Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложениестраница4/4
Дата10.10.2017
Размер421.3 Kb.
1   2   3   4

Могат да бъдат направени следните изводи за очакваното имисионно натоварване:

- Движението на МПС за обслужване на обекта по обслужващите улици няма да доведе до значително увеличаване на съществуващото атмосферно замърсяване в района.

- Имисионното въздействие от използваната строителна техника по принцип се ограничава в една зона с ширина до 20 м от работната площадка

- Имисионното въздействие върху атмосферния въздух на спортните съоръжения и сградите в района на реализация на инвестиционното предложение ще бъде практически нулево както по време на строителството, така и при експлоатацията на обекта.

- Имисионното въздействие по отношение замърсяването със серен диоксид, азотни оксиди и косвено с озон, не може да доведе до превишаване на съответните норми за опазване на екосистемите и растителния свят в прилежащата зона с радиус от 5 км. около площадката на обекта.

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството на спортните съоръжения, басейните, пързалките и заведението. След реализиране на обекта, шумовата характеристика на района няма да се промени тъй като предлаганите дейности не са източник на значими шумови излъчвания.

Предвиждат се съответните проектни решения – озеленяване на терена минимум 50%.

Въздействие върху ландшафта – да. Очаква се промяна във визуалното възприятие в положителна посока.

Няма да бъдат засегнати редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове и растителни съобщества. Площадката не засяга защитени територии и паметници на културата.

За всички останали фактори на околната среда въздействието може да бъде оценено като незначително

ІV.2 Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително и разположените в близост.

Територията предмет на инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка”, с код BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г), изменена със Заповед №563/22.07.2014 г. /ДВ, бр.67 от 12.08.2014 г. на Министъра на ОСВ.

ІV.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

ІV.3.1. По време на строителството – пряко, краткотрайно и временно – около 6 месеца за периода на строителството, като по-значителното въздействие ще бъде за не повече от 20 дни по 8-10 часа.

ІV.3.2. По време на експлоатацията – незначително въздействие и като обхват и като продължителност. Пързалките и басейните ще се използват само през летния сезон на годината – от месец април до края на месец септември.

ІV.4. Обхват на въздействието (географски район, брой на засегнатото население/местообитания/видове)

Обхвата на въздействието от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху атмосферния въздух е незначителен – до 20 метра от него по време на строителството и до 15 м. от обслужващата площадка при експлоатацията му.ІV.4.1 Брой на засегнато население: Отрицателното въздействие е незначително и не засяга постоянно живеещо население в гр. Созопол и временно пребиваващите почиващи.

ІV.4.2 Местообитания/видове: Не се засягатІV.5. Вероятност на поява на въздейсвието.

Вероятността от поява на въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството като по значително то се очаква да бъде само за около 20 дни, когато ще се извършват монтажните и изкопните работи. Вероятността за поява на отрицателно въздействие за всички останали компоненти на околната среда е изключително малка.

ІV.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Продължителността на въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството е кратка и описана по-горе – 20 дена по 8-10 часа/дневно. С прекратяване на строителните работи се прекратява и съответното въздействие. При експлоатацията на обекта евентуалното му максимално въздействие върху атмосферния въздух основно ще се наблюдава през светлата част на денонощието за по 8-10 часа. Съоръженията ще функционира сезонно, като основното натоварване ще бъде от средата на месец април до края на месец септември. Аналогично е въздействието на фактора шум, като въздействията са незначителни и се ограничават само на територията на паркинга.ІV.7. Мерки включени в инвестиционното предложение за предотвратяване, намаляне или компенсиране на значителните отрицателни въздействия.

В предварителните проучвания са предвидени за ограничаване на въздействието върху атмосферния въздух и останалите компоненти на околната среда следните мерки:

- По време на строителството, транспортирането на прахообразуващите строителни материали, както и на изкопаните земни маси ще става в покрити с брезентени покривала товарни автомобили. Ще се спазват всички изисквания за работа с прахообразуващи материали и суровини с цел недопускане формирането на прахови емисии.

- Работния проект за озеленяване ще се съобрази със специфичните особености на съществуващия ландшафт и характерните за района дървесни видове. При озеленяването ще се използват единствено местни видове растителност, които да осигуряват хармония и естествена функционалност на ландшафта.

- Изнасянето, маршрута и направлението за третирането на строителните отпадъци ще се определят от Кмета на община Созопол. Направлението за излишните или необходими земни маси ще се вземе също от Кмета на общ. Созопол и ще се спазват неговите указания.

- Организираното събиране и извозване на ТБО ще стане по съгласувана и удобрена схема от общ. Созопол.

- Подходяща организация на строителните работи с цел недопускане замърсяване на прилежащите терени, както и цялата площадка със строителни отпадъци – ежедневно събиране и изнасяне от обекта по маршрут и направление за третиране, определени от Кмета на община Созопол;

- За отвеждане и пречистване на отпадъчните води, инвеститорът предвижда включване в канализационната система на населеното място, след изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ Созопол. Обектите ще се въведат в експлоатация след изграждане на канализационната мрежа в района и изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ Созопол.

- Разглежданите развлекателни съоръжения и заведение за хранене ще бъдат изградени на площ не повече от 10506 кв.м., а останалата част от имотите ще се запази в сегашния си вид. Засегната ще бъде еиднствено северната част на имота, която граничи с изградените в миналото хотелски комплекси.

- При строителството ще се сапазват стрикто допуснатите от Община Созопол градоустройствени показатели: плътност на застртояване до 30 %; К инт. мак. — 1,0; височина до кота корниз Н мак. = 10,00 метра; площ за озеленяване мин. 50%.V.8. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква трансгранично въздействие поради отдалечеността на имота от границите на Република България.Приложение:

  1. Документ за платена такса.

  2. Скица №15-377483 от 20.10.2014 г., издадена от СГКК-Бургас;

  3. Съдебно решение за възстановяване право на собственост №1603 от 04.08.2004 г., издадено от Бургаски окръжен съд Диск, с настоящата информация на електронен носител.

  4. Писмо на РИОСВ-Бургас 8125 от 11.12.2014.

  5. Виза за проектиране от 06.11.2014 г., издадена от гл.Арх. на Община Созопол.

Възложител:…………………

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница