Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)


Икономическият оператор декларира, честраница23/29
Дата04.08.2018
Размер3.37 Mb.
ТипРешение
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат44, моля, посочете за всички от тях:

[……]

[…] [] Да [] Не45


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]46Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП


Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате

Д Е К Л А Р И Р А М:
Че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ...................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:..............................................................................

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................

2.....................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................постоянен адрес:..............................................................................

...........................................гражданство:.....................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.г. Декларатор: ­

(дата на подписване)
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта

, издадена на от ,

с ЕГН , в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на следната поръчка: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ - Китен“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ - Пампорово“ и Обособена позиция № 4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ - Пампорово”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Че паричните средства, предмет на посочената операция (сделка)........................................................................в размер на ........................................... имат следния произход.........................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор: ­

(дата на подписване)


Проект

По обособена позиция № 1

Д О Г О В О Р

№................./.............2018 г.

Днес ........................в гр. София, между:

1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, с БУЛСТАТ 000672350, IBAN сметка: BG12 BNBG 9661 3100 1789 01, BIC код: BNBG BGSD в Българска народна банка - Централно управление, представлявана от Константин Каменаров - Генерален директор и Росица Григорова - Финансов директор, наричана за краткост Възложител, от една страна

и

2. ................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от ............................................................................. - ............................, наричано по-натък в договора за краткост Изпълнител, от друга страна


(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);
на основание проведена проведено публично състезание по ЗОП и Заповед № ............/.......2018 г. на Генералния директор на БНТ за класиране на участниците и определяне на Изпълнител на обособена позиция № 1 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ - Китен“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ - Пампорово“ и Обособена позиция № 4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ - Пампорово”,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) при следните условия:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на храни и хранителни продукти („Продукти/те“) за нуждите на ПД на БНТ Китен, описани съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя Приложения № 2 и № 3, неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

Чл. 2. Доставките се извършват периодично или по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на 63 000 лева без ДДС и 75 600 лева с ДДС.

Чл. 3. Доставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя – Приложения № 2 и № 3 към настоящия Договор. Цената, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на Продуктите, е крайната доставна цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на Продуктите на Изпълнителя, включително, но не само – стойността на Продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други.Посочените в настоящия Договорединични и общи цени остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 5. Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

Чл. 6. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 20 дни от датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.

Чл. 7. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN сметка: ……………………………….

BIC код: ……………………………………..

Банка: ……………………………………….

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Чл. 8. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
IІІ. СРОКОВЕ

Чл.9. Настоящият договор влиза в сила от в срок от три календарни дни от уведомление от страна на Възложителя до Изпълнителя, но не по-късно от 14.07.2018 г. и е със срок на действие 12 месеца или достигане на сумата от 63 000 лева без ДДС.

Чл.10. Срокът за изпълнение на заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 1 календарен ден за доставка.

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл.11. Мястото на доставка е гр. Китен, ул. „Урдовица” № 3 – ПД на БНТ. Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.Чл.12. Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на:

 1. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;

 2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;

 3. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.;

 4. Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

 5. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;

 6. Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;

 7. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;

 8. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.;

 9. Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.;

 10. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;

 11. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;

 12. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;

 13. Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;

 14. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,

 15. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,

 16. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.,

 17. Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;

 18. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;

 19. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;

 20. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

 21. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции;

 22. Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните;

 23. Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;

 24. Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби;

 25. Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен;

 26. Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно стандартите за търговия с маслиново масло;

 27. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо;

 28. Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни;

 29. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните;

 30. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;

 31. Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация;

 32. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 33. Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко;

 34. Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца;

 35. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;

 36. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно микробиологичните критерии за храните;

 37. Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци.

Чл.13. Доставяните хранителни Продукти:

 1. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти;

 2. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях.

 3. следва да имат добър търговски вид;

 4. всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 50 процента от общия срок на годност, обявен от производителя;

Чл.14. Доставките на Стоките се извършват след писмена заявка от страна на Възложителя, предоставяна на Изпълнителя всеки ден денонщно. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им. Изпълнителят уведомява Възложителя предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ.

Чл.15. Изпълнителят приема заявки за доставка на хранителни продукти от страна на Възложителя на телефон ……………….., факс ………………… или на интернет адрес: ……………, като осигурява възможност за приемане на такива по всяко време на денонощието.

Чл.16. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.

Чл.17. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти съобразно чл. 18. от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в чл.18. по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

Чл.18. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:


 1. несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;

 2. несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор);

 3. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;

 4. несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор;

 5. несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;

 6. нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

Чл.19. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно чл. 18 на доставката с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по чл. 17. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

Чл.20. При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. чл. 19 и чл. 21 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените Продукти, разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета.

Чл.21. (1) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в констативния протокол по чл. 17 и са обвързващи за Изпълнителя.

(2) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставенитеПродукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол чл. 17 подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

Чл.22. При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: ал.1. Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 1 ден от подписване на съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган; или ал.2 цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, ако не води до съществени изменения на договора.

Чл.23. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по чл. 17, Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установени изисквания по реда на чл. 19 и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.

Чл.24. Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В хипотезата на чл. 22, ал.2, Възложителят има право да прихване цената на Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка на Изпълнителя.

Чл.25. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

Чл.26. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ).


Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница