Решение за предявяване на искове на Дружеството срещу бившия Управител на дружеството Атанас Щерев и назначаване на представител за водене на процеса срещу него, както и приемане на промени в дружествения договор на дружествотоДата05.02.2018
Размер22.96 Kb.

  1. ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

straight connector 1

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.БУРГАС

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ОТНОСНО: Oпределяне представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „БУРГАСИНВЕСТ” ООД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Бургас постъпи покана вх. №70-00-8689/15.12.2015г. от Радостин Апостолов Панайотов - управител на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, за свикване на общо събрание на съдружниците, в която е посочено, че същото ще се проведе на 29.01.2016 г. от 14:00 ч., в административната сграда на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8. С допълнително писмо, с вх. №70-00-115/07.01.2016 г. управителят на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД е представил проекто-решенията по дневния ред на заседанието, което ще се проведе на 29.01.2016 г. от 14 ч.

Въпросите от дневния ред са свързани с вземане на решение за предявяване на искове на Дружеството срещу бившия Управител на дружеството Атанас Щерев и назначаване на представител за водене на процеса срещу него, както и приемане на промени в дружествения договор на дружеството.

В съответствие с изискванията на чл. 138 от Търговски закон, чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

и чл. 17 от Дружествения договор на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД предлагам, Общински съвет - Бургас да вземе следните
РЕШЕНИЯ:

І. Определя …………………………………………… за представител на Община Бургас в общото събрание на съдружниците на „„БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, насрочено на 29.01.2016 г. от 14:00 часа в административната сграда на „БУРГАСИНВЕСТ“ ООД, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ № 8.

ІІ. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:


  1. Вземане на решение за предявяване на искове на дружеството срещу бившият управител на дружеството Атанас Щерев и назначава .................................... за представител за водене на процеса срещу него.

  2. Приемане на промени в дружествения договор на дружеството, както следва:

    1. Отменя чл. 21 от дружествения договор;

    2. Променя чл. 16, ал.1 от Дружествения договор, като същият приема следната редакция: „Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството”.

В ал.2, изр.1 и изр.2 от чл.16 вместо ”гласа” се чете „от гласовете”.

  1. Приемане променения дружествен договор, съобразно взетите по- горе решения и представен проект.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
Съгласувал:

Златина Георгиева

Директор на дирекция ПНО
Изготвил:

Силвия БожиноваЮрисконсулт ПНО

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница