Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница14/29
Дата04.08.2018
Размер3.37 Mb.
ТипРешение
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

ВИНА
96

Шардоне Търговище 750 мл.

бр.
97

Мускат Търговище 750 мл.

бр.
98

Вино Вила Ямбол 0.75

бр.
99

Траминер Търговище 750 мл.

бр.
100

Мавруд Асеновград 750 мл.

бр.
101

Мавруд Асеновград резерва 750 мл.

бр.
102

Мезек Сира 750 мл.

бр.
103

Вино Верано Азур 0.75

бр.
104

Мезек Мерло 750 мл.

бр.
105

Сайкъл Сира 750 мл.

бр.
106

Вино Шато Карнобат 0.75

бр.
107

Мезек розе 750 мл.

бр.
108

Шампанско 750 мл.

бр.
109

Наливно червено Ямбол 5 л.

бр.
110

Наливно бяло Ямбол 5 л.

бр.
111

Вино Шато Карнобат 5л

бр.
ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС:

Забележка: Посочената цена е неизменна за срока на договора и включва всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката, включително транспортни разходи и др.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим /парична/банкова гаранция/застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността/ за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5 % от прогнозната стойност на договора по обособена позиция № 4 без ДДС.

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 180 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Приложение: Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Наименование на участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

ДО

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН

ЦЕНТЪР

гр. София, бул.”Цариградско шосе” № 111,

САБ, ет.2, стая 218
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обособена позиция № ......УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ - Китен“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ - Пампорово“ и Обособена позиция № 4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ - Пампорово”, предлагаме да организираме и изпълним обособена позиция № .... съгласно техническата спецификация както следва:  1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Във връзка с доставката заявявам/декларираме, че:

2. Срок за изпълнение на поръчката 1 календарен ден от заявката на Възложителя.

3. Заявявам, че при изпълнението на поръчката ще сме в състояние да изпълняваме заявките на Възложителя за всеки артикул посочен в техническата спецификация за целия период на договора.

4. Възложителят си запазва правото да поръчка само необходимото му количество от всеки артикул посочен в техническата спецификация по обособена позиция № .........

5. Предлаганите от нас продукти по обособена позиция № ........... са безопасни, годни за консумация и не увреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20, ал. 1 от Закона за храните;

6. Сме запознати и приемаме техническата спецификация на Възложителят по обособена позиция № ...... и в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще я спазваме и изпълняваме в цялост.

7. Сме запознати със съдържанието на проекта на договора и приемаме клаузите му.

8. Няма да разгласяваме и няма да допускаме разгласяването и узнаването по никакъв начин от неоправомощени за това лица на фактите, сведенията и документите, които са ни предоставени като информация от Възложителя по повод участието в настоящата обществена поръчка.

9. Се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от нас оферта и приложенията към за срок от 6 месеца от крайния срок за подаване на офертата.

10. Заявки за доставки се приемат на телефон ……………….., факс ………………… или на интернет адрес: ……………,

11. Лице за контакт: ..........................., тел. ..................., факс:.................., е-майл: ...........

Приложения:

  1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

  2. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП свободен текст, по преценка на участника.

  3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

4. Попълнена таблица № 1, № 2, № 3 или № 4 /в зависимост по коя обособена позиция се участва/.

Подпис и печат:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница