Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница1/10
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОДОБРЯВАМ:
ВЕЖДИ РАШИДОВ

Министър на културата


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

СМР ЗА ПРЕФАСАДИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДТ „АДРИАНА БУДЕВСКА” – ГР. БУРГАС”


август 2010 г.

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO001/1.1-05/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”
Този документ е създаден в рамките на проект „Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на културата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

II. Обявление за обществената поръчка;

ІІІ. Пълно описание на обекта на поръчката Приложение № 1;

IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите – Приложение № 2

V. Технически спецификации - Приложение № 3;

VІ. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата - Приложение № 4;

VІІ. Образец на офертатаПриложение № 5;

VІІІ.Образец на ценова офертаПриложение № 6;

ІХ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - Приложение № 7;

Х. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - Приложение № 8;

ХІ. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

ХІІ. Декларация за подизпълнители- Приложение № 10;

ХІІІ. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 11;ХІV.Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 14;

ХV.Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Приложение № 12;

ХVІ.Декларация по чл.51, ал. 1, т. 2, 9 и 10 от ЗОП- Приложение № 13;

ХVІІ. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 15;

ХVІІІ. Проект на договор - Приложение № 16;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Описание на обекта на поръчката в открита процедура с предмет:

СМР за префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас”


1. Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е СМР за преустройство и подобряване на интериора на обществените зони на ДТ „Адриана Будевска” – фоайета, основна зрителна зала, камерна зала на театъра, без да се променя вида (предназначението) на помещенията. В СМР сe включват ремонт на покривите на сградата и префасадиране на северната и западната фасада, изграждане наЕлектро, ОВК и ВиК инсталации.

Общата РЗП на подлежащите на ремонт и преустройство площи е 2648 м2, в т.ч и покриви.
2. Място на изпълнение

Място на изпълнение на поръчката: гр. Бургас


3. Изисквания към изпълнението:

Строително-монтажните работи да се извършат в съответствие с техническите спецификации по настоящата процедура.За фоайето на първо ниво се предвиджда подмяна на облицовки по стени, направа на окачен таван, нови подови настилки и стълбищен парапет. За улеснен достъп до тоалетните към фоайето, разположени на кота+0,90 над основното ниво, се предвижда подемник за инвалиди. Предвиждат се нови електро, ОВК и ВиК инсталации.

За фоайето на второ ниво се предвижда подмяна на облицовки по стени с нови фурнировани облицовки и декоративни мазилки, окачен таван от гипсокартон с вградено осветление и подови настилки от негорими мокети, стълбищен парапет с балюстри от метални елементи с кух обем и ръкохватка от камък. Предвиждат се нови Електро, ОВК и ВиК инсталации. Изграждане на нова ветрилообразна стълба.

Фоайе пред камерна зала – предвижда се изградане на преградни стени от газобетон с предстенна обшивка от гипсокартон, подмяна на подовата настилка.

Основна зрителна зала - демонтаж на паркета и подмяна на амфитеатъра с нова лека метална конструкци. Реновиране на акустичния таван и част от обшивките в залата, подмяна на дюшемето на сцената. Ремонт на вентилационната система и подмяна на отоплителните тела и осветлението на залата.

Камерна зала - направа на настилки, облицовки и тавани. Предвижда се отопление, вентилация и климатизация на залата, както и нова осветителна инсталация с вградени осветителни тела. Пожароизвестяване.

Ремонт на покрива на цялата сграданаправа на различни видове изолация (хидро, топло и паро изолации). Площа на покривите, подлежащи на ремонт е1378м2.

Довършване ремонта на фасадите Север и Запад - Използване на различни видове мазилки, шпакловки и художествени средства (в т.ч и осветление) за постигане на нов облик на дясната част от входната фасада. Префасадирането включва и подмяна на съществуващите дървени слепени дограми с дървени трислойни стъклопакети (127 m2).

ВиК система - ремонт на двата канализационни клона към улицата и подмяна на санитарните уредби в служебните зони.
3. Оглед:

Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 10,00 до 16,00 часа.

При огледа е необходимо да бъде представен документ за закупена документация за участие. За извършения оглед се подписва декларация обр. № 15 от настоящата документация.
4. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение е по предложение на участника. Срокът започва да тече от датата на подписване на приемо – предавателен протокол между възложителя и изпълнителя, с който възложителят предоставя обекта на изпълнителя за изпълнение на СМР.5. Начин и срок на плащане:

Възложителят ще заплаща стойността на извършената работа в срока, предложен от участника, считано от датата на издаване на фактура, без авансово плащане. Възложителят ще заплаща стойността по банков път по сметката, посочена от участника в офертата му.

Поетапно (междинно) плащане ще се извършва въз основа на Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от представител на Възложителя, Приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнения етап от договора, с приложени към него:

• протоколи за скрити работи- обр.12;

• оригинална фактура.

За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита съставянето на двустранен констативен протокол между възложителя и изпълнителя съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, подписан от възложителя, изпълнителя и строителния надзор.

6. Предлагана цена

Количествените сметки са приложени в Техническата спецификация. Въз основа на представените количествени сметки участникът трябва да изработи количествено-стойностни сметки с посочени и единични цени в тях.

Строително-монтажните работи ще се разплащат на база действително извършените работи, одобрени от представител на възложителя, в съответствие с количествено-стойностните сметки и предложените единични цени от офертата на участника.7. Гаранционни срокове

Участниците предлагат гаранционни срокове на изпълнените СМР. Гаранционните срокове не трябва да са по-малки от посочените в Наредба № 2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

8. Гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева.

Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС. Условията за възстановяване на гаранцията са посочени в проекта на договор.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ

І. Минимални изисквания към участниците

1.Участникът в процедурата следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от първа група, трета категория; Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

2. Участникът в процедурата следва да има внедрени следните системи за качество:

2.1. ISO 9001 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;

2.2. ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;

2.3. OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи ;

3. Участникът следва да има изпълнен общ минимален обем строително-монтажни работи в размер на 2 500 000 лв. без ДДС за предходните три години .

4. Участникът трябва да има застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството.

5. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за предходната 2009г.
Всеки участник представя декларация, че отговаря на посочените по-горе специфични изисквания за изпълнение на поръчката. В декларацията се представя информация относно посочените изисквания. За изискванията, посочени в т.1, 2 и 4 е необходимо да бъдат представени съответните документи. Същите са описани в Приложение № 2, т. ІІ Изискуеми документи.

ІІ. Изискуеми документи към офертата
Обществената поръчка се възлага на основание чл. 3, ал.1, т.3 от ЗОП и ще се проведе по реда на глава пета от ЗОП. Участниците в процедурата следва да представят следните документи:


 1. Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от удостоверение за актуално състояние, в случай, че участникът не е пререгистриран по Закона за търговския регистър със срок 3 /три/ месеца от датата на издаване;

 2. Копие от удостоверение за регистрация по ДДС, ако участникът е регистриран;

 3. Документ за внесена по сметка на Възложителя или оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за участие в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева. Сметка на Министерство на културата BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.

 4. Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл. 50 от ЗОП:

- копие от валидна застрахователна полица за задължително застраховане в строителството /чл.50, ал. 1, т. 1 от ЗОП/;

- копие от Годишен финансов отчет за 2009 г. /чл.50, ал. 1 т. 2 от ЗОП/;- декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от строителството за последните три години – Приложение №12 /чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП/;

 1. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл. 51 от ЗОП:

- Декларация по образец - Приложение № 13от документацията на Възложителя, съдържаща: списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и мястото на строителството, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти /чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП/

 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалент / копие/;

 2. Сертификат ISO 14001 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда /копие/;

 3. Сертификат OHSAS 18001 или еквивалент за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /копие/;

 4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи от първа група, трета категория (копие);

 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП Приложение № 7;

 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП- Приложение № 8;

 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 9;

 8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители - Приложение № 10;

 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако участникът ще ползва подизпълнител/ - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата документацията.

 10. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда - Приложение № 11;

 11. Декларация за извършен оглед на обектите, удостоверяваща, че участникът е запознат с техническото задание - Приложение № 14 ;

 12. Проект на договор –Приложение № 15

 13. Декларация за съответствие с минималните изисквания за изпълнение на поръчката – участниците посочват информация относно заложените в документацията минимални изисквания.

 14. Попълнен образец на оферта - Приложение № 5 от документацията на Възложителя. Образецът се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки. Офертата се поставя о отделен запечатан плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

 15. Ценова оферта – Приложение № 6 от документацията на възложителя. Ценовата оферта се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с обозначение “Предлагана цена”.

 16. Кратка анотация за дейността на участника;

 17. Копие от документа за закупена документация за участие.

 18. Други документи, посочени в документацията за участие;

 19. Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника.

Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние или удостоверение от ТР на фирмата.

Офертата се подава на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. В проекта на договор не се попълват цени.Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изискани съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 и посочени в Раздел ІІ. Изискуеми документи от настоящото приложение;

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят Офертата за участие съгласно приложения в документацията образец /Приложение №5/;

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", в който се поставя ценовата оферта съгласно приложения в документацията образец /Приложение №6/;

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за регистрация или ЕИК се представя в официален превод, а всички останали документите, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.ІІІ. Подаване и отваряне на офертите


 1. Всеки участник може да подаде офертата си до 22.10.2010г. вкл. в деловодството на министерството, с адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17 всеки работен ден от 09.30 до 17.00 часа.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон за контакти и по възможност факс и електронен адрес.

Върху плика с офертата участникът посочва от чие име /фирма/ е подадена офертата и изписва следния текст:

До Министерство на културата – „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “СМР за префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас”

2. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик. 1. Отваряне на получените оферти ще се извърши на 25.10.2010 г. от 10.30 часа в сградата на министерството, с адрес: гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 17. Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при отваряне на офертите.


Провеждането на процедурата не задължава Възложителя да избере оферта, която не отговаря на техническата спецификация или на условията в настоящата открита процедура.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Техническите спецификации /Количествени сметки/ са приложени в Приложение № 6 – ценова оферта към документацията и на електронен носител.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

СМР за префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас”

Всички оферти, които отговарят на изискванията Закона за обществените поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели иметодика.

Съгласно чл. 37, ал. 3 от ЗОП критериите се прилагат за оценка на оферти, които отговарят на обявените в настоящата документация условия, подадени са от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и които отговарят на посочените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация.


Показатели за оценка:
1. Цена – максимално възможна оценка50 точки;

2. Срок за изпълнение – максимално възможна оценка30 точки:

3. Срок за плащане - максимално възможна оценка10 точки;

4. Размер на неустойки при забавено изпълнение - максимално възможна оценка10 точки;


Методика за оценка:
1. Показател 1 - Цена / Т ц / - максимално възможна оценка50 точки ;

Оценката по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена, по следната формула:


С ц min х 50

T/ц / = -------------------------- , където:

Cц n


Сц min - най-ниската предложена цена, от всички предложени стойности за изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти;

 • 50” - максимален брой точки за критерия;

 • C ц n- предложената от участника обща цена;

 • T/ц/” – точките, които получава участника по оценявания критерий;

2. Показател 2 - Срок за изпълнение / Т с / – максимално възможна оценка 30 точки.

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложения от участниците срок за изпълнение в календарни дни, по следната формула:

С с1 min х 30T /с/ = --------------------------, където:

C с1 n

 • С с1 min - най-малкият предложен срок за извършване на СМР от всички предложени срокове за изпълнение на допуснатите до участие оферти;

 • 30” - максимален брой точки за критерия;

 • C с1 n” - предложеният от участника срок за извършване на СМР;

 • T/с/” – точките, които получава участникът по оценявания критерий;


3. Показател 3Срок на плащане – Т/н п/- максимално възможна оценка10 точки:

С н п n х 10T /н п/ = ---------------------, където:

C н п mах

 • С н п n mах” - най-дългия предложен срок за плащане в работни дни от всички предложени стойности за критерия на допуснатите до участие оферти;

 • 10” - максимален брой точки за критерия;

 • C н п n - предложения от участника срок за плащане в работни дни

 • T/н п/ ” – точките, които получава участника по оценявания критерий;


4. Показател 4Размер на неустойки при забавено изпълнение – Т/р с/ - максимално възможна оценка10 точки:

Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложеният от участниците размер на неустойка за просрочен ден, по следната формула:


С р с n х 10

T /р с/ = ------------------------ , където:

C р с mах
 • С р с mах” - най-високата предложена стойност в проценти за размер на санкциите от всички предложени стойности за критерия на допуснатите до участие оферти;

 • 10” - максимален брой точки за критерия;

 • C р с n - предложената от участника стойност в проценти за размер на санкциите;

T/р с/ ” – точките, които получава участника по оценявания критерий;
Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е офертата, получила най-висока комплексна оценка /КО/ от максимално възможна 100 точки като сума от индивидуалните оценки по отделните критерии, изчислена по формулата:

КО = Тц + Тс + Т нп + Tрс

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница