Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница10/10
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП
Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................


В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Дата: ………… 2010 г. ДЕКЛАРАТОР:……………………..

гр. София /подпис и печат/

Приложение № 15


Д Е К Л А Р А Ц И Я


Подписаният...............................................................................................................................,

ЕГН ............................... л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… от………………………, с адрес: ...............................................................................................
В качеството си на ......................................................................................

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго)
на........................................................................................ ЕИК ....................................

(посочва се името на фирмата)


Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Направих оглед и се запознах с техническите условия на обявената от Вас обществена поръчка, за която кандидатствам.

Дата: ………… 2010 г. ДЕКЛАРАТОР:……………………..

гр. София /подпис и печат/

Извършен оглед на обекта на ........................... 2010г.
Приложение № 16

Д О Г О В О Р
№ BG161PO001/1.1-05/2008/001-1-S-01
Днес, .............. 2010 г., в г. София, между:
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17, БУЛСТАТ 000695160, представлявано от Вежди Рашидов – министър и Владимир Вълков – началник на отдел „ФСД” от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

………………………………………… ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление: ……………………….., представлявано от ………………………., ЕГН ………………………., от друга страна, за краткост наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ,


на основание разпоредбите на ТЗ, ЗЗД, ЗОП и Решение № …………………….. г. на Възложителя за избор на изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас, (наричани по-долу СМР), посочени по вид, мярка, количество, единична и обща цена в Спецификация № 1, неразделна част от настоящия договор.

(2) Мястото на изпълнение на СМР е гр. Бургас…………………………..ІІ. СРОКОВЕ
Чл.2. (1) Срокът за завършване на всички строително-монтажните работи е …………… календарни дни.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на подписване на приемо – предавателен протокол между възложителя и изпълнителя, с който възлажителя предоставя обекта на изпълнителя за изпълнение на СМР.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, при неосигурено финансиране, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по горната алинея се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4 ) Общото времетраене на договора е от датата на подписването му до датата на изтичане на предложения най – дълъг гаранционен срок на изпълнените СМР.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Обща цена за извършването на строително-монтажните работи в размер на ......................... (...............................) лева без ДДС, съответно ......................... (...................) лева с ДДС, съгласно Спецификация № 1.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на съответния вид работа, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените строително – монтажни работи в срок от ......................... работни дни след представяне на документите по чл. 5.

Чл. 5 (1) Плащането се извършва въз основа на Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от представител на Възложителя, Приемателно-предавателен протокол за качеството на изпълнения етап от договора, с приложени към него:

-протоколи за скрити работи- обр.12;

-оригинална фактура.

(3) Окончателното плащане на се извършва въз основа на Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от комисия на Възложителя и строителния надзор, Приемателно-предавателен протокол за качеството на изпълнението, с приложени към него:

-протоколи за скрити работи- обр.12;

- протокол от акредитирана лаборатория за извършена оценка на факторите на работната среда;

- екзекутивни чертежи (при необходимост);

-оригинална фактура.

Чл. 6 Преведените средства от Министерство на културата, но неусвоени от /име на доставчика/контрагента/, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD, БНБ - Централно управление.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви линеен график за изпълнение на строителството в срок от 10 дни след сключване на договора. Изготвеният линеен график се съгласува от възложителя.

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни строителните работи по настоящия договор като спазва изискванията на ПИПСМР за съответните СМР.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за съответствие и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Изпълнителят сам и за своя сметка изготвя екзекутивната документация (чл. 163, ал. 2 , т. 3 от ЗУТ) при необходимост.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.10. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1-3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на пропуски, неточности и неясноти в чертежи, спецификациите и да поиска съответните писмени инструкции.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване.

Чл. 13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складове на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

Чл. 14 Изпълнителят е длъжен да води и съхранява строителна документация съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие”.

(2) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до до : помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след частично приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е, минимум до 31.08.2020г.

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006г.


VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта за времето, предвидено за изграждане му;

2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;

3. да упражнява чрез свои представители контрол по време на изграждането на обекта и да одобрява влаганите материали и съоръжения;

4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;

5. да приеме в срок изпълнените работи;

6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.19 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и спира некачествено изпълнени строителни работи в процеса на строителството.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за трудово-правните отношения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с персонала.


VІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА
Чл.20. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на констативен протокол съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 21. При приемането на обекта се съставят: Количествено-стойностна сметка за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от комисия на Възложителя и лицето, упражняващо строителния надзор, Приемателно-предавателен протокол за качеството на изпълнението, с приложени:

- всички актове и протоколи за строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-екзекутивни чертежи (при необходимост);

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания, или нарушения на императивни разпоредби на нормативните актове.

(2) Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ работни дни преди датата, на която обектът ще е готов за приемане за предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.
ІX. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ
Чл.24. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в срок от 3 /три/ дни след установяване на събитието, да уведоми писмено другата страна за началото и края на форсмажорните обстоятелства, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл. 25. (1) В случай на форсмажорни обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия Договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да изпълнява договора поради тези обстоятелства.

(2) Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(3) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.

Чл.26. (1) Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.
Х. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ
Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.


ХІ. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл.28. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.


ХІІ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл.29. Гаранционните срокове за изпълнените СМР са както следва: ...........................................
Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в посочените в чл. 29 гаранционни срокове.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци в определения по предходната алинея срок от него срок.

(2) За констатираните недостатъци и отклонениея по време на изпълнението СМР или по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на отклоненията.
ХІІІ. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.32. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.33. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на .......................% (.............................) от общата цена по чл.3, ал.1 за всеки просрочен ден.

Чл.34. (1) При некачествено или неточно извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

Чл. 35. Ако недостатъците, установени при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката некачествено или неточно изпълнение и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл. 36. (1) Ако недостатъците, установени в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

(2) При нанесени щети на имуществото на възложителя изпълнителят поправя щетите за своя сметка или заплаща удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване

(3) Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона;


ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Договорът се прекратява след изтичането на предложения в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-дълъг гаранционен срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен извън хипотезата на ал.1 :

1. с изпълнението на всички задължения на страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

4. По вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато същия :

а/ е прекратил работата за повече от 15 календарни дни, без съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

б/ системно нарушава задълженията си по настоящия договор.
Чл. 38 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на договора, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички дължими към момента на прекратяването суми по договора и освобождава гаранцията за добро изпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с едномесечно писмено предизвестие, като заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 20% (двадесет процента) върху разликата между общата стойност на договора и стойността на извършените до момента на прекратяването строителни и монтажни работи.

Чл. 39 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и които могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

Чл.40. (1) Ако бъде установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 60 (шестдесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до момента работа.

Чл. 41. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати незабавно всякакво изпълнение, да обезопаси и осигури охрана на работната площадка, след което да напусне обекта в разумно кратки срокове


XV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 42. Гаранцията за изпълнение на договора e в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно ………………………. /………………………………/ лева.

Чл. 43. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по чл. 42 от настоящия договор в срок от 30 (тридесет) дни, след подписването на всички документи, удостоверяващи изпълнението на договора.XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 44. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи по реда, предвиден в ЗОП.

Чл.45. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима сила и при условията на този договор.

Чл.46. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.47. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.48. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя
Неразделна част от настоящия договор е двустранно подписана Спецификация № 1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МИНИСТЪР

ВЕЖДИ РАШИДОВ

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФСД”

ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 КЪМ ДОГОВОР №...........................................

Този документ е създаден в рамките на проект „Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на културата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница