Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкастраница2/10
Дата19.07.2018
Размер1.48 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

До


Министерство на културата

София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17


О Ф Е Р Т А


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

СМР за префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас”


Настоящата оферта е подадена от

…………………………………………………………......................................……………

/наименование на участника/

и подписана от ………………………………………………………………………………………….............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на ………………………………………………………………………………................………

/длъжност/

Адрес за кореспонденци:………………………………………………………………………..

телефон No: ……………………………… факс No:………………………................

e-mail :………………………………………………………………………………………….

ЕИК и регистрация на участника .............................................. ……………………………,

Обслужваща банка: ………………............…………………………………………................

IBAN ................................................., BIC:…………………………………………………..

Лице за контакти ……………………………………………………..........…….................

/ трите имена/

Длъжност: ………………………… телефон / факс: ………………………............…………
УВАЖЕМИ ГОСПОДА,
1.Заявявам, че представляваното от мен дружество желае да участва, при обявените условия, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - СМР за префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас”
2. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. Срокът за изпълнение на СМР е …………………. календарни дни;

Срокът започва да тече от датата на подписване на Приемо – предавателен протокол между възложителя и изпълнителя за предаване на обекта на изпълнителя.

4. Предлагам срок за плащане …............................... работни дни

/Участникът посочва срок за плащане в работни дни. Плащането ще се извършва въз основа на КСС за действително изпълнени СМР, съставена от Изпълнителя и подписана от представител на Възложителя, Приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнения етап от договора и издадена фактура/

5. Размер на неустойка за забавено изпълнение на ден ............. /в процент, изразява се с число/


6. Гаранционният срок на извършените СМР е ..................... месеца.
(Предлаганите гаранционни срокове не трябва да бъдат по-малки от предвидените в Наредба №2 от 31.07.2003г. (ДВ. Бр.72/03г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)
7. При изпълнение на СМР ще бъдат влагани следните материали, оборудване и строителни продукти:

ОПИСАНИЕ

на
оборудване/материалиМарка

Стандарт или съответствие

Произход
(Държава)

Забележка

1.
2.
3.
4.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница