Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложениестраница1/4
Дата10.10.2017
Размер421.3 Kb.
  1   2   3   4
ДО

Директора на РИОСВ-Бургас


НА ВАШ ИЗХ. №8125/11.12.2014г.

И С К А Н Е


за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
От

„Дюни“ АД, ЕИК:812117300

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице
Пълен пощенски адрес:

гр. Созопол 8133

Елза Василева Радкова -управител
Телефон, факс и е-mail:

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител Елза Василева Радкова -управител

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Дюни“ АД, гр. Созопол има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на две водни пързалки с открит развлекателен басейн, Релакс басейн за възрастни и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.11.12, местност „Св.Агалина“, гр.Созопол, община Созопол”


Инвестиционното предложение на Възложителят е ново за имота. То е свързано с намерението да се изградят две водни пързалки с три открити развлекателни басейни за сезонно ползване и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.11.12, местност „Св.Агалина“, гр.Созопол, община Созопол, при спазване на следните градоустройствени показатели: плътност на застрояване до 30 %; Кинт до 1,0; височина до 10 м и минимално озеленяване 50 %. Водните пързалки ще бъдат изработени от стъклопластови улеи с U-образна или плоска форма в различни дължини и наклони. Скоростта на спускането може да е от 7 м/сек до 50-60 км/ч в зависимост от наклона и дължината на улея. Басейните ще се изпълнят с монолитна стоманобетонна конструкция с фундаментна плоча и стоманобетонови стени, с филтърно помещение и компенсаторен резервоар. Облицовката е с керамични плочки. Компенсаторният резервоар и филтърното са разположени под земята, непосредствено до басейните. В заведението за хранене ще се предлагат сандвичи, аламинути, салати, безалкохолни напитки и десерти. Капацитетът на заведението ще е за 20 посетители.

Предвидените съоръжения ще обслужват почиващите в изградените в района хотелски комплекси. Поради характера на експлоатацията /само за гости на в.с. „Дюни”/ не се налага проектиране на покрити съблекални и душове, а само на свободно разположени открити съблекални от параванен тип и душове, общо по 10 броя.

Имотът е с обща площ 35021 кв.м., с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за курортен хотел, почивен дом“, а по застроителен план на в.с. „Дюни” „за озеленяване и спортни площадки”
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/

Прилагам:


1. Информацията по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – НУРИОВОС (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. – 1 екземпляр на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител;

2. Информация относно обществения интерес по смисъла на чл.6,ал.9 от НУРИОВОС, в т.ч. становища на съответната община/район/кметство, получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи, друго.

3. Уведомление, придружено с информация по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител.

4. Документ за платена такса в размер на 500 лв. съгласно чл. 1, ал. 5,т.1 и чл. 22, ал. 2 и чл.30,ал.1. от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите /Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./ и съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Таксата се заплаща по банков път по Банкова сметка на РИОСВ-Бургас в Общинска банка Бургас: BIC-SOMBBGSF ПО БАНКОВА СМЕТКА: BG28SOMB91303137007401. Във вносната бележка следва да се упомене постановлението, съответния член и името на фирмата и/или физическото лице, поземления имот, землище, местност.

Дата:......................... Възложител:.....................................

/име,подпис/


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6.
от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Необходимостта от изготвянето на настоящата информация е обоснована и изискана от компетентия орган РИОСВ-Бургас чрез писмо с изх. № 5274 от 29.07.2012 г. Съгласно последното, инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на две водни пързалки с открит развлекателен басейн, Релакс басейн за възрастни и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.11.12, местност „Св.Агалина“, гр.Созопол, община Созопол”, с възложител „Дюни” АД попада в обхвата на т.10, буква “б” от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. Територията предмет на инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка”, с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г), изменена със Заповед №563/22.07.2014 г. /ДВ, бр.67 от 12.08.2014 г. на Министъра на ОСВ.

І. Информация за контакт с възложителя

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница