Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница26/29
Дата04.08.2018
Размер3.37 Mb.
ТипРешение
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

НЕУСТОЙКИ

Чл.57. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.2 % от стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цената на стоката, за която се отнася забавата.

Чл.58. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 2 % от размера на забавеното плащане.

Чл.59. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 1 ден, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% от разликата между прогнозната стойност на Договора по чл. 3 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

Чл.60. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 12 месеца, чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % от разликата между прогнозната стойност на Договора по чл. 3 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

Чл.61. При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по чл. 75, т.1 и т. 2, Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

Чл.62. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

Чл.63. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка

IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 20 дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение. 1. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.64. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

Чл.65. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

Чл.66. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

Чл.67. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

Чл.68. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.69. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

 2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

 3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.70. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

Чл.71. Разплащанията по чл. 70 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Чл.72. Към искането по чл. 71 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Чл.73. Възложителят има право да откаже плащане по чл. 70, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.


Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.74. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

 2. с изтичане на уговорения срок или достигане на сумата за която е сключен;

 3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

 4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;

Чл.75. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:

 1. при системни (три или повече пъти) в рамките на 12 месеца:(а) забавяне на доставка на Продукти; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на Продукти, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на Продукти с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

 2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

 3. с едномесечно предизвестие.

Чл.76. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

Чл.77. Прекратяването влиза в силаслед уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.78. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.79. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

Чл.80. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл.81. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл.82. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.


 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

Чл.83. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.84. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

[две имена - длъжност]

Телефон: [ ]

Email: [ ]


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[две имена - длъжност]

Телефон: [ ]

Email: [ ]

Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.85. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

Чл.86. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия чл. 83 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

Чл.87. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща настраните, подписани с електроненподпис.

Чл.88. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.89. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

Чл.90. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Чл.91. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.


При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

.....................................................

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:


 1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

 2. Приложение № 2 и № 3 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра –един за Възложителя и един за Изпълнителя.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

КОНСТАНТИН КАМЕНАРОВ

_____________________
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

РОСИЦА ГРИГОРОВА

_____________________

Съгласували:

Главен юрисконсулт:

Кремена Кадиева
Началник отдел „ОП”:

Асен Илиев

Проект

По обособена позиция № 3

Д О Г О В О Р

№................./.............2018 г.

Днес ........................в гр. София, между:

1. БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Сан Стефано" № 29, с БУЛСТАТ 000672350, IBAN сметка: BG12 BNBG 9661 3100 1789 01, BIC код: BNBG BGSD в Българска народна банка - Централно управление, представлявана от Константин Каменаров - Генерален директор и Росица Григорова - Финансов директор, наричана за краткост Възложител, от една страна

и

2. ................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ж.к./ул. ..............................................................., бл. ....., вх. ..., ет. ..., ап. ..., ЕИК .................................., с ДДС № BG..............................., представлявано от ............................................................................. - ............................, наричано по-натък в договора за краткост Изпълнител, от друга страна


(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);
на основание проведена проведено публично състезание по ЗОП и Заповед № ............/.......2018 г. на Генералния директор на БНТ за класиране на участниците и определяне на Изпълнител на обособена позиция № 3 по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки за творческия и почивен дом на БНТ в четири обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Доставка на хранителни продукти за ПД на БНТ – Китен“, Обособена позиция № 2 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ПД на БНТ - Китен“, Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за ТД на БНТ - Пампорово“ и Обособена позиция № 4 – „Доставка на алкохолни и безалкохолни напитки за ТД на БНТ - Пампорово”, решение на Управителния съвет на БНТ по т. .... от Протокол № ......./ ..............2018 г., за утвърждаване на този договор,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) при следните условия:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на храни и хранителни продукти („Продукти/те“) за нуждите на ТД на БНТ Пампорово, описани съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя Приложения № 2 и № 3, неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

Чл. 2. Доставките се извършват периодично или по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на 80 000 лева без ДДС и 96 000 лева с ДДС.

Чл. 3. Доставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя – Приложения № 2 и № 3 към настоящия Договор. Цената, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на Продуктите, е крайната доставна цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на Продуктите на Изпълнителя, включително, но не само – стойността на Продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други.Посочените в настоящия Договорединични и общи цени остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 5. Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

Чл. 6. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 20 дни от датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.

Чл. 7. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN сметка: ……………………………….

BIC код: ……………………………………..

Банка: ……………………………………….

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Чл. 8. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
IІІ. СРОКОВЕ

Чл.9. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 12 месеца или достигане на сумата от 80 000 лева без ДДС.

Чл.10. Срокът за изпълнение на заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 1 календарен ден за доставка.

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл.11. Мястото на доставка е гр. Пампорово, Творчески дом на БНТ. Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.Чл.12. Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на:

 1. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;

 2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;

 3. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.;

 4. Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

 5. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;

 6. Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;

 7. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;

 8. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.;

 9. Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.;

 10. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;

 11. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;

 12. Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 15.11.2002 г.;

 13. Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;

 14. Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,

 15. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,

 16. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.,

 17. Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;

 18. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;

 19. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти;

 20. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

 21. Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции;

 22. Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните;

 23. Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;

 24. Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби;

 25. Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен;

 26. Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно стандартите за търговия с маслиново масло;

 27. Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо;

 28. Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни;

 29. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните;

 30. Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход;

 31. Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация;

 32. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 33. Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко;

 34. Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца;

 35. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;

 36. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно микробиологичните критерии за храните;

 37. Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци.

Чл.13. Доставяните хранителни Продукти:

 1. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти;

 2. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях.

 3. следва да имат добър търговски вид;

 4. всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 50 процента от общия срок на годност, обявен от производителя;

Чл.14. Доставките на Стоките се извършват след писмена заявка от страна на Възложителя, предоставяна на Изпълнителя всеки ден денонщно. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им. Изпълнителят уведомява Възложителя предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ.

Чл.15. Изпълнителят приема заявки за доставка на хранителни продукти от страна на Възложителя на телефон ……………….., факс ………………… или на интернет адрес: ……………, като осигурява възможност за приемане на такива по всяко време на денонощието.

Чл.16. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.

Чл.17. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти съобразно чл. 18. от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в чл.18. по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

Чл.18. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:


 1. несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;

 2. несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор);

 3. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;

 4. несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор;

 5. несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;

 6. нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

Чл.19. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно чл. 18 на доставката с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по чл. 17. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

Чл.20. При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. чл. 19 и чл. 21 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените Продукти, разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета.

Чл.21. (1) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в констативния протокол по чл. 17 и са обвързващи за Изпълнителя.

(2) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставенитеПродукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол чл. 17 подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

Чл.22. При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: ал.1. Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 1 ден от подписване на съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган; или ал.2 цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, ако не води до съществени изменения на договора.

Чл.23. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по чл. 17, Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установени изисквания по реда на чл. 19 и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.

Чл.24. Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В хипотезата на чл. 22, ал.2, Възложителят има право да прихване цената на Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка на Изпълнителя.

Чл.25. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

Чл.26. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ).


Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница