Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятиеДата09.08.2018
Размер95.69 Kb.
ТипРешение
Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на Инвестор.БГ АД, по чл. 28 относно обстоятелствата натъпили през 2007 година съгласно, Приложение номер 9 на Наредба номер 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.


 1. Промяна на лицата упражняващи контрол върху дружеството.

- няма

 1. Промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяне; назначаване или освобождаване на прокурист.

- няма

 1. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

- няма

 1. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

- няма

 1. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

- няма

 1. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

-няма

 1. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114 ал. 1 т. 1 ЗППЦК.

- няма

 1. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

- няма

 1. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

- няма

 1. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

- няма

 1. Обявяване на печалбата на дружеството.

- Дружеството обявява печалба в размер на 782 хил. лв

 1. Съществени загуби и причини за тях.

- няма

 1. Непредвидимо или непредвидено обстоятество от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

- няма

 1. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

- няма

 1. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

- няма

 1. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

- няма

 1. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

- няма

 1. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

- няма

 1. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

- няма.

 1. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

- няма

 1. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

- няма

 1. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

- няма

 1. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

- няма

 1. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

 • няма
 1. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

- На 08.01.2008 год., в град София, на основание решение на Съвета на директорите от 08.01.2008 год., Инвестор.БГ АД-София сключи Договор за реклама с Пиеро 97 МА АД. Агенцията гарантира, че за календарната 2008 година ще организира и реализира реклами на своите клиенти на стойност над 10% от приходите на Инвестор.БГ АД-София за последните 3 години.Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

- няма


 1. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

- няма

 1. Покупка на патент.

- няма

 1. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

- няма

 1. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или до негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

- няма

 1. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 29.01.2008 г. Инвестор.БГ АД даде пресконференция, на която бяха изнесени резултати от проучване на интернет пазара, очаквания за дела на Инвестор.бг АД в онлайн рекламния пазар до края на 2008 година, както и анализ на данните от статистическо проучване на цените на достъпа до интернет в България.

Инвестор.БГ АД очаква 13 % дял в онлайн рекламния пазар до края на 2008 година.

Инвестор.БГ очаква нарастване дела на интернет рекламата от общите рекламни разходи, като очакванията за България са през следващите няколко години той да варира между 5 и 10 %.

За Инвестор.БГ АД приходите от продажба на услуги през 2007 са били над 1 446 000 лв., което е ръст от над 130% спрямо предходната година.

По наши прогнози, до края на 2008-ма интернет пазарът в България ще генерира около 27 млн. лв. приходи (бруто) или 19 млн. (нето), от които 2.5 млн. ще са нетните приходи на Инвестор.БГ АД.

Прогнозните приходи и печалба за следващите 5 години са съответно:

- За 2008: Приходи от 2,5 млн лв. и нетна печалба от 600 хил. лв.

- За 2009: Приходи от 4,2 млн. лв. и нетна печалба от 1.3 млн. лв.

- За 2010: Приходи от 6,5 млн. лв. и нетна печалба от 1,8 млн. лв.

- За 2011: Приходи от 9,5 млн. лв. и нетна печалба от 2.2 млн. лв.

- За 2012: Приходи от 12 млн. лв. и нетна печалба от 3 млн. лв.

Месечната аудитория на групата сайтове, собственост на Инвестор.БГ АД регистрира над 1 млн. уникални потребители, а сайтовете на групата ИБГ покриват над 46% от всички интернет потребители в България.
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец януари на 2008 г. продажби в размер на 120 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 115 % в сравнение с месец януари на 2007 г.
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Февруари на 2008 г. продажби в размер на 176 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 123 % в сравнение с месец февруари на 2007 г.
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Март на 2008 г. продажби в размер на 205 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 110 % в сравнение с месец март на 2007 г.

Обобщените данни за първите три месеца на 2008 г. показват, че Инвестор.БГ АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 501 хил. лева, което представлява ръст на приходите от 116 % в сравнение със същия период на 2007 г. Нетните приходи от продажби за първото тримесечие на 2007 са в размер 232 хил. лв.


Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Април на 2008 г. продажби в размер на 196 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 102 % в сравнение с месец Април на 2007 г.
На проведено ОСА от 27.05.2008 год. на Инвестор.БГ АД-София /IBG/ са взети следните решения:

- Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2007 год.;

- Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;

- Приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год.;

- Избор на регистриран одитор;

- Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;

- Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през 2007 год.;

- Приема печалбата на дружеството за 2007 г. да не се разпределя;

- Приема решение за издаване на облигации на дружеството и овластяване на съвета на директорите за издаване на облигации.

Протоколът от ОСА на дружеството е качен в уеб страницата на Борсата на адрес: http://download.bse-sofia.bg/prospekt/IBG/
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Май на 2008 г. продажби в размер на 239 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 67 % в сравнение с месец Май на 2007 г. Продажбите са рекордни месечни за Инвестор.БГ АД. Договорените продажби за месец юни вече са за 216 хил. лв.
За първите пет месеца на 2008 г., дружеството е реализирало приходи в размер на 936 хил. лв., което представлява ръст от 98% спрямо първите пет месеца на 2007 г..

Поради европейското първенство по футбол в Австрия и Швейцария и лятната олимпиада в Китай през това лято се очаква силен ръст на рекламата, спрямо лятото на 2007 г., когато липсваха спортни събития от този мащаб.

Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Юни на 2008 г. продажби в размер на 293 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 108 % в сравнение с месец Юни на 2007 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2008 г. показват, че Инвестор.БГ АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 1 229 хил. лева, което представлява ръст на приходите от 101 % в сравнение със същия период на 2007 г. Нетните приходи от продажби за първото полугодие на 2007 са в размер 613 хил. лв.
Прогнозата за приходите за 2008 год. се увеличава от предварително обявените на 29 януари 2008 г. 2.5 млн. лв. на 2.7 млн. лв.

Прогнозата за печалбата за 2008 год. се увеличава от предварително обявената на 29 януари 2008 г. 0.6 млн. лв. на 0.8 млн. лв.

Актуализирането на прогнозите е на база по-добрите от очакваните приходи за първото шестмесечие на 2008 г. Позитивен ефект върху интернет рекламния пазар оказват договорите за единно измерване на интернет аудиторията в България.
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Юли на 2008 г. продажби в размер на 180 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 111 % в сравнение с месец Юли на 2007 г.

За първите седем месеца на 2008 г., дружеството е реализирало приходи в размер на 1 414 хил. лв., което представлява ръст от 103 % спрямо първите седем месеца на 2007 г..


На проведено заседание на Съвета на директорите на Инвестор.БГ АД-София от 02.09.2008 год. са взети следните решения:
1. Дружеството да продаде 17 200 броя от притежаваните от него собствени акции, придобити чрез обратни изкупувания, а именно: 17 200 броя акции от акциите, изкупени въз основа на решение на Общото събрание па Дружеството от 30.06.2006 год.
2. Продажбата на акциите по т. 1 да се извърши на регулиран пазар, чрез системата за търговия на Българска фондова борса-София АД, като съответните действия за извършване на продажбата да бъдат възложени на лицензирания инвестиционен посредник Карол АД-София.
3. Продажбата па акциите по т. 1 да се извърши по цена не по- ниска от 12.00 лева за една акция.

Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Август на 2008 г. продажби в размер на 157 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 85 % в сравнение с месец Август на 2007 г.

За първите осем месеца на 2008 г., дружеството е реализирало приходи в размер на 1 571 хил. лв., което представлява ръст от 101 % спрямо първите осем месеца на 2007 г..
На 04.09.2008 г. Инвестор.БГ АД-София продаде 17 200 броя собствени акции, които акции са обикновени, поименни, безналични, с номинална стойност от по един лев всяка една.

Сделката е сключена на регулиран пазар („Българска фондова борса”-София) в изпълнение на решение на Съвета на директорите на Инвестор.БГ АД-София от 02.09.2008 г.


Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Септември на 2008 г. продажби в размер на 242 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 107 % в сравнение с месец Септември на 2007 г.

Обобщените данни за първите девет месеца на 2008 г. показват, че Инвестор.БГ АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 1 814 хил. лева, което представлява ръст на приходите от 102 % в сравнение със същия период на 2007 г. Нетните приходи от продажби за деветмесчието на 2007 са в размер 900 хил. лв.


Инвестор.БГ АД влиза в партньорство с американската компания Yahoo!, стана ясно на съвместна пресконференция на двете интернет групи.

Партньорството ще позволи на Yahoo! да стъпи на онлайн рекламния пазар у нас. Сътрудничеството ще предостави много нови възможности за развитие и на Инвестор.БГ, както и допълнително разширяване на присъствието на дружеството в българския интернет.

Инвестор.БГ ще бъде партньор по процеса на продажбите на рекламно пространство в Yahoo!, като рекламните послания ще бъдат показвани на потребителите на сайта от България.
На 11.08.2008 г. в гр. София на основание чл. 113 от Търговския закон между съдружниците Николай Стефанов Габровски и „Инвестор.бг” АД се сключи Дружествен договор за дружество с ограничена отговорност: “ИНВЕСТОР ПУЛС” ООД.
Дружеството има следния предмет на дейност: създаване, управление и поддържане на уеб-страници с медицинска тематика, уеб-дизайн, графичен дизайн и дизайнерски услуги, продуцентска дейност, посредническа дейност, дейности в сферата на компютърните технологии, създаване на софтуерни продукти, реклама, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности и всяка друга незабранена от закона дейност.
Дружеството е вписано в Търговския регистър на 08.10.2008 г.
На 17.10.2008г. бе проведено общо събрание на съдружниците за увеличение на капитала, като цялото увеличение в размер на 5 000 лв бе записано от „Инвестор.БГ” АД

След увеличението на капитала дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството е разпределено както следва:

• д-р Николай Стефанов Габровски – 499 дяла на обща стойност по номинал 4 990 лева.

• „Инвестор.бг” АД - 501 дяла на на обща стойност по номинал 5010 лева..


Увеличението на капитала на дружеството е вписано в Търговския регистър на 22.10.2008 г.
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Октомври на 2008 г. продажби в размер на 306 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 90 % в сравнение с месец Октомври на 2007 г.

За първите десет месеца на 2008 г., дружеството е реализирало приходи в размер на 2 121 хил. лв., което представлява ръст от 100 % спрямо първите десет месеца на 2007 г..


Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Ноември на 2008 г. продажби в размер на 247 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 56 % в сравнение с месец Ноември на 2007 г.

За първите единадесет месеца на 2008 г., дружеството е реализирало приходи в размер на 2 368 хил. лв., което представлява ръст от 94 % спрямо първите единадесет месеца на 2007 г..Събития след датата на баланса
Инвестор БГ АД-София е реализирало през месец Декември на 2008 г. продажби в размер на 284 хил. лева, което представлява ръст на продажбите от 25 % в сравнение с месец Декември на 2007 г.

Обобщените данни за 2008 г. показват, че Инвестор.БГ АД е реализирало нетни приходи от продажби в размер на 2 653 хил. лева, което представлява ръст на приходите от 83 % в сравнение със същия период на 2007 г. Нетните приходи от продажби за 2007 г. са в размер 1 446 хил. лв.


Подпис:
Любомир ЛековИзпълнителен директор
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница