Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложениестраница3/4
Дата10.10.2017
Размер421.3 Kb.
1   2   3   4

ІІ. 7. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява посредством обслужваща улица, с която граничи непосредствено в посока изток. В посока югоизток и югозапад също има изградени обслужващи улици, които ще се използват за обслужването на имота.ІІ. 8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и следващо използване.

Реализирането на строителството ще се извърши на един етап и в рамките максимум на 6 месеца.

За реализиране на инвестиционното предложение се предвиждат: подготвителни, строителни и експлоатационни дейности.

Подготвителните дейности предвиждат подготовка на площадката за строителство и издаване на всички необходими строителни документи.

Строителството на съоръженията, включва следните процеси:

- Подготвителни работи;

- Изкопни работи за полагане на основите;

- Строителни работи, а именно полагане на арматура, изливане на бетони. Измазване на сградата вътрешно и външно, като се следи за полагане на топлоизолационни материали, с цел поддържане на климатичните условия в сградата през лятото; изграждане на басейните и монтиране на пързалките;

- Довършителни работи във връзка с благоустрояване на район, почистване и превеждане в съответствие на евентуално засегнати съседни площи.

Засега инвеститорът не е заявил развиването в бъдеще и на други дейности на територията на обекта, освен горе цитираните.

Тъй като предвидената инфраструктура и цитираните съоръжения се вписват идеално в стратегията за развитие на община Созопол като туристически център, то очевидно няма да се налага промяна на дейностите поради конюнктурни съображения и съответното ликвидиране на съоръженията и изградената инфраструктура. Срокът за експлоатация е лимитиран от срока за годност на пързалките и басейните.

ІІ. 9. Предлагани методи за строителство:

При строителството ще се използват всички съвременни и най-добри утвърдени строителни материали и практики в страната. Не се изисква извършването на взривявания при извършването на изкопните работи и специални укрепвания и заслони. Строителството ще се осъществи чрез монолитно строителство и сглобяеми конструкции.

ІІ. 10. Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: пясък, чакъл, филц, баластра, цимент, вар и вода. Ще се използва електроенергия за спомагателните машини и апарати, използвани при строителството и монтажа, гориво за леката строителна механизация – багер, автокран, автосамосвали и др.

По време на строителството няма да се използват терени и нарушава техния ландшафт с цел депониране на изкопаните земни маси, строителни отпадъци и материали извън площадката на инвеститора. По никакъв начин няма да се засегнат и/или физически увредят прилежащите терени от използваната строителна техника и автотранспорт. Използваните строителни материали ще се взимат от прилежащи действащи бетонови и варови възли.

Използваната вода ще бъде от водопроводната мрежа, която захранва съседните до имотите обекти.

По време на строителството няма да се унищожава трайна дървесна растителност, и се предвижда озеленяване на парцела. Същото ще се съобрази със съществуващите местни дървесни видове, ландшафта и осигуряване на необходимия комфорт на клиентите и работещите в обекта.
ІІ. 11. Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Отпадъците, които се очаква да се генерират са отпадъци от строителството на басейните и монтирането на пързалките и битови отпадъци.Отпадъци от строителство: При осъществяването на изкопни и строителни дейности за обособяването на територията се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 07 – смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10.

При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 и 17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05.

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство, изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията на чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г.), преди започване на СМР, ще бъде изготвен План за управление на строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по глава осма от Закона за устройство на територията. Планът ще бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (приета с ПМС 277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 89/13.11.2012 г.).

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на имота, до натрупване на подходящо за извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена част и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС.

Битови отпадъци: При експлоатация на обекта ще се генерират отпадъци с код с код 20 01 08 – биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и 20 03 01 – смесени битови отпадъци.

Основните компоненти на битовите отпадъци, които ще се генерират от дейността на обекта, ще бъдат 60 % хранителни и 40 % други (полиетиленови, метални, хартиени и др.).Отпадъци от опаковки: 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и/или на организация по оползотворяване.

Опасни отпадъци: При подмяна на осветителни тела в сградите е възможно формиране на флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак с код 20 01 21*, в количество около 0.001 t/год. При наличие на изгорели луминесцентни и живачни лампи, същите ще се събират в картонени опаковки, които ги предпазват от удар и счупване и ще се съхраняват в обособени за целта закрит склад, без да се допуска смесването им с други отпадъци. Тези отпадъци ще бъдат предавани за последващо оползотворяване или обезвреждане на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012 г.), за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор.

От експлоатацията на басейна се очаква генерирането на следните отпадъци:

Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки с код 19 09 01 ще се генерират от пречиствателното съоръжение на басейна. Количеството, което се очаква да се генерира е около 0.01 т./год.

Утайки от избистряне на вода с код 19 09 02 ще се генерират от пречиствателното съоръжение на басейна. Количеството, което се очаква да се генерира е около 0.01 т./год.

Поради неопасния характер на отпадъците от експлоатацията на басейна, същите ще се третират съвместно с ТБО на Регионално депо – Созопол.

Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема на Община Созопол. Съдовете за събиране и временно съхранение на отпадъците ще отговарят на вида на сметосъбиращите и извозващи коли, обслужващи общината и този район.

Балансът на земните маси, отпадащи или необходими при строителството, ще се съгласува с Община Созопол и при необходимост от земни маси или извозване на излишните направлението ще се получава от общината.ІІ.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

За намаляване на отрицателните въздействия от изграждане на пързалки и басейни, Възложителят предвижда следните мероприятия:

- Организирано третиране на отпадъците от обекта, съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и предвиждане на отвеждане на отпадъчните води в градската канализационна система след въвеждане в експлоатация на ПСОВ Созопол.

- Създаване на тревни площи и градини с цветя;      • Полагане на топлоизолационни материали по външните стени за постигане на оптимални топлотехнически показатели на съществуващите сгради, с цел икономия на енергия при климатизация на помещението;

  • В работния проект ще се разработи специална част за организация на строителния процес с цел допълнително минимизиране на въздействието му върху на компонентите на околната среда;

  • Направлението за изнасяне на строителните отпадъци и излишните земни маси, мястото и начина им за депониране и маршрута за изнасяне ще се получат от Кмета на община Созопол. В договора със строителната фирма, изпълняваща строителството на обекта ще се заложи изрична клауза за стриктното изпълнение на дадените от Кмета на общината указания. Строителните отпадъци ще се събират ежедневно в контейнер, за да не се допуска запрашаване на атмосферния въздух и замърсяване на почвения слой.

  • Разглежданите развлекателни съоръжения и заведение за хранене ще бъдат изградени на площ не повече от 10506 кв.м., а останалата част от имотите ще се запази в сегашния си вид. Засегната ще бъде еиднствено северната част на имота, която граничи с изградените в миналото хотелски комплекси.

  • При строителството ще се сапазват стрикто допуснатите от Община Созопол градоустройствени показатели: плътност на застртояване до 30 %; К инт. мак. — 1,0; височина до кота корниз Н мак. = 10,00 метра; площ за озеленяване мин. 50%.


ІІ.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води).

Строителството и реализацията на ИП не са свързани с организиране и разкриване на дейност за добив на строителни материали и/или други дейности свързани с инвестиционното предложение.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява посредством обслужваща улица, с която граничи непосредствено в посока изток. В посока югоизток и югозапад също има изградени обслужващи улици, които ще се използват за обслужването на имота.
ІІ.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение ще се съгласува от възложителя с: "ВиК"- ЕАД - гр.Бургас, "Електроразпределение“ и Община Созопол.ІІ.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като:

- не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в околната среда;

- предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на генерираните отпадъци.ІІ. 16. Риск от инциденти.

При осъществяване на предложението ще бъдат спазени минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Предвидено е извършването на инструктаж на работниците, както и осигуряване на необходимото оборудване и предпазни средства по отношение на безопасност на труда и противопожарна безопасност.

„Дюни” АД ще предприеме всички необходими мерки, за да бъде сведена до минимум възможността за появата на риск от инциденти.

Предлаганото инвестиционно намерение не съдържа никакви дейности и съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложениеІІІ.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 67800.11.12, местност „Св.Агалина“, гр.Созопол, община Созопол. Имотът е с обща площ 35021 кв.м., с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за курортен хотел, почивен дом“, а по застроителен план на в.с. „Дюни” „за озеленяване и спортни площадки”. Имотът е собственост на „Дюни” АД съгласно Съдебно решение за възстановяване право на собственост №1603 от 04.08.2004 г., издадено от Бургаски окръжен съд.

Приложена е скица на имота към документацията. Не е необходима допълнителна площ при изграждане на обекта. Строителството на съоръженията ще се ограничи само в имота и съседни терени няма да бъдат засегнати.

Територията предмет на инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка”, с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г), изменена със Заповед №563/22.07.2014 г. /ДВ, бр.67 от 12.08.2014 г. на Министъра на ОСВ.ІІІ. 2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на ИП и бъдещи планирани ползватели на земи.

Имотът е с обща площ 35021 кв.м., с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за курортен хотел, почивен дом“, а по застроителен план на в.с. „Дюни” „за озеленяване и спортни площадки”.ІІІ.3 Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Гл.Арх. на Община Созопол е издал Виза за проектиране от 06.11.2014 г., с която допуска проектиране на басейни с водни пързалки и заведение за хранене в поземлен имот с идентификатор 67800.11.12, местност „Св.Агалина“, гр.Созопол, община Созопол, при спазване на следните градоустройствени показатели: плътност на застрояване до 30 %; Кинт до 1,0; височина до 10 м и минимално озеленяване 50 %.

ІІ.4. Засегнати елементи на национална екологична мрежа.

Територията предмет на инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка”, с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г), изменена със Заповед №563/22.07.2014 г. /ДВ, бр.67 от 12.08.2014 г. на Министъра на ОСВ.

Описаното състояние на терена изключва възможността за евентуално унищожаване или въздействие върху ценни растителни екземпляри или природен хабитат, предмет на защита на ЗЗ „Бакърлъка”. Допуска се вероятност от степен на безпокойство на отделни екземпляри от видове на дивата фауна, случайно присъстващи на терена, но само по време на строителството. Не би следвало да има такова по време на експлоатацията на обекта. Очаква се заселване на синантропни видове по сградата и растителността, с която ще се допълни озеленяването на терена.

Направеният общ преглед, във връзка с разположението на инвестиционното предложение в ЗЗ “Бакърлъка” с код BG 0002077 за съхранението на дивите птици показва, че на територията му няма видове и местообитания, които са предмет на опазване в нея. А предвид местоположението на бъдещите съоръжения въ вече урбанизирана и застроена околна среда се изключва вероятността с реализиране на настоящия проект да се стигне до фрагментиране на екологично чувствителната зона.

Строителните дейности са свързани с незначителни изкопни работи. След пускане в експлоатация, обектът трайно ще се впише в заобикалящата обстановка. По тази причина не се очакват и трайни изменения в околния ландшафт.

С реализирането на проекта няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания.

На територията на Община Созопол са разположени следните защитени територии съгласно Закона за защитените територии:

От категорията Защитени местности в границите на Община Созопол попадат:

ЗМ „Бакърлъка” - разположена до с. Равадиново. Тя е обявена за опазване на естественото местообитание на хагеровото лале (Tulipa hageri Heldr., T. thracica) и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;

ЗМ „Блатото” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 29.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1938 от 03.07.1970г. Цели на обявяване: за опазване на естествено находище на блатно кокиче (Leucojum aestivum L);

ЗМ „Казаков вир” - разположена до с. Индже войвода. Тя е обявена за опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор и естествени местообитания на редки растителни и животински видове;

ЗМ „Колокита/Коренята” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 65.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1754 от 16.06.1970г. Цели на обявяване: Опазване на фиорди и скални образувания;

ЗМ „Острови Св. Иван и Св. Петър”- разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област: Бургас. Площ: 20.00 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.1065 от 24.11.1993г. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици;

ЗМ „Раков дол” - разположена до с. Габър. Тя е обявена с цел опазване на естествените местообитания на редки и защитени видове птици;

ЗМ „Стария соват” - разположена до с. Присад. Тя е обявена за опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червената книга на НР България и в списъка на застрашените видове в Европа;

ЗМ „Тясната река” - разположена до с. Вършилово и с. Индже войвода. Тя е обявена с цел запазване на естествените местообитания на защитени и редки видове птици.

От категорията Природни забележителности в границите на Община Созопол попадат:

ПЗ „Блатото Алепу” - разположено до с. Равадиново, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 166.70 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.709 от 22.07.1986г. Международен статус: Рамсарска конвенция. Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие;

ПЗ „Водениците” - разположена до с. Извор. Целта на обявяване е опазване на скални образувания;

ПЗ „Агалина” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 27.20 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.878 от 25.11.1980г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и специфична крайморска растителност и животински свят;

ПЗ „Пясъчни дюни в м. „Каваците” - разположена до гр. Созопол, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 24.0 хектара. Документи за обявяване: Заповед No.2109 от 20.12.1984 г. Цели на обявяване: Находища на редки видове;

ПЗ „Нос Червенка” - разположена до гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 2.10 хектара. Документи на обявяване: Заповед No.4051 от 29.12.1973г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и естествени местообитания на защитени и редки видове;

ПЗ „Пясъчни дюни - м. Алепу” - разположена до с. Равадиново. Целта на обявяването е опазване на пясъчни дюни;

ПЗ „Пясъчни дюни между к-г Златната рибка и к-г Градина” - разположена до гр. Созопол и е с площ 11 531.20 дка. Целта на обявяване е опазването на редки видове.


Най-близо до разглеждания имот е разположена ПЗ „Блатото Алепу”.

Цели на обявяване:

1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки водоплаващи птици, както и единственото находище на дяволски орех по Черноморското крайбрежие

Режим на дейности:

1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния или режим;

2. Забранява се унищожаване на блатната растителност и събиране на плодовете на дяволския орех;

3. Забранява се палене на огън, опожаряване на тръстиката и другата растителност;

4. Забранява се внасяне и развъждане на видове гръбначни животни без съгласуване с Комитета за опазване на природната среда и БАН;

5. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им;

6. Забранява се лов и риболов;

7. Забранява се замърсяване на водите;

8. Разрешава се паша на домашни животни в извън размножителния период на птиците (1 април - 30 юли);

9. Разрешава се добив на сено и традиционното ползване на обработваемите земи.

Припокриване: Защитена зона по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо.

Между разглеждания имот и защитената територия има съществуваща обслужваща улица, изградена в миналото. Дейностите по реализацията на разглежданото инвестиционно предложение ще бъдат извършвани в най-северната част от имота и по никакъв начин няма да засегнат природната забележителност. За строителната техника, за доставака и монатажа на съоръженията, ще се използва обслужващата улица, с която имот №67800.11.12 граничи в посока изток. Не се предвиждат дейности, които пряко или косвено да нарушат режима на дейностаа на ПЗ. При провеждането на инструктажа на строителните работници те ще бъдат запознати със забраните, отнасящи се до защитената територия.
ІІІ. 4.а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

Районът, в който се намира имота представлява природна среда със сравнително запазена самовъзстановителна способност, поради отдалеченост от силно урбанизирана територия с активно участие на промишлена дейност.

Атмосферният въздух, повърхностните води и почвите в района са в много добро състояние.

III. 5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи

Не се предвижда алтернатива на инвестиционното предложение по отношение на местоположение, обяснимо от наличието на собственост върху този имот. Местоположението на терена отговаря на критериите и е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение.
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, като се вземат предвид следните фактори)

ІV.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, водите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. Въздействие върху елементи от национално екологична мрежа.

За басейните ще се предвиди оборотна водоснабдителна система – водата от ще се пречиства в оборотен цикъл, като се подава непрекъснато около 10% свежа вода. Основната схема на работа на прилаганите обикновено басейни е следната: водата постъпва в басейна чрез преливниците в компенсаторен резервоар, филтрира се, коригира се рН, обеззаразява се и чрез дюзи (с отделни линии) се връща в басейна. Загубената от вълново преливане, изпарение, обем на хора и промивки на филтрите вода се възстановява директно в компенсаторния резервоар чрез неговата автоматизация. Водите в басейна са условно чисти води. Обикновено за басейните се предвижда оборотна система. Филтрирането на водата в стандартните басейни се осъществява във филтърно отделение. От промивките на филтрите се получава незначително количество отпадъчна вода, която ще се включи в предвиденото локално пречиствателно съоръжение, а пречистените води ще се включат към съществуващата битова канализация на имота. Вследствие на предвидените методи на пречистване, качеството на този поток отпадъчни води се очаква да бъде по-добро от това на битово-фекалните, като единствено съдържанието на хлориди може да бъде по-високо (резултат от обеззаразяването), като рН на водата се поддържа до 7,0-7,2.

За отвеждане и пречистване на отпадъчните води, инвеститорът предвижда включване в канализационната система на населеното място, след изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ Созопол. Обектите ще се въведат в експлоатация след изграждане на канализационната мрежа в района и изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ Созопол.

Реализацията и функционирането на инвестиционното намерение е свързано с изкопни, насипни, строително-монтажни работи, транспорт и битова дейност. Не се предвижда изграждането и функционирането на специализирани горивни инсталации за битово отопление. Основно ще се използват топлоенергия от индивидуални климатични устройства и слънчеви батерии. Анализът на инвестиционното предложение показва, че с функционирането на обекта няма да настъпи значително увеличаване интезитета на автомобилния трафик в района.

Определено атмосферни емисии, различни по вид и количество от съществуващите, ще се формират само по време на строително-монтажните работи (това са емисии свързани с двигателите на използваните строителни машини и автотранспорт и строително-монтажните процеси). Последните са главно прахови емисии, формиращи се при изкопните и насипни работи Ще се формират също така и емисии от ауспухните газове на използваната строителна техника.

Емисиите, които могат да се формират от анализираното инвестиционно предложение се дължат на строителните работи, свързани с изграждане на сградата и вертикалната планировка и са представени в следната таблица:Максимално възможни емисии от използваната

строителна техника и процеса на строителство


Eмисии от използваната пътно-строителна техника и самото строителство

вредно вещество

максимално възможна мощност на емисията [гр/сек]

средна мощност на емисията

[гр / сек]

мощност на емисията за периода на строителството

[т / год]

SO2

0.0221665

0.00045548

0.14364

NОx

0.27045556

0.05547863

1.752408

ЛОС

0.03924

0.00809615

0.254367

CO

0.087555

0.0179914

0.567378

CO2

17.4568

3.585423

113.116587

Cd

0.5647E-07

1.1345E-08

3.5789E-07

Pb

0

0

0

тв.частици (сажди)

0.03245

0.00652

0.20576

ФПЧ10

0.01945

0.00399654

0.126035
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница