Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница29/29
Дата04.08.2018
Размер3.37 Mb.
ТипРешение
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

НЕУСТОЙКИ

Чл.57. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0.2 % от стойността на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от цената на стоката, за която се отнася забавата.

Чл.58. При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0.1 % от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 2 % от размера на забавеното плащане.

Чл.59. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 1 ден, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 5% от разликата между прогнозната стойност на Договора по чл. 3 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

Чл.60. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 12 месеца, чиято основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % от разликата между прогнозната стойност на Договора по чл. 3 и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

Чл.61. При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по чл. 75, т.1 и т. 2, Възложителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.

Чл.62. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

Чл.63. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка

IBAN BG03BNBG96613300178901,

BIC: BNBG BGSD

Българска народна банка (БНБ) – Централно управление

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 20 дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.64. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

Чл.65. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

Чл.66. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

Чл.67. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя.

Чл.68. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.69. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:


 1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

 2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

 3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.70. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

Чл.71. Разплащанията по чл. 70 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

Чл.72. Към искането по чл. 71 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Чл.73. Възложителят има право да откаже плащане по чл. 70, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.


Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.74. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

 2. с изтичане на уговорения срок или достигане на сумата за която е сключен;

 3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

 4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;

Чл.75. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:

 1. при системни (три или повече пъти) в рамките на 12 месеца:(а) забавяне на доставка на Продукти; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на Продукти, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) доставки на Продукти с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда на Договора;

 2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

 3. с едномесечно предизвестие.

Чл.76. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

Чл.77. Прекратяването влиза в силаслед уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.78. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.79. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

Чл.80. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл.81. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл.82. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

Чл.83. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.84. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

[две имена - длъжност]

Телефон: [ ]

Email: [ ]


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[две имена - длъжност]

Телефон: [ ]

Email: [ ]

Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.85. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

Чл.86. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия чл. 83 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

Чл.87. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща настраните, подписани с електроненподпис.

Чл.88. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.89. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

Чл.90. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Чл.91. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.


При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

.....................................................

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:


 1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;

 2. Приложение № 2 и № 3 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра –един за Възложителя и един за Изпълнителя.ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

КОНСТАНТИН КАМЕНАРОВ

_____________________
ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР:

РОСИЦА ГРИГОРОВА

_____________________

Съгласували:

Главен юрисконсулт:

Кремена Кадиева
Началник отдел „ОП”:

Асен Илиев


1Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

4Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

5Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

6Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

7Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

8Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

10Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

11По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

12Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

13Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

14Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

15По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

16Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

17Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

19Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

23Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

24Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

25Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

26Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

27Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

28Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

30Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

31Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

32Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35Например съотношението между активите и пасивите.

36Например съотношението между активите и пасивите.

37Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

38Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

40С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

42Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

43Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

44Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

47При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

48В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница