Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на плана/програмата „Програма за управление на отпадъците за период 2017 2020гДата15.10.2017
Размер201.58 Kb.ДОДИРЕКТОРА НА РИОСВ - ВРАЦА

И С К А Н Е


за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)


от ИНЖ. ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Бяла Слатина(име, фирма, длъжност)

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на плана/програмата Програма за управление на отпадъците за период 2017 – 2020г.
(наименование на плана/програмата)

І. Във връзка с това предоставям следната информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:


1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено по закон трето лице):


Име: ИНЖ. ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ


Пълен пощенски адрес: общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина 3200, ул. „Климент Охридски” № 68


Тел./факс/ел. поща (е-mail): +359 896 870 200, +359893 326 586; bslatina@mdil.bg;
Лице за връзка: Петър Цветанов Петров; Сашка Първанова.

Пълен пощенски адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68


Тел./факс/ел. поща (е-mail): +359 896 870 200; 0915/8-29-14, bslatina@mdil.bg;2. Обща информация за предложения план/програма
· Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт:

 • Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Бяла Слатина е изготвена за периода 2017-2020 г. на основание чл. 52 от ЗУО. Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗУО, тя е секторна програма и неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда. Обхватът и съдържанието на документа са в съответствие с „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № РД-211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, както и със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и Националната програма за предотвратяване образуването на отпадъци 2014-2020 г. Програмата за управление на отпадъците на община Бяла Слатина (2017-2020г.) се явява един от най-важните инструменти за прилагането на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво и представлява документ, който цели да послужи за бъдещо по-ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците.

 • В приложение към програмата са изготвени 9 анализа, свързани със съществуващото положение по управление на отпадъците в Община Бяла Слатина. Въз основа на основните изводи и препоръки по всеки анализ са идентифицирани дейностите (мерките) за постигане на целите, поставени в националното законодателство по управление на отпадъците до 2020г. За всяка конкретна дейност (мярка) са определени необходимите финансови средства, източници на финансиране, срокове, очаквани резултати и индикатори за изпълнение на целите/мерките. Програмата включва 4 стратегически цели, съпътствани от 8 оперативни цели и 7 подпрограми.

 • Очаква се програмата да окаже принос за ефективно използване на ресурсите и намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОИТО Е РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМАТА

 • При разработването на програмата са взети предвид следните законови изисквания и редица европейски и национални програмни и методически документи и изследвания, в т.ч.:

 • − Закона за управление на отпадъците (Обн. ДВ бр.53/2012г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., бр. 13 от 7.02.2017 г.) и наредбите към него;

 • − Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., приет с Решение №831 от 22.12.2014 г. на МС на Република България и Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци, като част от него;

 • − Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, одобрени със Заповед № РД-211/31.03.2015г. от МОСВ;

 • − Изготвяне на план за управление на отпадъците, методологична обяснителна бележка, 2012 г., ЕК, Генерална дирекция „Околна среда“;

 • − Ръководство за разработване на програми за предотвратяване на образуването на отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда“;

 • − Насоки за изготвяне на програми за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци, ЕК, Генерална дирекция „Околна среда“;

 • − Национален стратегически план за поетапно намаляване на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010-2020 г.;

 • − Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.
Период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата

Програмата се разработва и приема за периода 2017-2020г., който се вмества в периода на действие на Националния план за управление на отпадъците - 2014-2020 г. Крайният срок ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА (2017-2020Г.)

· Териториален обхват (транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини

Община Бяла Слатина е разположена в източната част на Област Враца. Общината влиза в състава на десетте общини на Врачанска област. На юг граничи с община Роман, на югозапад с община Враца, на запад с община Борован, на север с общините Мизия и Оряхово и на изток с общините Кнежа, Червен бряг и област Плевен.Транспортна инфраструктура

Общата пътната мрежа на територията на общината е общо 152,703 км. През общината преминават частично 6 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 89,82 км:

− участък от 18,37км от Републикански път II-13 Борован – Бяла Слатина - Плевен;

− участък от 6,60 км от Републикански път II-15 Враца – Оряхово;

− началният участък от 17,21км от Републикански път III-133 Бяла Слатина - Алтимир;

− началният участък от 29 км от Републикански път III-134 Бяла Слатина – Габаре – Мездра;

− началният участък от 8,74 км от Републикански път III-1304 Бяла Слатина – Търнак - Бреница;

− участък от 29 км от Републикански път III-1306 Червен бряг – Габаре – Враца.


Състоянието на II-класната пътна мрежа е много добро, но на III-класната е задоволително, а някои от пътищата като III-134, в участъка от км 19+000 до км 29+000 е в окаяно състояние. Този път свързва община Бяла Слатина с общините Мездра и Роман. Състоянието на настилките и на пътната маркировка е в много лошо състояние и не дава гаранция за безопасен и безавариен превоз на пътници и товари.

От републиканските пътища, минаващи през територията на Община Бяла Слатина, с приоритетно значение е път II-15, който свързва областния център – град Враца с град Оряхово и намиращия се там ферибот. Другият път със стратегическа функция е II-13, който осигурява връзката между област Плевен с международния път Е 79, в посока към град Видин. Този път свързва Община Бяла Слатина с община Криводол и намиращите се там села.

Общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла Слатина е 62,880 км.

Населени места

Общината обединява 15 населени места, от които общинският център - град Бяла Слатина и 14 села: с. Алтимир, с. Буковец, с. Бърдарски геран, с. Бъркачево, с. Враняк, с. Габаре, с. Галиче, с. Драшан, с. Комарево, с. Попица, с. Соколаре, с. Тлачене, с. Търнава и с. Търнак.Население

Демографската характеристика на община Бяла Слатина е следствие от множество вътрешни фактори, като например социално-икономически и културно-исторически фактори, които оказват влияние върху динамиката на населението, неговата структура и прираст. Демографските тенденции в общината следват тези на национално ниво, като задълбочаващата се демографска криза и застаряване на населението са характерни и за община Бяла Слатина. Динамиката в броя населението разкрива тенденция на продължително, постоянно и задълбочаващо се намаляване, дължащо се на нарушена възрастова структура, намаляване на репродуктивната способност на населението, емиграция.

Съгласно данни от последното преброяване на НСИ през 2011г. в Община Бяла Слатина живеят 24 362 жители, от които 11 050 жители в гр. Бяла Слатина и 13 312 жители в селата. Следвайки описаните по-горе тенденции към 31.12.2012 година в община Бяла Слатина живеят 24 007 души (гр. Бяла Слатина – 10 934, селата на общината – 13 073), към 31.12.2013г. – 23 588 (гр. Бяла Слатина – 10 781 , селата на общината – 12 807), а към 31.12.2014г. – 23 200 (гр. Бяла Слатина – 10 631, селата на общината – 12 569) и към 31.12.2015г. съответно 22 961 (гр. Бяла Слатина – 10 363, селата на общината – 12 598 ).
· Засегнати елементи от Националната екологична мрежа (НЕМ)

Под „засегнати елементи на НЕМ“ се има предвид защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитените територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно информацията от данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи, които са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 http://natura2000.moew.government.bg.

В границите на община Бяла Слатина частично или изцяло попадат защитена местност „Китката” в Агино бранище и защитена зона „Карлуковски карст“ - Защитена зона по Директива за птиците.

Няма засегнати елементи от Националната екологична мрежа.
· Основни цели на плана/програмата


Основната цел на програмата е прилагане на спазване на йерархията на управление на отпадъците и прилагане на интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина, които да допринесат за устойчивото развитие на общината.

Програмата за управление на отпадъците е напълно съобразена с националното законодателство по управление на отпадъците.

Програмата съдържа следните основни количествени цели, за постигането на които са предвидени подпрограми с мерки.
Таблица № 1 Основни количествени цели по управление на отпадъците


Отпадъчен поток

Година

Цели

Отклоняване на битови биоразградими отпадъци от депата

2020

до 35 % от общото количество на същите отпадъци, образувани на територията на Община Бяла Слатина през 1995 г.

Разделно събиране

2015

Разделно събиране: най-малко хартия/метал/пластмаси/стъкло

Отпадъци от домакинствата2020

Рециклиране: 50% от отпадъците от домакинствата (чл.31, ал.1, т.1 на ЗУО). Количествената цел от 50% за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, може да се достигне от всяка община, в следните срокове и количества съгласно §15 от ПЗР на ЗУО:

– до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло;

– до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;

– до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Строителни отпадъци – когато Община Бяла Слатина е Възложител на строителни дейности

2020

Рециклиране + оползотворяване: 70% строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.

Общинска програма за управление на отпадъците е разработена с цел решаване на съществуващи проблеми и фокусиране върху бъдещи действия за управление на отпадъците;

− Разработени са общински наредби, с които се регламентират задълженията на управление на отпадъците на всички лица и се създават условия за решаване на съществуващи проблеми;

− Висока степен на обхващане на населението в организираната система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци - 100 %;

− Нормата на натрупване на отпадъците от 131, 51 кг./ж./г. през 2015 г. е по-ниска от нормата, която е определена за населено място от 3-25 хил. жители съгласно Методика за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци (2012 г.) - 295,5 кг./ж./г.

Депото за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина е закрито и е изпълнен проект

− Изградени са предпоставки, които позволяват участието на обществеността при вземане на решения, свързани с управление на отпадъците - процедури по ОВОС, публични обсъждания, предоставяне на информация чрез интернет;

− Извършва се екологосъобразно обезвреждане на отпадъците на Регионалното депо за неопасни отпадъци, м. „ Марков баир” – гр. Оряхово.Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на община Бяла Слатина чрез реализиране на интегрирана система за управление на отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействията върху околната среда, причинени от генерираните отпадъци, подобряване ефективността на използване на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците.

Въз основа на това, Стратегическите цели, чието постигане през периода на Програмата ще допринесе за изпълнението на генералната стратегическа цел за ефективно използване на отпадъците като ресурси и намаляване на генерирането и на депонирането им, включват:

Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване;

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им;

Стратегическа цел 3: Повишаване на капацитета на институциите по управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда;

Стратегическа цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление на отпадъците.


Тези цели са в синхрон с целите на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.
· Финансиране на плана/програмата (държавен, общински бюджет или международни програми, други финансови институции)

Програмата за управление на отпадъците на община Бяла Слатина за периода 2017 – 2020 г. е финансирана със средства от Общинския бюджет.
· Срокове и етапи на изготвянето на плана/програмата и наличие (нормативно регламентирано) на изискване за обществено обсъждане или други процедурна форма за участие на обществеността

Няма изрично нормативно изискване за провеждане на обществено обсъждане.

Въпреки това Община Бяла Слатина обяви обществено обсъждане на проекта на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина за периода 2017–2020г. Информацията е достъпна: на http://www.bsl-proekti.com/, като се даде възможност на местната общност за даване на мнения, становища, коментари, предложения и препоръки по проекта на документа.


3. Информация за органа, отговорен за прилагането на плана/програмата


Община Бяла Слатина представлявана от Кмета на общината.
4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата


Общински съвет - Бяла Слатина.

Програмата е отворен документ и може да бъде актуализирана вследствие настъпили промени в приоритетите на общината, в релевантно и/или национално Общностно законодателството и други фактори със стратегическо или местно значение.
ІІ. (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на екологична оценка (ЕО)/В случаите по чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, поради следните основания (мотиви):
Програмата за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина 2017–2020г. (ПУО) - Ел. носител.
Приложение:


I. Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми:


1. Характеристика на плана/програмата относно:

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия:Предвид общите принципи за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническата осъществимост и икономическата приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото. Предотвратяването на отпадъците е поставено най-високо в йерархията на управлението им. Прилагането на мерките по предотвратяване изискват много усилия и често резултатите са трудно измерими. Това е предизвикателство както за българските общини, така и за много страни в Европа. Поради усилията на Община Бяла Слатина през периода на действие на програмата ще се насочат към постигане на ясни и измерими количествени резултати по отношение на повторното използване, рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Прилагането на ефективни методи за управление на отпадъците спестява използването на природни ресурси и допринася за опазването на околната среда.

В съответствие с националните цели за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и стремежът за изпълнение на общинските цели за рециклиране, оползотворяване и намаляване на депонираните отпадъци доведоха до формулирането на Стратегическа цел 2 „Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирани отпадъци“ в ПУО, за която са разработени мерки, тематично обособени в четири подпрограми:

Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло;

Подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията за битовите биоразградими отпадъци;

Подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради;

Подпрограма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци.в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие:


За ефективното управление на отпадъците от ключово значение е наличието на институционален капацитет в общината във връзка с изпълнение на функциите, възложени й съобразно нормативната уредба и поставените общински цели по отношение на политиката за отпадъците.

Предвидените мерки са свързани на първо място с нормативната и програмна осигуреност на Община Бяла Слатина по отношение на дейностите по управление на отпадъците.

Националното законодателство ясно разграничава отговорностите и задълженията на институциите на централно и местно ниво по управление на отпадъците.


г) екологични проблеми от значение за плана/програмата:

Най-адекватното противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването на образуването на отпадъци.д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда: ДА
е) наличие на алтернативи:

 • Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното използване.

 • Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонирането им.

 • Повишаване на капацитета на институциите по управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда.

 • Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на управление на отпадъците.

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата:

 • Настоящата програма актуализира и надгражда създадената вече интегрирана рамка за намаляване на вредните въздействия на отпадъците върху околната среда. Програмата за управление на отпадъците (ПУО) на община Бяла Слатина е изготвена за периода 2017-2020 г., на основание чл. 52 от ЗУО.


3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма, включително за извършени ЕО или ОВОС:

Изготвянето на Общинската програма за управление на отпадъците 2017-2020 г. на община Бяла Слатина е извършено, като се отчитат редица действащи национални и общински програмни документи и се отразяват специфичните условия и потребности на общината в сферата на управление на отпадъците. За всяко конкретно предложение по плана за действие на програмата ще бъде прилагано съществуващото законодателство в областта на управление на отпадъците.

4. Характеристики на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве по отношение на:

а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия:

Реализирането на общинската програма не е свързано с изграждане на източници на замърсяване, повърхностни и подземни води. Въздействието на програмата ще бъде положително, постоянно и дълготрайно.Програмата за управление на отпадъците на община Бяла Слатина е за период 2017 – 2020г.

б) потенциално трансгранично въздействие:НЕПРИЛОЖИМО

в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат засегнати) - НЕг) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС:

Програмата за управление на отпадъците на община Бял Слатина не очаква неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС.

д) ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване): НЕе) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита: НЕ5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя, приложения:

Приложения към програмата6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:

Приложения към програмата

Процедури за наблюдение и оценка

За всеки стратегически документ е важно не само да бъде разработен съобразно с методологията на стратегическото планиране, но и да бъде реализиран съобразно планираните дейности. Поради това наблюдението и оценката на изпълнението на програмни документи са ключови етапи от цялостния процес на планиране, с оглед проследяване на изпълнението на предварително поставените цели, срокове и ресурси и навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при реализацията на мерките, а при необходимост – извършване на актуализация.

Прилагане на система за наблюдение, отчет и оценка на Националния план за управление на отпадъците е предвидено като изискване в ЗУО. Съгласно чл. 49, ал. 4, т. 20 от Закона, НПУО следва да съдържа система за отчет и контрол на изпълнението, а съгласно т. 21 – система за оценка на резултатите и за актуализация на плана. Тъй като ЗУО изисква общинските програми за управление на отпадъците да се разработват в съответствие със структурата на НПУО, такава система е разработена и включена и в програмата за управление на отпадъците на територията на община Бяла Слатина.

7. Документ за платена такса.ІІ. Електронен носител – 1 бр., включващо Програма за управление на отпадъците на община Бял Слатина и ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО).

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. - неприложимо


Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. - неприложимо


Дата: 20.04.2017г. Възложител: .....................
(подпис/печат)
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница