Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница28/29
Дата04.08.2018
Размер3.37 Mb.
ТипРешение
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на алкохолни и безалкохолни напитки („Продукти/те“) за нуждите на ТД на БНТ Пампорово, описани съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя Приложения № 2 и № 3, неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

Чл. 2. Доставките се извършват периодично или по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на 15 000 лева без ДДС и 18 000 лева с ДДС.

Чл. 4 Доставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя – Приложения № 2 и № 3 към настоящия Договор. Цената, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на Продуктите, е крайната доставна цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на Продуктите на Изпълнителя, включително, но не само – стойността на Продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други.Посочените в настоящия Договорединични и общи цени остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 5. Възложителят заплаща извършените доставки ежемесечно, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

Чл. 6. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 20 дни от датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.

Чл. 7. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN сметка: ……………………………….

BIC код: ……………………………………..

Банка: ……………………………………….

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Чл. 8. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
IІІ. СРОКОВЕ

Чл.9. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие 12 месеца или достигане на сумата от 15 000 лева без ДДС.

Чл.10. Срокът за изпълнение на заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 1 календарен ден за доставка.

IV. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл.11. Мястото на доставка е гр. Пампорово, Творчески дом на БНТ. Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.Чл.12. Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на:

 1. Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;

 2. Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;

 3. Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

 4. Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;

 5. Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;

 6. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от 12.12.2014 г.;

 7. Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г.,

 8. Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;

 9. Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;

 10. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните;

 11. Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 12. Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;

 13. Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно микробиологичните критерии за храните;

Чл.13. Доставяните хранителни Продукти:

 1. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти;

 2. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях.

 3. следва да имат добър търговски вид;

 4. всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 50 процента от общия срок на годност, обявен от производителя;

Чл.14. Доставките на Стоките се извършват след писмена заявка от страна на Възложителя, предоставяна на Изпълнителя всеки ден денонщно. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката им. Изпълнителят уведомява Възложителя предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ.

Чл.15. Изпълнителят приема заявки за доставка на продуктите от страна на Възложителя на телефон ……………….., факс ………………… или на интернет адрес: ……………, като осигурява възможност за приемане на такива по всяко време на денонощието.

Чл.16. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.

Чл.17. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти съобразно чл. 18. от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в чл.18. по-долу („Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

Чл.18. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:


 1. несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид;

 2. несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към настоящия Договор);

 3. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;

 4. несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор;

 5. несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;

 6. нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

Чл.19. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно чл. 18 на доставката с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се отбелязват в констативния протокол по чл. 17. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

Чл.20. При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. чл. 19 и чл. 21 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените Продукти, разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета.

Чл.21. (1) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в констативния протокол по чл. 17 и са обвързващи за Изпълнителя.

(2) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставенитеПродукти с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт и при извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договорените и нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол чл. 17 подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

Чл.22. При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, констатирани по реда на предходните алинеи: ал.1. Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от 1 ден от подписване на съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания орган; или ал.2 цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, ако не води до съществени изменения на договора.

Чл.23. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по чл. 17, Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установени изисквания по реда на чл. 19 и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.

Чл.24. Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В хипотезата на чл. 22, ал.2, Възложителят има право да прихване цената на Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка на Изпълнителя.

Чл.25. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

Чл.26. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ).
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.27. Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя.

Чл.28. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

Чл.29. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 12 месеца) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои суматапо предоставенатагаранция.

Чл.30. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение за регистрация на транспортно средство (ако е приложимо).

Чл.31. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

Чл.32. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

Чл.33. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл.34. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

Чл.35. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя.Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение №2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган.

Чл.36. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от Несъответстващи Продукти.


 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.37. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно условията и по начина, посочен в настоящия Договор.

Чл.38. Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на доставка по реда на IV, ако отговарят на договорените изисквания.

Чл.39. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в договореното време.

Чл.40. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуктите до посоченото в чл. 11 от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

Чл.41. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

Чл.42. Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при условията посочени в настоящия Договор.

Чл.43. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в чл. 23 от този Договор.

Чл.44. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

Чл.45. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл.46. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
 1. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.47. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на Договора по чл. 3 или сумата от 2 685 лева.

Чл.48. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

Чл.49. Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (1) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

(2) банкова гаранция; или

(3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл.50. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление.

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 30 дни.

Чл.51. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

Чл.52. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.53. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.54. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на при условия, както следва:

1. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 15 дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в чл. 9 и заплащане на всички доставени Продукти по договора.

2. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

3. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

4. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:

5. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 12 месеца) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 12 месеца) Несъответствие на доставените Продукти с договорените изисквания.

6. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите Продукти или на Продуктите, чиято доставка е отказана.

Чл.55. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

Чл.56. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок 7 дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 47, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл. 47.


 1. Каталог: uploads -> 1681
  1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
  1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
  1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
  1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница