Решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на " Диагностично консултативен център- I добрич"Дата31.03.2018
Размер62.1 Kb.
ТипРешение
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Росица Йорданова

Зам. кмет „Икономическо развитие и европейски фондове”


Относно: Вземане на решение за поемане на освободен дружествен дял от капитала на “ Диагностично консултативен център- I – Добрич“ ООД , ЕИК 124140855

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно приетия Дружествен Договор на „ДКЦ- I – Добрич” ООД на извънредното общо събрание на съдружниците на “Диагностично консултативен център- I – Добрич“ООД, провело се на 18.12.2017 година, дяловият капитал в това дружество се разпределя между съдружниците, както следва:


1. Община град Добрич – 14 153 (четиринадесет хиляди сто петдесет и три) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 141 530 (сто четиридесет и една хиляди петстотин и тридесет) лева, представляващи 90,71% от капитала,

2. Наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева – 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и седем) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9.275% от капитала.

3. Община Добрич и наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева – 1 (един) дял по 10 (десет) лева или общо в размер на 10 (десет) лева, представляващи 0.007% от капитала.

С Докладни записки с Вх. № 70-31-16 от 01.09.2017г и Вх.№: 70-31-1 / 09.01.2018г. Управителят на „ДКЦ-I-Добрич“ ООД, ни информира че на 26.10.2017г. е депозирано заявление /предизвестие/ от Наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева – 1 447 дяла, по 10 лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 лева, представляващи 9.275% от капитала, както и 1 дял по 10 лева или общо в размер на 10 лева, представляващи 0.007% от капитала в съсобственост с Община Добрич. Заявлението е тримесечно писмено предизвестие по чл.125 ал.2 от ТЗ за прекратяване на тяхното членствено правоотношение.С него се иска съгласно правилата, уговорени в чл.15 ал.3 от дружествения договор и чл.125 ал.3 от ТЗ да бъдат уредени имуществените последици от прекратяването на участието въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. В условията на евентуалност, не възразяват да получат дължимата сума в еквивалентно недвижимо общинско имущество, вкл. Обособени самостоятелни обекти от сградния фонд на дружеството.


След 26.01.2018г. (изтичане на тримесечния срок) следва да бъдат уредени имуществените отношения и с Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева, както и да бъде решен въпроса с дяловете, които ще се освободят в резултат на тяхното напускане. След изтичане на тримесечното предизвестие, „Диагностично-консултативен център I-Добрич”ООД ще стане еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община град Добрич, тъй като вече няма да има други съдружници наред с Община град Добрич. Съгласно чл.11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел („Наредбата”) Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско участие в рамките на неговите правомощия, установени в съответните закони и уредени в тази Наредба, и определя конкретните правомощия на Кмета.

Имуществените последици с горепосочените лица следва да бъдат уредени като им се изплати паричния еквивалент на притежаващия от горепосочените лица дружествен дял, тъй като съгласно Търговския закон и константната съдебна практика, както и съгласно дружествения договор на дружеството не съществува възможност за изплащане на дела им чрез имущество на дружеството. С оглед на това „Диагностично-консултативен център I-Добрич”ООД трябва да изготви счетоводен баланс към 31.01.2018г., въз основа на който да се определи паричната равностойност на дела на напускащите съдружници, която следва да им бъде изплатена съгласно чл.125 ал.3 от ТЗ. Следва да се има предвид, че в резултат на прекратяването на членственото правоотношение на Димо Йорданов Белчев, настъпило на 14.11.2017г., първо следва да бъдат уредени имуществените отношения с този напуснал съдружник въз основа на изготвения счетоводен баланс към 30.11.2017г.

Следователно, наред с изплащането на паричната равностойността на дружествения дял на Димо Белчев, изплащането на равностойността и на този дял ще е още един непланиран разход за дружеството, който ще рефлектира върху финансовото състояние на дружеството. Затова отново следва да се осигурят източници на финансиране, така че да не бъде затруднявана текущата дейност на дружеството. Съществува възможност Община град Добрич да поеме освободените дружествени дялове, като внесе сумата 14 470,00 лева по сметка на дружеството. По този начин, от една страна ще се даде възможност дружеството да покрие част от този непредвиден разход, а от друга страна Община Добрич ще запише освободените дялове и нейното участие ще стане 100 % в капитала на дружеството.

След изтичане на тримесечното предизвестие, „Диагностично-консултативен център I-Добрич” ООД ще стане еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала - Община град Добрич. С оглед на това следва да бъде приет и нов учредителен акт на дружеството, който да отразява и настъпилите промени в капитала на дружеството и неговата собственост. С оглед на това, предлагам на Вашето внимание проект на учредителен акт на дружеството, приложен към настоящата докладна записка.


Съгласно чл.15 ал.1, т.2, т.3 от „Наредбата”, Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност: изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството и взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването.
С оглед интересите на дружеството и правната сигурност, както и съдбата на „освободените” от напускащия,  дружествени дялове, управителят ни информира, че следва да се предприемат действия относно освободените дялове, поемане на освободените дялове, заличаването на съдружника в Търговския регистър и приемане на нов учредителен акт.

Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет да вземе следните,ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЯ:
1. Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147 ал.2 от ТЗ и чл.11 и чл. 15 ал.1 т.3 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел взема решение Община град Добрич да поеме освободените 1 447 дяла по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 14 470 (четиринадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева, представляващи 9.275% от капитала на “Диагностично консултативен център- I – Добрич“ ООД, като сумата 14 470 лева бъде внесена от Община град Добрич по банковата сметка на „ДКЦ І-Добрич” ООД в срок до 30/04/2018 г., както и Община град Добрич да поеме освободената ½ ид.ч. от 1 (един) дял по 10 (десет) лева, като внесе сумата по банковата сметка на дружеството.

2.Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147 ал.2 от ТЗ и чл.11 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като едноличен собственик на капитала на “Диагностично консултативен център- I – Добрич“ ООД взема решение имуществените отношения с напусналите съдружници - наследниците на Антон Йорданов Белчев: Магдалена Христова Белчева, Йордан Антонов Белчев и Елена Антонова Белчева да бъдат уредени като им се изплати паричния еквивалент на притежавания от тях дружествен дял съобразно изискванията на чл.125 ал.3 от ТЗ.

3. Общински съвет гр. Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147 ал.2 от ТЗ във вр. с чл.137 ал.1 т.1 от ТЗ и чл.11 и чл.15 ал.1 т.2 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като едноличен собственик на капитала на “Диагностично консултативен център- I – Добрич“ ООД приема учредителен акт на “Диагностично консултативен център- I – Добрич“ ООД, приложен към настоящата докладна записка.

4. Възлага на Кмета, Председателя на Общински съвет – град Добрич и Управителя на дружеството последващите съгласно Закона действия.
Вносител,

Росица Йорданова

Зам. Кмет ИРЕФ на Община град Добрич


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница