, „г“, „д“ и „е” от Регламент /ЕС, ЕВРАТОМ/ № 966/2012 г., на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: ……………………………………………………………………


Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: .......................................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

за приемане на условията в проекта на договора
Подписаният: ……………………………………………………………..........................................

(три имена)


в качеството си на ………………………………………………………………..……..……………

(длъжност)


на ………………………………………………………………………………………..…………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ободряващи напитки, при условията, обявени в тази документация и приети от нас,
Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Дата: ................. г. ДЕКЛАРАТОР: .......................................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 9
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Доставка на ободряващи напитки“:

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

и подписана от:
/три имена/

в качеството му/им на

/длъжност/
II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./


Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail: .
2. Лице за контакти................. ....................................

Длъжност:…………………………………………………..

телефон / факс: ………………………

e-mail: .


3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:


IBAN……………………………………………BIC…………………………………………………

Титуляр на сметката…........................................................................………………..
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN……………………………………………BIC………………………………………………
Титуляр на сметката.....................................................................................………………………
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на ободряващи напитки, при условията, обявени в тази документация и приети от нас.


2. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.
3. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.
4. Срокът за изпълнение на доставка на предлаганите ободряващи напитки е, както следва:


Предмет на доставката

Срок за изпълнение на доставка

Ободряващи напитки

.......................................................

в календарни дни, считано от датата на подаване на заявка*Забележка: Предложеният от участниците срок за изпълнение на доставката не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни. В случай, че участник предложи срок за изпълнение на доставката по-дълъг от 30 календарни дни, същият ще бъде отстранен.
Предлагам следното ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ в съответствие с техническата спецификация на Възложителя:ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКАПродукт

Брой

Технически изисквания

Показатели на продукта

Други изисквания

1.

Разтворима напитка (прахообразна или гранулирана) - кафе, в индивидуална опаковка с нетно тегло 2 г. Продукт, предназначен за консумация след разтварянето му в топла вода или мляко.

963 600 бр

- разтворимо кафе, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали да са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр. 62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид – прахообразна или гранулирана еднородна маса, без наличие на конгломерати;

- вкус и мирис – специфичен за кафето;

- чужди примеси - не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 2 г.;

- микробиологични критерии – съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)


Участникът представя Протокол от Акредитирана изпитвателна лаборатория за количествен състав и качествени показатели на изделието.

2.

Разтворима напитка (прахообразна или гранулирана) – екстракт от черен чай с цитрусов аромат, в индивидуална опаковка с нетно тегло 18 г. Продукт, предназначен за консумация след разтварянето му в топла или студена вода.

481 800 бр.

- екстракт от черен чай с цитрусов аромат - разтворим, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр.62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид - прахообразна или гранулирана еднородна маса, без наличие на конгломерати;

- вкус – сладникав и кисел привкус;

- мирис – характерен за чая, без други несвойствени аромати;

- чужди примеси – не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 18 г.;

- микробиологични критерии - съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)Участникът представя Протокол от Акредитирана изпитвателна лаборатория за количествен състав и качествени показатели на изделието.

3.

Кафява захар, в индивидуална опаковка с нетно тегло 4 г.

2 890 800 бр.

- кафява захар на кристали, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр.62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид - кафява захар на кристали, без наличие на конгломерати;

- вкус и мирис – без несвойствени аромати;

- чужди примеси – не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 4 г.;

- микробиологични критерии - съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)
4.

Суха сметана за кафе и чай (прахообразна) в индивидуална опаковка с нетно тегло 2.5 г.

963 600 бр.

Суха сметана за кафе и чай (прахообразна) - разтворим, съгласно СР на МЗ за внос;

- опаковъчните и пакетиращи материали са в съответствие с Наредба № 2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, предназначени за контакт с храни ( обн. ДВ, бр. 13/2008 г., изм., бр.86/2008 г., бр.62/2010 г., бр. 44/2011 г. и бр. 2/2012 г., разрешен от МЗ.- външен вид – прахообразна, без наличие на конгломерати;

- чужди примеси – не се допускат;

- маса нето на един брой индивидуална опаковка – 2.5 г.

- микробиологични критерии - съгласно Регламент (ЕО № 2073/15.11.2005 г., изменена с Регламент (ЕО № 1441/2007 г.)Участникът представя Протокол от Акредитирана изпитвателна лаборатория за количествен състав и качествени показатели на изделието.


Забележка:

В техническата оферта всеки кандидат следва да посочи следните характеристики за отделните продукти:

- пълно описание на продукта, съгласно технологичната документация за производство;

- произход /производител/;

- разфасовка (индивидуална опаковка) в г.;

- индивидуална опаковка; групов амбалаж за отделните разфасовки;

- минимално съдържание на екстракт от чай в опаковката в %;

- срок на годност – минимум 1 /една/ година.


ДЕКЛРИРАМ:

Място на доставка: гр. София, с. Локорско - Централна складова база на ГДПБЗН – МВР;

Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за конкретната дата на доставката, предварително в 5 (пет) дневен срок.

Приемане на доставката по съответната заявка се удостоверява с подписване на приемателно-предавателен протокол от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица.
ПРЕДСТАВЯМ:

Декларация (в свободен текст), че доставените стоки ще бъдат етикирани съгласно Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните (изм. ДВ. бр. 48 от 23 май 2008 г.) и Декларация (свободен текст), че към датата на доставката стоките ще бъдат с остатъчен срок на годност не по – малко от 75% от целия срок на годност на конкретния продукт.

Готовият продукт се придружава от удостоверение (сертификат) за качество, съдържащ следната информация:

- номер и дата на удостоверението (сертификата);

- наименование на продукта;

- номер на ТД за производство;

- партиден номер;

- количество, кг. или бр.;

- име на клиента.


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ При доставката ЩЕ представя:

Декларация, че предлаганите хранителни продукти са безопасни, годни за консумация и не увреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за храните.
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.

Дата:........................ г. ..........................................
(Подпис и печат)

Този документ и всички приложения към него задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2.
ОБРАЗЕЦ № 10
ДО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - МВР

ГР. СОФИЯ, УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ” № 30


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
rdonlyres -> Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 Г. За организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница